Parenteel van Frans Lenaertsz van Helden

I Frans Lenaertsz van Helden is geboren omstreeks 1530. Frans trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1560 met NN.
Kinderen van Frans en NN:
1 Cornelis Franszn. van Helden, geboren omstreeks 1560.
BRONNEN:
Rekeningen Gravelijkheidsrekenkamer A.R. ’s-Gravenhage, inv. nr. 2818
Hierin staat vermeld dat de erfgenamen land pachten nr. 2 Noordendijk in Wijk.
Dus hoogstwaarschijnlijk is Cornelis Fransz getrouwd geweest en uit dit huwelijk zijn dan ook kinderen geboren.
2 Lenaert/Lennert (ook Leendert) Franszn. van Helden, geboren omstreeks 1570. Volgt II-a.
3 Jan Fransz. van Helden, geboren omstreeks 1580. Volgt II-b.
II-a Lenaert/Lennert (ook Leendert) Franszn. van Helden is geboren omstreeks 1570, zoon van Frans Lenaertsz van Helden (zie I) en NN.
Geboorte:
Lenaert/Leendert is geboren ca 1570/1580 (schatting).
Huwelijk:
Lenaert trouwde met een Anneke........ maar verder weten we niets. We kunnen wel aannemen dat zij Anneke heette. Want zowel de zonen Frans als Anthonie hebben een dochter Anneke. Zij zijn dus nichtjes van elkaar.
Zoals gebruikelijk in die tijd werd de oudste dochter vernoemd naar opoe of wel oma. Hieruit mag men veronderstellen dat die oma Anneke heette, een vrouw van Lenaert.
Bovendien is er reden om aan te nemen dat Lenaert Franszn van Helden in eerste instantie trouwde met Anneke ....... en vervolgens een tweede huwelijk aanging.
Uit dit tweede huwelijk zijn ook kinderen geboren. De namen van deze kinderen zijn tot op heden nog niet bekend.
Lenaert/Lennert trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1600 in Wijk met Anneke NN, ongeveer 25 jaar oud. Anneke is geboren omstreeks 1575.
Kinderen van Lenaert/Lennert en Anneke:
1 Frans Lenaertszn van Helden, geboren omstreeks 1600 in Wijk. Volgt III-a.
2 Anthonie/Teunis Lenaertszn van Helden, geboren omstreeks 1603 in Wijk. Volgt III-b.
3 Jacob Lenaertszn van Helden, geboren omstreeks 1608. Volgt III-c.
II-b Jan Fransz. van Helden is geboren omstreeks 1580, zoon van Frans Lenaertsz van Helden (zie I) en NN.
BRONNEN:
Heusden R 482 (1649) fol. 64.4.1.1650.bld.85

Cornelis Jansz. de Cock, won. Wijk, bekend schuld aan Gijsbert Gijsbert Verstelt.....verbindende de helft van 2 1/2 hont (mergen?) te Wijk, onbedeelt met Jan Franszn. (van Helden), als vader en vooght van ’t naegelaten weeskind verwekt aan wijlen Jenneke Jansdr. (de Cock), belending
nrd. in ’t geseeth Joncvr. Hendrica van Gammeren, wed. Joncheer Joosten de Camons,
west d ’ontfander Schilperoort nimine offitij en de Kerk van Wijk,
zuid Frans Lenerts van Helden, -de Veltstraat- gelegen op de Cort Slagen.
Borgen waren Willem Janszn. de Cock en Wouter Leendertse van der Pol, beide won. Wijk.

Heusden R 485. fol. verso.12.2.2. 1652. bld 90

Cornelis Franszn de Cock, won. Wijk, verkoopt de gerechte helft van
1/2 mergen (hont?) gelegen op de Corte Slagen te Wijk, ongescheijden ende onbedeelt mette onmondige kinderen van Jenneke Jansdr. (de Cock) verwekt aan Jan Franszn. (van Helden).
Geboorte:
Jan Franszn is geboren tussen 1580/1590 (schatting).
Jan trouwde met Jenneke Jansdr. de Cock. Jenneke is geboren omstreeks 1585, dochter van Jan Jansz (Alias Looijen) de Cock/Kock en NN. Jenneke is overleden vóór dinsdag 4 januari 1650, ten hoogste 65 jaar oud.
Geboorte:
Jenneke is geboren tussen 1580 en 1590.
Kinderen van Jan en Jenneke:
1 Kuyntijen Jans van Helden, geboren omstreeks 1632. Volgt III-d.
2 Jenneke Jansdr. van Helden, geboren omstreeks 1632.
3 NN Jansz van Helden, geboren omstreeks 1635. Volgt III-e.
III-a Frans Lenaertszn van Helden is geboren omstreeks 1600 in Wijk, zoon van Lenaert/Lennert (ook Leendert) Franszn. van Helden (zie II-a) en Anneke NN. Frans is overleden vóór maandag 2 februari 1660, ten hoogste 60 jaar oud.
Algemeen:
Van Frans Lenaertszn/Leendertszn van Helden zijn in 1661:
De kinderen Eijltje Fransdr., Anneke Fransdr. en Leendert Franszn. meerderjarig.
De kinderen Judith Fransdr, Lijsbeth Fransdr en Jan Franszn minderjarig.
BRONNEN:
Heusden R 471, fol. 17v., 24.03.1638

Dat Gerardt Geerlincxz. van Engelen verteech op achtalff hondt landts wesende de helfte van deerhalve mergen als nu vande anderen afgegraven gelegen tot Wijck inden Veldtstraete genaemt de Cuyper, bel. oost Jan Adriaenszn. van Dinter met gelijcke achtalff honden, westw. de wed. van Jan Claeszn. de Moll, streckende vande straete aff, tot wijlen Cornelis Blanckarts ende Adam Peterszn. (van den Boogaerdt) erve toe, ten behoeve van Frans Lenertszn. van Helden, voor 675 guldens in 3 termijnen. 15-18-0.


Heusden R 478, fol. 29, 06.05.1645

Dat Adriaen-(Gijsbertsen van Aelborch (=van Wijck, hij en zijn voorouders worden ook van Aelborch genoemd omdat zij daar gegoed waren) en Huijbert Adriaenszn. sijne sone (deze woonde later te Doveren) verteechen op 1 mergen lants te Aelburch gelegen ongescheijden ende onbedeelt met 2 mergen inden Langen camp bij Hacken Koije leggende, daervan den anderen mergen is toecomende Sebastiaen Belaerts, Borgemeester deser stede.
Belendt de kerck tot Aelborch erve zuijtw., noortw. Hacken Kooije ende Denis Denijs erve, streckende vanden ontfangher Schilperoort nomine offitij erve aff westw. totde Zoutendijck toe.... ten behoeve van Frans Lenaerts van Helden.
Vercoft voor 400 gulden.


Heusden R 481, fol. 18v, 17.03.1648

In de belendingen op de Corte Slaegen te Wijck, Frans Leendertszn. van Helden.


Heusden R 482, fol. 24v, 04.01.1650

Belend te Wijck bij de Veltstraet, Frans Lenerts van Helden.


Heusden R 485, fol. 13, 02.03.1652

Dat Thomas de Ruijter, schepen in wette deser stede sich aftuijgende voor hem zelven ende hem sterck maickende voor Claes de Ruijter, mitsgaders als neffens Jan Jacobssen tsamen voochden vant naegelaten weeskindt van wijlen Jan de Ruijter, Thonis de Ruijter, Gerardt Janssen als man ende voocht van Maricken de Ruijter, Baijen Adriaenssen de Wael als man ende voocht van Lijsken de Ruijter, Wouter Adriaenssen de Wael als man ende voocht van Aeltien de Ruijter, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Harmanessen de Ruijter ende Lijsken Thomas haer saliger vader ende moeder. Verteechen op zeeckere stuck lants sijnde Hopland ende boomgaert groot drije hondt gelegen onder de banne van Wijck ontrent het Kerckeijndt, belendt ten oosten Aerdt Cornelissen van Nieuwcoop erve etc.
ten zuijden Cornelis Berntssen erve, west en noord de gemeene straete metten dijck etc. ten behoeve van Frans Lenertssen van Helden als man en voocht van Grietgien de Ruijter als henluijder geen recht meer daeraen te behouden.
Verkocht voor 1025 gulden in 3 termijnen etc.


Heusden R 492, fol. 25, 03.04.1659

I.v.m. verkoop van een stuk land (afkomstig van de familie de Ruijter) worden vermeld tussen de erfgenamen de kinderen van Frans Lenerts, als Lenert Frans ende Jan Adriaensz. (zijnde Lenert Frans van Helden en Jan Adriaenszn. van Druenen!).
Mogelijk waren Frans Leendertszn. van Helden en zijn vrouw Grietje Jans de Ruijter toen reeds overleden.


Heusden R 493 fol. 6.2.2. 1660

Idem fol. 7, idem fol. 8 vers idem fol. 9


Heusden R493, fol. 6v. 02.02.1660

Dat Lenert/Leendert Franssen van Helden voor hemsdoen ende hem neffens sterck mackende voor Jan Frans van Helden minderjarig zijnde, Jan Frans van Helden voornoemt ende voor Lijsbeth Fransdr. mitsgaders Judith Fransdr. kinderen en mede erfgenamen van wijlen Frans Lenertszn. van Helden ende Grietgen de Ruijter haer saliger vader en moeder verteechen op eenen Hoplandt groot drije hondt lants gelegen inden banne van Wijck genaempt Claes Gijsbertsen Hoff, bel.oost de pastorije erve van Wijck, zuijdw. Laurens Engelberchs erve ende voorts rontsomme de gemeender strate met den dijck etc. t.b.v. Jan Adriaensen van Drunen nomine uxoris ende Aeltgen Fransdr. van Helden mede kinderen ende erfgenamen vande voors. Frans Lenerts van Helden ende Grietgen de Ruijter etc.
Zie ook fol. 7 en 7v. onderlinge verkopen.

De onderlinge verkopen werden geregeld door Lenert Franssen van Helden en Jan Adriaensen van Druenen, erfgenamen van wijlen Frans Lenertsen van Helden en Grietgien de Ruijter haer saliger vader ende moeder.
Bij folio 6 treedt op Jan Franssen van Helden, een oom.
Verkopers zijn:

Fol: 6
Lenert Franssen van Helden en Jan Franssen van Helden sterck mackende voor Jan Franssen van Helden minderjarig zijnde Jan Franssen van Helden voornoemt, en voor Lijsbeth Fransdr. mitsgaders Judith Fransdr. t.b.v. Jan Adriaensen van Druenen nomini uxoris ende Aeltgen Fransdr. van Helden mede kinderen ende erfgenamen....etc.

Fol: 7
Lenert Franssen van Helden, Jan Franssen van Helden off wel deselve Lenert Frans ende Jan Adriaenssen (van Druenen) voir sijne minderjarichheijt vervangende, mede Aeltgien Fransdr., als oock Aeltgien Fransdr. (sic) [bedoeld is Anneken Fransdr.] t.b.v. Judith en Lijsbet Frans van Helden, etc.

Fol: 8
Lenert Fransen van Helden, Jan Adriaensen van Druenen, nomini uxoris voor haer selven vervangende mede Aeltgien Fransdr. ende Lijsbeth Fransdr. ende Judith Fransdr. t.b.v. Jan Fransen van Helden mede sone ende erfgename van de voorn. Frans Lenertsen van Helden ende Grietgien van Kerkwijk (sic) seine saliger vader en moeder.

Fol: 9
Jan Adriaensen van Druenen nomini uxoris voor hemselven ende sich sterck makende voor Lijsbeth Fransdr. van Helden, Jan Franssen van Helden ende Aeltgien Fransdr. van Helden, mitsgaders Judith Fransdr. van Helden, t.b.v. Lenert Franssen van Helden etc.

Verdeeld werd per folio:

Fol. 6 0.33.36. m2
Fol. 7 2.33.28 m2
Fol .8 0.97.20 m2
Fol. 9 1.05.56 m2
Geboorte:
Frans is geboren ca 1600/1610 (schatting).
Overlijden:
Frans is overleden tussen 02-03-1652 en mogelijk 03-04-1659 en zeker 02-02-1660.
Frans trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1630 in Wijk met Grietje Jansdr. de Ruijter, ongeveer 25 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1605, dochter van Jan Hermanszn. Harmanessen) de Ruijter en Lijsken Thomasdr NN.
Geboorte:
Grietje is geboren ca 1600/1610 (schatting).
Overlijden:
Grietje is overleden voor mogelijk 03-04-1659, zeker voor 02-02-1660 en na 02-03-1652.
Kinderen van Frans en Grietje:
1 Anneke Fransdr. van Helden, geboren omstreeks 1631 in Wijk. Volgt IV-a.
2 Leendert (Lenert) Franszn. van Helden, geboren omstreeks 1633 in Wijk. Volgt IV-b.
3 Judith (Judickgen) Fransdr. van Helden, geboren omstreeks 1635 in Wijk. Volgt IV-c.
4 E(e)(ij)ltje, ook Aeltje of Aeltgien van Helden, geboren omstreeks 1636 in Wijk.
Notitie bij E(e)(ij)ltje,: .
E(e)(ij)ltje, bleef ongehuwd.
BRONNEN:
Heusden N.A. 4031, 24.01.1689.

Testament van Eijltje Franse van Helden, geb. Wijk, bejaarde dochter, won. tot Heusden, ziek naar lichaam etc. liggende op bed,
haar universeel erfgenaam wordt haar zuster Lijsbeth Franssen van Helden, gehuwd met Egbert Govertse Schermer, wonend tot Heusden
Geboorte:
Eijltje/Aaltgien is geboren ca 1630/1640 te Wijk.
Overlijden:
Eijltje/Aeltgien is hoogstwaarschijnlijk (kort?) na 24.01.1689 overleden. Zie bij bronnen Heusden N.A. 4031.
Wonende:
In Heusden.
5 Jan Franszn. van Helden, geboren omstreeks 1637 in Wijk. Volgt IV-d.
6 Lijsbeth Fransdr. van Helden, geboren omstreeks 1639 in Wijk. Volgt IV-e.
III-b Anthonie/Teunis Lenaertszn van Helden is geboren omstreeks 1603 in Wijk, zoon van Lenaert/Lennert (ook Leendert) Franszn. van Helden (zie II-a) en Anneke NN. Anthonie/Teunis is overleden na 1669, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Anthonie/Teunis: .
Algemeen:
Anthonie was in 1658 Borgemeester te Wijk en in 1659 Kerkmeester en Heilige Geestmeester te Wijk.
BRONNEN:
Heusden R 491, fol. 47v, 24.10.1658

In deze akte, aangaande de bouw van een pastorie wordt o.a. genoemd Anthonis Lenertse van Helden, mede Borgemeester van Wijk.

Heusden R 492, fol. 13, 26.02.1659

In deze akte vermeld Jacob Lenerts van Helden met Anthonis Lenerts van Helden, als kerkmeesters en H.Geestmeester.

RA Heusden 393 fol 13, 24-2-1659

Joost Sweeren de Cock, scholtis te Wijk, Marcelis Aertsen Molenpas, Hendrick Hendrixen van Os ende Jacob Lenertsen van Helden, borgemeesters tot Wijck voornoemt mitsgaders Adriaen Aertsen Molenpas ende Anthonis Lenertse van Helden, kerck ende H.Geestmeesteren te Wijck.


Heusden R 208, 27.05.1669

In deze akte wordt melding gemaakt dat Anthonie toen 66 jaar was. Hieruit kan men dus concluderen dat Anthonie ca 1603 is geboren
Huwelijk:
Aktesoort machtiging
Datum 07/12/1644
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 206
Aktenummer/Blz. 209/328
Notaris Jacob Duyfhuysen jr

Inhoud
Willem Janss, wonende te Vessem, man van Margrietge Jansdr, dochter en erfgename van Jan Bastiaenss, welke Willem een last d.d. 21-11-1644 heeft van de drie broers Dirck Janss, Crijn Janss en Pieter Janss en van Aert Janss de Molder, man van Dingna Jansdr (allen erfgenaam van genoemde Bastiaenss), machtigt Henrick Pieters de Wit, varendeman, die nu is Tessel is, en zijn vrouw Anneken Cornelisdr van Houwerde om van Pauwels Verschuyr, ontfanger van slants middelen, of van Pieter Willemss Bouman, administrateur van de nagelaten goederen van wijlen Cornelis Henricxss de With, schout, 350 gld. te ontvangen, welk geld hem en de anderen als erfgenamen van genoemde Bastiaenss toekomt uit de nalatenschap van genoemde schout De With uit kracht van een codicil d.d. 06-03-1638 voor deze notaris gepasseerd, waarin Neeltge Gijsbertss, overleden te Trijp, genoemd is.
Voorts bekent Anneken Cornelisdr 25 gld. ontvangen te hebben van Willem Janss.
Deze in totaal 375 gld. krijgt Anneken Cornelisdr namens haar man in eigendom volgens het testament van Neeltge Gijsbertsdr, waarin zij dit bedrag, dat uitbetaald zal worden door Willem Janss, vermaakt aan Henrick Pieterss de Wit.Aktesoort machtiging
Datum 21/07/1645
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 207
Aktenummer/Blz. 72/108
Notaris Jacob Duyfhuysen jr

Inhoud
Anneken Cornelisdr van Houwerde, weduwe van Henrick Pietersz de Wit,
Teunis Leendertsz uit Wijck, man van Geertge Jansdr,
Jan Heymansz uit Nederhemert, man van Mayken Jansdr,
erfgenamen van de overleden man van eerstgenoemde en met last van weesmeesteren van Heusden wegens het weeskind Fijcken Claesdr machtigen Pieter Willemsz Bouman om bij Pauwels Verschuyr, ontvanger van ’s lands middelen 600 gulden te innen, komende uit de boedel van Cornelis Henricxz de With.
NB: Teunis Leendertsz tekent als Thuenis Lenaertsen.
Anthonie/Teunis:
(1) trouwde met Geertge Jansdr de With.
(2) trouwde met Anne NN.
Kinderen van Anthonie/Teunis en Geertge:
1 Anneke Theunisse van Helden, geboren omstreeks 1630. Volgt IV-g.
2 Peterke Theunisse van Helden, geboren omstreeks 1631. Volgt IV-h.
3 Lijsbeth Anthonijsse van Helden, geboren omstreeks 1636. Volgt IV-i.
Kind van Anthonie/Teunis en Anne:
4 Leendert Theunisse van Helden, geboren omstreeks 1630. Volgt IV-f.
III-c Jacob Lenaertszn van Helden is geboren omstreeks 1608, zoon van Lenaert/Lennert (ook Leendert) Franszn. van Helden (zie II-a) en Anneke NN.
Algemeen:
Jacob Leendertszn van Helden wordt in 1659 vermeld als Borgemeester van Wijk. Hieruit is bekend de zoon Gerrit Jacobszn.
Tevens wordt vermeld dat Jacob Leendertszn in 1659 Kerkmeester en Heilige Geestmeester was.
BRONNEN:
Heusden 482, fol. 24v, 23.04.1649

Belend aan derdalf hondt geseeth met timmeringhe te Wijk aent Moleneijnt Jacob Lenertszn. van Helden.

Heusden R 491, fol. 9, 19.02.1658.

Dat Sr. Aert de Reus, fortificatiemeester won. tot Gorinchem verteech op ontrent zes roeien dijckkavelingh gelegen binnendijcks ende ten dele buitendijcx, soo groot ende cleijn tselve gelegen is inden banne van Wijck, belendt
ten noorden de voorn. Reus,
west Cornelis Jan Jacobse etc.,
ten behoeve van Jacob Lenertsen van Helden, won. tot Wijck.
Verkocht voor f 100,--

Heusden R 492, fol. 13, 24.02 en 26.02.1659

In deze akte wordt vermeld:

Joost Sweeren de Cock, scholtis te Wijk, Marcelis Aertsen Molenpas, Hendrick Hendricxsen van Os ende Jacob Lenertsen van Helden, borgemeesters tot Wijck voornoemt mitsgaders Adriaen Aertsen Molenpas ende Anthonis Lenertse van Helden, kerck en H.Geestmeesteren te Wijck.

In deze akte ook vermeld Jacob Lenerts van Helden met Anthonis Lenerts van Helden, als kerkmeesters en H.Geestmeester.


RA Heusden 393 fol 13, 24-2-1659

Joost Sweeren de Cock, scholtis te Wijk, Marcelis Aertsen Molenpas, Hendrick Hendrixen van Os ende Jacob Lenertsen van Helden, borgemeesters tot Wijck voornoemt mitsgaders Adriaen Aertsen Molenpas ende Anthonis Lenertse van Helden, kerck ende H.Geestmeesteren te Wijck.


Heusden R 498, fol. 80, 18.12.1665.

Jan Aertszn de Reus, won. te Rotterdam, bekendt schuld aan Aert Adriaensz. van Wijck....verbindende daervoor 3 hont lants en timmeringhe, gelegen te Wijk belent
zz. Hendrick van Druenens erve,
wz. d’erve van Bastiaen Hendrixes Pullen,
oz. groene sand, ende
nz. Aert Cornelissen Pullen.

(In de marge)
Ten ondergeschreven Aert Adriaensen van Wijck in qualite als in desen bekenne ontfangen te hebben uijt handen van Teuniske Geerids wed. van Jacob Leenderts (van Helden zeer waarschijnlijk! B van Wijk) als t’onderpand......ende daeromme alsier doorslagen Actum den 30 Decemb. 1669.
Geboorte:
Jacob is geboren tussen 1600-1610 (schatting).
Jacob trouwde met Teunisken Geeritds.
Kinderen van Jacob en Teunisken:
1 Gerrit Jacobszn. van Helden, geboren omstreeks 1630. Volgt IV-j.
2 Cornelis Jacobszn. van Helden, geboren omstreeks 1640. Volgt IV-k.
III-d Kuyntijen Jans van Helden is geboren omstreeks 1632, dochter van Jan Fransz. van Helden (zie II-b) en Jenneke Jansdr. de Cock. Kuyntijen is overleden vóór zaterdag 26 juni 1666, ten hoogste 34 jaar oud.
Overlijden:
In het Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West Brabant (kortweg GTMWB) staan in jrg 1981 op pagina 8 de namen van de ledematen aengenomen onder de bedieninge van D. Cornelius de Kranckel, pred. in de kercke van Veen vermeld. Hierin staat dat op 26 junij 1666 Wouter Cornelissen en Keuntie Jansen, sijn huisvrouw beijde zijn overleden.
Kuyntijen trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op zaterdag 16 augustus 1664 in Hedikhuizen met Wouter Cornelissen van Baen/Baars, nadat zij op zaterdag 26 juli 1664 in Veen in ondertrouw zijn gegaan. Wouter is geboren in Veen. Wouter is overleden vóór zaterdag 26 juni 1666.
III-e NN Jansz van Helden is geboren omstreeks 1635, dochter van Jan Fransz. van Helden (zie II-b) en Jenneke Jansdr. de Cock. NN trouwde met Adriaen Joosten de Kock. Adriaen is een zoon van Joost Asserense de Kock en NN.
Functie:
Heemraad.
Algemeen:
Adriaen Joost de Cock heeft de weskinderen Dirck Govertsz Pullen en Godertje Govertsdr ullen, kinderen van Judith Fransdr van Helden en Govert (Goijert) Dircksz Pullen, bij elkaar 12 jaar (1669-1691) in huis genoemen.
Hij bewoonde na het overlijden van Judith in haar woning.
IV-a Anneke Fransdr. van Helden is geboren omstreeks 1631 in Wijk, dochter van Frans Lenaertszn van Helden (zie III-a) en Grietje Jansdr. de Ruijter.
BRONNEN:
Heusden R 494, fol. 11v 24.02.1661

Hierin vermeld o.a. Lenart Franszn. van Helden sone van Frans Lenertszn. van Helden ende Grietje de Ruijter, beijden zaliger ende Jan Adriaenszn. van Drunen als man ende voogd van Anneken Fransdr van Helden, haer sterck mackende voor haere onmondige susters ende broeders..... etc.

Zie ook Heusden R 494, fol. 11, 24.02.1661 bij haar broer Leendert Fransz.
Geboorte:
Anneke is geboren ca 1630/1640.
Anneke trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 27 februari 1656 in Wijk [bron: Trouwboek gemeente Aalburg.] met Jan Ariense van Drunen, ongeveer 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 27 februari 1656 in Wijk. Jan is geboren omstreeks 1630.
Algemeen:
Jan Adriaenszn is een j.m. van Drunen.
IV-b Leendert (Lenert) Franszn. van Helden is geboren omstreeks 1633 in Wijk, zoon van Frans Lenaertszn van Helden (zie III-a) en Grietje Jansdr. de Ruijter. Leendert is overleden vóór donderdag 4 maart 1694 in Wijk, ten hoogste 61 jaar oud.
Algemeen:
Leendert was landpachter op de Biesheuvel van 1662-1692.
Pachter van 11 ha land in Wijckop den Biesheuvel Broeck en Wijckerbroeck.
Overleden tussen 1691 en 1694.
Bewoont een hoeve met 13 m, 421 r land onder Broeck en op den Biesheuvel.
BRONNEN:
RA Heusden 213, 29-10-1671
Hierin staat onder meer getuigen Laurens Cornelisse out ontrent 23 jaeren, Lambert Arien Leenderts out ontrent 32 laeren woonende tot Doeveren, Cornelis Tijsse van Gammeren out ontrent 30 jaeren, Iven ijsse van Gammeren out ontrent 20 jaeren en Leendert van Helden out ontrent 37 jaeren.

Heusden R 493, fol. 6.2.2.1660
Dat Lenert Franssen van Helden voor hemselven ende hem neffens Jan Franssen van Helden sterck voor Jan Franssen van Helden minderjarig zijnde Jan Franssen van Helden voornoemt.......etc.

Heusden R 494, fol 11, 24.02.1661
Dat Thomas de Ruijter oudt Raidt dezer stede, Gerardt Jansen van Veen als man ende voocht van Maeijcken de Ruijter,Lenert Fransz. van Helden, sone van Frans Lenertsen van Helden ende Grietgien de Ruijter, beijde saliger,
ende Jan Adriaensen van Druenen als man ende voocht van Anneke van Helden haer sterckmakende voor haer onmondige susters ende broederen....etc

Heusden R 494, fol. 11v. 24.02.1661
Hierin vermeld o.a. Lenart Franszn. van Helden sone van Frans Lenertsz. van Helden ende Grietje de Ruijter, beijden zaliger ende Jan Adriaenszn. van Druenen als man ende voogd van Anneken Frans van Helden, haer sterck mackende voor haere onmondige susters ende broeders etc.

R.A. ’s-Gravenhage, Rekwesten en adviezen Rekenkamer der Domeinen in Holland, port. 411

Jaarrekeningen rentmeester van het Land van Heusden, Grafelijkheidsrekenkamer rekeningen inv. 2821 - 2864.
Leendert Franszn. van Helden bewoont een hoeve met 13 morgen, 421 roeden land, gelegen onder Broeck en op den Biesheuvel. Richt zich in een door Gerard Bieker geschreven verzoek tot Raden en Meester van de Rekeningen der Domeinen van de Staten van Holland in Mei 1677 m.b.t. de pacht. en het onderhoud. Hierover dient Hugo Graswinckel dd. 20.05.1677 van berichtinge ende advoijse. Graswinckel spreekt ook van een bouwhuijs (landbouwbedrijf).

Rekeningen van de Grafelijkheidskamer A.R. ’s-Gravenhage
Inv. nummers 2830, 2834, 2839 en 1849.

Hij pacht land gelegen:
Brouck op den Biesheuvel, 8 morgen, 421 roeden.
onder Brouck, 5 morgen.
Broeck op den Biesheuvel en Wijckerbroeck, 4 morgen, 475 roeden, 5 morgen, 212 roeden en 560 roeden.
Gedurende de jaren 1662 - 1681 (in elk geval), zij het wisselend, wordt gepacht zodat van 1666 - 1691, 17 morgen, 1768 roeden gepacht wordt. Dat is ca 17 ha.

Heusden R 510, fol. 27, 16.04.1678.

Comp. Antonis Reijer van Cuijck met sijnen kinderen Reijn Teuniss, Teunis Teunisse en Dirck Teunisse van Cuijck. Zij verteech op 1 1/2 hondt landts op Corteslagen tot Wijck gelegen t.b.v. Leendert Franse van Helden, won. tot Wijk.

Heusden R 513, fol. 45, 27.05.1681

Comp. de Heer Cornelis Parts, onfanger van de Convoijen etc. verteech op de helft van derdalven mergen weijlandts genaemt het Papenkampken gelegen op de Korteslagen te Wijk, waarvan de wederhelft is comp. Leendert Fransen van Helden, bel. oost Jan Franse van Helden, noorden de wed. van Dingen Hendricxsen, streckende zuijtwaerts op totde Veltstraat toe, t.b.v. Leendert Franse van Helden, won. tot Wijk.
Verkocht voor 75 gulden.

Wijk-Oud Archief (toegangsnr 0014-inv nr 129)- maart 1691- Voogdijrekeningen

van Leendert Fransen van Helden, als voogd over de kinderen van wijlen Judicxken Fransen van Helden. Het betreft een zeer gespecificeerde rekening van 16 pagina’s (8 folio’s)

Wijk R 10, 04.03.1694.

Op deze navolgende condities waer op dat de erfgenamen met voochden cal Zal. Leendert van Helden en sijnen huijsvrouw noch in het leven met name Catelijen van Wijck, gew. hebb. alhier binnen Wijck, willen verkopen alle huijsraed etc. als ook peerden, hoij, stro, bed, buelt etc.
Get. Frans Leendertsen van Helden, Geerit Bacx, Jan Leenderts van Helden, Hermken Leendert van Helden, Gijsbert de Boer, Egbert Goverts Schermer en een handmerk van Cateleijn van Wijck.
Onder de kopers o.a. Jan Leenderts van Helden, Hermke van Helden en Frans van Helden.

Heusden R 529, fol. 18, 08.05.1699.

Dat Govert Janssen van Andel, won. Andel als getr. hebb. Hermke Leenders van Helden, Gerrit Leendertsen van Helden won. Giessen, Jan en Marieken Leenderts van Helden won. Wijk, kinderen ende erfgenamen van Leendert Fransen van Helden, vertegen op haere resp. gerechte portien in seven honden lants mette timmeringe daer op staende en gel. tot Wijck t.b.v. Gerrit Aertssen Bacx won. Wijk voor f 470,--
Leendert:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1660 in Wijk met Aaltje Gerritsdr. van Lier (Laer), ongeveer 20 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1640 in Wijk, dochter van Gerrit van Lier en NN. Aaltje is overleden omstreeks 1678, ongeveer 38 jaar oud.
Geboorte:
Ik heb gevonden, maar kan dit nog niet hard maken, dat de mogelijke geboortedatum van Aaltje Gerritsdr van Lier is 17 september 1643 in Asperen (gemeente Lingewaal), als dochter van Gerrit Dirkse en Lijske Joosten.
Maar bij de vernoeming van haar kinderen vind ik geen kind vernoemd naar haar mogelijke moeder.
(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op zaterdag 8 februari 1681 in ’s-Hertogenbosch met Catalijna Jansdr. van Wijck, 30 of 31 jaar oud. Catalijna is geboren in 1650 in Wijk. Catalijna is overleden na donderdag 4 maart 1694, minstens 44 jaar oud.
Overlijden:
Volgens BRON R 10, 04.03.1694 was Catelyen toen nog in leven. Zij is dus na deze datum overleden.
Kinderen van Leendert en Aaltje:
1 Frans Leendertse van Helden, geboren omstreeks 1663 in Wijk. Volgt V-a.
2 Grietje Leendertsdr. van Helden, geboren omstreeks 1664 in Wijk. Volgt V-b.
3 Hermke Leendertsdr. van Helden, geboren omstreeks 1665 in Wijk. Volgt V-c.
4 Jan Leendertszn. van Helden, geboren omstreeks 1667 in Wijk. Volgt V-d.
5 Gerrit Leendertszn. van Helden, gedoopt op zondag 20 oktober 1675 in Wijk. Volgt V-e.
6 Marieke (Maria) Leendertsdr. van Helden, geboren omstreeks 1677 in Wijk. Volgt V-f.
Kinderen van Leendert en Catalijna:
7 Coen(raad) Leendertszn. van Helden, geboren omstreeks 1682 in Wijk. Volgt V-g.
8 Aaltje Leendertsdr. van Helden, geboren omstreeks 1683 in Wijk. Volgt V-h.
IV-c Judith (Judickgen) Fransdr. van Helden is geboren omstreeks 1635 in Wijk, dochter van Frans Lenaertszn van Helden (zie III-a) en Grietje Jansdr. de Ruijter. Judith is overleden op zaterdag 12 mei 1668 in Wijk, ongeveer 33 jaar oud.
BRONNEN:
Heusden R 501, 12.05.1668.

Comp. Judith Fransdr. van Helden, weduwe van Govert Dirxse Pullen geass. met haaren broeder Leendert Franss van Helden als gecooren voocht van het naergelaten kind etc.
Zij verteech op 1 mergen, drie honden landts met haare suster gemeen liggende in eenden camp van drie mergen landts ongescheijden ende ongedeijlt gelegen in Hacken Coij tot Aelborgh etc.

Wijk R 5, weesrekeningen 11.12.1669 t.m. 10.03.1691

Leendert Franszn. van Helden als oom en voogd van sijn zusters kinderen Judicxken Frans van Helden etc.
Vermeld worden de kinderen Dirck en Godertje Goijerts Pullen.
Geboorte:
Judith Fransdr is geboren ca 1637/1645.
Judith:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zondag 15 juli 1663 in Wijk met Govert (Goijert) Dircksz Pullen, ongeveer 48 jaar oud, nadat zij op zondag 1 juli 1663 in Heusden in ondertrouw zijn gegaan [bron: Attest gegeven van Heusden]. Govert is geboren omstreeks 1615 in Wijk, zoon van Dirck Anthonijsz Pullen en Maricken Cornelisse de Poorter. Govert is overleden in 1668 in Wijk, ongeveer 53 jaar oud.
Algemeen:
Govert Dircksz was Kerkmeester van Wijk (1663-1666)
Huwelijk:
Govert was eerder getrouwd geweest met Eerke Jaspers de Jongh.
Overlijden:
RA Heusden 133, 12-12-1669
Gieljan Schalidecker tot Sprangh contra Simon Aertse van Nieuwcoop ende weduwe van Godert Dircxe Pullen als gewesen kerckmeesteren van Wijk anno 1663, 1664, 1665 ende 1666. Zoon van Dirck Anthonis Berntsz Pullenen Jeffke NN.
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1667 met Cornelis Cloevert.
Kinderen van Judith en Govert:
1 Dirck Govertszn Pullen, geboren omstreeks 1664.
Geboorte:
Dirck Govertsz is geboren tussen 1662-1666.
2 Godertje Govertsdr. Pullen, geboren omstreeks 1666. Godertje is overleden vóór donderdag 28 december 1730 in Wijk, ten hoogste 64 jaar oud.
BRONNEN:
Wijk R 101, 05-12-1729:
Compareert Godertje Pullen, weduwe van van wijlen Jacob Jansen van Rijswijck, wonend alhier. Zij stelt voogden aan over haar minderjarige dochter Jenneke van Rijswijck.
De voogden zijn: Teunis Nieuwkoop, wonende alhier, haar schoonzoon en haar zoon Godert van Rijswijck, wonend alhier.

Oudheusden, R 813, 28-12-1730:
Scheiding en deling.
Comp. voor schepenen van Oudheusden, Elshout en Hulten, Teunis Aartsse Nieuwkoop als in huwelijck hebbende Judick Jacobse van Rijswijck, Jurriaen van Lier als in huwelijck hebbende Adriaentie Jacobs van Rijswijck, Godert Jacobs van Rijswijck ende Jenneke Jacobs van Rijswijck woonende tot Wijck en Veen, alle kinderen en erfgenamen van Jacob Jansse van Rijswijck en Goijertje Pullen, haere respectieve ouders zaliger gewoont ende overleden binnen der meergemelte dorpe van Wijck etc.
Geboorte:
Godertje is geboren tussen 1663-1670.
IV-d Jan Franszn. van Helden is geboren omstreeks 1637 in Wijk, zoon van Frans Lenaertszn van Helden (zie III-a) en Grietje Jansdr. de Ruijter.
Beroep:
Bouwman.
Algemeen:
Was Heemraad van Wijk in 1680 en Borgemeester van Wijk in 1684.
BRONNEN:
Rekeningen van de Grafelijkskamer A.R. ’s-Gravenhage Inv. 2830

Opbrengst van 4 morgen 3 hont 50 roe van de helft gekocht door Jan Fransen van Helden, voor 14 ponden in 1662, van land zuidelijk de vaart Aalburgsestraat.

Rekeningen van de Grafelijkheidskamer A.R. ’s-Gravenhage. Inv. nummers 2839, 2843 en 2848.

Van 1676 tot (in elk geval) 1681 pacht hij 4 morgen, 12 roeden land op de Biesheuvel, Brouck en Wijckerbroeck, voor 24 ponden.

Boek: Misdaad, rechtspleging en straf in het drostambt Heusden (1615-1714)
geschreven door J.P.M. van de Mortel
Twee citaten uit het boek/proefschrift:
" .......verbanning (was) altijd de hoofdstraf, die veelal in meer dan de helft van de gevallen gecombineerd werd met een andere straf. In elke hoofdcategorie delicten, met uitzondering van de economische delicten, kwam verbanning als straf voor. Moordenaars, doodslagers en verkrachters die niet gearresteerd onden worden omdat ze voortvluchtig waren, werden altijd, na gestraft te zijn met eeuwige verbanning, bij verstek ter dood veroordeeld."

Het verhaal gaat verder:
" Jan Fransen van Helden, burgemeestervan Wijk, had in de late avond van 28 April 1686 na het verlaten van de herberg Het Rode Hart schijnbaar zonder reden Willem de Scheerder gedood. Omdat Van Helden niet veel reden had zijn toekomst in het Land van Heusden met veel optimisme tegemoet te zien, is hij diezelfde nacht nog met de noorderzon vertrokken".

De zaak werd op 14 Mei 1686 op de rol gezet en op 5 Januari 1687 kwamen de schepenen tot een vonnis:
wegens de horrible en .......enorme moord werd Jan Fransen van Helden levenslang verbannen uit Stad en Lande van Heusden, zijn goederen werden geconfisqueerd en ook de proceskosten kwamen voor zijn rekening.

Landlopers en bedelaars kwamen er evenwel meestal met een kortere verbanning van af. Bij de meeste vermogensdelinquenten en smokkelaars daarentegen werd de verbanning, vaak gecombinneerd met geseling of een publieke straf.
Elske Gerrits, die in 1689 veroordeeld werd wegens heling van door haar man gestolen kleding, werd door de dienaren van de criminele justitie door de Heusdense straten geleid met aan elke arm drie roeden. Haar goederen werden gerechtelijk in beslag genomen en zij werd voor zes jaar verbannen uit Holland en Westfriesland.

Voor de edelachtbare burgemeester Van Helden was er dus maar een oplossing: wegwezen.
De naam komt niet meer voor in mijn proefschrift, zo vertelde de heer van de Mortel.
Voor onze genealogie zijn we hem dus ook kwijt, want waar moeten we hem zoeken?
Geboorte:
Jan Fransz is geboren tussen 1637 en 1645.
Huwelijk:
Bron: NH Doop en Trouw 1640-1670 Brakel

1664

Jan Franssen van Hilden j.m. tot Wijck woonende tot Wijck met
Batiaentje Jacobs.. Jonghbloet j.d. van Braeckel woonende tot Gorcom.
1 proclamatie den .. Marty
2 proclamatie den Marty
3 proclamatie
Jan trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in maart 1664 in Brakel met Bastiaentje Jacobsdr. Jonghbloet, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op zaterdag 1 maart 1664 in Brakel in ondertrouw zijn gegaan. Bastiaentje is geboren omstreeks 1641 in Brakel, dochter van Jacob Claesen Jonghbloet en Berber Berensen.
Afkomstig:
Bastaentje Jacobsdr zal uit Brakel komen. Daarna heeft zij ook gewoond in Gorinchem.
Kind van Jan en Bastiaentje:
1 Margrieta (Grietje) Jansdr. van Helden, geboren omstreeks 1665 in Wijk. Volgt V-i.
IV-e Lijsbeth Fransdr. van Helden is geboren omstreeks 1639 in Wijk, dochter van Frans Lenaertszn van Helden (zie III-a) en Grietje Jansdr. de Ruijter. Lijsbeth is overleden, ongeveer 84 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 14 oktober 1723 in Heusden.
Geboorte:
Lijsbeth Fransdr is geboren ca 1637/1645 (schatting), was bij huwelijk j.d. te Wijk en in 1661 minderjarig, zie GTMWB 1996-pag.316.
Testament:
Egbert Schermers en Lijsbet van Helden hebben hun testament opgemaakt op 28 maart 1704 in Heusden.
Lijsbeth trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op dinsdag 29 april 1670 in Heusden met Egbert Govertszn. Schermer, 26 jaar oud, nadat zij op vrijdag 11 april 1670 in Heusden in ondertrouw zijn gegaan. Egbert is een zoon van Govert Willemszn. Schermer en Lijntje Egbertsdr. NN. Hij is gedoopt op zondag 24 januari 1644 in Heusden. Egbert is overleden na vrijdag 28 maart 1704, minstens 60 jaar oud.
Beroep:
Slager.
Algemeen:
Gekozen als lid van het College van Jonge Colveniers-schutters:
1673 Egbert Govertsen (gezien leeftijd niet waarschijnlijk)
1688 Egbert Schermers
477-Kerkstraat nr. 2 kinderen Egbert Govertszn Schermers
300-Hoogstraat Oost nr. 27 wed. Egbert Govertse Schermer (1699 Frans Lookermans-huysinge van Egbert Govertse Schermer)
In 1702 diaken van N.H. Kerk in Heusden
Kinderen van Lijsbeth en Egbert:
1 Catelijn Schermer. Zij is gedoopt op zondag 14 juni 1671 in Heusden.
2 Grietje Schermer. Zij is gedoopt op vrijdag 21 oktober 1672 in Heusden.
3 Mariken Schermer. Zij is gedoopt op zondag 9 september 1674 in Heusden.
4 Zijken Schermer. Zij is gedoopt op donderdag 19 maart 1676 in Heusden.
5 Govert Schermer. Hij is gedoopt op zondag 26 september 1677 in Heusden.
6 Govert Schermer. Hij is gedoopt op zondag 27 november 1678 in Heusden. Govert is overleden, 65 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 26 juni 1744 in Heusden.
Beroep:
Slager.
7 Frans Schermer. Hij is gedoopt op donderdag 12 december 1680 in Heusden.
8 Martinus Schermer. Hij is gedoopt op zondag 20 september 1682 in Heusden.
9 Antonie Schermer. Hij is gedoopt op zaterdag 8 april 1684 in Heusden.
IV-f Leendert Theunisse van Helden is geboren omstreeks 1630, zoon van Anthonie/Teunis Lenaertszn van Helden (zie III-b) en Anne NN. Leendert is overleden vóór 1682, ten hoogste 52 jaar oud.
BRONNEN:
Woudrichem R. 116, fol. 18v-20v, 11-4-1666

Leendert Thomszn. van Helden, man van Aechtien Melssen (zij was eerder gehuwd met Jan Adriaenszn. Naijen) tekent samen met enkele andere leden van de familie Naaijen twee schuldbekentenissen.
Eén van 475 en één van 950 car.guldens.


Rekeningen Grafelijkheidskamer A.R. ’s-Gravenhage Inv.nr. 2829 en 2830.

Hieruit blijkt dat de opbrengst van percelen 7 en 9 is gekocht door Leendert Anthonissen van Helden voor resp. 58 en 36 ponden, in 1661.
Evenzo in 1662 Leendert Antonissen van Helden, 7 ponden.

Heusden RA399 52v, 53, 15-Oct-1665

Compareerde Teunthen Ariens, weduwe van Arien Jansse Naeijen, woonende tot Op Eyl inden lande van Althena, ?en? Aert Adriaensse Naeijen, Cornelis
Ariensse Naeijen, Willem Ariensse Naeijen, mitsgaders Lijsbeth Ariens Naeijen, ende Willemken Ariens Naeijen, meerderjarige dochters, ende
[marge: Leendert Teunisse van Helden, als man ende voocht van]
Aechtjen Melssen, [?te out?] weduwe van Jan Ariensse Naeijen, voorwelckers
onmondige kinderen d’ voorn. Aert Adriaensse Naeijen sich is sterck etc etc

Woudrichem R 116, fol. 18v-20v. 11.04.1666

Koopt in Mei 1665 grond van Adriaen Janszn. Naijen.

Gorinchem NA, 16-Apr-1668
Den 16en april 1668.

Inden naeme des Heeren Amen. Compareerde Leendert Teunisz. van Hilde [=Helden], ende Aechtje Melssen, ge-echte man ende vrouw, woonende tot OpAndel, mijn notaris ende getuijgen wel bekent. Wesende beijde gesont van lichaeme, gaende ende staende, haer memorie ende verstant wel hebbende, ende met volcomen uijtspraecke gebruijckende, soo opentlijck scheen ende bleeck. De welcke aenmerckende de cortheijt des menschelijcken levens alhier opter aerden, ende datter niet seeckerder is dan de dood ende niet onseeckerder dan de tijt ende ure vandien.
[in de marge stond: begeerende derhalven van deser werelt niet te scheijden sonder alvorens vande tijdelijke goederen, haerlieden van Godt almachtich op desen werelt verleendt, gedisponeert te hebben].
Bevelende alvorens haere zielle soo wanneer die uijt hunne sterffelijcke lichaemen sullen comen te scheijden, inde genade Godes, ende haere lichaemen de Cristelijcke begravinge der aerde. Ende comende totte generale dispositie van alle haren tijdelijcken naertelate goederen, verclaerden naer voorgaende expresse revocatie ende te niet doeninghe vande huwelijcxe voorwaerden -tusschen- int aengaen van haerlieder huwelijck tusschen henlieden opgericht [-ende gepas[eert voorde notaris Johan van ?Kootsser?dijck en seeckere getuijgen-]
[in de marge stond: voor soo veel [-het dese is entamierende-] d’selve den inhoude dese soude mogen contranieren, maer verder niet] uijt haer beijder vrijen ende liberalen wille, sonder persuasie ofte misleijdinge van ijmande op volgende maniere gedisponeert te hebben: ende eerst hij testateur alleen disonerende, verclaerde eerstelijck te maecken ende legateren aen sijne vaeder ende moeder te saemen [-ofte bij voor aflijvichheit van een van hun beijden aen de langstlevende vande selve-] s’somma van 50 Car. gulden, [-ende in cas sij lieden beijde van hem testateur quamen afflijvichende dat voor ofte in plaetse vande legitima portie d’selve daer inne bij dese instituerende, ende in cas [-verss-] een van d’selve voor hem testateur afflijvich wierde soo legateert hij aen de langstlevende van [-d’selve-] dien d’somma van 36 gulden. Bij aldien sij lieden beijde voor hem testateur afflijvvich quame tete werden, soo legateert hij testateur aen sijne naeste vrienden ende erffgenamen ab intestato, een somma van 25 guldens. Nominerende ende instituerende hij testateur sulcxs hij doet bij desen tot sijne eenige universele erffgenaem, sijne voors. huijsvrouwe, en dat in alle de vordere sijne naerte laeten goederen, soo roerende als onroerende, hebbende ende vercrijgende, geene ter werelt uijtgesondert, actien ende crediten, ende gerechticheden, die hij eenichsints metter doodt ruijmen ende naerlaten sal. Eijndigend hier mede hij testateur sijne singuliere dispositie.
Ende sij testatrice hier mede alleen disponerende verclaerde tot haere eenige universele erffgen[amen genomineert ende geinstitueert te hebben, soo als sij doet bij desen, haere twee voorkinderen, in haer eerstelijck huwelijk verweckt, mitsgaders den voors. haere man, niet ende d’selve in een suijver ende gerecht kintsdeel, oversulcxs ider voor een gerecht dorde part, in ende van alle de goederen, soo roerende als onroerende, actien ende crediten, ende
gerechticheden, sij testatrice eenichsints metter doodt ruijmen ende naer laten sal, geene ter werelt uijtbesondert, sulcxs dat de voorss. haeren man daer boven sijn eij[gen] goet sal genieten een gerecht dorde part, sijnde een kints gedeelte, uijt de goederen van haer.
Alle ’t ghene voorss. staet oprechtelijk uijt den monde van hen testateuren ontworpen en haer voorgelesen sijnde verclaerde ’t selve te wesen haer lieder respective testament ende laetste uijttersten wille, begeerende oversulcxs en wel expresselijck mits desen, ordonnerende dat alle ’t selve strictelijck, ende onverbreecklijk sal geobserveert ende achtervolcht moeten werden, ’t sij als testament, codicille, ofte eenige andere dispositie van uijtterste wille, inder bester forma gecelebreert, niet jegenstaende alle solemniteijten, naer rechten gerequireert
hier inne niet behoorlijk waere geobserveert, versoeckende ’t uijtterste benefiette hier inne te mogen genieten, ende voorts bij mijn notaris hier van een ofte meer instrument in forma te maecken ende leveren.

Aldus verleden ende gepasseert ter presentie ende overstaen van
Alexander Haensberge en Daniel Jansz van Drongelen, borgers binnen deser stede, als getuijgen van geloove, hier toe versocht.
-Leendert Antonissen van Helden
-Aechtken Melsen
-A. Haensberghen
-Daniel van Drongelen
Mij present Corns. van Aelst, Nots. Publ.
Geboorte:
Leendert is geboren ca 1630 (schatting).
Overlijden:
Gorinchem NA4027, 06-Apr-1682
Den 6 aprill 1682 P. van der Veer
Compareerden etc. Govert, Cornelis en Adriaentjen Pauluss. sijnde de lestgenoemde (voor soo veel des nootsij ) met Huijbert Verhoeven geassisteert, mitsgaders Corstiaen Ariensz., als getrout hebbende Jenneke Pauluss, alle woonachtigh tot Op Andel, inden lande van Althena, ende in dier qualiteit kinderen ende erffgenamen van zal. Paulus Govertsz. en Aertje Geev[b?]aerts, hare overleden ouders, mitsgaders testamentaire erffgenamen van Anthonis Govertsz., haren oom zal. etc etc
Waer jegens den voorss. Corstiaen Ariensz. nomine uxoris sal hebben ende mede in absolute vrijen eijgendomme behouden. Eerstelijck eene mergen vijftigh roeden lants van outs genaemt de Wildeman, alwaer oostwaerts Aeghtje Melse ende Dirck Jansse Neije, ende westwaerts den voorss. Cornelis Poulusz., naest geerft ende gelegen sijn. Streckende vande halven middelweteringh noordwaerts af tot het maesdiep toe.


Dit betekent mijns inziens dat Leendert Teunisse is overleden vòòr 1682.
Leendert trouwde met Aechtien/Aeghtje/Aechtse Melsse.
IV-g Anneke Theunisse van Helden is geboren omstreeks 1630, dochter van Anthonie/Teunis Lenaertszn van Helden (zie III-b) en Geertge Jansdr de With.
BRONNEN:
Heusden R 514 fol. 40, 15.05.1682

Kuijndert Dirkszn Schaap, j.m. won. aan de Oudedijk met Anneken Teunixssen van Hilde of Hildo, wed. van Cornelis Otten, won. aan de Oudedijk.

GTMWB, 6e jaargang 1982, pag 104

Kuijndert Dirkszn Schaap j.m. won. aan de Oudendijk met Anneken Teunixsen van Hilde of Hildo, wed. van Cornelis Otten, won. aan de Oudendijk.
Geboorte:
Annake Theunisse van Hilde (lees van Helden) is geb ca 1630 (schatting).
Huwelijk:
Anneke is twee keer getrouwd, maar van beide huwelijken zijn (nog) geen kinderen gevonden.
Wonende:
Te Uitwijk.
Anneke:
(1) ging in ondertrouw, ongeveer 35 jaar oud, op zondag 19 april 1665 in Woudrichem met Cornelis Ottensz Havelaers, ongeveer 35 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1630 in Woudrichem.
Wonende:
Is een j.m. van Woudrichem en wonende te Uitwijk.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op vrijdag 23 maart 1674 in Woudrichem [bron: DTB 13-folio 87-Woudrichem.] met Kuijndert Dirksz Schaap, ongeveer 39 jaar oud, nadat zij op zaterdag 3 maart 1674 in Woudrichem in ondertrouw zijn gegaan. Kuijndert is geboren omstreeks 1635 in Woudrichem, zoon van Dirk Jansz Schaep en Aartje Kuindertse.
Wonende:
Kuijndert was woonachtig aan de Oudendijk in Woudrichem.
IV-h Peterke Theunisse van Helden is geboren omstreeks 1631, dochter van Anthonie/Teunis Lenaertszn van Helden (zie III-b) en Geertge Jansdr de With.
BRONNEN:
Heusden R 514 fol. 40, 15.05.1682

Dat Cornelis Cornelissen Vonck, Cuijndert Dircx Schaep en Peeterke Teunissen van Helden, wed. van Jan Rutten, geass. met voorn. Cuijndert Dircx verteegh op 1 en een kwart hont land gelegen in de polder genaemt de Corvert tot Wijck etc.
Peterke trouwde met Jan Rutten. Jan is geboren omstreeks 1631, zoon van Ruthger Jansz Loyen en Jenneke Geerits. Jan is overleden vóór 1690, ten hoogste 59 jaar oud.
Geboorte:
Jan Rutten is de zoon van Ruthger Jansz Loyen en Jenneke Geerits. Loyen is een patroniem, afgeleid van de naam Lodewijk. De tak Loyen gaat in de 4e generatie verder onder de familienaam Van Vueren.
Kinderen van Peterke en Jan:
1 Ruth Rutten. Hij is gedoopt op woensdag 26 april 1662 in Andel.
2 Jenneke Rutten. Zij is gedoopt op woensdag 26 april 1662 in Andel. Jenneke is overleden vóór 1692, ten hoogste 30 jaar oud.
3 Jacobsje Rutten, geboren omstreeks 1663. Jacobsje is overleden vóór 1705 in Sleeuwijk, ten hoogste 42 jaar oud.
IV-i Lijsbeth Anthonijsse van Helden is geboren omstreeks 1636, dochter van Anthonie/Teunis Lenaertszn van Helden (zie III-b) en Geertge Jansdr de With. Lijsbeth is overleden vóór zaterdag 24 juni 1679, ten hoogste 43 jaar oud.
Geboorte:
Lijsken/Lijsbeth is geboren tussen 1630-1640 (schatting).
Wonende:
In Wijk.
Lijsbeth trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op zondag 1 maart 1671 in Drunen met Casper Simonszn. Moravien, ongeveer 36 jaar oud. Casper is geboren omstreeks 1635.
Huwelijk:
Casper Simons Moravien tr. (2) ( met att. van Wijk, bewijs van lidmaatschap en goed gedrag bij verhuizing, afgegeven door de Kerkeraad) te Hedikhuizen en Herpt op 24.06.1679 met Lijsbeth Aertse Verhagen.
Wonende:
In Wijk.
IV-j Gerrit Jacobszn. van Helden is geboren omstreeks 1630, zoon van Jacob Lenaertszn van Helden (zie III-c) en Teunisken Geeritds. Gerrit is overleden vóór zaterdag 20 april 1686, ten hoogste 56 jaar oud.
BRONNEN:
Heusden R 514, fol. 72, 07.11.1682.

Dat Gerrit Jacobs van Helden ende Henderick Bastiaense Pullen verteech op
1 1/2 hont teulant tot Wijck gelegen, bel.
oost de wed. van Gerrit Melis Bacx,
zijt Cornelis Aertse Nieucoop,
west de wed. van Jr. Ignatius van der Steegen, in sijn leven Drossaert van Drunen,
noort Eijmbert Bastiaense Bouwman,
t.b.v. Willem Hendricx de Scheerder won. te Wijk.
Verkocht voor 116 gulden.

Andel R 7, 20.04.1686.

Judick Jans van Vueren, wed. van Geerit van Helden, verkoop land te Andel.

Andel R 7, 02.02.1686 en 28.10.1691.

De kinderen van Geerit van Helden worden genoemd in een belending te Andel.

Andel R 16, 29.01.1705.

Het weeskind van Geerit van Helden wordt genoemd in een belending te Andel.
Geboorte:
Gerrit Jacobsz is geboren tussen 1630-1640 (schatting).
Wonende:
Vermoedelijk te Andel.
Gerrit trouwde, ongeveer 50 jaar oud, omstreeks 1680 met Judick Jansdr. van Vueren, ongeveer 35 jaar oud. Judick is geboren omstreeks 1645, dochter van Jan Jansz (Alias Looijen) van Vuuren en Belieken Hermanse Heldt/Helt.
Notitie bij de geboorte van Judick: .
Judick is overleden op woensdag 7 oktober 1733 in Andel, ongeveer 88 jaar oud.
Geboorte:
Judich is een dochter van Jan Jansz Loyen. Loyen is een patroniem, afgeleid van de voornaam Lodewijk. In de 4e generatie van deze familie komt de familienaam van Vueren tevoorschijn. Later wordt dit van Vuuren.
Huwelijk:
Judick hertrouwt op 06.04.1687 met Arien Jansen van Herwijnen, weduwnaar van Lijsken Jans van Wijck. (Bron: Veen tr. en Babiloniënbroek tr. boek, bewerkt Piet Sanders)
Otr. Veen en Babyloniënbroek 06.04.1687, att. gegeven Babyloniënbroek naar Andel (bij dit huwelijk heet zij ’de wed. van Geerit van Andel’), met Arien Jansen van Herwijnen, wedr. van Lijsken Jans van Wijck.
Kinderen van Gerrit en Judick:
1 Johanna Gerritsdr. van Helden, geboren omstreeks 1684 in Andel. Volgt V-j.
2 Jacob Gerritszn. van Helden, geboren omstreeks 1685 in Andel. Volgt V-k.
IV-k Cornelis Jacobszn. van Helden is geboren omstreeks 1640, zoon van Jacob Lenaertszn van Helden (zie III-c) en Teunisken Geeritds.
Geboorte:
Cornelis Jacobszn. van Helden is hoogsrwaarschijnlijk een zoon van Jacob Lenaertszn van Helden en Teunisken Geeritds. Wel is hij dan de vader van het enigst bekend kind:
Teuntje Cornelisse van Helden.
Cornelis trouwde met NN.
Kind van Cornelis en NN:
1 Teuntje Cornelisse van Helden, geboren omstreeks 1685 in Wijk. Volgt V-l.
V-a Frans Leendertse van Helden is geboren omstreeks 1663 in Wijk, zoon van Leendert (Lenert) Franszn. van Helden (zie IV-b) en Aaltje Gerritsdr. van Lier (Laer). Frans is overleden na 1722, minstens 59 jaar oud.
Algemeen:
Frans Leendertse trouwt voor de tweede keer met NN. Dit huwelijk is niet opgenomen in de genealogie.
Uit dit tweede huwelijk worden drie kinderen geboren, maar tot op heden is onbekend welke drie van de vier genoemde kinderen dit zijn.
Borgemeester:
Borgemeester in Wijk 1718 en was 54 jaar op 20.02.1717.
BRONNEN:
Heusden R 536, fol. 01, 08.01.1709.

In deze akte wordt vermeld Frans Leendertszn. van Helden als vader en voocht van zijn onmondig kind in zijn eerste huwelijk verwekt bij Jenneke Aertsse van Wijck, als mede erfgenaam van Franck Jansse van den Brant. Vertechen op een stuk land gelegen te Engelen.


R.A. Wijk, nummer 8, 20.02.1717

Zo verklaart op 20 februari 1717 Frans van Helden, oud 54 jaar, tesamen met Hendrik Pullen, oud 83 jaar en Jan Janse Bax, oud 64 jaar, ten overstaan van de schepenen Leendert Bax en Jacob Pullen, van de ambachtsheerlijkheid Wijk in de landen van Heusden, het volgende:

Zij herinneren zich
dat de reformatie alhier te lande is ingevoerd geworden,
dat bij stroperijen en plunderingen van de Spaanse militie alle charters, papieren en registers in huijse als kerck zijn vernietigt.
Dat in de jaren 1672 door droevig toeval van de Fransen is gebeurd dat de pastorie alhier merendeels door een brand is verwoest waarmede ook alle doopboeken, registers en verdere papieren zijn verbrand.
Dat ook de secretarie binnen Wijk en binnen de stad Heusden door brand is ’geconsumeerd" geworden waardoor veel leggers en slachtregisters zijn verbrand.


Heusden N.A. 4129, 07.03.1719, voor notaris Middelkoop.

Comp.voor notaris Bernardus Middelkoop, Laurens van der Flier, won. tot Wijck. Hij machtigd Herman van Beerzel, procureur van het Hof van Holland uit zijn en uit naam van Jan Bastiaenszn. Bax, gehuwd met Adriaentje van der Flier, om waar te nemen het proces als hij heeft bij dit hof tegen Frans van Helden, in huwelijk gehad hebbende Jenneke Aerstdr. van Wijck.

In Heusden N.A. 4132, akte 04.04.1722 compareren zij nogmaals in deze zaak.


Heusden, N.A. 4095, d.d. 02.03.1709.

Een obligatie van 500 gulden voor juffrouw Sara Dormans, weduwe van de heer
Gerard van de Poll, in sijn leven oudt eerste Borgemeester van Heusden, ten laste van Gerrit Aertse Bax, won. tot Wijk.
Zijn borgen zijn Arien, Aert en Jan Bakx, Frans van Helden en Jacob Bergeijk, allen tot Wijk.

Heusden, N.A. 4096, 02-03-1709

Arien Bacx, Aert Bacx, Jan Bacx, Frans van Helden en Jacob Bergeijk staan gezamenlijk borg voor Gerrit Aertszn. Bacx.
Frans trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1690 met Janneke Aertsdr. van Wijck, ongeveer 25 jaar oud. Janneke is geboren omstreeks 1665 in Wijk, dochter van Aert Adriaenszn. van Wijck en Maecken Jansdr. van den Brandt.
Kinderen van Frans en Janneke:
1 Maeijken Fransdr. van Helden, geboren omstreeks 1694 in Wijk. Volgt VI-a.
2 Leendert Franszn. van Helden, geboren omstreeks 1695 in Wijk. Volgt VI-b.
3 Bastiaen Franszn. van Helden, geboren omstreeks 1695 in Wijk. Volgt VI-c.
4 Cornelis Franszn. van Helden, geboren in 1700. Volgt VI-d.
5 Gijsbert Franszn. van Helden, geboren omstreeks 1705 in Wijk. Volgt VI-e.
6 Gerrit Fransz. van Helden, geboren in 1713 in Wijk. Volgt VI-f.
V-b Grietje Leendertsdr. van Helden is geboren omstreeks 1664 in Wijk, dochter van Leendert (Lenert) Franszn. van Helden (zie IV-b) en Aaltje Gerritsdr. van Lier (Laer).
Geboorte:
Grietje is geboren tussen 1660-1670.
Grietje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1690 in Wijk met Gerrit Aertszn. Bacx, ongeveer 22 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1668 in Wijk, zoon van Aert Arienszn Back en Lijsken Cornelisdr. Pullen.
BRONNEN:
Heusden R 529, fol. 18.8.5.1699
Gerrit Aertsen Bacx koopt van de kinderen en erfgenamen van Leendert Franssen van Helden zeven hond land mette timmeringhe daerop staende, gelegen in de banne van Wijck voor 470 gulden.

Wijk R 10. 4.3.1694
Onder de erfgenamen van Leendert van Helden vermeld Gerrit Aertszn Bacx.

Heusden, N.A. 4095, 2 maart 1709
Een obligatie van 500 gulden voor juffr. Sara Dormans, weduwe van de heer Gerard van de Poll in sijn leven oudt eerste Borgemeester van Heusden, ten laste van Gerrit Aertse Bacx, won. tot Wijk. Zijn borgen zijn, Arien, Aert en Jan Bacx, Frans van Helden en Jacob Bergeijck, allen won. tot Wijk.

Heusden, R593, 6 januari 1750
Uitkoop. Comp. voor schepenen van Heusden Adriaen Gerritse Bax, won. totAalburg ten eenre zijde en Aeltje Gerritse Bax, wed. van Sweer de Waa lwon. tot Veen, Anneke Gerritse Bax wonende binnen Heusden en Gerrit Bax getr. geweest met Maijken Gerritse Bax won. tot Wijk, alle kinderen vanwijlen Gerrit Bax in eerste en tweede huwelijk verwekt in zijn leven, gew. en overl. te Wijk ter andere zijde. Adriaen Gerritse Bax krijgt in vrije eigendom een seecker huijs met seven honden lands zijnde boomgaert etc. get. tot Wijk.
Hij betaald aan de andere erfgenamen f77.2.0.
Kinderen van Grietje en Gerrit:
1 Adriaen Gerritsz Bacx, geboren omstreeks 1694 in Wijk.
Geboorte:
Adriaen is geboren 1690-1700.
2 Aeltje Gerritsdr Bacx, geboren omstreeks 1695 in Wijk.
Geboorte:
Aeltje is geboren ca 1690-1700.
3 Anneke Gerritsdr. Bacx, geboren omstreeks 1698 in Wijk.
Geboorte:
Anneke is geboren ca 1690-1700.
4 Maijken Gerritsdr Bacx, geboren omstreeks 1699 in Wijk.
Geboorte:
Maijken is geboren 1690-1700.
V-c Hermke Leendertsdr. van Helden is geboren omstreeks 1665 in Wijk, dochter van Leendert (Lenert) Franszn. van Helden (zie IV-b) en Aaltje Gerritsdr. van Lier (Laer). Hermke is overleden op vrijdag 8 mei 1750 in Andel, ongeveer 85 jaar oud.
Impost:
Ondertrouw impost 6-0-0.
Aangifte overlijden impost in Andel 8 mei 1750.
Hermke ging in ondertrouw, ongeveer 31 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1696 in Andel met Govaert Janszn. van Andel, 24 of 25 jaar oud. Govaert is geboren in 1671 in Andel, zoon van Jan Gijsberts van Andel en Eijke Govaertse Rosa.
Kinderen van Hermke en Govaert:
1 Leendert Govertse van Andel. Hij is gedoopt op zondag 6 juli 1698 in Andel. Leendert is overleden op maandag 22 augustus 1729 in Andel, 31 jaar oud.
Overlijden:
Het lijk is aangegeven door Govaert Jans van Andel, zie R.A. Andel 9.
2 Gijsbert Govertse van Andel. Hij is gedoopt op woensdag 6 januari 1700 in Andel.
3 Aaltje Govertse van Andel. Zij is gedoopt op zondag 18 september 1701 in Andel.
4 Eijke Govertse van Andel. Zij is gedoopt op zondag 11 november 1703 in Andel. Eijke is overleden op dinsdag 16 augustus 1729 in Andel, 25 jaar oud.
5 Jan Govertse van Andel. Hij is gedoopt op donderdag 21 januari 1706 in Andel.
6 Gerrit Govertse van Andel. Hij is gedoopt op zondag 17 februari 1709 in Andel.
7 Grietje Govertse van Andel. Zij is gedoopt op zondag 13 december 1711 in Andel. Grietje is overleden op dinsdag 19 maart 1743 in Andel, 31 jaar oud.
Overlijden:
Andel impost ald. 19.03.1743, pro deo.
V-d Jan Leendertszn. van Helden is geboren omstreeks 1667 in Wijk, zoon van Leendert (Lenert) Franszn. van Helden (zie IV-b) en Aaltje Gerritsdr. van Lier (Laer). Jan is overleden vóór maandag 9 april 1731, ten hoogste 64 jaar oud.
Functie:
Heemraad.
BRONNEN:
Heusden R 536, fol. 63 verso, 14.10.1709.

Dat de heer Hendrick Scheffers won. Eijndhoven als in huwelijk hebbende Juffr. Johanna van Houte verteechen op 1 1/2 mergen lant met timmeringe daarop gelegen op de kerck verffde tot Wijck, belend
oost de wed. Jan Roelofsse,
west Cornelis Symonsse Nieucoop,
noord de gemeene straedt ende
suijtw. de heer Anthonij Graswinckel
belast met 25 stuvers aan de kerk te Wijck, ten behoeve van Jan Leendertse van Helden.


Heusden R 552, 09.04.1731.

Dat Lijntje Willemse Bouman, weduwe van wijlen Jan Leendertszn. van Helden won. tot Wijk verteeg op seeckere drie mergen land genaemt den Bijl gelegen tot Wijk,
bel. oost Sweer Bouman,,
zuijden Toon van de Wetering,
westen Sweer Bouman en
noorden de wed. van Aert Vos en Jan Schouten etc.
T.b.v. mevrouw Catharina Buslij de Rabutijn douariere van wijlen baron Joost Adam van Holsenberg etc. voor 241 - 10 - 0.
Jan trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1700 in Wijk met Lijntje Willemsdr. Bouman, ongeveer 30 jaar oud. Lijntje is geboren omstreeks 1670, dochter van Willem Sweerszn. Bouman en Sijke Lenaertse. Lijntje is overleden na maandag 9 april 1731, minstens 61 jaar oud.
Geboorte:
Lijntje is geboren ca 1670-1680.
Kinderen van Jan en Lijntje:
1 Grietje Jansdr. van Helden, geboren omstreeks 1703 in Wijk. Grietje bleef ongehuwd.
Attestatie:
1733 Vertrokken uit Wijk
1741 Aangekomen in Wijk van Loevestein.
Geboorte:
Grietje is geboren ca 1700/1710.
Lidmaat:
23 maart 1730 belijdenis gedaan in Wijk.
Testament:
Wijk R 7, 04.03.1769.(Testament)
In een akte van scheiding en deling d.d. 16 September 1752 verleden voor notaris Joh. Rietveld te Heusden delen Grietje Janse van Helden en Gerrit Janse van Helden het van hun ouders verkregen bezit. In bovengenoemd testament van Grietje wordt naar deze akte verwezen.

Testament van Grietje van Helden, bejaarde ongehuwde dogter te Wijk. Ziek naar lichaam legateert aan:
- de kinderen van wijlen haar broer Gerrit van Helden, in echte verwekt bij Aagtje van Besoijen f 150,-
- de kinderen van wijlen haaren broeder Gerrit van Helden in echte verwekt nog f 100,--
- Aaltje van Ballegooijen, huisvrouw van Gerrit de Feijter een bed met zijn toebehoren mitgaders twee vrouwenrokken als een swarte greijnen en een rooden
- Leijntje van Ballegooijen, huisvrouw van Pieter de Bruijn, haar silveren beugeltas mitsgaders een saeij damaste vrouwenrock.
- Leijntje van Helden, dochter van haar broer Leendert van Helden, haar gouden oorringen met de bellen daer aen hangende.
- Maria van Helden, dochter van Leendert van Helden, een koperen melkkan mitsgaders een gestikten grijnen vrouwenrok.
- Willemke van Ballegooijen, dochter van Cornelis van Ballegooijen vier paar slaaplakens en vijf hemden.
- Haar broer Willem van Helden een koperen hantkeetel.
- Leijntje van Helden, dochter van haar broer Gerrit, haar gout slot, een stoffe vrouwenmantel een sergien-vrouwenrok mitsgaders een houten kist.

Voorts verklaarde zij tot haar eenige en universele Erfgenamen te nomineren:
Willem van Helden (haar broer),
de kinderen van wijlen haar broer Leendert in echte verwekt bij Grietje van Bergeijk en
de kinderen van wijlen haar zuster Sijken van Helden in echte verwekt bij Cornelis van Ballegooijen etc....
Voorts verklaarde zij tot voogden over haar minderjarige erfgenamen en gelegateerden en geprelegateerders te stellen en te benoemen haar broeder Willem van Helden en Pieter de Bruijns woonende beijde te Wijk.
2 Geerit Janszn. van Helden, geboren omstreeks 1705 in Wijk. Volgt VI-g.
3 Leendert Janszn. van Helden, geboren omstreeks 1708 in Wijk. Volgt VI-h.
4 Sijken Jansdr. van Helden, geboren omstreeks 1709 in Wijk. Volgt VI-i.
5 Willem Janszn. van Helden, geboren omstreeks 1711 in Wijk. Volgt VI-j.
V-e Gerrit Leendertszn. van Helden, zoon van Leendert (Lenert) Franszn. van Helden (zie IV-b) en Aaltje Gerritsdr. van Lier (Laer). Hij is gedoopt op zondag 20 oktober 1675 in Wijk. Gerrit is overleden op zaterdag 19 januari 1743 in Wijk, 67 jaar oud.
Beroep:
Bouwman te Andel, Rijswijk en Giessen.
Lidmaat:
In Giessen wordt Gerrit Leendertszn van Helden aangenomen als lid van de Ned. Ger. Gemeente op 13 December 1697.
Vertrokken:
In 1697 vertrok de toen 22-jarige Gerrit Leendertszn van Helden uit Wijk. Hij ging werken in Rijswijk en daarna in Giessen.
Zowel Gerrit als zijn echtgenote Bastiaantje komen vanuit Giessen naar Rijswijk op 13.10.1699 en gaan terug naar Giessen op 19.10.1704.
Ook werkte hij in Neer-Andel want hij land pachtte, dit blijkt uit het gedurende diverse jaren betalen van het tiendrecht , o.a. in 1705 - 1715.
Gerrit was dus bouwman.
In 1735 (inmiddels getrouwd) vestigde hij zich in Almkerk, met name in Uppel, een heel kleine ambacht halverwege tussen Almkerk en Sleeuwijk. Ook daar zal hij bouwman geweest zijn, wellicht in de nieuwe polder.
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op zondag 26 april 1699 in Giessen met Bastaentien Pietersdr. Coleijn, ook Koleijn en Kleijn, 21 jaar oud. Bastaentien is een dochter van Peter (Pieter) Maertenszn. Coleijn en Mariecke Ariense de Jonghe. Zij is gedoopt op woensdag 12 januari 1678 in Babiloniënbroek. Bastaentien is overleden op dinsdag 29 juni 1745 in Almkerk, 67 jaar oud.
Attestatie:
Bastiaantje komt op 13 October 1699 met att. van Giessen naar Rijswijk.
Lidmaat:
Op 13 December 1697 in Giessen.
Overlijden:
29 juni 1745 Pieter de Man geeft aan ’t Lijk van Bastiaantje, wed. van Helden, om begraven te worden. Pro Deo.
Kinderen van Gerrit en Bastaentien:
1 Leendert Gerritszn. van Helden, gedoopt op zondag 10 januari 1700 in Rijswijk (NBr). Volgt VI-k.
2 Peter Gerritszn. van Helden, geboren in Giessen. Volgt VI-l.
3 Arien Gerritszn. van Helden, geboren omstreeks 1703 in Rijswijk (NBr). Volgt VI-m.
4 Maarten Gerritszn. van Helden, gedoopt op zondag 4 juli 1706 in Giessen. Volgt VI-n.
5 Frans Gerritszn. van Helden, gedoopt op zondag 16 juni 1709 in Giessen. Volgt VI-o.
6 Anthonij Gerritszn. van Helden, gedoopt op zondag 26 april 1711 in Giessen. Volgt VI-p.
7 Aaltijn/Aaltje/Aeltje Gerritse van Helden, gedoopt op maandag 7 mei 1714 in Giessen. Volgt VI-q.
8 Maaike Gerritse van Helden. Zij is gedoopt op dinsdag 4 februari 1716 in Giessen.
V-f Marieke (Maria) Leendertsdr. van Helden is geboren omstreeks 1677 in Wijk, dochter van Leendert (Lenert) Franszn. van Helden (zie IV-b) en Aaltje Gerritsdr. van Lier (Laer). Marieke is overleden vóór maandag 4 april 1757 in Uitwijk, ten hoogste 80 jaar oud.
BRONNEN:
Heusden R 566, 04.04.1757.

Dat Arien van Bergeijk, Leendert van Bergeijk, Gerrid van Bergeijk en Jan Blijenberg als in huwelijk hebbende Anne van Bergeijk, Maarten van Bergeijk, als in huwelijk hebbende Maeken van Bergeijk, Leendert van Helden als in huwelijk hebbende Grietje van Bergeijk en Jenneke van Bergeijk, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Jacob van Bergeijk en Maria van Helden, won. alle te Wijk, verteegen ....etc.
Geboorte:
Marieke (Maria) is geboren ca 1675-1680.
Marieke:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1705 in Wijk met Jacob Ariens van Bergeijk. Jacob is een zoon van Arien Jacobszn. van Bergeijk en NN. Jacob is overleden vóór maandag 4 april 1757 in Wijk.
Geboorte:
Jacob is geboren tussen 1670 en 1680.
Overlijden:
Jacob is overleden vóór 04.04.1757, zie Heusden R566.
(2) trouwde, ten hoogste 80 jaar oud, vóór maandag 4 april 1757 in Uitwijk met Cornelis Otten van der Wel/Wal, ten hoogste 79 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1678 in Uitwijk, zoon van Otto van der Wel.
Huwelijk:
Cornelis was eerder gehuwd met Eeltje Pieters de Man, ook wel Aeltie en Aaltje, geboren rond 1686, afkomstig uit Waardhuizen, en overleden op 25 april 1757 te Uitwijk.
Kinderen van Marieke en Jacob:
1 Anneke Jacobse van Bergeijk, geboren omstreeks 1707 in Wijk.
Notitie bij de geboorte van Anneke: Anneke is geboren ca 1700-1710
Anneke is overleden na zondag 1 november 1778 in Wijk, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Anneke: Op genoemde datum 01-11-1778 was Anneke kinds.
2 Maeijke Jacobse van Bergeijk, geboren omstreeks 1709 in Wijk.
Notitie bij de geboorte van Maeijke: Maeijke is geboren ca 1700-1710
3 Grietje Jacobsdr. van Bergeijk, geboren omstreeks 1710 in Wijk. Volgt VI-r.
4 Arien van Bergeijk, geboren omstreeks 1714 in Wijk.
Notitie bij de geboorte van Arien: Arien is geboren ca 1700-1720
5 Leendert van Bergeijk, geboren omstreeks 1716 in Wijk.
Notitie bij de geboorte van Leendert: Leendert is geboren ca 1705-1720
6 Gerrit van Bergeijk, geboren omstreeks 1718 in Wijk.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Gerrit is geboren ca 1705-1720.
Gerrit is overleden na 1763 in Wijk, minstens 45 jaar oud.
7 Jenneke van Bergeijk, geboren omstreeks 1720 in Wijk.
Notitie bij de geboorte van Jenneke: Jenneke is geboren ca 1705-1720
8 Jacob van Bergeijk. Hij is gedoopt op zondag 29 november 1722 in Veen.
Notitie bij overlijden van Jacob: Vermoedelijk jong overleden voor 04.04.1757. (Zie bron Heusden R566, 04.04.1757.
Beroep:
Schepen van Wijk
V-g Coen(raad) Leendertszn. van Helden is geboren omstreeks 1682 in Wijk, zoon van Leendert (Lenert) Franszn. van Helden (zie IV-b) en Catalijna Jansdr. van Wijck.
Beroep:
Soldaat in de comp. van Heer Capt. Verhuijsen, garnizoen houdende te Heusden.
Algemeen:
Coenraad koopt in de jaren 1768 - 1771 in Middelburg een aantal onroerende goederen (Bron: ISIS-Zeeland)
Attestatie:
Coenraad had op 2 april 1707 att. van Heusden om elders te trouwen.
Geboorte:
Coenraad is geboren ca 1680/1685 te Wijk.
Coen(raad) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 2 april 1707 in Heusden [bron: Trouwboek Heusden en Oudheusden] met Geertruij Jansse Bak(s)/Bax, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op zondag 13 maart 1707 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwboek Heusden en Oudheusden]. Geertruij is geboren omstreeks 1685 in Wijk, dochter van Jan Janszn. Baks en Berbera Robbertszn. Kerkwijk.
Attestatie:
Geertruij is een j.d. won. tot Wijk, att. van Heusden om elders te trouwen 2 april 1707.
Geertruij is in 1737 met att. naar Middelburg vertrokken.
Kinderen van Coen(raad) en Geertruij:
1 Barbera Coenraadsdr van Helden. Barbera is overleden in februari 1744 in Middelburg.
Geboorte:
Barbera heeft tijdens de ziekte van Margrieta (Grietje) van Helden, dochter van Jan Fransz van Helden en Batiaentje Jacobsdr Jonghbloet, verzorgd etc.
(Zie rekening in Wijk R10, 25.03.1737)
2 Leendert Coenraadszn van Helden, geboren omstreeks 1710. Volgt VI-s.
3 Maria Coenraadsdr van Helden, geboren omstreeks 1710. Maria is overleden op donderdag 30 januari 1794 in Dordrecht, ongeveer 84 jaar oud [bron: Sepulturen ofte Graftboeck van de Augustijner Kerck te Dordrecht.].
4 Kaatje/Catharina Koene van Helden, geboren omstreeks 1712 in Wijk. Kaatje/Catharina is overleden op woensdag 12 maart 1777 in Middelburg, ongeveer 65 jaar oud. Zij is begraven op maandag 17 maart 1777 in Middelburg.
Attestatie:
Met kerkelijke attestatie in 1735 uit wijk vertrokken naar Dordrecht als Katharina van Helden.
Lidmaat:
Op 28 februari 1734 tot lidmaat aangenomen in Wijk
5 Hendrik Coenraadszn van Helden, geboren omstreeks 1718 in Wijk.
6 Geerard Coenraadszn van Helden. Hij is gedoopt op zondag 27 juni 1723 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
Functie:
Bakenaar (Te Goes. Commissie/instructie op 10 Januari 1765. Voorganger: Jan van Helden)
7 Frans Coenraadszn van Helden. Hij is gedoopt op zondag 24 maart 1726 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Frans is overleden op vrijdag 18 maart 1746 in Middelburg, 19 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 22 maart 1746 in Middelburg (Oude Kerkhof).
Overlijden:
Bron: Archief rekenkamer van Zeeland D (begraaflijsten ontvangers collaterale successie)
Fransoijs woonde in Middelburg op het adres Seispoort. Hij is begraven op het Oude Kerkhof.
Onder inv nr 60041 staat vermeld dat de successiebelasting is betaald op 28-10-1746 te Middelburg door Leendert van Helden (broer van de overledene).
Toelichting: Collaterale successie was een belasting betaald door erfgenamen in de zijlinie. De overledene werd het collateraal object genoemd. De relatie is degene die de belasting moet betalen.
8 Gerrit Coenraadsz. van Helden, geboren in Wijk. Hij is gedoopt op zondag 25 juli 1728 in Aalburg [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
V-h Aaltje Leendertsdr. van Helden is geboren omstreeks 1683 in Wijk, dochter van Leendert (Lenert) Franszn. van Helden (zie IV-b) en Catalijna Jansdr. van Wijck.
BRONNEN:
Aalburg R 6-invnr 266, 29.11.1731

Hierin staat vermeld een testament van Arien Sluijmers en Aaltje van Helden, echtelieden wonend te Aalburg., hij siekelijk van lighame te bedde liggende en zij gesont van lighame gaande en staande dog beijde haar verstant en memorie volkomen magtigh. Testament langstlevende etc.
Verders verklaarde zij tot voogden over haare minderjarige naar te latene kinderen aan te stellen ende te nomineren
Abraham Sluijmers wonend te Babiloniënbroek en
Frans van Helden, wonend tot Wijk
Tot toeziend voogd wordt aangesteld Meeuwis Sluijmers!
Geboorte:
GTMWB-1997-pag.83
Aaltje Leendertsdr. van Helden, geb. ca 1683/1685.
Huwelijk:
BRON: GTMWB - 1997, pag 83- Bouwstenen voor een genealogie Slui(j)mers
Arien tr. met grote zekerheid te Wijk ca 1706/1710 met Aaltje Leendertsdr van Helden.
Lidmaat:
Aaltje en Arien werden beiden lidmaten te Aalburg met att. in het jaar 1711.
Aaltje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1708 in Wijk met Arien Meuszn./Meeuwiszn. Sluijmers, ongeveer 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1708 in Wijk. Arien is geboren omstreeks 1680 in Doeveren, zoon van Meeuwis Driesz Sluijmers en Cornelia (Neeltje) Abrahamsdr de Both.
Kinderen van Aaltje en Arien:
1 Meeuwis Sluijmers, geboren op zondag 29 november 1711 in Aalburg.
Notitie bij de geboorte van Meeuwis:
Meeuwis is mogelijk een zoon van Aaltje en Arien.
Dit wordt vermeld in Aalburg R 6, 29-11-1711
2 Grietjen Sluijmers. Zij is gedoopt op zondag 14 februari 1712 in Aalburg.
Notitie bij de geboorte van Grietjen: Margaretha is gedoopt onder de naam Grietje.
Grietjen is overleden omstreeks 1745 in Aalburg, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietjen: Margaretha is overleden tussen 1643/1645
Belijdenis:
Grietjen/Margaretha doet belijdenis tr Aalburg met Pasen 1736.
3 Leendert Sluijmers, geboren omstreeks 1713 in Aalburg.
Belijdenis:
Leendert doet belijdenis te Aalburg met Pasen 1734.
4 Cornelis Sluijmers. Hij is gedoopt op zondag 4 april 1717 in Aalburg.
5 Roeloff Sluijmers. Hij is gedoopt op zondag 4 februari 1720 in Aalburg.
6 Cornelia Sluijmers. Zij is gedoopt op zondag 23 mei 1723 in Aalburg.
7 Catelijn Sluijmers. Zij is gedoopt op zondag 21 juli 1726 in Aalburg.
8 Gijsbert Sluijmers, geboren omstreeks 1730 in Aalburg.
Notitie bij Gijsbert:
Gijsbert Sluimers wonende te Wijk, was heemraad van de Hoge Maasdijk 1779-1780 enschepen van Wijk 1766-1788.

Gijsbert is overleden 1788/1789
V-i Margrieta (Grietje) Jansdr. van Helden is geboren omstreeks 1665 in Wijk, dochter van Jan Franszn. van Helden (zie IV-d) en Bastiaentje Jacobsdr. Jonghbloet. Margrieta is overleden op maandag 11 maart 1737 in Andel, ongeveer 72 jaar oud. Zij is begraven op maandag 18 maart 1737 in Andel.
BRONNEN:
Wijk R 10, (thans R 216), 26.03.1737.

Verkoop havelijke en meubilaire goederen van Margrieta van Helden, eerst wed. van Arien van Steenoven en laatst van Aelbert Roelofse.
Opbrengst is 368 gulden en seventien stuivers.
Als erfgenamen worden o.a. vermeld Frans van Steenoven, Jan van Steenoven en Jan van Drunen (de echtgenoot van dochter Jenneke).
Geboorte:
Grietje is geboren tussen 1665 en 1670.
Overlijden:
Grietje (Margrieta) is overleden tussen 11 en 17 Maart 1737. Op die laatste datum werd zij zes maal "geluijt", werd een graf op het kerkhof gemaakt en voor het gebruik van het doodskleed betaald, alles bij elkaar f 5.10.0
Margrieta:
(1) trouwde met Jan Janszn. Baks. Jan is geboren omstreeks 1680, zoon van Jan Janszn. Baks en Berbera Robbertszn. Kerkwijk. Jan is overleden vóór zondag 8 augustus 1723, ten hoogste 43 jaar oud.
Geboorte:
Jan Janszn is geboren tussen 1680-1690.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1690 met Arien van der Steenoven, ongeveer 35 jaar oud. Arien is geboren omstreeks 1655 in Geertruidenberg?/Raamsdonk, zoon van Cornelis Meusse van der Steenhoven en Johanna Ariens (Jenneke) Gijben. Arien is overleden vóór 1723, ten hoogste 68 jaar oud.
Geboorte:
Arien is geboren ca 1650-1660.
(3) trouwde [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.] met Aelbert Roelofsen, nadat zij op zondag 8 augustus 1723 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Wijk. Aelbert is geboren omstreeks 1665.
Huwelijk:
Trouwen Wijk 1722-1810 Ned.Ger.
Hierin wordt vermeld dat Aalbert Roelofsen, wedr. van Geertje Beijrende Boom,
o.t. 08.08.1723/tr. Wijk met Grietje Jansdr. van Helden, wed. van Jan Janse Baks.
Er werd namelijk verondersteld dat Jan Janszn. Baks getrouwd is geweest met
Grietje Fransdr. van Helden. Dus hiermede is deze veronderstelling uit de wereld.
Kinderen van Margrieta en Arien:
1 Cornelis Arienszn van den Steenhoven, geboren omstreeks 1695 in Wijk. Cornelis is overleden vóór maandag 11 maart 1737, ten hoogste 42 jaar oud [bron: Zie Wijk R 8.].
Attestatie:
Mat attestatie naar Wijk in 1720.
Lidmaat:
Lidmaat Aalburg 1719.
2 Frans Arienszn. van den Steenhoven, geboren omstreeks 1696 in Wijk. Frans is overleden op vrijdag 7 december 1770 in Aalburg, ongeveer 74 jaar oud.
Geboorte:
Frans is geboren ca 1690-1700.
3 Bastiaantje Ariense van den Steenhoven, geboren omstreeks 1700 in Wijk.
Belijdenis:
Bastiaantje doet belijdenis te Wijk 30 maart 1727.
4 Jenneke Ariense van den Steenhoven, geboren omstreeks 1703 in Wijk.
Belijdenis:
Jenneke doet belijdenis te Wijk op 15 maart 1725.
5 Jan Arienszn. van den Steenhoven, geboren in 1705 in Wijk. Jan is overleden op dinsdag 31 december 1776 in Zuidland, 71 jaar oud.
Belijdenis:
Jan doet belijdenis te Wijk op 30 maart 1724.
V-j Johanna Gerritsdr. van Helden is geboren omstreeks 1684 in Andel, dochter van Gerrit Jacobszn. van Helden (zie IV-j) en Judick Jansdr. van Vueren. Johanna is overleden op vrijdag 13 februari 1722 in Andel, ongeveer 38 jaar oud.
BRONNEN:
G.T. 1981, pag. 64.

Andel, ged. Geertruij Jacobs Lievaart 02.07.1713, get. Johanna van Helden.

Andel Transp.protocol 1716 - 1735, 1746 - 1767.

Begr. Johanna Geertse van Helden 13.02.1722 en Jacob van Helden 01.12.1755.
Lidmaat:
Johanna is als lidmaat aangenomen in de kerk in 1704 in Andel.
Overlijden:
Overlijden/ lijk van Johanna is aangegeven door Fees Lambertse van Ameijde (tekent met Fais van Ameijde).
Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 2 mei 1706 in Andel met Servaas Lambertszn. van de Ameijde, 31 jaar oud, nadat zij op zaterdag 17 april 1706 in Andel in ondertrouw zijn gegaan. Servaas is een zoon van Lambert Bastiaanse van de Ameijde en Eva/Ifken Jansen Bijl. Hij is gedoopt op zondag 29 juli 1674 in Andel.
Huwelijk:
Den 17 april, zijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen faes lambertse van Ameijde j.m. en johanna van helde, j.dogter, beijde woonende alhier en zijn bij ons getrouwt den 2 meij
Kinderen van Johanna en Servaas:
1 IJfken (Eva) van de Ameijde. Zij is gedoopt op zondag 16 januari 1707 in Andel.
2 Geerit Feesz van de Ameijde. Hij is gedoopt op zondag 22 juni 1710 in Andel. Geerit is overleden op woensdag 9 juli 1710 in Andel, 17 dagen oud.
3 Gerrit van de Ameijde. Hij is gedoopt op zondag 25 oktober 1711 in Andel.
V-k Jacob Gerritszn. van Helden is geboren omstreeks 1685 in Andel, zoon van Gerrit Jacobszn. van Helden (zie IV-j) en Judick Jansdr. van Vueren. Jacob is overleden op maandag 1 december 1755 in Andel, ongeveer 70 jaar oud.
BRONNEN:
Uit diakonierekeningen Andel 1700 - 1710:

Nu volgt den uijtgift van den voorsz. ontfang t’zeddert den 1 januarij 1710:

aan Jacob van Helden het kostgeld van ’t armkind betaalt met quitantie 30-0-0.

Andel R 19, 31.07.1712.

Echtelieden, won. alhier stellen langstlevende testament op.

Andel lidmaatboek:

Jacob van Helden aangenomen tot lid 1724.

Andel imp.:
het lijk van Lijsbeth Bouwman, vrouw van Jacob van Helden, werd
25 jan. 1748 aangegeven voor pro deo door Faas Lambertse van der Ameijde.

Andel, lijst ’capabele mannen’:
Jacob van Helden komt in 1712 voor (jonger dan 60 j.) uit ’Archief waterschap Oudland van Altena nr. 419.

Andel, kerkeraadshandelingen:

Jacob van Helden ondertekent in 1737, diaken 1738, 1744 als oud-diaken te Op-Andel tot 1747.

Andel Transp.protocol 1716 - 1735, 1746 - 1767.

Begr. Johanna Geertse van Helden 13.02.1722 en
Jacob van Helden 01.02.1755.
Jacob trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 30 maart 1710 in Andel met Lijsbeth Heijndrikse Bouman, ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op vrijdag 14 maart 1710 in Andel in ondertrouw zijn gegaan. Lijsbeth is geboren omstreeks 1677 in Andel, dochter van Hendrick Sweerzn. Bouman en NN. Lijsbeth is overleden op donderdag 25 januari 1748 in Andel, ongeveer 71 jaar oud.
Geboorte:
Lijsbeth is geboren tussen 1670-1680 in Andel.
Overlijden:
Bron: ISIS-Streekarchief Land van Heusden en Altena

Overlijden aangegeven op 25 januari 1748 Andel (NB)
Overlijden aangegeven: + (Impost pro deo)
Lijk aangegeven door Faas Lambertse van der Ameijde.
Bron: ISIS-Streekarchief Heusden is het lijk van Lijsbeth Hendricxe Bouman aangegeven door Faas Lambertse van der Ameijde.
Kind van Jacob en Lijsbeth:
1 Gerrit Jacobsz. van Helden, geboren omstreeks 1730. Volgt VI-t.
V-l Teuntje Cornelisse van Helden is geboren omstreeks 1685 in Wijk, dochter van Cornelis Jacobszn. van Helden (zie IV-k) en NN.
BRONNEN:
DT Uitwijk en Waardhuizen 1700 - 1774, 1781 - 1810

Gezien de vernoeming van de zoon zal Teuntje een dochter zijn van Cornelis Jacobszn. van Helden.

G.T. 1986, pag. 159

Cornelis de Man, j.m. geb. te Uitwijk, won. Giessen:
zijn ouders: Rien Leendertszn. de Man en Teuntje Cornelisse van Helden.

G.T. 1986, pag. 300, Ingebr. Borgbrieven te Giessen 1723 - 1784.

1742 Arij de Man met huisvrouw Teuntje Vonk en zoon Cornelis, van Uitwijk.


De dochter Jenneke de Man tr. Woudrichem 1745 met Hendrik Wolfs, ged. Giessen 17 dec. 1722, beiden won. Woudrichem.
Kinderen:
1e Lijntje Wolfs,
2e Theuntje Wolfs, ged. 24 sept. 1747, get. Theuntje Vonk.
3e Theuntje Wolfs, ged. 28 sept. 1749, get. Theuntje Cornelisse van Helden.
4e Arie Wolfs.
Die getuige is dus dezelfde persoon.

BRON: SA Land van Heusden en Altena register 2 folio 183.
De dochter Jenneke de Man en haar echtgenoot Hendrik Wolfs laten op 28 September 1749 een ochter dopen in Woudrichem met als getuige (peter): Theuntje van Helde
Teuntje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zondag 7 april 1715 in Uitwijk en Waardhuizen met Arien Leendertse de Man, ongeveer 35 jaar oud. Arien is geboren omstreeks 1680 in Uitwijk, zoon van Leendert Ariën de Man en NN.
Kinderen van Teuntje en Arien:
1 Jenneke Ariens de Man. Zij is gedoopt op zondag 19 april 1716 in Uitwijk en Waardhuizen.
2 Cornelis de Man. Hij is gedoopt op vrijdag 10 november 1724 in Uitwijk en Waardhuizen.
VI-a Maeijken Fransdr. van Helden is geboren omstreeks 1694 in Wijk, dochter van Frans Leendertse van Helden (zie V-a) en Janneke Aertsdr. van Wijck.
BRONNEN:
Wijk R 7, archief 0014, inv.nr 338, testament, 07.11.1743

Comp. Johannis Willemse Vos gezond van lichaam gaande en staande en Maeijken Fransen van Helden, echtelieden, won. alhier, ziekelijk te bed liggende, echter beijde haar verstand maken een testament voor de langstlevende . De langstlevende blijft gehouden de kinderen bij den anderen verwekt behoorlijk op te voeden en te alimenteren in gods drank en kleederen. De zelve laeffenis en gemak te doen zoo in ziekte als gezondheijt mitsgaders te laten leren, lezen en schrijven en zonodig handwerk als den kinderen .........etc etc.
Wijders verklaarden zij dat Leendert Fransse van Helden, woonende ot Veen en Arien Gerrits Straver, wonende op de Biesheuvel als voogd van haar beijde te nomineren.

Wijk R 8, 21.09.1758

Uitkoop tussen Johannes Wilemszn. Vos en zijne huisvrouw Maaijke van Helden, Egte luijden won. te Wijk als erfgenamen van wijlen Jenneke Vos, getrouwt geweest sijnde met Teunis Vos etc. ten eenre en Teunis Vos, wedr. van voorn. Jenneke Vos ter andere zijde.
De eerste komparanten krijgen f 100,- waarmee zij verder afstand doen van de rest.
Geboorte:
Mayken is geboren tussen 1690-1700 (schatting).
Maeijken trouwde in Wijk met Johannes Willemse Vos, nadat zij op vrijdag 18 september 1722 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren omstreeks 1695, zoon van Willem Janszn Vos en Aartje Frederikse.
BRONNEN:
Wijk R8, 15-02-1727, erfdeling.

Hierin staat vermeld Jan Willemse Vos, wedr. van Teuntje Pullen, thans gehuwd met Maijken van Helden, uit zijn eerste huwelijk Hendrik Vos, waarover voogd Jacob Pullen, oom van het kind.

Wijk-toegangsnr 0014-invnr 670 Acte van Uijtkoop-21 September 1758

Johannes Willemse Vos en zijne huijsvrouw Maeijke van Helden woonende te Wijk in qualitijd als erfgenamen absintes tato van wijlen Jenneke Vos getrouwd geweest zijnde met Teunis Vos en welke onlangs sonder dessendenten naer te laeten off eenige dispositie van uijterste wille gemaakt te hebben, deeze weerlet is overleden , ter eenre
ende Teunis Vos woonende tot Veen ter andere sijde inzake hun rechten op de nalatenschap van Jenneke Vos, de overleden echtgenote van Teunis Vos.
Huwelijk:
Johannes Willemse Vos was wedr. van Teuntje Hendrikse Pullen.
Ouderling:
Te Wijk in 1734, 1736 en 1738.
Wonende:
In Wijk
Kinderen van Maeijken en Johannes:
1 Jenneke Vos.
2 Hendrik Janszn Vos, geboren omstreeks 1720 in Wijk.
Geboorte:
Hendrik Vos is een kind uit het eerste huwelijk van Johannes Willemse Vos met Teuntje Hendriksdr. Pullen.
3 Willem Janszn Vos. Hij is gedoopt op woensdag 19 januari 1724 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
4 Frans Janszn. Vos. Hij is gedoopt op maandag 1 april 1726 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
5 Aartje Jansdr Vos. Zij is gedoopt op zondag 1 januari 1730 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
6 Franzijntje Jansdr Vos. Zij is gedoopt op zondag 1 november 1733 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
VI-b Leendert Franszn. van Helden is geboren omstreeks 1695 in Wijk, zoon van Frans Leendertse van Helden (zie V-a) en Janneke Aertsdr. van Wijck. Leendert is overleden op donderdag 22 april 1762 in Veen, ongeveer 67 jaar oud.
Beroep:
Bouwman. (Eerst in Wijk en daarna in Veen.)
Functie:
(Leendert Franszn. van Helden was schepen te Wijk 1733-1734 en 1737.

Leendert Franszn. van Helden was 21 januari 1739 en volgende jaren borgemeester van Veen, eerst samen met Jan Spiering en later met Johannes Gerritszn. Sonnevelt.

Op 11 juli 1738 legde hij de eed af voor heemraad.

Van 1740-1747 was hij kerckmeester met Philippus Verhagen.)
Attestatie:
Leendert van Helden en Lijsbeth Spiering, egte lieden beijden met att. van Wijck landen van Heusden, van den 30 junius 1737 naar Veen.
Bron: GTMWB-1981, pag. 270, Lidmaten Veen (Ned.Ger.Kerk)
BRONNEN:
Oud Archief Wijk-toegangsnr 0014-invnr 806-Assumtie d.d 28 November 1747

Dit behelst een acte waar bij Leendert Fransen van Helden woonende te Veen geassumeerd en aangesteld tot voogt over Pieternella Dirkxe van Veen in plaats van de overleden Bastiaen Franze van Helden. Bastiaen was tot voogd benoemd in 19 December 1735.
Pieternella van Veen is stom en doof geboren en dochter van Jannigje Bastiaenze van de Enden en Dirk Janze van Veen (De vader is voor 1735 overleden)

Crom Strijen 03.1732

Machtiging dd. 16.11.1731 van juffr. Grietje Spiering aan Leendert van Helden, won. te Wijk, om goederen voor het gerecht van Veen te verkopen van Aaltje van Veen, wed. van Huijbert Spiering.

Ambacht Veen, 0011-inv.nr 32, d.d. 9 Meij 1770

Voorwaarden voor de openbare verkoop van onroerende goed. Hierin is onder meer sprake van de verkoop van een huijs en backhuijs met alle ’ t geene daar inne aart ( aart betekent Een thuin met al ’ t geen daar aan Aard-Nagelvast, ende in geworteld is) en naagelvast is, als ook vijff mergen boomgaart, bouw en weijland bij en an het voorsz annex staande ende gelegen op den leegen acker tot Veen, belent
ten oosten Peeter de Decker
ten westen Jan Gerritse Sonnevelt
ten zuijden en ten noorden de Wielstraat of te alle andere die daarnaast gelant mogte weesen,
zijnde bovengenoemd vijf mergen land, drie mergen leenroering aan den leenhoeve van Boxel.

Op heeden morgen de 9e Meij 1770 heeft Bastiaan van Helden woonende te Veen het op den 2e Meij 1770 gedane bodt van Duijsent gulden door Jan Blankers te Veen, gehoogt et een somma van vijf en twintig gulden.
Borgen: Leendert van Bergeijk-Willem Vos-Frans van Helden allen wonende te Wijk en Peter Dekker woonde te Veen.
Na publiekelijk het bod te hebben afgehangen en geen reacties tot een hoger bod kwamen is Bastiaan van Helden cooper geworden voor gemelde somma van duijsent vijf en twintig gulden.
Etc. Etc.
Verder is nog geveijlt een en halve mergen weijland gelegen in de Peel onder Veen etc etc.
Geboorte:
Leendert Fransz is geboren te Wijk tussen 1690-1700.
Lidmaat:
Bron: Lidmaten Veen (Ned Ger Kerk) 1658-1815 door Piet Sanders
Leenderd van Helden en Lijsbet Spiering, egte lieden beijden met attest. van Wijck landen van Heusden, van den 30 junius 1737.
Ondertrouw:
Door ds M Verhoeven predikant tot Aalburg.
Overlijden:
Leendert overleden Veen, impost ald. 22-04-1762, f 3,-, aangegeven door zijn zoon Huibert.
Voogdijschap:
Leendert Fransz wordt 2 oktober 1731 te Veen tesamen met Cornelis van Thiel benoemd tot voogd over Aertje Spiering, minderjarige dochter van Aaltje van Veen, wed. van Huijbert Spiering, te bedde liggende.
Leendert trouwde [bron: DTB 10-folionummer 12] met Lijsbeth Huijbertse Spieringh, nadat zij op zaterdag 20 februari 1723 in Aalburg in ondertrouw zijn gegaan [bron: (Bij vakature van Wijk)]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 20 februari 1723 in Aalburg. Lijsbeth is een dochter van Huijbert Cornelisz Spieringh en Aaltie Jansdr van Veen. Zij is gedoopt op zondag 22 november 1699 in Veen. Lijsbeth is overleden op donderdag 22 maart 1770 in Veen, 70 jaar oud.
Doop:
Bij de doop van Lijsbeth Spiringh staat vermeld:
doop door D Aegidius Beverlo predikant te Wijk, mits mijn absentie.
religie: ref.
Huwelijk:
Lijsbeth Huibertse Spieringh is afkomstig van Veen en woonplaats Heusden. Voor het huwelijk met Leendert Franssen van Helderen (=Helden) in Wijk is aan Lijsbeth attestatie gegeven Heusden.
Ondertrouw:
Door ds M Verhoeven predikant tot Aalburg.
Overlijden:
Overlijden aangegeven op 22 mrt 1770 Veen
Overlijden aangegeven: + onder de classis van pro deo.
DTB 8, fol 13r; 2 5 1770
Ontfangen wegens de verkogte meubilaire goederen van de kinderen van Leendert van Helden als daarvan gemaakt sijnde volgens de venducedulede somma van f 53.17.0
comt voor den 40 penning de somma van f 1.7. 0
waarvan de X verhoging bedraagt 2.12
te samen 1.9.12
Kinderen van Leendert en Lijsbeth:
1 Huijbert Leendertszn. van Helden, gedoopt op zondag 11 april 1723 in Wijk. Volgt VII-a.
2 Aaltje Leendertsdr. van Helden, gedoopt op zondag 20 januari 1726 in Wijk. Volgt VII-b.
3 Johanna Leendertsdr. van Helden, gedoopt op zondag 29 februari 1728 in Wijk. Volgt VII-c.
4 Arieaantje Leendertsdr. van Helden. Zij is gedoopt op zondag 22 januari 1730 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Arieaantje is overleden op zondag 2 februari 1806 in Veen, 76 jaar oud. Arieaantje bleef ongehuwd.
Algemeen:
Ariaentje was inw. bij Dirk Jooste Koolhaas.
Lidmaat:
Ariaentje is als lidmaat aangenomen na belijdenis te Veen op 10 April 1754.
Overlijden:
Bron: RA Veen Impost op het trouwen enoverlijden

1806 den 7 febr door Bastiaan van Helden, woonende alhier, kennis gevende dat sijne zuster genaamt Adriaantje van Helden, oud omtrent drie en zeeventig jaaren op den 2e februarij alhier is overleden, ongehuwd.
Testament:
Ambacht Veen, 0011, inv.nr 305, 4 April 1804.
Zij laat dingen na aan Huijbert van Helden, haar broer en diens dochter Elisabeth/Lijsbeth en aan de dochters Elisabeth/Lijsbeth, Margrita en Alida van haar broer Bastiaan van Helden.
Het testament van 26-20-1792 komt hiermede te vervallen.
5 Franzijntje Leendertsdr. van Helden. Zij is gedoopt op zondag 3 februari 1732 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
6 Kornelis Leendertszn. van Helden. Hij is gedoopt op woensdag 1 december 1734 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
7 Grietje Leendertsdr. van Helden, gedoopt op woensdag 30 november 1735 in Wijk. Volgt VII-d.
8 Frans Leendertszn. van Helden, gedoopt op zondag 22 december 1737 in Veen. Volgt VII-e.
9 Franciscus Leensertszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 7 februari 1740 in Veen.
10 Joannes Leendertszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 22 juli 1742 in Veen.
Tweeling:
Johannes is een tweelingbroer van Bastiaan.
11 Bastiaan Leendertszn. van Helden, gedoopt op zondag 22 juli 1742 in Veen. Volgt VII-f.
VI-c Bastiaen Franszn. van Helden is geboren omstreeks 1695 in Wijk, zoon van Frans Leendertse van Helden (zie V-a) en Janneke Aertsdr. van Wijck. Bastiaen is overleden vóór dinsdag 28 november 1747, ten hoogste 52 jaar oud.
Attestatie:
Overgekomen met kerkelijke attestatie van Uitwijk naar Wijk op 20 juni 1723.
BRONNEN:
OA Wijk, 0014-808, dd 4 Julij 1762

Acte waar bij Maartens Laurens van Bergeijk te Wijck wert geassumeert en aangestelt tot voogt over Pieternella van Veen.
In deze acte wordt vermeld dat op den 28 November 1747 wanneer voornoemde Bastiaan Franze van Helden eenige tijd te vooren was komen te overlijden ...
Geboorte:
Bastiaen is geboren te Wijk ca 1690/1700 (schatting).
Bastiaen trouwde in Wijk met Anneke de Ko(c)k, nadat zij op vrijdag 2 april 1728 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.]. Anneke is geboren omstreeks 1700.
Geboorte:
De geboortedatum Ca 1700 van Anneke is een schatting.
Huwelijk:
Anneke de Ko(c)k ot/tr. (2) na het overlijden van Bastiaen te Wijk 20.04./06.05.1742 met Willem Kup, wedr. van Arieken de Ruiter.
Kinderen van Bastiaen en Anneke:
1 Arie Bastiaensz. van Helden, gedoopt op zondag 27 februari 1729 in Wijk. Volgt VII-g.
2 Frans Bastiaensz. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 8 juli 1731 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
Algemeen:
Frans was diaken op 2 April 1779 en heeft op 14 Maart 1780 rekening gedaan als diaken te Wijk.
Lidmaat:
Frans is op 3 April 1751 aangenomen als lidmaat na voorafgaande belijdenis.
Testament:
Wijk R 7 -Oud Archief (toegangsnr 0014-invnr 430), 4e April 1795, testament, van Frans Bastiaenszn. van Helden te Wijk

De comparant heeft verklaart beneden twee duijsent gulden gegoed te zijn.
Op den 4e April 1795 compareerde voor de ondergetijkenden scheepenen van Wijk, Frans Bastiaanse van Helden, woonende alhier te Wijk, hebbende zijn volkomen verstand en onverwarde uijtspraak, zoo als bij het passeren deezes scheen en bleek.

Aan zijn neef Aart van Helden een paard en een hoogkar.
Aan zijn nigt Anneke van Helden een melkkoeij
welke beijde legaaten aller eerst effect zullen hebben na het overlijden van de na te noemen universeele erfgenamen.
Verder verklaarde de comparant tot zijne eenige ende universele erfgenamen te nomineren ende te justitueeren Maria van den Heuvel, wed. van Ariaan Bastiaanse van Helden en dat in alle zijnen verdere natelatene goederen ommen daar mede te doen en handelen als met vrij en eigen goet.
(Bedoeld zijn dus Arie van Helden, broer van Frans, en Maria van de Heuvel).
3 Leendert Bastiaensz. van Helden. Hij is gedoopt op woensdag 17 december 1732 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
4 Leendert Bastiaenszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 24 april 1735 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
Lidmaat:
Leendert Bastiaanze is op 28 Maart 1755 aangenomen tot lidmaat, na gedane belijdenis.
5 Jan Bastiaenszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 7 juli 1737 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
Attestatie:
Met att. vertrokken in 1758 naar Nieuwe Tonge.
VI-d Cornelis Franszn. van Helden is geboren in 1700, zoon van Frans Leendertse van Helden (zie V-a) en Janneke Aertsdr. van Wijck. Cornelis is overleden op maandag 20 juli 1778 in Delft, 77 of 78 jaar oud.
Algemeen:
Cornelis Fransse/Fransz komt voor:

1. Als getuige bij een akte in Heusden van 27 februari 1728 bij notaris Bock.
Dit betrof een verklaring van de erfgenamen van de heer Jan Frederick van der Poll, een belangrijke familie in Heusden.
2. Vervolgens komen we Cornelis tegen in Dordrecht want hij levert zijn attestatie in op november 1735 in Delft.
3. Het testament van Cornelis van 25 maart 1776.
Hierin is sprake van een Frans van Helden, zoon van zijn broeder Leendert van Helden. Dit blijkt dus Leendert Fransz van Helden te zijn.

Met andere woorden:
Cornelis Fransse van Helden is een broer van Leendert Fransse van Helden

EN

beiden zijn kinderen/zonen van Frans Leendertsz van Helden.

Dus hebben we het 5e kind gevonden.

4. Huwelijksvoorwaarden van Cornelis zijn opgemaakt in Delft op 29-10-1757.

"Monsieur Cornelis van Helden, peijler van ’t zout en zeep alhier, (vermoedelijk wordt met peijler/peiler bedoeld dat hij in die tijd werkte in de industrie of dat het te maken had met de accijnzen), meerderjarig jongman en bruidegom ter eenre en
juffrouw Hendrina Groenhoff, weduwe van monsieur Hendrik Vinck, tegenwoordige bruid ter andere zijde,
wonende beiden binnen deze stad. ( )
Dat het kind van de bruid in vorige huwelijk verwekt, staande deze huwelijkse tijd ( ) moeten worden opgevoed en onderhouden."
Uit voornoemde blijkt dat Cornelis nog ongehuwd was.
Hun handtekeningen:

Cornelis Fransse van Helden als getuige,
Cornelis van Helden
Hendrina Groenhoff, weduwe van Hendrick Vinck.

5. Cornelis Fransz trouwde op 13-11-1757 te Delft met Hendrika Groenhoff,
geb. ??, overl. 18-02-1790 Delft, weduwe van Hendrick Vinck.
Het kind dat zij opvoeden is: Barendijna Vink, geb. ca 1752.
Attestatie:
November 1735 Cornelis met attest van Dordrecht.
Cornelis trouwde, 56 of 57 jaar oud, op zondag 13 november 1757 in Delft met Hendrina (Hendrikje) Groenhoff, nadat zij op zaterdag 29 oktober 1757 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Zij is begraven op donderdag 18 februari 1790 in Delft.
Huwelijk:
Hendrina Groenhoff was weduwe van Hendrick Vinck en uit dit huwelijk is geboren Barendijna Vink. Dit is het kind dat Hendrina en Cornelis Franszn. opvoeden.
Kind van Cornelis en Hendrina:
1 Barendijna/Berendina Vinck, gedoopt op zondag 4 juli 1745. Volgt VII-h.
VI-e Gijsbert Franszn. van Helden is geboren omstreeks 1705 in Wijk, zoon van Frans Leendertse van Helden (zie V-a) en Janneke Aertsdr. van Wijck.
Belijdenis:
Gijsbert heeft op 26 Maart 1728 in Wijk belijdenis gedaan.
BRONNEN:
Wijk R 8, 15.06.1739.

Verklaring van schepenen van Wijk op verzoek van de Hoog D.Wel.geb. Vrouwe Amarante Elisabet van Meeuwen van Heinsborg Douariere van D.Ho.Ed.Heer Jacob Hardeme Palm in zijn leven Gouverneur der Stadt Heusden etc.
Het gaat om een verschil waarin optreed Gijsbert van Helden, zeggende dat de paarden die voor de deur van het Regthuijs staan van hem sijn etc.
Het gaat om een stuk land waar eerst paarden stonden etc.

Wijk R 7, procuratie, 21.02.1772.

Comp. Maria en Willem van Helden, ongehuwd, als erfgenamen, ieder voor een zevende part van wijlen Bastiaan van Helden, lijfknecht, gew. binnen Rotterdam, van Adriaan Verstolk, oud president schepen aldaar.

Wijk R 9, 26.06.1782, Acte Voogdije (toegangsnr 0014-invnr 111)

Comp. Frans van Helden, Corstiaan van Helden, Willem van Helden en Joost Stout in huwelijk hebbende Mechel van Helden, woonende de drie eersten alhier te Wijk en den laetste te Seijst met verzoek tot aanstelling van voogden over de vijf minderjarige kinderen van wijlen Aeltje van Helden verwekt bij wijlen Jasper Versteeg, de personen van Govert Versteeg, won. Gansoijen en Frans van Helden, won. alhier, om met de verdere kinderen en erfgenamen van Josina Snoek, wed. van Gijsbert van Helden te treden tot verdeling des boedels door de voorn. wed. van Gijsbert van Helden nagelaten.

In een opvolgende akte wordt de verdeling vermeld.
Het gaat om een huisje en land, benevens de boedel.

In een daaropvolgende akte vinden wij de akte van uitkoop eveneens gedateerd op 26.06.1782.

Hier staat vermeld een huijsje met vier honden boomgaert ende hofland, staande ende gelegen tot Wijk. Enige wijnige haeftelijke goederen, bouwgereedschappen en meubels.
De erfgenamen zijn hier Frans, Corstiaan en Willem en de kinderen van wijlen Aeltjen van Helden, en Joost Stout geh. met Mechel van Helden. Verder de weesmeesteren der stadt Gorinchem als toezicht hebbende over de vier minderjarige kinderen van wijlen Adriaentjevan Helden in echte verwekt bij wijlen Arien van Tiel.
Corstiaan neemt in volle eigendom de totale nalatenschap waarvoor hij betaalt f 1130,- min zijn zesde deel is f 941-13-2 voor de andere vijf erfgenamen.
Geboorte:
Gijsbert is geboren te Wijk tussen 1700-1710 (schatting).
Gijsbert trouwde in Wijk met Jozeijntje (Josina) Snoek, nadat zij op vrijdag 6 juni 1732 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.]. Jozeijntje is een dochter van Jan Joosten Snoek en Meggeltje Kreijne. Zij is gedoopt op zondag 28 maart 1706 in Doeveren. Jozeijntje is overleden vóór maandag 26 augustus 1782 in Wijk, ten hoogste 76 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Jozeijntje:
1 Ariaantje Gijsbertsdr. van Helden, gedoopt op zondag 24 augustus 1732 in Wijk. Volgt VII-i.
2 Jan Gijsbertsz. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 24 januari 1734 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
Lidmaat:
Aangenomen na gedane belijdenis op 27 februari 1758.
3 Mechel Gijsbertse van Helden, gedoopt op zondag 23 oktober 1735 in Wijk. Volgt VII-j.
4 Aaltje Gijsbertsdr. van Helden, gedoopt op zondag 9 maart 1738 in Wijk. Volgt VII-k.
5 Frans Gijsbertszn. van Helden, gedoopt op zondag 6 december 1739 in Wijk. Volgt VII-l.
6 Korstiaan Gijsbertszn. van Helden, gedoopt op zondag 28 januari 1742 in Wijk. Volgt VII-m.
7 Bastiaan Gijsbertszn. van Helden. Hij is gedoopt op woensdag 15 januari 1744 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Bastiaan is overleden, 33 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 14 februari 1777 in Rotterdam [bron: DTB-Rotterdam-invnr 44].
Attestatie:
Bastiaan is met att. in 1763 van Wijk naar Gorinchem vertrokken.
Lidmaat:
Bastiaan werd in 1768 lidmaat van de Ned. Ger. kerk te Gorinchem.
Wonende:
In de Arkelstraat te Gorinchem.
8 Marie Gijsbertse van Helden, gedoopt op zaterdag 5 februari 1746 in Wijk. Volgt VII-n.
9 Willem Gijsbertszn. van Helden, gedoopt op zondag 5 mei 1748 in Wijk. Volgt VII-o.
10 Grietje Gijsbertse van Helden. Zij is gedoopt op zondag 16 januari 1752 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
VI-f Gerrit Fransz. van Helden is geboren in 1713 in Wijk, zoon van Frans Leendertse van Helden (zie V-a) en Janneke Aertsdr. van Wijck. Gerrit is overleden op woensdag 31 januari 1781 in Delft, 67 of 68 jaar oud.
Beroep:
(Gerrit is op 12 januari 1757 meesterknecht in ’s-Gemeene Lands Magazijnen, wonende in ’s- Lands Houttuijnen aan de Buitensingel te Delft.
Daar wordt mee bedoeld dat hij werkte bij het Hollandse leger of het Staatsleger.)
Algemeen:
Bij de twee huwelijken van Gerrit is het gebruik toegepast om de kinderen te vernoemen naar opa of oma welke kant dan ook. In dit geval
het eerste kind Maria naar de oma van moeders zijde Maria Vercade
het tweede kind Frans naar de opa van vaderszijde Frans van Helden
het derde kind Claes/Nicolaas naar de opa van moederszijde Claes Jongste.
Hieruit volgt dus dat het tweede kind Frans vernoemd is naar opa Frans Leendertszn. van Helden. Dus de vader is dan Gerrit van Helden Franszn. Dan is Gerrit dus het zesde kind van Frans Leendertszn van Helden en NN.

Wel zal Anna Jongste wel heel veel jonger zijn geweest dan haar man, ca 10 jaar.

Gezien de geboorteplaats en de datum, is er maar één Gerrit van Helden die in Delft en in Wijk/Heusden leefde. Dat wil zeggen in die tijd was monsieur Gerrit van Helden geparenteerd aan monsieur Jan Jongste.
Dit maken we op uit het testament van 8 augustus 1799.
Daarnaast is van belang dat in Delft is aangegeven dat Gerrit van Helden afkomstig is uit Wijk.
Attestatie:
Vertrokken van Wijk naar Delft in november 1730.
Geboorte:
Gerrit Fransz. van Helden is geboren tussen 1713-1724 (schatting).
Gerrit:
(1) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op zondag 14 maart 1745 in Delft met Anna Claasdr. Jongste, 20 of 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 27 februari 1745 in Pijnacker in ondertrouw zijn gegaan. Anna is geboren in 1724 in Pijnacker, dochter van Claas Janse Jongste en Maria Pieters Verkade. Anna is overleden op donderdag 29 april 1756 in Delft, 31 of 32 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 4 mei 1756 in Delft.
Geboorte:
Als moeder wordt ook genoemd Maria Lelieveld. Maar volgens mijn informatie via www.archief.delft.nl is Claas Jongste in 1739 getrouwd met Maria Lelieveld, zij was weduwe van Steven Dobbe, afkomstig van Hazerswoude.
Anna is geboren omstreeks 1724 dus is Maria Vercade haar moeder.
Overlijden:
Anna Claasdr. Jongste is verdronken in een Delftse gracht op een donkere avond. Dat zij is verdronken bleek uit het Register van akten van binnen het rechtsgebied van Delft omgekomen personen door stadsdoctoren en chirurgijns 1713 - 1728 en 1752 - 1782,
deel 99: juni 1713 - okt. 1728 met tafel.
En deel 100, feb. 1752 - jan. 1782 met naam klapper.
Evenzo uit het blad van dec. 1999 van de afdeling Delft van de Ned.Gen.Ver.
(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op zaterdag 8 januari 1757 in Delft (Oude Kerk) met Maria Catharina Vrijthof, 40 jaar oud. Maria is geboren in december 1716 in Maastricht, dochter van Johannes Hermanus Vrijthof en Catharina Peltzer. Zij is gedoopt op zondag 6 december 1716 in Maastricht. Maria is overleden op vrijdag 24 april 1772 in Delft, 55 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Anna:
1 Maria Gerritsdr. van Helden, gedoopt op woensdag 1 juni 1746 in Delft. Volgt VII-p.
2 Frans Gerritszn. van Helden, gedoopt op dinsdag 4 februari 1749 in Delft. Volgt VII-q.
3 Claas Gerritszn. van Helden, gedoopt op zondag 3 oktober 1751 in Delft. Volgt VII-r.
4 Adrianus Gerritszn. van Helden, gedoopt op woensdag 4 september 1754 in Delft. Volgt VII-s.
Kind van Gerrit en Maria:
5 Johannes Bernardus van Helden, gedoopt op zondag 17 april 1763 in Delft. Volgt VII-t.
VI-g Geerit Janszn. van Helden is geboren omstreeks 1705 in Wijk, zoon van Jan Leendertszn. van Helden (zie V-d) en Lijntje Willemsdr. Bouman. Geerit is overleden vóór zaterdag 4 maart 1769, ten hoogste 64 jaar oud.
Attestatie:
Geerit is met att. naar Klaaswaal vertrokken en in 1728 met att. aangekomen in Wijk van Klaaswaal.
Belijdenis:
Geerit Janszn heeft op 15 Maart 1728 in Wijk belijdenis gedaan.
BRONNEN:
Wijk R 7, 16.04.1804.
Comp. voor schout en schepenen van Wijk, Aagje Bezooijen, eerst weduwe van wijlen Gerrit van Helden en laatst wed. van wijlen Marcelis van Drunen, won. te Wijk als boedelhoudster derzelven ter eenre en Jan van Helden (haar zoon) meede te Wijk woonagtig ter andere zijde.
Te kennen gevende de Eerste comp. dat zij geduurende haar weduwlijken staat zeer veele wederwaardigheeden en calamiteiten hebben moeten ondergaan daar door haare tijdelijke vermogens in dier voegen waaren vermindert, dat zij eerste comparante zich buiten staat bevinde te konnen leeven of zig te sustensteeren haar toevlugt tot den tweede comp. had moeten nemen ten Eijnde door dezelve haar Eerste comparante zoo van kleeding als leevens onderhoud te voorsien gelijk zulks dan ook zeedert lange op de liefdadigste wijse door den tweede comparent is gedaan etc. Zij is schuldig sedert 1796 f 30,- per jaar tot dat zij komt te overlijden met en beneevens het gebruijk van dat een derde gedeelte in 4 1/2 hond boomgaerd en bouland den tweede comp. in privative eigendom gehoorende is en werd het zelve bereekend op Eene somma van 30 gulden s jaars en dat gereekend van den jaare 1782 tot bij continuale tot de dood van de eerste comp.
Het te betalen bedrag dient als schuld en last des boedels zijnde aan den tweede comp. uijt dezelve zal worden uitgereikt en voldaan, etc.
De eerste comp. zal tot haar dood worden verzorgd door de tweede comp.

Heusden N4228 nr. 874, 6-12-1817
De kinderen en erfgenamen van Gerrit van Helden en Agatha van Besoijen, zijnde
1e Lijntje van Helden, weduwe van Govert van Es, arbeidster en wonende te Wijk
2e Maria van Helden, weduwe van Govert van Rijswijk, zonder staat en wonende te Well in het kanton Bommel, arrondisement Thiel in de provincie Gelderland.
3e Elisabeth van Helden, weduwe van Gijsbert Honk, arbeidster, wonende te Kerkwijk, in het gemelde kanton Bommel.
4e Sijke van Helden, weduwe van Andries Kwint, arbeidster, wonende te Bruchem in het gemelde kanton Bommel.
5e Teunis van Drunen, bouwman, woonende te Wijk voornoemd te ..... bekwaam en geregtigd om zich te gedragen alsmede erfgenaam kinderen respectieve ouders Gerrit van Helden, Machelis van Drunen en Agatha van Besooijen, alle drie te Wijk voornoemd gewoond hebbende en aldaar overleden en ............eerst gehuwd geweest te zijn met Gerrit van Helden en na deszelfs overlijden met Marcelis van Drunen op den 12 Augustus dezes jaars. etc etc
Zij stellen een procureur aan om uit hun naam op de griffie van de rechtbank te ’ s-Hertogenbosch afstand te doen van de nalatenschap van hun ouders.
Doop:
In het doopboek van Wijk wordt bij de kinderen als ouders vermeld Gerrit Leenderze van Helden en Aagtje van Besoijen.
Dit moet zijn Gerrit Jansze van Helden en Aagtje van Besoijen.
Geboorte:
Geerrit Janszn. is geboren tussen 1700-1710.
Lidmaat:
Geerit Janszn wordt op 15 Februari 1745 tot lidmaat aangenomen.
Overlijden:
Gerrit Janszn. moet overleden zijn voor 04.03.1769, daar zijn vrouw Aagtje van Besoijen hertrouwd in Wijk 07.10/05.11.1769 met Marcelis Hermens van Drunen.
Daanaast zij vermeld dat op de 22-10-1769 te Wijk is gedoopt een zoon uit het 2e huwelijk van Aagtje van Besooien en Marcelis Hermens van Drunen.
Geerit trouwde [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.] met Aagtje van Besoijen, ook Basoijen, nadat zij op zaterdag 6 november 1751 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 28 november 1751 in Wijk. Aagtje is een dochter van Bastiaan Cornelisse van Besoijen en Lijske Bax. Zij is gedoopt op donderdag 6 mei 1734 in Andel. Aagtje is overleden op dinsdag 12 augustus 1817 in Wijk en Aalburg, 83 jaar oud.
Huwelijk:
Aagtje van Besoijen ot./tr(2) Wijk 07.10./05.11.1769 met Marselis Hermens van Drunen, j.m. geb. Wijk <1723, en z.v. Hermen van Drunen en Maaike de Ruiter.
Uit haar tweede huwelijk twee kinderen namelijk:
Franzijna van Drunen, ged. Wijk 22.10.1769
Teunis van Drunen, ged. Wijk 26.11.1772.
Kinderen van Geerit en Aagtje:
1 Lijntje Geeritsdr (Luutje) van Helden, gedoopt op zondag 15 oktober 1752 in Wijk. Volgt VII-u.
2 Maria Geeritsdr van Helden, gedoopt op zondag 24 februari 1754 in Wijk. Volgt VII-v.
3 Jan Geeritszn van Helden. Hij is gedoopt op zondag 19 oktober 1755 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Jan is overleden op woensdag 23 november 1831 in Wijk, 76 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
Algemeen:
Jan Gerritszn. van Helden en Jan van Esch kopen land van de erfenis van Cathelijna Verhagen wed. van Willem van Helden.
Testament:
Notariele archieven 8913-archiefnr 130, notaris Staas van Diggelen, d.d. 2-11-1819, aktenr 1220, Testament van Jan van Helden Gerretszoon

Jan van Helden Gerretszoon arbeider wonende te Wijk dewelke zijn verstand en zinnen magtig zijnde, zoals aan den gemelde Notaris en de getuigen is gebleken, heeft aan den ondergetekende Notaris in tegenwoordigheid van vier getuigen zijn Testament als volgt opgegeeven:
Ik herroep alle mijne vorige gemaakte Testamenten en Codicillen.
Ik noem en stel tot erfgenaam mijner nalatenschap Leendert van Helden Arijszoon, wonende te Wijk in het Canton Heusden.
Dit Testament door den Testateur aan den ondergetekenden notaris opgegeeven, en door denzelven alzo geschreven, en voorts aan den Testateur voorgeleezen zijnde heeft denzelven verklaard het volkomen te begrijpen en er bij te volharden, alles in tegenwoordigheid van Frans Schetzelaar, Daniel Borg, Gerret Groeneveld en Bastiaan Baks Jacobszoon alle vissers te Woudrichem woonachtig getuigen ten deze verzogt.
Gedaen en gepasseert te Woudrichem in de herberg van Adrianus Kentie de drie en twintigste November achttien honderd negentien en hebben na voorlezing van dit testament de gemelde getuigen en de notaris getekend, zeggende de testateur geen schrijven te hebben geleerd en derhalve zijn name niet te kunnen schrijven of tekenen.
4 Bastiaan Geeritszn. van Helden, gedoopt op vrijdag 25 november 1757 in Wijk. Volgt VII-w.
5 Lijsbet van Helden, gedoopt op donderdag 10 januari 1760 in Wijk. Volgt VII-x.
6 Zijken (Sophia) van Helden, gedoopt op zondag 18 april 1762 in Wijk. Volgt VII-y.
VI-h Leendert Janszn. van Helden is geboren omstreeks 1708 in Wijk, zoon van Jan Leendertszn. van Helden (zie V-d) en Lijntje Willemsdr. Bouman.
Functie:
(Leendert van Helden was schepen te Wijk 1733-1734)
Belijdenis:
Leendert heeft op 12 Maart 1731 in Wijk belijdenis gedaan.
Geboorte:
Leendert is geboren te Wijk ca 1700/1710 (schatting)
Overlijden:
Leendert is overleden voor 04-03-1769 en na 20-09-1768.
Testament:
RA-Oud Wijk, 0014, inv.nr 373, testament 20 September 1768
Heeden den 20 September 1768 compareerden voor de Scheepenen van Wijk Leendert van Helden en Grietje van Bergeijk ecteluiden wonende alhier tot Wijk.
Leendert ziek van lichaam en Grietje gesond van lichaam gaande en staande, beijden hun verstant. Reedenen en Sinnen wel magtig en gebruikende zoals ons bij het passeren deeses bleek.
Zij testamenteren de langstlevende die gehouden blijft de kindere bij de andere verwekt behoorlijk op te voeden en te alimenteren in gods drank en kleederen. De zelve laeffenis en gemak te doen zoo in ziekte als gesondheijt mitsgaders te leten leren, lezen en schrijven en zoonodig handwerk.
Wijders verklaren zij dat Willem van Helden emn Gerard van Bergeijk als voogd.
Leendert trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 5 juni 1735 in Wijk [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.] met Grietje Jacobsdr. van Bergeijk, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op donderdag 12 mei 1735 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 5 juni 1735 in Wijk. Zie VI-r voor persoonsgegevens van Grietje.
Kinderen van Leendert en Grietje:
1 Jan Leendertszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1736 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Jan is overleden vóór donderdag 1 juni 1780, ten hoogste 44 jaar oud.
Voogdijschap:
Wijk R 9, 01.09.1780, akte van voogdij over erfgenamen.
De weduwe van Willem van Helden, Cathelijna Verhagen, stelt als voogd over hun minderjarige erfgenamen i.p.v. Jan Leendertse van Helden, die is overleden aan Jan van Es en vervolgens Jacob van Helden en Barent Pullen.
2 Marie Leendertsdr van Helden. Zij is gedoopt op zondag 1 december 1737 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
3 Jakob Leendertszn van Helden. Hij is gedoopt op zondag 10 juli 1740 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Jakob is overleden op dinsdag 22 juli 1828 in Wijk, 88 jaar oud.
Notitie bij Jakob: BRON:
Wijk R 9, 01.09.1780.
Jakob van Helden betaalt voor het graven van een sloot bij de wei van wed. Willem van Helden, dit is Cathelijna Verhagen.

Heusden N4243 nr. 157, 28-08-1827
Voor de notaris Johannes Augustus Ger... junior, openbaar notaris residerende te Heusden is verschenen
Jacob van Helden, Grondeigenaar wonende te Wijk, dewelke verklaarde verkocht te hebben en dien ten gevolge zonder eenige voorbehouding onder vrijwaring van alle hinder, stoornis en ontwinning te cederen en transporteere aan Leendert van Rijswijk Meeuwiszn, Landbouwer, mede te Wijk woonachtig, ten wiens behoeve voor den ondergeteekenden Notaris, wordt geaccepteerd den ...., algeheelen en onderdeel, ... eigendom van
1e Een Huis, Schuur en Bakhuisje met twee en veertig roeden Boomgaard en Grasland, gelegen op de Noorde Kerckverffde onder Wijk belend oost den hoogen Maasdijk, west den Straat, zuid Jan van Bergeijk en noord Leendert Vos.
2e Een Honderd acht en negentig roeden weiland, gelegen op den rievel onder Wijk, belend oost De Kerk van Wijk, west Meeuwis van Rijswijk, west Corstiaan Blankers en zuid Johannes Kuijs, den kooper thans genoegzaam bekend, die daarvan geene andere omschrijvingen begeerd.
Hierna volgen een aantal voorwaarden verband houdende met deze koop en verkoop.

Eindelijk dat deze koop en verkoop is geschied wat het eerste perceel betreft voor eene somma van Acht honderd Gulden en het tweede perceel voor eene somma van Twaalf honderd Gulden, nederlandsch Courant, welke gelden den verkooper erkend van den kooper te hebben ontvangen en genoten, en hem daarvoor te kwiteeren.

Aldus gedaan en geparafeerd te Heusden ten kantore van mij Notaris op heeden den acht en twintigste Augustus achttien honderd zeven en twintig, in tegenwoordigheid van Christiaan Schaefer, schoenmaker en Albertus Hartevelt, arbeider, beiden wonende te Heusden.
Jakob bleef ongehuwd.
Beroep:
Bouwman.
4 Lijntje Leendertsdr van Helden. Zij is gedoopt op zondag 16 oktober 1746 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Lijntje is overleden vóór 1750, ten hoogste 4 jaar oud.
5 Lijntje Leendertsdr van Helden, gedoopt op zondag 13 december 1750 in Wijk. Volgt VII-z.
VI-i Sijken Jansdr. van Helden is geboren omstreeks 1709 in Wijk, dochter van Jan Leendertszn. van Helden (zie V-d) en Lijntje Willemsdr. Bouman.
Notitie bij de geboorte van Sijken: Sijken is geboren ca 1700/1710.
Sijken is overleden vóór zaterdag 4 maart 1769, ten hoogste 60 jaar oud.
Notitie bij Sijken: .

Zie verder Wijk R 7, 04.03.1769, testament van Grietje van Helden, bejaarde ongehuwde dochter te Wijk. (= een zuster van Sijken)
Attestatie:
1728 Vertrokken uit Wijk
1730 Aangekomen in Wijk.
1739 Vertrokken naar Aalst.
1741 Aangekomen in Wijk.
Lidmaat:
Sijken/Zijke heeft op 27 maart 1728 belijdenis gedaan in Wijk.
Sijken trouwde, ongeveer 29 jaar oud, in 1738 in Aalst met Cornelis Ariensen van Ballegooijen/Balgoijen, 31 of 32 jaar oud, nadat zij op zaterdag 3 mei 1738 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.]. Cornelis is een zoon van Arien Cornelisz van Balgoijen en Stijntien Aertsdr de Kraaij. Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1706 in Veen.
Wonende:
Op 28 Augustus 1737 wonende in Aalst.
Kinderen van Sijken en Cornelis:
1 Aaltje van Ballegoijen, geboren vóór 1743 in Aalst?.
Wonende:
In Andel
2 Arie Cornelisz van Ballegoijen. Hij is gedoopt op zondag 21 april 1743 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
3 Jan van Ballegoijen. Hij is gedoopt op zondag 28 februari 1745 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Jan is overleden op donderdag 23 mei 1816 in Wijk, 71 jaar oud.
4 Leijntje Cornelisdr van Ballegoijen. Zij is gedoopt op donderdag 23 mei 1748 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Leijntje is overleden op woensdag 31 januari 1838 in Wijk, 89 jaar oud.
5 Dirk Cornelisz van Ballegoijen. Hij is gedoopt op zondag 14 oktober 1753 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
VI-j Willem Janszn. van Helden is geboren omstreeks 1711 in Wijk, zoon van Jan Leendertszn. van Helden (zie V-d) en Lijntje Willemsdr. Bouman.
Algemeen:
Willem was in 1748 diaken te Wijk, in 1749 administrerend diaken/armmeester te Wijk en wordt op 11 Augustus 1757 vermeld als schepen te Wijk.
Genderen R 9, 28.12.1780

Taxatie 15 hond weiland nagelaten voor de helft bij Willem van Helden, f 130-0-0.
Geboorte:
Willem is geboren can 1710/1715 (schatting).
Lidmaat:
Op 26 maart 1733 aangenomen tot lidmaat te Wijk.
Testament:
Wijk R 7, testament beneden f 4000,- gegoed, 14.05.1778.

Comp. Willem van Helden en Cathelijna Verhagen, bejaarde echtelieden won. Wijk. Legateren aan zijn zusters en broeders of aan hun wettige dissendenten zijn klederen, goud en zilver wat tot testatteurs lijve heeft behoord.
Zij doet hetzelfde tenopzichte van haar zusters en broers. Neef Jan Ballegooijen krijgt hun woonhuis met 5 honden boomgaard en weiland, staande te Wijk. Langst levende wordt erfgenaam.
Voogden over de erfgenamen die minderjarig zijn, zijn broers en zusters, hun kinderen en kleinkinderen van beide kanten, worden Jan van Es, schoolmeester te B.Broek en Jan Leendertse van Helden won. te Wijk.
Willem trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 20 mei 1738 in Heusden met Cathelijna Verhagen, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 2 mei 1738 in Heusden in ondertrouw zijn gegaan. Cathelijna is geboren omstreeks 1715 in Heusden. Cathelijna is overleden op zaterdag 28 oktober 1780 in Wijk, ongeveer 65 jaar oud.
Algemeen:
Genderen, R 9, 28.12.1780

Taxatie 3 morgen weiland nagelaten bij Cathelijna Verhagen, Weduwe van Willem van Helden, f 250-0-0.
BRONNEN:
Wijk R 9, 01.09.1780
Jakob van Helden betaalt voor het graven van een sloot bij de wei van wed. Willem van Helden

Wijk-Oud Archief (toegangsnr 0014-invnr 170)-Reekening van den boedel van Cathelijna Verhagen, wed van Willem van Helden
Reekeningen bewijs ende reliqua van de ontvangst en uijtgaeft, weegens den boedel en nalatenschap van wijlen Cathelijna Verhagen weduwe van Willem van Helden, welke op den 28e October 1780 te Wijk is overleden.

Ontfangst onder andere:
Ontfangen van juffrouw Debora Petronella de Kock, de kooppenningen van vier morgen drie honden bouw- en weijlant, gelegen te Wijk in de Hoeven ter somma van
f 2200.0.0

Ontfangen van Jan van Esch, de kooppenningen van drie morgen drie honden bouw- en wijlant, gelegen te Wijk in de Hoeven ter somma van f 1600.0.0

Ontfangen van het manhuijs te Heusden de kooppenningen van twee mergen twee honden boulant gelegen op de Spieringsverfde te Wijk, ter somma van f 1632.0.0
en de kooppenningen van twee mergen drie honden boulant gelegen op Corte Slaag te Wijk ter somma van f 810.0.0

Ontfangen van William Morrat den kooppenningen van twee mergen weijlant, gelegen op de Corte Slaag te Wijk ter somma van f 1000.0.0

Ontfangen van Jan Gerritse van Helden den kooppenningen van het derde partium vier en halft hont boulant gelegen te Wijk op de Kerkverfde ter somma van f 240.0.0

Ontfangen van Bergeijk de kooppeningen van vijftien honden weijlant gelegen onder Genderen ter somma van f 936.0.0

(Blijkt uit de inventaris)
De contante penningen in de boedel bevonden bedragen eene somma van f 1012.0.0
etc etc

Na aftrek van alle kosten blijkt, dat er meer ontfangen is dan uitgegeven, en dus te verdeelen is, Tien Duijsent Negen en Taggentig gulden Dertien Stuijvers Twee Penningen
Dico f 10089.13.2

Aldus deze reekening voor goet opgenomen en geslooten.
En bekenne ik ondergetijkende Jan van Esch mijn aandeel zijnde 1/4 in de helft ter somma van f 1261-4-2 ontfangen te hebben alsmede gelijke somma ten behoeve van mijn suster Teuntije de Reus, en nog eene somma van f 420-8-2, zijnde ’t aandeelvan Arnoldus Bloot die 1/12 in de helft was competerende,:
Ik ondergetijkende Frans van Werkhoven, in voldoening van mijn 1/12 in de helft f 420-8-0
Ik ondergetijkende Herbert van Dueren, in voldoening van mijn 1/12 in de helft f 420-8-0, en nog gelijke somma voor Arien van Hoek, in voldoening van zijn 1/12 in de helft:
Ik ondergetijkende Paulus Cornelis Hoijnck van Papendrecht, in qualitijt alslast en procuratie hebbende van de heeren Leendert van der Horst enCasparus Keldermans, in qualitijt als curateurs in den insolventen boedel van Anna van der Linden weduwe van Jacobus Verhoeven, in voldoeningen van 1/12 van de helft,de somma van f 420-8-0:
Wij ondergetijkenden Jacob Maria en Leijntije van Helden tesamen voor 1/3 van de wederhelft f 1681-12-2:
Wij ondergetijkende Jan Gerritse van Helden, Gerrit van Esch en Govert van Rijswijk ieder voor 1/18 in den wederhelft f 280-5-6:
Ik ondergetijkende Leijntije Balgoijen huijsvrouw van Pieter de Bruijn voor 1/12 in de wederhelft f 420-8-0:
Wij ondergetijkenden Gerrit de Feijter en Leendert van Eijsbergen ieder voor 1/12 in de wederhelft f 420-8-0:
Wij onderfetijkenden Jan van Esch, Jacob van Helden en Barent Pullen, in qualitijt als voogden over de minderjarige erfgenamen, eerst voor 1/12 in de helft, competerende de kinderen van Frank Verhaeven de somma van f 420-8-2, dan nog voor 3/18 in den wederhelft, competerende aan de drie minderjarige kinderen (Bastiaan, Lijbeth en Zijken) van Gerrit van Helden f 840-16-2: en
Ik ondergetijkende Jacob van Bergeijk in qualitijt als voogt en curator over de junosenten Jan Balgoijen, in voldoening van het resterende 1/12 in de wederhelft f 420-8-0.
Ende zulx ten bijweezen en overstaan van ons mede ondergetijkende scheepeneen van Wijk, En verklaarden de gesamentlijke geintresseerders ..... etcetc
Actum Wijk den 16 Maart 1781

(Allen hebben ondertekend met hun handtekening of een x, waar dan bij staat dat dit het merk is van de persoon die niet kan schrijven)
Voogdijschap:
Wijk R 9, 01.06.1780, akte van voogdij over erfgenamen.

De weduwe van Willem van Helden, Cathelijna Verhagen , stelt als voogd over hun minderjarige erfgenamen i.p.v. Jan Leendertse van Helden, die is overleden, aan Jan van Es en vervolgens Jacob Leendertse van Helden en Barent Pullen.
Willem en Cathelijna bleven kinderloos.
VI-k Leendert Gerritszn. van Helden, zoon van Gerrit Leendertszn. van Helden (zie V-e) en Bastaentien Pietersdr. Coleijn, ook Koleijn en Kleijn. Hij is gedoopt op zondag 10 januari 1700 in Rijswijk (NBr). Leendert is overleden op vrijdag 11 juli 1766 in Strijen, 66 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 15 juli 1766 in Strijen.
BRONNEN:
Verpondingen van Strijen:
In het gemeentehuis van Strijen bevindt zich in het Oud Archief een doos, genummerd 79 Rekeningen Verponding Oud-Strijen 1726 - 1760.
Hierin bevindt zich onder andere een lijst van huiseigenaren, met het bedrag dat zij verschuldigd zijn aan de verponding van 1750.
Quohier van de huijzen van Strijen zooverre de lage vierschaar is strekkende, beginnende met de verp(ondingen) 1750.
Onder de namen
Leendert van Helden 1-0-0.
Leendert trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1730 in Strijen met Jannigje Gijsen Streefkerk, 26 of 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1730 in Strijen. Jannigje is een dochter van Gijsbert Bastiaanszn. Streefkerk en Maeijken Ariense van Broek. Zij is gedoopt op zondag 4 februari 1703 in Strijen. Jannigje is overleden, 60 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 19 januari 1764 in Strijen.
Kinderen van Leendert en Jannigje:
1 Leendert van Helden. Hij is gedoopt op zondag 13 februari 1729 in Almkerk en Emmikhoven.
Notitie bij Leendert: Leendert is een buitenechtelijk kind, verwekt bij Pieternella Willemsdr. Kraijo.
2 Maaijke van Helden, gedoopt op zondag 4 mei 1732 in Strijen. Volgt VII-aa.
3 Bastiaantje van Helden. Zij is gedoopt op zondag 2 augustus 1733 in Strijen.
4 Bastiaantje Leendertse van Helden, gedoopt op zondag 27 maart 1735 in Strijen. Volgt VII-ab.
VI-l Peter Gerritszn. van Helden is geboren in Giessen, zoon van Gerrit Leendertszn. van Helden (zie V-e) en Bastaentien Pietersdr. Coleijn, ook Koleijn en Kleijn. Hij is gedoopt op zondag 1 mei 1701 in Rijswijk (NBr).
Doop:
Bron: Het kerkboek van Rijswijk in Altena 1649-1736
Peter wordt gepresenteerd door Cornelia de Jong.
Peter:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 2 september 1731 in Dussen met Johanna Pieterse van Gelder, 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 augustus 1731 in Dussen in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is een dochter van Jan Pieterszn. van Gelder en Willemijntje Klaasdr. Potters. Zij is gedoopt op donderdag 1 september 1707 in Dussen. Johanna is overleden op donderdag 16 april 1733 in Sleeuwijk, 25 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zondag 10 mei 1733 in Sleeuwijk met Maijken (Marigje) Hendrickse Snoek, 24 jaar oud, nadat zij op donderdag 16 april 1733 in Sleeuwijk in ondertrouw zijn gegaan. Maijken is een dochter van Hendrik Machielsz (Gielen) Snoek en Grietje Ariensdr. van Es (Nes). Zij is gedoopt op zondag 5 mei 1709 in Sleeuwijk.
Kind van Peter en Johanna:
1 Jan Petersz. van Helden, gedoopt op zondag 11 mei 1732 in Sleeuwijk. Volgt VII-ac.
Kinderen van Peter en Maijken:
2 Grietje Petersdr. van Helden. Zij is gedoopt op zondag 10 januari 1734 in Sleeuwijk. Grietje is overleden vóór zondag 22 april 1736 in Sleeuwijk (vermoedelijk), ten hoogste 2 jaar oud.
3 Grietje Petersdr. van Helden, gedoopt op zondag 22 april 1736 in Sleeuwijk. Volgt VII-ad.
4 Bastiaantje Pietersdr van Helden, gedoopt op zondag 11 mei 1738 in Sleeuwijk. Volgt VII-ae.
5 Hendrik Peterszn van Helden, gedoopt op zondag 17 september 1741 in Sleeuwijk. Volgt VII-af.
VI-m Arien Gerritszn. van Helden is geboren omstreeks 1703 in Rijswijk (NBr), zoon van Gerrit Leendertszn. van Helden (zie V-e) en Bastaentien Pietersdr. Coleijn, ook Koleijn en Kleijn. Arien is overleden vóór maandag 18 mei 1750 in Giessen, ten hoogste 47 jaar oud.
BRONNEN:
Rijswijk R 4, 18.05.1750

In deze akte worden de kinderen van Ary van Helden, uit zijn huwelijk met Anneke Biesheuvel, weeskinderen genoemd.

R 3 acte 08.08.1710

Jan Willemse Biesheuvel wonende te Giessen, koopt in 1710 een huisje van Lijsbet Jans Person, wonende op Maaslandssluys.

In 1750 - R 4 - acte 18-05-1750, wordt Ary van wingerdeen te Rijswijk een huis verkocht door Ary Biesheuvel, wonende te Giessen, met last en procuratie van zijn vader Jan Biesheuvel en mede voor de minderjarig dochter van Willem Biesheuvel en voor de weeskinderen van Ary van Helden uit zijn huwelijk met Anneke Biesheuvel.

Afgaande op de belendingen is het niet waarschijnlijk dat in deze acten hetzelfde huis bedoeld wordt.
Lidmaat:
Arien wordt op 27 Maart 1747 tot lidmaat aangenomen in Wijk.
Arien trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op vrijdag 9 april 1734 in Giessen [bron: Houwelijcksch Register Giessen] met Anneke Jansdr. Biesheuvel, 22 jaar oud, nadat zij op donderdag 1 april 1734 in Giessen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 9 april 1734 in Giessen. Anneke is een dochter van Jan Ariese Biesheuvel en Marij Ariensdr Boot. Zij is gedoopt op zondag 22 november 1711 in Giessen. Anneke is overleden vóór maandag 18 mei 1750 in Giessen, ten hoogste 38 jaar oud.
Kinderen van Arien en Anneke:
1 Geerit/Gerrit Ariensz van Helden, gedoopt op zondag 3 oktober 1734 in Giessen. Volgt VII-ag.
2 Maria (Mieke) Ariensdr van Helden, gedoopt op zondag 18 november 1736 in Giessen. Volgt VII-ah.
3 Arien Arienszn. van Helden, gedoopt op zondag 12 april 1739 in Giessen. Volgt VII-ai.
VI-n Maarten Gerritszn. van Helden, zoon van Gerrit Leendertszn. van Helden (zie V-e) en Bastaentien Pietersdr. Coleijn, ook Koleijn en Kleijn. Hij is gedoopt op zondag 4 juli 1706 in Giessen. Maarten is overleden op maandag 26 april 1773 in Almkerk, 66 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer.
BRONNEN:
Almkerk ORA. 10.07.1772, N.A. nummer 21, S. Kuijpers.

Maarten is landbouwer en woont Uppelsehoek, een gehucht onder Almkerk. Hij pacht -en is ook borg voor- de tienden in 1772 -dan is hij 66 jaar- in de banne van Zantwijk, Uppel en Doorn, in de Heerlijkheid Almkerk.
Anthonij van Helden en Gerrit van Helden zijn borg voor hem en andersom.


Almkerk N.A. testament 12.04.1773 S. Kuijpers, beneden f 2000,- gegoed.

De echtelieden wonende te Almkerk hebben tot zijn of haar universele erfgenaam genomineerd elkander, wederzijds in alle goederen, zodat de langstlevende gehouden zal zijn de kinderen staande het huwelijk verwekt te onderhouden tot hun mondige dagen etc.
Voogden zijn Melis Crajo en Anthonij van Helden en toeziende voogden hun oudste zonen Bastiaan en Gerrit van Helden.
Maarten trouwde, 28 jaar oud, op zondag 1 mei 1735 in Almkerk met Anneke Kraaijo, 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 15 april 1735 in Almkerk en Emmikhoven in ondertrouw zijn gegaan. Anneke is een dochter van Bastiaan Meliszn. Kraaijo en Jacomijntje Janse Kamermans (op de Kamer). Zij is gedoopt op zondag 10 november 1709 in Almkerk en Emmikhoven. Anneke is overleden op dinsdag 5 december 1780 in Almkerk, 71 jaar oud.
Kinderen van Maarten en Anneke:
1 Bastiaan Maartenszn. van Helden, gedoopt op zaterdag 21 april 1736 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VII-aj.
2 Gerrit Maartenszn. van Helden, gedoopt op zondag 13 september 1739 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VII-ak.
3 Arie Maartenszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 20 september 1744 in Almkerk en Emmikhoven. Arie is overleden op maandag 3 september 1770 in Almkerk en Emmikhoven, 25 jaar oud.
4 Jacob van Helden. Hij is gedoopt op zondag 13 september 1750 in Almkerk en Emmikhoven. Jacob is overleden op zaterdag 4 februari 1809 in Almkerk, 58 jaar oud.
Overlijden:
Bron: Nieuwsblad Heusden en Altena, 7 juni 1948
In het artikel "Het watertorment van 1809" wordt beschreven wat er zoal gebeurde. Het vloedwater uit de Maas werd door de aanwakkerende storm onstuimig voortgestuwd over het verdronken polderland. Diverse mensen dobberden rond in bootjes en anderen hadden op een andere wijze de nacht doorgebracht onder de blote hemel. Hoevelen van hen, die een schuilplaats hadden gezocht op zolder of hooimijt, zou men nog levend terugvinden.
Jacob van Helden werd op 4 februari 1809 verdronken gevonden. Blijkbaar was hij van de hooimijt afgegleden, waarop hij zich tractte te redden.
28 woningen van de 170 werden verwoest en 44 dreigden in te storten. 66 woningen waren onbewoonbaar geworden, terwijl hooi, stro en meubilair ronddreven. 513 ingezetenen van de 900 waren thans op Rijkssteun aangewezen.
VI-o Frans Gerritszn. van Helden, zoon van Gerrit Leendertszn. van Helden (zie V-e) en Bastaentien Pietersdr. Coleijn, ook Koleijn en Kleijn. Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1709 in Giessen. Frans is overleden op dinsdag 14 augustus 1781 in Almkerk, 72 jaar oud.
Attestatie:
5 juli 1739 van Giessen na Almkerk.
Impost ondertrouw:
Met een acte pro deo.
Lidmaat:
Tot Giessen aangenomen den 28 Juni 1736. (vertrokken met attestatie naar Rijswjk).
Frans:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1737 in Rijswijk (NBr) met Anneke Jansdr. de Ruijter, ongeveer 41 jaar oud. Anneke is een dochter van Jan Theunisz. de Ruijter en Lijsbeth Pietersdr Ottevanger. Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1696 in Sleeuwijk. Anneke is overleden vóór 1739, ten hoogste 43 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 29 november 1739 in Almkerk en Emmikhoven met Geertruij (Geertje) van Mastrigt, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 6 november 1739 in Almkerk en Emmikhoven in ondertrouw zijn gegaan. Geertruij is een dochter van Jacob Janszn. van Maastrigt en Lijsbeth Gerrits Hoeselt. Zij is gedoopt op woensdag 25 december 1715 in Almkerk en Emmikhoven. Geertruij is overleden op donderdag 30 mei 1771 in Almkerk, 55 jaar oud.
(3) trouwde in Dussen met Jenneke Mozessen Lagrouw/La Grou, nadat zij op vrijdag 11 december 1772 in Dussen in ondertrouw zijn gegaan. Jenneke is een dochter van Moses Moseszn. Lagrouw en Teuntje Aartsdr. Kindt. Zij is gedoopt op woensdag 24 februari 1712 in Dussen. Jenneke is overleden op woensdag 12 februari 1783 in Almkerk, 70 jaar oud.
Huwelijk:
Jenneke La Grou (Lagrouw) was eerst weduwe van Kornelis Keijzers en laatst van Roelof Vetjes.
Impost ondertrouw:
Met een acte pro deo.
Kind van Frans en Anneke:
1 Gerret Franszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 8 februari 1739 in Rijswijk (NBr). Gerret is overleden op maandag 12 juni 1747 in Almkerk en Emmikhoven, 8 jaar oud.
Overlijden:
Impost.
Kinderen van Frans en Geertruij:
2 Elizabeth (Lijsbeth) van Helden, gedoopt op zondag 24 juli 1740 in Rijswijk (NBr). Volgt VII-al.
3 Bastiana van Helden. Zij is gedoopt op zondag 27 mei 1742 in Almkerk en Emmikhoven. Bastiana is overleden op maandag 12 juni 1747 in Almkerk, 5 jaar oud.
Overlijden:
Impost Pro Deo.
4 Johanna van Helden. Zij is gedoopt op zondag 12 januari 1744 in Almkerk en Emmikhoven. Johanna is overleden op vrijdag 6 oktober 1775 in Almkerk, 31 jaar oud.
Overlijden:
Impost Pro Deo.
5 Ger(r)it Franszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 17 oktober 1745 in Almkerk en Emmikhoven.
Notitie bij de geboorte van Ger(r)it: De doopgetuige Aaltje van Helden was tevens de doophefster.
6 Bastiaantje van Helden. Zij is gedoopt op zondag 25 februari 1748 in Almkerk en Emmikhoven. Bastiaantje is overleden op donderdag 18 september 1749 in Almkerk, 1 jaar oud.
Geboorte:
De doopgetuige Barber Barrevoets is tevens doophefster in plaats van Aaltje van Helden.
Overlijden:
Impost Pro Deo.
7 Jacob Franszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 26 april 1750 in Almkerk en Emmikhoven. Jacob is overleden vóór zondag 13 oktober 1754 in Almkerk, ten hoogste 4 jaar oud.
Geboorte:
De doopgetuige Huijbertje van de Koppel is tevens doophefster.
8 P(e)eter Franszn. van Helden, gedoopt op zondag 23 juli 1752 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VII-am.
9 Jacob Franszn. van Helden, gedoopt op zondag 13 oktober 1754 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VII-an.
10 (Se)Bastiaan Franszn. van Helden, geboren in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VII-ao.
VI-p Anthonij Gerritszn. van Helden, zoon van Gerrit Leendertszn. van Helden (zie V-e) en Bastaentien Pietersdr. Coleijn, ook Koleijn en Kleijn. Hij is gedoopt op zondag 26 april 1711 in Giessen. Anthonij is overleden op vrijdag 20 januari 1775 in Almkerk, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24 januari 1775 [bron: SIS-Streekarchief Heusden].
Religie:
Nederduits Gereformeerd.
BRONNEN:
N.A. Almkerk, deel 21, akte nr 100, d.d. 26-12-1774
Testament van Anthony van Helden, wonende aan de Uppelsen dijk alhier. Als voogden worden aangewezen: Anthony Pieterszn Verschoor, Antony Kamerman en Jan van der Pol, wonende allen alhier en zijn behuwd zoon Geerit van Helden.
Erfgenaam is de kleindochter Fijke van Helden, dochter van wijlen dochter Adriaantje van Helden, die gehuwd was met Gerrit van Helden.

N.A. Almkerk, deel 21, akte nr 102, d.d. 31-01-1775
Akte van acceptatie van de voogdij door Anthony Pieterse Verschoor, Anthony Kamerman en Jan van der Pol wonende allen alhier als voogden over Fijke van Helden, enig en minderjarig kindskind van wijlen Anthony van Helden. (overleden 20-01-1775)
Anthonij:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 21 oktober 1736 in Almkerk en Emmikhoven met Fijke Nanningsdr Ouwerkerk, 19 jaar oud, nadat zij op woensdag 26 september 1736 in Almkerk en Emmikhoven in ondertrouw zijn gegaan. Fijke is een dochter van Nanning Janszn. Ouwerkerk en Arjaantje Cornelisdr. de Jong. Zij is gedoopt op zondag 1 november 1716 in Almkerk en Emmikhoven. Fijke is overleden op zaterdag 30 juli 1740 in Almkerk, 23 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 7 mei 1741 in Almkerk en Emmikhoven met Geertruij Vermeijs, 29 jaar oud, nadat zij op woensdag 12 april 1741 in Almkerk en Emmikhoven in ondertrouw zijn gegaan. Geertruij is een dochter van Hendrik Jochemse Vermeis en Anna Wouters Visser. Zij is gedoopt op zondag 22 november 1711 in Capelle. Geertruij is overleden op donderdag 2 juni 1746 in Almkerk, 34 jaar oud.
Overlijden:
Overl. Almkerk, impost ald. op 2 Juni 1746, Pro Deo.
Kinderen van Anthonij en Fijke:
1 Ariaantje van Helden, gedoopt op zondag 17 februari 1737 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VII-ap.
2 Bastiaantje van Helden. Zij is gedoopt op zondag 5 oktober 1738 in Almkerk en Emmikhoven. Bastiaantje is overleden op maandag 28 mei 1759 in Almkerk, 20 jaar oud. Bastiaantje bleef ongehuwd.
Overlijden:
Overl Almkerk, impost ald. op 28 mei 1759, Pro Deo.
Kinderen van Anthonij en Geertruij:
3 Gerrit van Helden. Hij is gedoopt op zondag 17 september 1741 in Almkerk en Emmikhoven [bron: DTB 1]. Gerrit is overleden in januari 1743 in Almkerk, 1 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 19 januari 1743 in Almkerk.
Overlijden:
Impost ald., Pro Deo.
4 Gerrit van Helden. Hij is gedoopt op zondag 27 januari 1743 in Almkerk en Emmikhoven [bron: DTB 1]. Gerrit is overleden op vrijdag 18 mei 1764 in Almkerk, 21 jaar oud. Gerrit bleef ongehuwd.
Overlijden:
De aangifte was 18 mei en alzoo den zelve was ongehuwt, dubb impost dus f 6.
5 Anna van Helden. Zij is gedoopt op zondag 7 maart 1745 in Almkerk en Emmikhoven. Anna is overleden in mei 1746 in Almkerk, 1 jaar oud. Zij is begraven op zondag 28 mei 1747 in Almkerk.
Overlijden:
Impost ald., Pro Deo.
6 Peter van Helden, geboren op donderdag 2 juni 1746 in Almkerk en Emmikhoven. Hij is gedoopt op zondag 5 juni 1746 in Almkerk en Emmikhoven. Peter is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op donderdag 1 september 1746 in Almkerk.
Overlijden:
Impost ald., Pro Deo.
VI-q Aaltijn/Aaltje/Aeltje Gerritse van Helden, dochter van Gerrit Leendertszn. van Helden (zie V-e) en Bastaentien Pietersdr. Coleijn, ook Koleijn en Kleijn. Zij is gedoopt op maandag 7 mei 1714 in Giessen. Aaltijn/Aaltje/Aeltje is overleden op maandag 3 september 1781 in De Werken, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3 september 1781.
Religie:
(Nederduits Gereformeerd.)
Attestatie:
Zowel Aaltje als haar echtgenoot Pieter gaan op 25 December 1746 met att. naar Werkendam.
Aaltijn/Aaltje/Aeltje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 3 april 1739 in Giessen met Pieter Arnoudszn. de Man, 21 jaar oud. Pieter is geboren in Waardhuizen, zoon van Arnout Peterszn. de Man en Jenneke Ariense de Jongh. Hij is gedoopt op zondag 18 april 1717 in Uitwijk. Pieter is overleden op maandag 11 februari 1799 in De Werken, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 februari 1799.
Attestatie:
Pieter vertrok in 1740 met att. naar Giessen. Wonende te Weerthuisen.
Zowel Pieter als zijn echtgenoot Aaltje gaan op 25 December 1746 met att. naar Werkendam.
Kinderen van Aaltijn/Aaltje/Aeltje en Pieter:
1 Arnold Pieterszn de Man. Hij is gedoopt op zondag 17 juli 1740 in Giessen. Arnold is overleden vóór zondag 24 mei 1750 in Giessen, ten hoogste 9 jaar oud.
Tweeling:
Arnold is tweelingbroer van Gerrit.
2 Gerrit Pieterszn. de Man. Hij is gedoopt op zondag 17 juli 1740 in Giessen. Gerrit is overleden in juli 1800 in De Werken, 59 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 4 juli 1800 in De Werken.
Tweeling:
Gerrit is tweelingbroer van Arnold.
3 Jenneke Pietersdr de Man. Zij is gedoopt op donderdag 4 januari 1742 in Giessen. Jenneke is overleden vóór 1744, ten hoogste 2 jaar oud.
4 Jenneke Pieters de Man. Zij is gedoopt op woensdag 1 januari 1744 in Almkerk. Jenneke is overleden op donderdag 20 januari 1780 in De Werken, 36 jaar oud.
5 Bastiaantje Pietersdr de Man. Zij is gedoopt op zondag 1 mei 1746 in Almkerk. Bastiaantje is overleden op vrijdag 28 september 1832 in De Werken en Sleeuwijk, 86 jaar oud.
Beroep:
Herbergierster
6 Adriaantje Pietersdr de Man, geboren in De Werken. Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1748 in Werkendam.
7 Arnoud Pieterszn de Man, geboren in De Werken. Hij is gedoopt op zondag 24 mei 1750 in Werkendam.
8 Aaltje Pietersdr de Man, geboren in De Werken. Zij is gedoopt op zondag 7 mei 1752 in Werkendam.
9 Pieter Pieterszn. de Man, geboren in De Werken. Hij is gedoopt op zondag 5 mei 1754 in Werkendam. Pieter is overleden op dinsdag 14 januari 1817 in Almkerk en Uitwijk, 62 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 4.].
10 Pietertje (Peterke) Pietersdr de Man, geboren in De Werken. Zij is gedoopt op zondag 8 februari 1756 in Werkendam.
11 Arij Pieterszn. de Man, geboren in De Werken. Hij is gedoopt op zondag 16 april 1758 in Werkendam.
Doop:
Ten doop gepresenteerd door de vader selfs.
VI-r Grietje Jacobsdr. van Bergeijk is geboren omstreeks 1710 in Wijk, dochter van Jacob Ariens van Bergeijk en Marieke (Maria) Leendertsdr. van Helden (zie V-f).
Notitie bij de geboorte van Grietje: Grietje is geboren ca 1700-1710
Grietje is overleden na zaterdag 4 maart 1769, minstens 59 jaar oud. Grietje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 5 juni 1735 in Wijk [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.] met Leendert Janszn. van Helden, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op donderdag 12 mei 1735 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 5 juni 1735 in Wijk. Zie VI-h voor persoonsgegevens van Leendert.
Kinderen van Grietje en Leendert: zie VI-h.
VI-s Leendert Coenraadszn van Helden is geboren omstreeks 1710, zoon van Coen(raad) Leendertszn. van Helden (zie V-g) en Geertruij Jansse Bak(s)/Bax. Leendert is overleden op zaterdag 19 april 1783 in Middelburg, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 25 april 1783 in Middelburg (Kooikerk).
Kind van Leendert uit onbekende relatie:
1 Francina van Helden, geboren omstreeks 1732. Volgt VII-aq.
VI-t Gerrit Jacobsz. van Helden is geboren omstreeks 1730, zoon van Jacob Gerritszn. van Helden (zie V-k) en Lijsbeth Heijndrikse Bouman.
BRONNEN:
Werkendam O.A. nr 1735.

Openbare verkoop door Hendrik de Geus, Pieter Goudriaan en Cornelis Kieboom aan Pieter van Wageningen en Geerit van Helden een huis, dijkkaveling en een perceel weiland in de banne van Uppel, met bijl... 1803.
Gerrit:
(1) trouwde met Lijsbeth van Drongele.
(2) trouwde met Aantje van Pelt.
Kind van Gerrit en Lijsbeth:
1 Coenraat van Helden. Hij is gedoopt op zondag 27 oktober 1754 in Werkendam.
Doop:
Coenraat is bij de doop gepresenteerd door Maria van Bovenhof.
Kinderen van Gerrit en Aantje:
2 Jakob van Helden. Hij is gedoopt op maandag 6 maart 1752 in Werkendam.
3 Aantje van Helden. Zij is gedoopt op zondag 9 april 1752 in Werkendam.
4 Gerrit van Helden. Hij is gedoopt omstreeks 1760 in Werkendam.
VII-a Huijbert Leendertszn. van Helden, zoon van Leendert Franszn. van Helden (zie VI-b) en Lijsbeth Huijbertse Spieringh. Hij is gedoopt op zondag 11 april 1723 in Wijk [bron: Doopboek-Ned. Ger. Gemeente-Wijk. Gedoopt door Ds Anthonius van Hardeveldt.]. Huijbert is overleden op vrijdag 11 december 1789 in Veen, 66 jaar oud.
Religie:
Ned. Gereformeerd
Algemeen:
Heemraad in 1752.
Lidmaat:
Bron: Lidmaten Veen Ned Ger Kerk) 1658-1815 door Piet Sanders
Huijbert wordt anno 1744(er wordt geen datum vermeld) aangenomen als lidmaat van de Ned. Ger. Kerk te Veen en als diaken vermeld in 1747.
Huijbert trouwde, 25 jaar oud, op zondag 12 mei 1748 in Veen met Clasina Gijsbertse Dekkers, 21 jaar oud, nadat zij op woensdag 17 april 1748 in Veen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 12 mei 1748 in Veen. Clasina is geboren op zondag 11 mei 1727 in Veen, dochter van Gijsbert Corneliszn. Dekkers en Anneke Claasse van Dijck. Zij is gedoopt op zondag 11 mei 1727 in Veen. Clasina is overleden op donderdag 11 oktober 1764 in Veen, 37 jaar oud.
Kinderen van Huijbert en Clasina:
1 Gijsbert Huijbertszn. van Helden, gedoopt op zondag 7 december 1749 in Veen. Volgt VIII-a.
2 Leendert van Helden. Hij is gedoopt op maandag 12 april 1751 in Veen. Leendert is overleden op dinsdag 3 maart 1761 in Veen, 9 jaar oud.
Doop:
Leendert is gedoopt door Do Vos, predikant te Doeveren en Genderen.
Overlijden:
Overl. Veen, overlijden aangegeven: +onder het classis pro deo.
religie: ref.
3 Lijsbet van Helden, gedoopt op zondag 14 april 1754 in Veen. Volgt VIII-b.
4 Gerhardus (Gerrit) Huibertszn. van Helden, gedoopt op zondag 14 november 1756 in Veen. Volgt VIII-c.
5 Cornelis Huijbertszn van Helden, gedoopt op zondag 9 september 1759 in Veen. Volgt VIII-d.
6 Anna van Helden. Zij is gedoopt op zondag 28 februari 1762 in Veen. Anna is overleden op maandag 7 februari 1780 in Veen, 17 jaar oud.
Overlijden:
Overl.Veen, impost Pro Deo.
VII-b Aaltje Leendertsdr. van Helden, dochter van Leendert Franszn. van Helden (zie VI-b) en Lijsbeth Huijbertse Spieringh. Zij is gedoopt op zondag 20 januari 1726 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
Buitenechtelijk:
Aaltje is de ongehuwde moeder van Jacob Jorisse van Helden, ged. Uitwijk en Waardhuizen 09.11.1752.
Aaltje trouwde, 50 jaar oud, op vrijdag 24 mei 1776 in Gorinchem [bron: DTB-Gorinchem, boek 14-folio 210] met Nicolaas Steenhouwer, nadat zij op donderdag 2 mei 1776 in Gorinchem in ondertrouw zijn gegaan.
Huwelijk:
In het Stadsarchief in Gorinchem stond in de DTB-Huwelijk (14-210) vermeld dat Nicolaas Stehouwer een j.m. was van Noordeloos en Aaltje was geboren in Wijk. Beijden woonende te Gorinchem
Kind van Aaltje en Nicolaas:
1 Jacob Jorisse van Helden, geboren op zondag 19 november 1752 in Uitwijk.
Buitenechtelijk:
Jacob is een buitenechtelijk kind van Aaltje Leendertsdr van Helden.
VII-c Johanna Leendertsdr. van Helden, dochter van Leendert Franszn. van Helden (zie VI-b) en Lijsbeth Huijbertse Spieringh. Zij is gedoopt op zondag 29 februari 1728 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
Attestatie:
Johanna met att. van Heusden naar Giessendam op 27 April 1755.
Voorjaar 1757 met attest naar Delft.
Op 27 November 1758 van Delft naar Veen.
In 1759 met att. naar Dordrecht.
Vertrokken naar Rotterdam (datum niet bekend) en wonend ’t Agter ’t klooster in Rotterdam.
Lidmaat:
Den 3 Augustus 1752 is zij door Ds H. Schouw aangenomen als lidmaat in de Nederduits Gereformeerde Gemeente.
Johanna trouwde, 47 jaar oud, op dinsdag 20 juni 1775 in Rotterdam met Dirk Zijdenbos, nadat zij op zondag 4 juni 1775 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan. Dirk is geboren in Rotterdam.
Huwelijk:
Dirk Zijdenbos was eerder getrouwd met Jacoba Meijnders (op 10-06-1727) en met Anna Huse. Beide huwelijken vonden plaats in Rotterdam.
VII-d Grietje Leendertsdr. van Helden, dochter van Leendert Franszn. van Helden (zie VI-b) en Lijsbeth Huijbertse Spieringh. Zij is gedoopt op woensdag 30 november 1735 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Grietje is overleden op donderdag 16 september 1813 in Alblasserdam, 77 jaar oud [bron: BS-Alblasserdam, aktenr 27.]. Zij is begraven op zaterdag 18 september 1813 in Alblasserdam.
Attestatie:
Grietje is in 1760 met att. vertrokken van Veen naar Andel (Bron: Lidmaten Veen (Ned Ger Kerk) 1658-1815 door Piet Sanders.)
Volgens de lidmaten lijst Ned. Herv. Gemeente te Alblasserdam is Grietje van Helden, met attestatie van Op en Neder Andel naar Alblasserdam gekomen, geteek 22 Aprl 1763, door P Goldbach, V.D.M. ibid.
Grietje trouwde, 30 jaar oud, op zondag 11 mei 1766 in Alblasserdam met Jan Leendertszn. Stout, 28 jaar oud, nadat zij op vrijdag 18 april 1766 in Alblasserdam in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Leendert Janszn. Stout en Lijntje Jaquesdr Roos. Hij is gedoopt op maandag 20 mei 1737 in Alblasserdam. Jan is overleden in Alblasserdam, 65 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 30 december 1802 in Alblasserdam.
Kind van Grietje en Jan:
1 Leendert Janszn. Stout. Hij is gedoopt op zondag 28 juni 1767 in Alblasserdam. Leendert is overleden op dinsdag 21 maart 1769 in Alblasserdam, 1 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 23 maart 1769 in Alblasserdam.
VII-e Frans Leendertszn. van Helden, zoon van Leendert Franszn. van Helden (zie VI-b) en Lijsbeth Huijbertse Spieringh. Hij is gedoopt op zondag 22 december 1737 in Veen. Frans is overleden, 60 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 5 december 1798 in Delft.
Algemeen:
De weg van Frans van Wijk, via Veen naar Delft.

Frans is in Delft aangenomen met attestatie in september 1763 uit Heesbeen.
Ook kreeg hij attestatie van Leiden naar Delft op 23 september 1770.
Frans was kwartiermeester van de 2e en 3e wijk in Delft op 17 januari 1785.

Frans werd de schoonzoon van Hendrina Groenhoff, die trouwde met Cornelis Fransz. van Helden.
Maar dat betekent tevens dat Frans van Helden oom moest zeggen tegen Cornelis Fransz van Helden.
En gelijktijdig werd Frans behuwd -schoonvader want de schoonmoeder was Hendrina Groenhoff en de schoonvader was Cornelis Fransz van Helden.

In de familierelaties liep de lijn van Wijk naar Veen naar Delft.
Doop:
In het boek Veen_Dopen 1733-1739 wordt de vader geschreven als Leenderd van Hilden. De vader is van Wijck ingekomen.
Frans trouwde, 39 jaar oud, op zondag 4 mei 1777 in Delft met Barendijna/Berendina Vinck, 31 jaar oud, nadat zij op zaterdag 19 april 1777 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Zie VII-h voor persoonsgegevens van Barendijna/Berendina.
Kind van Frans en Barendijna/Berendina:
1 Hendrika Cornelia van Helden. Zij is gedoopt op zondag 15 februari 1778 in Delft. Hendrika is overleden, 6 dagen oud. Zij is begraven op zaterdag 21 februari 1778 in Delft (Oude Kerk).
Overlijden:
Bij haar overlijden stond genoteerd: Armkind van Frans van Helden.
VII-f Bastiaan Leendertszn. van Helden, zoon van Leendert Franszn. van Helden (zie VI-b) en Lijsbeth Huijbertse Spieringh. Hij is gedoopt op zondag 22 juli 1742 in Veen. Bastiaan is overleden op woensdag 11 september 1822 in Veen, 80 jaar oud [bron: BS-Veen, aktenr 18].
Beroep:
Bouwman.
Algemeen:
In het boek over de geschiedenis van Veen door Dick Honcoopstaat op pagina 15 vermeld dat in 1808 het gemeentebestuur bestond uit:
Otto Verhagen, schout en secretaris en de leden Machiel Kamerman, Bastiaan van Helden, Leendert van der Pol en Gerrit Blankers.
Huwelijk:
Bastiaan o.t. Veen, impost en trouwt mogelijk in Aalst.
Bron: ISIS
Aangeving huwelijk op 12 oktober 1774 Aalst onder de classis van pro deo.
Lidmaat:
Bron: Lidmaten Veen (Ned Ger Kerk) 1658-1815 door Piet Sanders
1770 Na belijdenis aangenomen als lid Bastiaan van Helden.
Testament:
Notariele archieven 8909-archiefnr 130, notaris Staas van Diggelen, d.d. 20-11-1813, aktenr’s 267 en 268,
betreft testament van Bastiaan van Helden (267) en 268- Testament van Stijntje van Ballegoijen, Echtgenote van Bastiaan van Helden, inhoudelijk identiek267- Bastiaan van Helden, bouwman en wonende te Veen dewelke gezond van lichaam en zijn verstand en zinnen magtig zijnde, zoals aan den ondergetekende Notaris en de getuigen is gebleken, heeft aan den gemelde Notaris zijn Testament in tegenwoordigheid van vier getuigen als volgt opgegeven:
Ik vernietig alle vorige gemaakte Testamenten en Codicillen.
Ik geef en legateer mijne Echtgenote Stijntje van Ballegoijen Een vierde in vrugtgebruik en een and vierde in vollen eigendom van alle de roerende en onroerende goederen, welke op mijn sterfdag aan mij zullen toebehoren, om te rekenen van mijn overlijden van het een vierde part haar leven lang gedurende het genot te hebben, en over het nder vierde part in vollen eigendom te beschikken.
Ik stel tot mijn erfgenamen ieder voor een gelijk aandeel, mijne natelaten kinderen, om over de helft mijner nalatenschap bij mijn overlijden, en over het vierde gedeelte bij het overlijden van mijne echtgenote, in vollen eigendom en genot te beschikken.

Dit Testament door den Testateur aan den ondergetekenden notaris opgegeeven, en door denzelven alzo geschreven, en voorts aan den Testateur voorgeleezen zijnde heeft denzelven verklaard het volkomen te begrijpen en er bij te volharden, alles in tegenwoordigheid van Elias Clement, Cornelis Kuep, Gerret Hendriksoon den Boer en Gerret Zonneveld du Boeuf bouwlieden-alle wonende hier te Veen- getuigen daartoe versogt.

Gedaan en gepasseerd te Veen voornoemd den zes en twintigste Maart achttien Honderd Dertien, en hebben na voorlezing van dit Testament den Testateur de gemelde getuigen en de notaris getekend.

Geregistreert te Heusden, den vijftiende Meij een duizend acht honderd en achttien folio negen en veertig, recto van een en twee ontvangen Drie guldens vier en vijftig en halve cents met de verhogingen
Tweeling:
Bastiaan is een tweelingbroer van Johannes van Helden.
Bastiaan trouwde, 32 jaar oud, op zondag 30 oktober 1774 in Aalst [bron: NH Trouw 1772/1809 DTB 013/Aalst] met Christina Emmerentia van Ballegoijen, 22 jaar oud, nadat zij op donderdag 13 oktober 1774 in Aalst in ondertrouw zijn gegaan. Christina is geboren in Aalst, dochter van Aart van Ballegoeijen en Margrita de Boef. Zij is gedoopt op zondag 1 oktober 1752 in Veen. Christina is overleden op zaterdag 25 juni 1814 in Veen, 61 jaar oud.
Doop:
Woonagtig te Aalst, dog hier om rede ut supra gedoopt.
Lidmaat:
Bron: Lidmaten Veen (1658-1815 door Piet Sanders
Als lid aangenomen na bellijdenis op 15 April 1794, Christina Emerentia van Ballegoijen, huijsvrouw van Bastiaan van Helden.
Testament:
BRON:
Notariele archieven 8909-archiefnr 130, notaris Staas van Diggelen, d.d. 20-11-1813, aktenr’s 267 en 268,

Testament van Bastiaan van Helden-bouwman (267) en Stijntje van Ballegoijen (268) zijn echtgenote beiden wonende te Veen en gezond van lichaam en verstand en zinnen magtig zijnde, zoals aan den ondergetekende Notaris en de getuigen is gebleken.
Deze testamenten zijn langstlevende testamenten. Alle voorgaande testamenten en codicillen vervallen. De langstlevende krijgt het vruchtgebruik. Bij het overlijden van de langstlevende wordt de verdeling weergegeven aan de kinderen, ieder voor een gelijk deel.
Dit Testament door den Testateur aan den ondergetekenden notaris opgegeeven, en door denzelven alzo geschreven, en voorts aan den Testateur voorgeleezen zijnde heeft denzelven verklaard het volkomen te begrijpen en er bij te volharden, alles in tegenwoordigheid van Elias Clement, Cornelis Kuep, Gerret Hendriksoon den Boer en Gerret Zonneveld du Boeuf bouwlieden-alle wonende hier te Veen- getuigen daartoe versogt.

Gedaan en gepasseerd te Veen voornoemd den zes en twintigste Maart achttien Honderd Dertien, en hebben na voorlezing van dit Testament den Testateur de gemelde getuigen en de notaris getekend.

Geregistreert te Heusden, den vijftiende Meij een duizend acht honderd en achttien folio negen en veertig, recto van een en twee ontvangen Drie guldens vier en vijftig en halve cents met de verhogingen
Kinderen van Bastiaan en Christina:
1 Leendert Bastiaanszn. van Helden, gedoopt op zondag 17 september 1775 in Veen. Volgt VIII-e.
2 Margarita Bastaansdr. van Helden. Zij is gedoopt op zondag 9 februari 1777 in Veen. Margarita is overleden op maandag 18 september 1780 in Veen, 3 jaar oud.
Overlijden:
Overl. Veen, impost ald. f 3,-
3 Lijsbet Bastiaansdr. van Helden, gedoopt op zondag 25 oktober 1778 in Veen. Volgt VIII-f.
4 Aart Bastiaanszn. van Helden, gedoopt op zondag 4 juni 1780 in Veen. Volgt VIII-g.
5 Willem Bastiaanszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 17 februari 1782 in Veen. Willem is overleden op woensdag 27 september 1820 in Veen, 38 jaar oud. Willem bleef ongehuwd.
6 Margarita Bastiaansdr. van Helden. Zij is gedoopt op zaterdag 1 januari 1785 in Veen. Margarita is overleden op donderdag 28 maart 1805 in Veen, 20 jaar oud.
Overlijden:
Overl. Veen, impost ald. f 3,-
7 Johannes Bastiaanszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 8 oktober 1786 in Veen. Johannes is overleden op woensdag 2 april 1794 in Veen, 7 jaar oud.
Overlijden:
Overl. Veen, impost ald. f 3,-
8 Alida Bastiaansdr. van Helden, gedoopt op zondag 22 maart 1789 in Veen. Volgt VIII-h.
9 Cornelia Bastiaansdr. van Helden. Zij is gedoopt op zondag 28 augustus 1791 in Veen. Cornelia is overleden op dinsdag 20 november 1792 in Veen, 1 jaar oud.
Overlijden:
Overleden Veen impost f 3,-
VII-g Arie Bastiaensz. van Helden, zoon van Bastiaen Franszn. van Helden (zie VI-c) en Anneke de Ko(c)k. Hij is gedoopt op zondag 27 februari 1729 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
Algemeen:
Arie is diaken op 04.04.1765 en doet rekening op 20.03.1766. Hij is ouderling in 1772 en 1773.
Testament:
Wijk R 7, testament 28.08.1782,
De comparanten hebben verklaart beneden twee duijsent gulden gegoet te zijn.
Comp. Arien van Helden en Maria van den Heuvel, echtelieden won. te Wijk, hij ziek te bed liggende, testament langstlevende.
Wijders verklaarden zij comparanten tot voogden over hun minderjarige kinderen te benoemen en aan te stellen Frans van Helden en Arien van den Heuvel, beijde woonende alhier
Arie trouwde, 32 jaar oud, op zondag 27 september 1761 in Wijk [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.] met Marie van den Heuvel, 34 jaar oud, nadat zij op donderdag 3 september 1761 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.]. Marie is een dochter van Cornelis van den Heuvel en Cornelia Ariense van Gammeren. Zij is gedoopt op zondag 16 februari 1727 in Wijk.
Kinderen van Arie en Marie:
1 Bastiaan Arienszn van Helden, gedoopt op zondag 4 juli 1762 in Wijk. Volgt VIII-i.
2 Cornelis Ariensz. van Helden, gedoopt op zondag 20 november 1763 in Wijk. Volgt VIII-j.
3 Leendert Ariënszn van Helden, gedoopt op vrijdag 20 december 1765 in Wijk. Volgt VIII-k.
4 Aart Arienszn. van Helden, gedoopt op donderdag 26 november 1767 in Wijk. Volgt VIII-l.
5 Anneken Ariese van Helden, gedoopt op zondag 3 mei 1772 in Wijk. Volgt VIII-m.
VII-h Barendijna/Berendina Vinck, dochter van Cornelis Franszn. van Helden (zie VI-d) en Hendrina (Hendrikje) Groenhoff. Zij is gedoopt op zondag 4 juli 1745. Barendijna/Berendina is overleden op woensdag 12 april 1820 in Veen, 74 jaar oud.
Geboorte:
Barendijna is de dochter uit het eerste huwelijk van haar moeder Hendrina/Henderikje Groenhoff met Hendrick Vinck/Henderik Vink. Haar moeder hertrouwde na het overlijden van deze echtgenoot met Cornelis Franszn. van Helden.
Barendijna/Berendina trouwde, 31 jaar oud, op zondag 4 mei 1777 in Delft met Frans Leendertszn. van Helden, 39 jaar oud, nadat zij op zaterdag 19 april 1777 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Zie VII-e voor persoonsgegevens van Frans.
Kind van Barendijna/Berendina en Frans: zie VII-e.
VII-i Ariaantje Gijsbertsdr. van Helden, dochter van Gijsbert Franszn. van Helden (zie VI-e) en Jozeijntje (Josina) Snoek. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1732 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Ariaantje is overleden op woensdag 30 juli 1766 in Gorinchem, 33 jaar oud [bron: DTB-Gorinchem, invnr 17-folio 43].
Attestatie:
Ariaantje is met kerkelijk att. vertrokken naar Brakel in 1753.
BRONNEN:
Oud Archief Wijk-toegangsnr 0014-invnr 678-26 Junij 1782-Acte van Uijtkoop tussen de kinderen van wijlen Gijsbert van Helden en Josina Snoek
De comparanten Frans van Helden, Corstiaan vanHelden, Willem van Helden, Joost Stout in huwelijk hebbende Mechel van Helden, mitsgaders Govert Versteeg en Frans van Helden, beijde in qulitijt als door Schout en Scheepenen van Wijk aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Aeltije van Helden in echte verwekt bij wijlen Jasper Versteeg te kenne gevende dat hunne moeder Jesina Snoek weduwe van Gijsbert van Helden alhier zijnde koomen te overlijden allenlijck hadden nagelaten een huijsje met vier honden boomgaart en hofland staande ende gelegen tot Wijk benevens eenige wijnige haeftelijke goederen en bougereedschappen en meubilaire goederen, waar in de eerste vier comparanten ieder voor een sesde De twee laeste coparanten in hunne qualitijt meede voor een sesde en hun Edelachtbare Mijne Heeren Den Weesmeesteren der stadt Gorinchem als allimenterende of het toesigt hebbende over de vier minderjarige kinderen van wijlen Adriaantije van Helden in echte verwekt bij wijlen Arien van Tiel voor het resterende een sesde

Poorterboek-Gorinchem, 1760, 125-71
Alzo Arieaantje van Helden geboortig van Wijk, getrouwt te Gorinchem en aldaar woonachtig van den E.kerkeraad alhier verzocht voor haar joerzoon in Cas van armoede eenen borgbrief tot schadeloosstelling van de respetieve diaconie van Gorinchem is ’ t dat zulks ende woorlijk kerkeraad van Wijk aan dezelve geaccordeert heeft om in ’ t woorlijk geval aan de voornoemde Ariaantje alle Christelijke handreiking te doen ro rato derzelven diaconie goederen toereikend zijn.
Actum Wijk den 11 September 1760
Ondertekenening:
Cornelis van Bergeijk, ouderling
Leendert van Helden, ouderling
Jacob Poorter, Diake
Lidmaat:
Zij was lidmaat in 1758 van de Ned. Ger. Kerk in Gorinchem.
Ariaantje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 8 mei 1760 in Gorinchem [bron: DTB-Gorinchem, boek 16-folio 632] met Arien van Tiel, 23 jaar oud, nadat zij op donderdag 1 mei 1760 in Gorinchem in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 8 mei 1760 in Gorinchem. Arien is een zoon van Cornelis van Tiel en Mayken van der Putten. Hij is gedoopt op woensdag 12 september 1736 in Gorinchem. Arien is overleden op woensdag 8 januari 1777 in Gorinchem, 40 jaar oud [bron: DTB-Gorinchem, invnr 17-folio 53].
Kinderen van Ariaantje en Arien:
1 Maijken van Tiel. Hij is gedoopt op woensdag 18 februari 1761 in Gorinchem. Maijken is overleden op donderdag 29 februari 1816 in Gorinchem, 55 jaar oud.
2 Gijsbert van Tiel. Hij is gedoopt op vrijdag 15 oktober 1762 in Gorinchem.
3 Cornelis van Tiel. Hij is gedoopt op zondag 23 december 1764 in Gorinchem.
4 Jesijntje/Josiena van Tiel. Zij is gedoopt op woensdag 23 april 1766 in Gorinchem. Jesijntje/Josiena is overleden op zondag 17 juli 1831 in Gorinchem, 65 jaar oud.
VII-j Mechel Gijsbertse van Helden, dochter van Gijsbert Franszn. van Helden (zie VI-e) en Jozeijntje (Josina) Snoek. Zij is gedoopt op zondag 23 oktober 1735 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Mechel is overleden op dinsdag 17 oktober 1820 in Harmelen, 84 jaar oud [bron: BS-Harmelen, aktenr 11.].
Attestatie:
Mecheltje kwam te Giessen-Nieuwkerk met een borgbrief van Wijk.
Ging met getuigschrift naar Gorinchem op 23 Juni 1758, won. Gorinchem in de Hoogstraat.
Vertrok met haar echtgenoot op 19 Juni 1771 naar "Hermele" (waarschijnlijk is hier de plaats Harmelen, oudtijds Hermelen in Utrecht bedoeld).
Uit een acte van voogdij van 26 Junij 1782 (zie bij Aaltje/Aaltije van Helden, de zuser van Mechel) blijkt dat het echtpaar in 1782 woonde in Seijst, is mijns inziens Zeist)
Huwelijk:
In de DTB-Gorinchem (14-99) staat vermeld dat Joost Stout een j.m. is geboren in Lexmond en wonende te Giessen Nieuwkerk.
Maghel van Helden j.d. geboren te Wijk en wonende te Gorinchem.
Mechel trouwde, 32 jaar oud, op zondag 8 november 1767 in Gorinchem [bron: DTB-Gorinchem, boek 14-folio 99] met Joost Willemsz Stout, 32 jaar oud, nadat zij op donderdag 22 oktober 1767 in Gorinchem in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 8 november 1767 in Gorinchem. Joost is een zoon van Willem Herberts Stout en Geertje Joosten Vinck. Hij is gedoopt op zondag 10 juli 1735 in Lakervelt (Lexmond).
Attestatie:
Joost kwam te Giessen-Nieuwkerk met een borgbrief van Lexmond (zijn geb.plaats).
Joost vertrok met zijn echtgenote op 19 Juni 1771 naar "Hermele" (waarschijnlijk is hier de plaats Harmelen, oudtijds Hermelen in Utrecht bedoeld).
Kinderen van Mechel en Joost:
1 Willem Stout, geboren [bron: BS-Tiel, aktenr 7]. Hij is gedoopt op zondag 13 november 1768 in Giessen-Nieuwkerk.
Beroep:
Koopman.
2 Gijsbert Stout. Hij is gedoopt op zondag 3 maart 1771 in Giessen-Nieuwkerk.
3 Geertruid Stout. Zij is gedoopt op zondag 16 januari 1774 in Harmelen.
4 Josina Geertruid Stout. Zij is gedoopt op zondag 6 april 1777 in Harmelen [bron: NH doopboek-Harmelen]. Josina is overleden op dinsdag 30 juni 1846 in Harmelen, 69 jaar oud [bron: BS-Harmelen, aktenr 33.].
Doop:
Josina Geertruid is gedoopt door Ds Offers.
VII-k Aaltje Gijsbertsdr. van Helden, dochter van Gijsbert Franszn. van Helden (zie VI-e) en Jozeijntje (Josina) Snoek. Zij is gedoopt op zondag 9 maart 1738 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Aaltje is overleden vóór 1776, ten hoogste 38 jaar oud.
Attestatie:
Aeltje/Aaltje met att. van Wijk naar Genderen van de 22 December 1759.
BRONNEN:
Dorpsbestuur Wijk, toegangsnr 0014-invnr 111, d.d. 26e Junij 1782
Acte van Voogdij op Govert Versteeg en Frans van Helden, over de minderjarige kinderen van Aaltije van Helden verwekt bij Jasper Versteeg.
(Zie tevens bij haar moeder Josijna Snoek)
Voorafgaand aan deze acte onderstaand request aan de eedel achtbare heeren schout en scheepeneen van den dorpen Wijk (verzoek is niet gedateerd)

Frans van Helden, Corstiaan van Helden, Willem van Helden en Joost Stout in huwelijk hebbende Mechel van Helden geven in een request te kennen dat hunne moeder Josina Snoek, weduwe van Gijsbert van Helden, binnen deezen dorpe is koomen te overlijden, zonder testament gemaakt of eenige voogden over de vijf minderjarige kinderen van wijlen hunne suster Aaltije van Helden in echte verwekt bij mede wijlen Jasper Versteeg aangesteld te hebben, hebbende gemelde Aaltije van Helden of haaren man Jasper Versteeg insgelijks geene voogden over de gemelde kinderen aangesteld.
In dit request verzoeken zij om als voogden aan te stellen de personen Govert Versteeg woonende te Gansoijen oom van vaderszijde en Frans van Helden woonende te Wijk oom van moeders zijde der minderjarige.
In de Acte van voogdij accorderen de supplianten de aanstelling tot voogden van de minderjarige kinderen van Aaltije van Helden en Jasper Versteeg, de personen Govert Versteeg en Frans van Helden.
Zij authoriseren dezelve om met de verdere kinderen en erfgenamen van Josina Snoek weduwe van Gijsbert van Helden, te treeden tot verdeijlinge des boedels door de voornoemde wed van Gijsbert van Helden nagelaten,.....etcetera
Huwelijk:
Aaltje trouwt als Alida van Helden met Jasper Versteeg.
Lidmaat:
Aangenomen 5 april 1759.
Wonende:
In Gansoijen
Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op zondag 2 december 1759 in Doeveren met Jasper Peterszn. Versteegh, 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 9 november 1759 in Genderen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 2 december 1759 in Doeveren. Jasper is een zoon van Peter Willemszn. Versteegh en Cornelia van St. Truiden. Hij is gedoopt op zondag 9 oktober 1735 in Genderen. Jasper is overleden vóór 1782, ten hoogste 47 jaar oud.
Attestatie:
Bron: ISIS
Bij het hwelijk staat vermeld dat de bruidegom attestatie heeft van Genderen en de bruid attestatie van Gansoijen.
Huwelijk:
Jasper o.t./tr. (2) Doeveren 4 januari/28 Januari 1776 met Adriana van Mersbergen.
Kinderen van Aaltje en Jasper:
1 Cornelia Versteegh. Zij is gedoopt op zondag 21 september 1760 in Doeveren. Cornelia is overleden op maandag 25 augustus 1834 in Dordrecht, 73 jaar oud [bron: BS-Dordrecht, akte nr 396].
2 Gijsbertje Versteegh. Zij is gedoopt op zondag 20 maart 1763 in Genderen.
3 Pieter Versteegh. Hij is gedoopt op zaterdag 4 augustus 1764 in Doeveren. Pieter is overleden op zaterdag 2 januari 1830 in Eethen, Genderen en Doeveren, 65 jaar oud [bron: BS-Eethen, Genderen en Doeveren, akte 2.].
4 Josina Versteegh. Zij is gedoopt op zondag 14 juni 1767 in Genderen. Josina is overleden op dinsdag 9 oktober 1838 in Wijk, 71 jaar oud.
5 Grietje Versteegh. Zij is gedoopt op maandag 17 juni 1771 in Doeveren.
VII-l Frans Gijsbertszn. van Helden, zoon van Gijsbert Franszn. van Helden (zie VI-e) en Jozeijntje (Josina) Snoek. Hij is gedoopt op zondag 6 december 1739 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Frans is overleden op zaterdag 11 mei 1793 in Wijk, 53 jaar oud.
Algemeen:
Frans is vermeld als diaken 01.04.1774 - 13.04.1775., doet rekening 04.04.1776.
Hij is ouderling van
02.04.1779 - 14.03.1780
16.04.1783 - 09.04.1784 en
06.04.1792 - 20.03.1793.
Koop en verkoop:
Wijk Oud Archief (toegangsnr 0014)-inv nr 0185, jaar 1776
Het betreft de openbare verkoop van onroerend goed door Lidia Brouwers, weduwe van Jan Cornelisse Eijmerse Bouman woonende te Wijk, voor de eene helfte, Bastiaan Bouman meede woonende te Wijk voor een vierde part en nog des voornoende Lidia Brouwers weduwe van Jan Cornelisse Eijmerse Bouman als moeder en voogdes van haaren zoon Cornelis Bouman, en als tot het doen van deze verkooping, ten opzigten van haeren gemelden zoon, door Schout en Schepenen van Wijk specialijk geauthoriseert zijnde bij acte van dato den 27e juni 1776, voor het resterende een vierde helft van meijninge omme publieq ende voor alle man te verkoopen seven en een halft hond lands zijnde bosch en de onverdeelde helft van vijftien honden lands, en welke wederhelft is toebehoorende aan Barent Pullen woonende te Wijk ofte zo groot ende kleijn als voornoemde land gelegen is op de Corte Slaeg te Wijk aan Breede Steeg belent in het geheel ten oosten de heer Otto Verhagen, ten westen het dorp van Wijk en meer anderen tenzuijden de Breede Steeg en ten noorden Arien van Wijk....etcetc
Daarna volgen de voorwaarden voor de verkoop.
Op alle voornoemde condities is het voornoemde lant publieq geveijlt en ingeset bij Frans van Helden woonende te Wijk voor eene somma van vijf hondert gulden en belooft indien kooper blijft deezen condities te zullen voldoen, Wijk den 4e Julij 1776. Getekend Frans van Helden.
Op heeden den 11e Julij 1776 zijnde den gespecificeerde dag tot het geven van den Slagh is het voornoemde lant op den Slagh afgehangen en vermits niemant meijnder is van insetter kooper geworden voor de voornoemde somma van vijfhondert gulden, en welke verklaarde deezen koop gedaan te hebben voor en ten behoeve van Barent Pullen woonende te Wijk, den welke deze koop alsoo verklaart te accepteren, en belooft deeze condities zullen voldoen. Was getekend Barent Pullen

Wijk R.A. 05.06.1793.

Taxatie goederen van Frans van Helden en Pieternella van Veen, wed. van Frans van Helden.
Een stuk land ten westen van de kinderen van Leendert van Helden. Nagelaten goederen van Frans van Helden, overleden 11.05.1793.

Wijk R 9, 31.08.1793.

Akte procuratie. Pieternella van Veen, wed. van Frans van Helden, op Maaike de Jongs.

Wijk R.A. 13.01.1802.(DTB 8, fol 48r)

Transporteren Marcelis van Drunen en Gerrit Heijstek, woonende te Wijk, als geauthoriseerden van de erfgename van Frans van Helden en Piternella van Veen, in leeven Echtelieden, aan Barend Pullen, woonende te Wijk; 10 hond weyland geleegen alhier voor de somma van f 1245.0.0 en nog 1m 2 1/4 hond weijland meede alhier voor f 623.0.0 belast met 1 rente a 1 st 2 2/3 penn ten behoeve van de kerk te Veen teegen den penn 25 bedraagt f 1.10.0 waarvan de XL penningnbedraagt f 46.14.12 de X verhooging bedraagt f 4.13.6
Lidmaat:
Aangenomen na gedane belijdenis op 25 februari 1728.
Frans trouwde, 28 jaar oud, op zondag 10 juli 1768 in Wijk [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.] met Pieternella Dirkxe van Veen, ongeveer 28 jaar oud, nadat zij op donderdag 23 juni 1768 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Wijk. Ned. Ger. gemeente.]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 10 juli 1768 in Wijk. Pieternella is een dochter van Dirk Janze van Veen en Jannigje Bastiaanze van den Enden. Zij is gedoopt omstreeks 1740 in Wijk. Pieternella is overleden in Wijk.
Testament:
OA Wijk, 0014-806, dd 28 November 1797
Jannigje Bastiaanze van den Enden, weduwe van Dirk Janze van Veen Bastiaan van Veen bijde wonende alhier dewelke te kennen gaven dat zij bij testament gemaakt en opgerigt door den voorn Dirk Janze van Veen en Jannigje van den Enden gestelt zijn geworden tot voogdes en voogt respectieve over Pieternella Dirkxe van Veen dewelke stom en doof gebooren is, en sulkx neffens Bastiaan Franze van Helden, alles volgens voorn testament gepasseert voor Heeren Schepenen der Stadt Heusden in dato den 19 December 1735, dat voorn Bastiaan Franze van Helden deze wereld overleden sijnde zij comp..ten te raden waeren geworden wijl cragte van de clauzulle van assumptie in het meergenoemde testament tot voogdt over gemelde Pieternella van Veen te assumeren soo als zij comparanten verklaeren te doen bij deen den persoon van Leendert Franzen van Helden wonende te Veen etcetera
Kind van Frans en Pieternella:
1 Gijsbert Franszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 16 april 1769 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
VII-m Korstiaan Gijsbertszn. van Helden, zoon van Gijsbert Franszn. van Helden (zie VI-e) en Jozeijntje (Josina) Snoek. Hij is gedoopt op zondag 28 januari 1742 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Korstiaan is overleden op vrijdag 5 maart 1819 in Wijk, 77 jaar oud.
Beroep:
Bouman.
Lidmaat:
Aangenomen 28 maart 1763.
Korstiaan trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 26 februari 1783 in Wijk met Jakomijntje Dirksdr Bouman, 24 jaar oud, nadat zij op woensdag 5 februari 1783 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Jakomijntje is een dochter van Dirk Klaassen Bouman en Lijsken Bastiaans Pullen. Zij is gedoopt op zondag 19 november 1758 in Wijk. Jakomijntje is overleden op vrijdag 23 februari 1821 in Wijk en Aalburg, 62 jaar oud.
Beroep:
Particuliere.
Kinderen van Korstiaan en Jakomijntje:
1 Gijsbert Korstiaanszn van Helden, gedoopt op zondag 20 juli 1783 in Wijk. Volgt VIII-n.
2 Dirk Korstiaanszn van Helden, gedoopt op zondag 18 september 1785 in Wijk. Volgt VIII-o.
3 Josina Korstiaansdr van Helden, geboren op zondag 10 februari 1788 in Wijk. Volgt VIII-p.
4 Lijske Korstiaansdr van Helden, geboren op donderdag 2 mei 1793 in Wijk. Volgt VIII-q.
5 Frans Korstiaanszn van Helden, geboren op donderdag 26 maart 1801 in Wijk. Hij is gedoopt op zondag 29 maart 1801 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
VII-n Marie Gijsbertse van Helden, dochter van Gijsbert Franszn. van Helden (zie VI-e) en Jozeijntje (Josina) Snoek. Zij is gedoopt op zaterdag 5 februari 1746 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
Religie:
Aangenomen tot lidmaat door Ds Abr van Loon 29 mei 1775
Marie trouwde, 28 jaar oud, op zondag 18 september 1774 in Heusden met Ernst Fok, 43 jaar oud, nadat zij op donderdag 1 september 1774 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwen Wijk, Ned Ger gemeente.]. Hij is gedoopt op zondag 29 april 1731 in Heusden. Ernst is overleden op vrijdag 2 maart 1810, 78 jaar oud.
Beroep:
Vleeshouwer.
Huwelijk:
Ernst was eerder gehuwd met Anthonia Cammeraat (x 1760 en 9 kinderen) en met Helena van Asten (x1770 en 2 kinderen, te weten Maria Wilhelmina en Gijsbert Fok).

Ernst en Marie gingen in ondertrouw op 01-09-1774 in Wijk en trouwde in Heusden.
Maria van Helden j.d. en wonende tot Wijk en Ernst Fok trouwen ten huize van en door ds Probsting ten overstaan van Van Drongelen als ouderling en Ophorst als diaken.
Impost trouwen:
Aan impost voor het huwelijk in Heusden werd drie gulden betaald.
Kinderen van Marie en Ernst:
1 Gijsbert Fok. Hij is gedoopt op zondag 23 juni 1771 in Heusden.
2 Maria Willemina Fok. Hij is gedoopt op zondag 1 november 1772 in Heusden.
Notitie bij Maria: Maria is kind uit eerste huwelijk van Ernst Fok met Lena van Asten.
3 Josina Fok. Zij is gedoopt op woensdag 19 juli 1775 in Heusden. Josina is overleden in Heusden, 8 maanden oud. Zij is begraven op woensdag 10 april 1776 in Heusden.
VII-o Willem Gijsbertszn. van Helden, zoon van Gijsbert Franszn. van Helden (zie VI-e) en Jozeijntje (Josina) Snoek. Hij is gedoopt op zondag 5 mei 1748 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Willem is overleden op dinsdag 23 mei 1826 in Wijk, 78 jaar oud.
Beroep:
Veeboer/bouwman.
BRONNEN:
Wijk R.A. 9, 1800.

Willem Gijsbertsen van Helden wordt voogd over de twee minderjarige kinderen van Lijske Bergeijk, wed. van Willem Vos.

Wijk R.A. 10, 1804.

Willem van Helden verkoopt de goederen van Adriaantje van der Flier.
(Opm. Over deze naam en goederen is ook sprake bij Frans Leendertszn van Helden onder Heusden N.A. 4129. Dat is dan in 1722.)
Impost trouwen:
Aangifte huwelijk 17 april 1776, f 3,-.
Lidmaat:
Willem doet belijdenis te Wijk in 1768 en wordt op 21 maart 1768 aangenomen tot lidmaat in Wijk.
Willem trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 17 april 1776 in Aalburg met Margrieta (Grietje) Bax, 28 jaar oud, nadat zij op dinsdag 16 april 1776 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Margrieta is geboren op maandag 4 september 1747 in Aalburg, dochter van Rochus/Rokus Aartszn Baks en Geertruij Paulus van de Wetering. Zij is gedoopt op zaterdag 30 september 1747 in Aalburg. Margrieta is overleden op woensdag 31 januari 1838 in Wijk, 90 jaar oud.
Kinderen van Willem en Margrieta:
1 Gijsbert Willemszn. van Helden, gedoopt op zondag 9 februari 1777 in Wijk. Volgt VIII-r.
2 Rookus Willemszoon (Rochus) van Helden, geboren op zaterdag 25 november 1780 in Wijk. Volgt VIII-s.
3 Josina Willemsdr. van Helden, gedoopt op zondag 9 januari 1785 in Wijk. Volgt VIII-t.
4 Gerrit Willemszn van Helden, geboren op zaterdag 22 oktober 1791 in Wijk. Hij is gedoopt op zondag 23 oktober 1791 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
VII-p Maria Gerritsdr. van Helden, dochter van Gerrit Fransz. van Helden (zie VI-f) en Anna Claasdr. Jongste. Zij is gedoopt op woensdag 1 juni 1746 in Delft. Maria is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 17 maart 1780 in Delft (Oude Kerk) [bron: Archief DTB Delft, inv nr 51.]. Maria ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op zaterdag 13 maart 1773 in Delft [bron: Archief DTB Delft, inv nr 30.] met Jacob de Kuijser, 36 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 20 oktober 1736 in Dordrecht, zoon van Johannes de K(C)uijser en Hendrina Elsemans. Jacob is overleden op zondag 8 maart 1818 in Delft, 81 jaar oud.
Huwelijk:
Na het overlijden van zijn vrouw Maria Gerritsdr. van Helden, trouwt Jacob met Elisabeth Spil.
Kinderen van Maria en Jacob:
1 Anna de Kuijser. Zij is gedoopt op dinsdag 28 juni 1774 in Delft.
2 Johannes de Kuijser. Hij is gedoopt op maandag 10 juni 1776 in Delft.
3 Gerrit de Kuijser. Hij is gedoopt op donderdag 22 oktober 1778 in Delft. Gerrit is overleden op maandag 28 september 1840 in Delft, 61 jaar oud.
VII-q Frans Gerritszn. van Helden, zoon van Gerrit Fransz. van Helden (zie VI-f) en Anna Claasdr. Jongste. Hij is gedoopt op dinsdag 4 februari 1749 in Delft. Frans is overleden op maandag 9 oktober 1826 in Delft, 77 jaar oud [bron: BS-Delft, aktenr. 321.]. Frans bleef kinderloos. Frans ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op zaterdag 14 september 1776 in Delft met Anna van Beenen, ongeveer 22 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1754 in Loosduinen, dochter van Teunis van Beenen en Anna van Nieropperhout. Anna is overleden op woensdag 18 mei 1814 in Delft, ongeveer 60 jaar oud.
VII-r Claas Gerritszn. van Helden, zoon van Gerrit Fransz. van Helden (zie VI-f) en Anna Claasdr. Jongste. Hij is gedoopt op zondag 3 oktober 1751 in Delft. Claas is overleden op maandag 2 februari 1818 in Delft, 66 jaar oud [bron: BS-Delft, aktenr. 57.].
Beroep:
Fabriteur (Volgens mij is dit een schrijffout en moet het fabrikeur zijn. Volgens "Van Dale- Groot Woordenboek" is een een fabrikeur (historisch) iemand die een fabriek exploiteert, een industrieel.
Uit later onderzoek blijkt dat hij fabrikant was van lakens, waarbij hij betrokken was bij het leveren van goederen in het kamp Austerlitz.
Hij kreeg grond voor de bouw van een woning in Zeist, welk pand hij Heldensteyn noemde.)
Scheidingen:
Uit het Jaarboek CBG 1954:
Scheidingen, te Delft uitgesproken, 1605-1806 door C.D. Goudappel.

In de keurboeken van Delft (Gemeente-archief Delft, oud archief, 1e afd. no 1, len) zijn met ingang van 1605 (in het 5e deel) de publicaties van scheidingen opgenomen.
De tekst van de eerste inschrijving laat ik hier in extenso volgen:

"Men laet een yegelijk weten, dat Willem Arienszn van Duivenvoirde ende Lijsbeth Aelbrechtsdr. waertinne int hemelrijck geechte luyden wettelicke gescheyden zijn in heure goeden, zulx dat voortaen geen gemeenschap
van goeden tusschen hemluyden meer wesen en zal, ende dat deene voor
des anders schulden die sy voortaen respective zullen maecken, niet en zal
gehouden wesen, nochte de eene voor des anders schulden niet en zal mogen werden voortaen aengesproocken, ende deenes goeden voor des
anders schuldenniet en zullen mogen werden verwonnen nochte
geexecuteert, waervan een yegelijk die met hemluyden zullen handelen
geadverteert werden opdat sy hen daer nae mogen reguleren".

Zoals men ziet, wordt hier alleen gesproken van scheiding in goederen. Dit is ook met de daarop volgende 4 inschrijvingen het geval.

De acte van 24 Dec. 1614 spreekt van gescheiden "in bedde, huijshouding ende goederen", vervolgens lezen we weer tweemaal van goederen alleen, doch te beginnen met 4 Juni 1628 wordt het regelmatig " gescheijden in gemeene huijshouding ende goederen".
Deze formule wordt op 21 Aug. 1660 uitgebreid tot " huijshouden, tafel ende bedde mitsgaders goederen". Tot de laatste acte blijft deze tekst vrijwel gehandhaafd. Alleen blijft het woord goederen weleens achterwege, maar dan ook in een groot aantal opeenvolgende inschrijvingen. Dit geeft dus de indruk, dat, indien eenmaal (per abuis?) een woord is weggelaten of ingevoegd, deze wijziging automatich wordt overgenomen.
Ter illustratie van hetgeen in twee eeuwen in de tekst behouden bleef en van hetgeen veranderd is, geef ik hier de laatste inschrijving (1806) in haar geheel:

" Men laat een iegelijk bij deze wetten dat Adrianus van Waasdijk en Petronella Ruichaver Echtelieden wonende binnen deze Stad, bij onderling verdrag en goedvinden van de Kamer van Wethouderen dezer Stad, in huishouding van tafel, Bed, bijwooning en goederen zijn gescheiden, zulks dat in hetb toekomende onder hunlieden geen verdere gemeenschap zijn zal, en zal de een voor des anders schulden niet verbonden of aansprakelijk zijn, dierhalven wordt een iegelijk gewaarschouwd, dat met den geene hij van beiden contracteert, leent of borgt, denzelven alleen daarvoor zal mogen aantespreken, zonder op den anderen eenige actie te te praetendeeren".

In het 11e keurboek staat op 26 October 1799 vermeld Nicolaas van Helden en Dirkje Indeweij.
Claas:
(1) ging in ondertrouw, 22 jaar oud, op zaterdag 16 oktober 1773 in Delft met Johanna de Bruijn, 30 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 5 mei 1743 in Delft, dochter van Jacobus de Bruijn en Maria Rosemond. Johanna is overleden in februari 1776 in Delft, 32 jaar oud. Zij is begraven op maandag 19 februari 1776 in Delft (Oude Kerk).
(2) ging in ondertrouw, 28 jaar oud, op dinsdag 26 oktober 1779 in Delft met Dirkje in de Weij. De scheiding werd uitgesproken op zaterdag 26 oktober 1799 in Delft [bron: Scheidingen te Delft uitgesproken tussen 1605 en 1806.]. Dirkje is een dochter van Dirk in de Weij en Cundertje Vis. Dirkje is overleden op dinsdag 18 oktober 1803 in Delft.
Notitie bij Dirkje: Dirkje in de Weij komt in de archieven ook voor als Dirkje Indeweij.
j.d. ’s-Gravenhage.
(3) trouwde, 52 jaar oud, op zondag 26 februari 1804 in Delft met Catharina Adriana Anna van Bockom, 44 jaar oud, nadat zij op zaterdag 11 februari 1804 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is geboren op donderdag 6 september 1759 in Delft, dochter van Gerardus van Bockom en Catharina van Daalen. Zij is gedoopt op dinsdag 11 september 1759 in Delft. Catharina is overleden op zaterdag 31 maart 1832 in Amersfoort, 72 jaar oud.
Weduwe/weduwnaar:
Gens Nostra, jaargang 15, pag 5
Catharina was weduwe van Willem Maas. Willem Maas (geb. in ’s-Gravenhage 27 Februari 1758), lakenfabrikant te Delft, hoofdan van het St-Nicolaas-gilde, conciërge van St. Joris, welke laatste functie zijn broeder Cornelis hem op 8 December 1785 overdoet. Willem overleed op 30 November 1794 te Delft. Hij trouwde op 25 Maart 1787 te Delft met Catharina Adriana Anna Van Bockom.
Over het geslacgt van Bockom raadplege men: M.G. Wildeman in Wapenheraut, jaargang 1914, blz 82-86.
Kinderen van Claas en Johanna:
1 Gerrit van Helden. Hij is gedoopt op zondag 21 augustus 1774 in Delft. Gerrit is overleden in december 1774 in Delft, 3 maanden oud. Hij is begraven op maandag 2 januari 1775 in Delft (Oude Kerk).
Overlijden:
Bij overlijden van Gerrit stond als opmerking, Armkind van Nicolaas van Helden.
2 Jacobus van Helden. Hij is gedoopt op dinsdag 30 januari 1776 in Delft. Jacobus is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op maandag 10 juni 1776 in Delft (Oude Kerk).
Overlijden:
Bij het overlijden van Jacobus stond als opmerking, Armkind van Nicolaas van Helden.
Kinderen van Claas en Dirkje:
3 Gerrit van Helden. Hij is gedoopt op donderdag 5 februari 1778 in Delft. Gerrit is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op maandag 16 maart 1778 in Delft (Oude Kerk).
Overlijden:
Bij het overlijden van Gerrit stond als opmerking, Armkind van Nicolaas van Helden.
4 Dirk van Helden, gedoopt op zondag 19 september 1779 in Delft. Volgt VIII-u.
5 Anna Clasina van Helden. Zij is gedoopt op dinsdag 16 april 1782 in Delft.
6 Cundrina van Helden. Zij is gedoopt op dinsdag 18 november 1783 in Delft. Cundrina is overleden in januari 1784 in Delft, 1 maand oud. Zij is begraven op vrijdag 23 januari 1784 in Delft (Oude Kerk).
Overlijden:
Bij het overlijden van Cundrina stond als opmerking, Armkind van Nicolaas van Helden.
7 Maria van Helden. Zij is gedoopt op zondag 19 maart 1786 in Delft. Maria is overleden, 6 maanden oud. Zij is begraven op woensdag 11 oktober 1786 in Delft (Oude Kerk).
Overlijden:
Bij het overlijden van Maria stond als opmerking, Armkind van Nicolaas van Helden.
8 Lucia Hendrika van Helden. Zij is gedoopt op donderdag 13 mei 1790 in Delft. Lucia is overleden, 13 dagen oud. Zij is begraven op woensdag 26 mei 1790 in Delft (Oude Kerk).
Overlijden:
Bij het overlijden van Lucia stond als opmerking, Armkind van Nicolaas van Helden.
VII-s Adrianus Gerritszn. van Helden, zoon van Gerrit Fransz. van Helden (zie VI-f) en Anna Claasdr. Jongste. Hij is gedoopt op woensdag 4 september 1754 in Delft. Adrianus is overleden op donderdag 17 september 1812 in Delft, 58 jaar oud [bron: BS-Delft, aktenr. 317.].
Adres:
Coornmarkt op ’t giststeeg, Oude Delft
Attestatie:
December 1777 ingekomen uit Haarlem. Daarna op 26 April 1778 vertrokken naar Gorinchem.
Adrianus trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 1 oktober 1777 in Rotterdam met Elisabeth Willemeijns/Welleijns, nadat zij op zondag 14 september 1777 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Elisabeth is een dochter van Samuel Johannes Willeijns.
Notitie bij Elisabeth: Welleijns komt in de archieven ook voor als Willeijns of Willeyns.

Elisabeth was weduwe van Pieter Verhaven uit Rotterdam.
Wonende:
Schiedamschedijk-Rotterdam.
Kinderen van Adrianus en Elisabeth:
1 Gerard (Gerrit/Gerardus) van Helden, geboren op vrijdag 18 september 1778 in Delft. Volgt VIII-v.
2 Anna van Helden. Zij is gedoopt op dinsdag 19 februari 1782 in Delft.
Notitie bij overlijden van Anna: Opmerking:
Ik heb op de website www.archief.delft.nl een datum van begraven gevonden van een "Baarkind van Adrianus van Helden".
De datum van begraven was 31.05.1782.
Ik neem aan dat met het overleden "baarkind" Anna bedoeld wordt.
3 Neeltje van Helden. Zij is gedoopt op dinsdag 11 november 1783 in Delft. Neeltje is overleden op zaterdag 12 januari 1828 in ’s-Gravenhage, 44 jaar oud [bron: BS-’s-Gravenhage, aktenr 57].
4 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren kind, geboren op donderdag 15 juni 1786 in Delft.
5 Maria van Helden. Zij is gedoopt op zondag 30 augustus 1789 in Delft. Maria is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op maandag 30 november 1789 in Delft (Oude Kerk).
Overlijden:
Bij het overlijden van Maria stond als opmerking, Armkind van Adrianus van Helden.
6 Samuel Johannes van Helden, gedoopt op zondag 19 februari 1792 in Delft. Volgt VIII-w.
VII-t Johannes Bernardus van Helden, zoon van Gerrit Fransz. van Helden (zie VI-f) en Maria Catharina Vrijthof. Hij is gedoopt op zondag 17 april 1763 in Delft. Johannes is overleden op vrijdag 30 juli 1830 in ’s-Gravenhage, 67 jaar oud.
Attestatie:
Johannes Bernardus gaat op 27-10-1790 met kerkelijke attestatie, aangenomen als lidmaat 1786, van Pijnacker naar Nootdorp.   [bron: Jaarboek 1978 Ons Voorgeslacht]
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op maandag 13 april 1789 in Pijnacker met Marija Bon, 28 jaar oud, nadat zij op vrijdag 20 maart 1789 in Pijnacker in ondertrouw zijn gegaan. Marija is een dochter van Jacobus Isaacs Bon en Neeltje Gerrits Schenk. Zij is gedoopt op zondag 14 september 1760 in Pijnacker. Marija is overleden op donderdag 6 augustus 1840 in Pijnacker, 79 jaar oud.
Kind van Johannes en Marija:
1 Gerardus van Helden, geboren op donderdag 22 maart 1792 in Nootdorp. Volgt VIII-x.
VII-u Lijntje Geeritsdr (Luutje) van Helden, dochter van Geerit Janszn. van Helden (zie VI-g) en Aagtje van Besoijen, ook Basoijen. Zij is gedoopt op zondag 15 oktober 1752 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Lijntje is overleden op zondag 17 februari 1828 in Wijk, 75 jaar oud [bron: BS-Wijk, aktenr 5].
Beroep:
Partikuliere.
Lijntje trouwde, 27 jaar oud, op zondag 3 september 1780 in Wijk met Geerit van Es, 20 jaar oud, nadat zij op zaterdag 19 augustus 1780 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 3 september 1780 in Wijk. Geerit is geboren op maandag 7 april 1760 in Wijk, zoon van Hendrik Daniëlszn. van Es en Grietje Bax. Hij is gedoopt op zondag 13 april 1760 in Wijk. Geerit is overleden op maandag 4 november 1811 in Wijk, 51 jaar oud.
Kinderen van Lijntje en Geerit:
1 Hendrik van Es. Hij is gedoopt op dinsdag 26 december 1780 in Aalburg. Hendrik is overleden op maandag 19 september 1831 in Wijk, 50 jaar oud.
2 Geertruij van Es. Zij is gedoopt op zondag 22 september 1782 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Geertruij is overleden op maandag 21 november 1831 in Well-Ammerzoden, 49 jaar oud [bron: BS-Ammerzoden, aktenr 61].
3 Teunis van Es. Hij is gedoopt op zondag 21 augustus 1785 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
Beroep:
Dagloner
4 Gerrit van Es. Hij is gedoopt op woensdag 23 januari 1788 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Gerrit is overleden op zaterdag 17 januari 1857 in Aalburg, 68 jaar oud.
Beroep:
Voerman
VII-v Maria Geeritsdr van Helden, dochter van Geerit Janszn. van Helden (zie VI-g) en Aagtje van Besoijen, ook Basoijen. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1754 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Maria is overleden op zondag 19 december 1819 in Well, 65 jaar oud [bron: BS-Ammerzoden, aktenr 34]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 december 1819.
BRONNEN:
Heusden N4228, nr 874 d.d. 06-12-1817
De kinderen en erfgenamen van Gerrit van Helden en Agatha van Besoijen, onder wie Maria van Helden, weduwe van Govert van Rijswijk, stellen een procureur aan om uit hun naam op de griffie van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch afstand te doen van de nalatenschap van hun ouders.
Maria trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1780 met Govert van Rijsewijk Gz/Reijsewijk, ongeveer 25 jaar oud. Govert is geboren omstreeks 1755 in Poederooijen, zoon van Govert van Rijswijk en Emmeke van der Mooren. Govert is overleden op vrijdag 23 september 1808 in Poederooijen, ongeveer 53 jaar oud.
Kinderen van Maria en Govert:
1 Wijntje van Rijswijk/Rijsewijk, geboren op maandag 28 mei 1781 in Poederooijen. Hij is gedoopt op zondag 3 juni 1781 in Poederooijen. Wijntje is overleden op zondag 26 november 1826 in Well-Ammerzoden, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wijntje:

In de overlijdensakte wordt de naam Wijntje geschreven als Weintje.
Als ouders worden opgegeven Govert van Rijswijk en Maria Helvert.
Omdat geen van de aanwezigen kon lezen en schrijven, is aangenomen dat het een fout van de ambtenaar is.
2 Gerrit van Rijswijk/Rijsewijk, geboren op woensdag 26 februari 1783 in Poederooijen. Hij is gedoopt op zondag 2 maart 1783 in Poederooijen. Gerrit is overleden op woensdag 7 april 1784 in Kerkwijk, 1 jaar oud.
3 Gerrit van Rijswijk/Rijsewijk, geboren op vrijdag 20 mei 1785 in Poederooijen. Hij is gedoopt op zondag 22 mei 1785 in Poederooijen.
Beroep:
Arbeider.
4 Clazijntje van Rijswijk/Rijsewijk, geboren op zondag 28 januari 1787 in Poederooijen. Zij is gedoopt op zondag 11 februari 1787 in Poederooijen. Clazijntje is overleden op donderdag 27 mei 1841 in Kerkwijk, 54 jaar oud.
5 Aagtje van Rijswijk/Rijsewijk, geboren op maandag 4 mei 1789 in Poederooijen. Zij is gedoopt op zondag 10 mei 1789 in Poederooijen. Aagtje is overleden op woensdag 7 september 1808 in Poederooijen, 19 jaar oud.
VII-w Bastiaan Geeritszn. van Helden, zoon van Geerit Janszn. van Helden (zie VI-g) en Aagtje van Besoijen, ook Basoijen. Hij is gedoopt op vrijdag 25 november 1757 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Bastiaan is overleden op zondag 28 februari 1813 in Wijk, 55 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Bastiaan trouwde, 32 jaar oud, op zondag 18 juli 1790 in Wijk met Lijsken Aartse Vos, 23 jaar oud, nadat zij op donderdag 1 juli 1790 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 18 juli 1790 in Wijk. Lijsken is een dochter van Aert Johanneszn. Vos en Maria van Gammeren. Zij is gedoopt op zondag 18 januari 1767 in Wijk. Lijsken is overleden op maandag 6 juni 1853 in Wijk, 86 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster.
Kinderen van Bastiaan en Lijsken:
1 Aagje Bastiaansdr van Helden, geboren op vrijdag 7 januari 1791 in Wijk. Volgt VIII-y.
2 Aart Bastaanszn van Helden, geboren op zondag 4 maart 1792 in Wijk. Hij is gedoopt op woensdag 7 maart 1792 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
3 Maria Basitaansdr van Helden, geboren op maandag 1 juli 1793 in Wijk. Volgt VIII-z.
4 Gerrit van Helden, geboren op dinsdag 21 april 1795 in Wijk. Volgt VIII-aa.
5 Aartje van Helden, geboren op woensdag 16 november 1796 in Wijk. Volgt VIII-ab.
6 Francina van Helden, geboren op zaterdag 4 augustus 1798 in Wijk. Zij is gedoopt op zondag 12 augustus 1798 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
7 Leendert Bastiaanszn. van Helden, geboren op maandag 3 november 1800 in Wijk. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1800 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
8 Leendert Bastiaanszn. van Helden, geboren op donderdag 14 januari 1802 in Wijk. Volgt VIII-ac.
9 Frans van Helden, geboren op maandag 16 januari 1804 in Wijk. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1804 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Frans is overleden op woensdag 8 januari 1879 in Wijk, 74 jaar oud. Frans bleef ongehuwd.
10 Bastiaan Bastiaansz van Helden, geboren op vrijdag 12 september 1806 in Wijk. Hij is gedoopt op zondag 14 september 1806 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Bastiaan is overleden op zondag 29 juli 1810 in Wijk, 3 jaar oud. Hij is begraven op maandag 30 juli 1810 in Wijk.
11 Francijntje van Helden, geboren op zondag 22 april 1810 in Wijk. Zij is gedoopt op zondag 29 april 1810 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Francijntje is overleden op maandag 29 november 1852 in Wijk, 42 jaar oud. Francijntje bleef ongehuwd.
VII-x Lijsbet van Helden, dochter van Geerit Janszn. van Helden (zie VI-g) en Aagtje van Besoijen, ook Basoijen. Zij is gedoopt op donderdag 10 januari 1760 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Lijsbet is overleden op vrijdag 13 april 1838 in Delwijnen (gem. Kerkwijk), 78 jaar oud [bron: BS-Kerkwijk, aktenr 6.].
Godsdienst:
Protestant.
Verkoop:
Repetoire van Notaris Hendrik van Dieden teAmmerzoden (1813-1839, deel 1 van 1813-1817)
Verkoop, transport en opdragt (16.06.1814)
De Heer Cornelis Quick en Willemke Kellen, echtelieden, wonende te Bruchem aan
Eliabeth van Helden, weduwe van Gijsbert van Honk, cum suis, wonende te Delwijnen,
van een en een half hond teulland in het Rot te Delwijnen, voor honderd vijftig guldens.
Lijsbet trouwde, 25 jaar oud, op zondag 27 februari 1785 in Kerkwijk met Gijsbert van Honk, 31 jaar oud, nadat zij op vrijdag 4 februari 1785 in Kerkwijk in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB-0608-Kerkwijk]. Gijsbert is geboren in mei 1753 in Gameren, zoon van Arien van Honk en Geertje Vermaes. Gijsbert is overleden vóór 1815, ten hoogste 62 jaar oud.
Kinderen van Lijsbet en Gijsbert:
1 Gerrit van Honk, geboren op maandag 6 juni 1785 in Kerkwijk [bron: BS-Bruchem, aktenr 3]. Hij is gedoopt op zondag 12 juni 1785 in Kerkwijk. Gerrit is overleden op donderdag 1 juni 1854 in Kerkwijk, 68 jaar oud [bron: BS-Kerkwijk, aktenr 11].
Beroep:
Arbeider/dagloner
2 Arien van Honk, geboren op dinsdag 9 januari 1787 in Delwijnen. Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1787 in Kerkwijk. Arien is overleden op zaterdag 3 oktober 1846 in Kerkwijk, 59 jaar oud [bron: BS-Kerkwijk, aktenr 17.].
3 Aagje van Honk, geboren op vrijdag 26 december 1788 in Kerkwijk. Zij is gedoopt op zondag 28 december 1788 in Kerkwijk.
4 Geertruyke van Honk, geboren op donderdag 21 oktober 1790 in Delwijnen. Zij is gedoopt op zondag 31 oktober 1790 in Kerkwijk. Geertruyke is overleden op vrijdag 16 oktober 1840 in Delwijnen, 49 jaar oud.
5 Jan van Honk, geboren op zaterdag 27 oktober 1792 in Kerkwijk. Hij is gedoopt op zondag 4 november 1792 in Kerkwijk.
VII-y Zijken (Sophia) van Helden, dochter van Geerit Janszn. van Helden (zie VI-g) en Aagtje van Besoijen, ook Basoijen. Zij is gedoopt op zondag 18 april 1762 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Zijken is overleden op donderdag 14 september 1843 in Kerkwijk, 81 jaar oud [bron: BS-Kerkwijk, aktenr 7.].
Attestatie:
Att. van Wijk naar Kerkwijk 28 Mei 1786.
Huwelijk:
DTB-Kerkwijk, 0501-187-221
5 Mey ingeschreven te Kerkwijk en hier ook voorgesteld Andries Quint j.m. geboren te Bruchem en wonende te Kerkwijk
en Sijke van Helden j.d. geboren te Wijk en wonende te Kerkwijk attest gegeven na Kerkwijk 28 Mey 1786.
Hieronder staat vermeld de data van afkondiging van het voorgenomen huwelijk 7 Mey, 14 Mey en 21 Mey.
Zijken trouwde, 24 jaar oud, op zondag 28 mei 1786 in Nederhemert of Bruchem met Andreas (Andries) Quint, 30 jaar oud, nadat zij op vrijdag 5 mei 1786 in Nederhemert in ondertrouw zijn gegaan. Andreas is geboren op zondag 18 januari 1756 in Bruchem, zoon van NN Quint en Anna Maria van den Heuvel. Hij is gedoopt op zondag 22 februari 1756 in Bruchem. Andreas is overleden op zaterdag 20 maart 1824 in Kerkwijk, 68 jaar oud [bron: BS-Kerkwijk, aktenr 5].
Buitenechtelijk:
Andries (Andreas) is een buitenechtelijk kind van Anna Maria van de Heuvel, etc
Doop:
In het doopregister(NH Doop 1653-1771, DTB-001, Bruchem staat vermeld op den 22 Feb 1756:
Een onegt kind gedoopt van Anna Maria van den Heuvel, genaamt Andreas. De moeder selve geheft en over haar schandgedrag bestraft, doende openlijk belofte van beter gedrag in t’ toekomende.
Kinderen van Zijken en Andreas:
1 Anna Maria Quint, geboren op zondag 22 april 1787 in Bruchem. Zij is gedoopt op zondag 29 april 1787 in Bruchem [bron: DTB-0501-Bruchem.]. Anna is overleden op maandag 21 oktober 1872 in Gameren, 85 jaar oud.
2 Geertruij Quint, geboren op maandag 14 december 1789 in Bruchem. Zij is gedoopt op zondag 20 december 1789 in Bruchem [bron: DTB-o501-Bruchem]. Geertruij is overleden op zondag 15 februari 1846 in Kerkwijk, 56 jaar oud [bron: BS-Kerkwijk, aktenr 3].
VII-z Lijntje Leendertsdr van Helden, dochter van Leendert Janszn. van Helden (zie VI-h) en Grietje Jacobsdr. van Bergeijk (zie VI-r). Zij is gedoopt op zondag 13 december 1750 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Lijntje is overleden op zaterdag 4 april 1818 in Wijk, 67 jaar oud. Lijntje trouwde, 33 jaar oud, op zondag 28 december 1783 in Wijk met Cornelis Pullen, 50 jaar oud, nadat zij op zaterdag 13 december 1783 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 28 december 1783 in Wijk. Cornelis is een zoon van Dirk Pullen en Theuntje Cornelisse Bouman. Hij is gedoopt op zondag 5 april 1733 in Wijk. Cornelis is overleden op maandag 7 december 1812 in Wijk, 79 jaar oud.
VII-aa Maaijke van Helden, dochter van Leendert Gerritszn. van Helden (zie VI-k) en Jannigje Gijsen Streefkerk. Zij is gedoopt op zondag 4 mei 1732 in Strijen. Maaijke is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 20 november 1805 in Strijen.
Overlijden:
Bij begr. 3/4 uur klokluiden f 0-12-0.
Maaijke trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 21 april 1758 in Strijen met Frans Jansz. Westdijk, 29 jaar oud, nadat zij op vrijdag 21 april 1758 in Strijen in ondertrouw zijn gegaan. Frans is een zoon van Jan Franse Westdijk en Neeltje Ariens van Ham. Hij is gedoopt op zondag 19 september 1728 in Strijen.
Kinderen van Maaijke en Frans:
1 Neeltje Westdijk. Zij is gedoopt op zondag 3 december 1758 in Strijen.
2 Leendert Westdijk. Hij is gedoopt op zondag 27 juli 1760 in Strijen. Leendert is overleden op woensdag 11 juli 1787 in Strijen, 26 jaar oud.
3 Neeltje Westdijk. Zij is gedoopt op zondag 7 februari 1762 in Strijen.
4 Jannigje Westdijk. Zij is gedoopt op woensdag 12 december 1764 in Strijen.
5 Johanna Westdijk, geboren op dinsdag 9 december 1766 in Strijen. Zij is gedoopt op woensdag 10 december 1766 in Strijen.
6 Jan Westdijk, geboren op dinsdag 8 november 1768 in Strijen. Hij is gedoopt op woensdag 9 november 1768 in Strijen. Jan is overleden op maandag 31 maart 1806 in Strijen, 37 jaar oud.
7 Leendert Westdijk, geboren op woensdag 20 maart 1771 in Strijen. Hij is gedoopt op zondag 24 maart 1771 in Strijen.
8 Leendertje Westdijk, geboren op zondag 8 november 1772 in Strijen. Hij is gedoopt op woensdag 11 november 1772 in Strijen. Leendertje is overleden op dinsdag 31 juli 1849 in Strijen, 76 jaar oud [bron: BS-Strijen, aktenr 132.].
VII-ab Bastiaantje Leendertse van Helden, dochter van Leendert Gerritszn. van Helden (zie VI-k) en Jannigje Gijsen Streefkerk. Zij is gedoopt op zondag 27 maart 1735 in Strijen. Bastiaantje is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 29 maart 1805 in Strijen.
Begraven:
Drie kwartier klokluiden bij begraven f 0,12.
Lidmaat:
Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van Strijen (1715-1815) uit het archief van de Kerkeraad dezes Ned. Herv. Gemeente. (Uit ’Ons Voorgeslacht’ 1983)
Het eigenlijke lidmatenboek vangt eerst aan in 1722 met een overzicht van de namen der lidmaten "binnen den dorpen en heerlijkheid van Strijen Ao 1722".
Vermeld bij de Steenplaats vanaf 1722.
27 Mei 1760 Bastiaantje van Helden van de Ned. Herv. Kerk in Strijen.
Bastiaantje ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op vrijdag 20 augustus 1762 in Strijen met Jan Lambertz Streefkerk, 34 jaar oud. Jan is een zoon van Lambert Isaaks Streefkerk en Soetje Cornelisse Maaskant. Hij is gedoopt op zondag 7 maart 1728 in Strijen. Jan is overleden, 56 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 12 mei 1784 in Strijen.
Kinderen van Bastiaantje en Jan:
1 Zoetje Streefkerk, geboren op woensdag 24 april 1765 in Strijen. Zij is gedoopt op zondag 28 april 1765 in Strijen.
2 Jannigje Streefkerk, geboren op vrijdag 16 mei 1766 in Strijen. Zij is gedoopt op zondag 18 mei 1766 in Strijen. Jannigje is overleden op zaterdag 2 december 1826 in Strijen, 60 jaar oud [bron: BS-Strijen, aktenr 115.].
3 Leendert Streefkerk, geboren op maandag 12 oktober 1767 in Strijen. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1767 in Strijen.
4 Jannigje Streefkerk. Zij is gedoopt op zondag 18 september 1768 in Strijen. Jannigje is overleden op zaterdag 2 december 1826 in Strijen, 58 jaar oud.
5 Lambert Streefkerk, geboren op vrijdag 8 november 1771 in Strijen. Hij is gedoopt op zondag 10 november 1771 in Strijen.
6 Leendert Streefkerk, geboren op vrijdag 19 maart 1773 in Strijen. Hij is gedoopt op zondag 21 maart 1773 in Strijen.
VII-ac Jan Petersz. van Helden, zoon van Peter Gerritszn. van Helden (zie VI-l) en Johanna Pieterse van Gelder. Hij is gedoopt op zondag 11 mei 1732 in Sleeuwijk. Jan is overleden op donderdag 5 januari 1792 in Ridderkerk, 59 jaar oud.
Notitie bij Jan: BRON:

Ingebrachte borgbrieven te Giessen 1723 - 1784:

1739: Jan van Helden van Sleeuwijk.
Jan trouwde, 31 jaar oud, op zondag 29 april 1764 in Rijsoord (gemeente Ridderkerk) met Hendriksjen Rijnbrandtsdr. van de Berg, 20 jaar oud, nadat zij op vrijdag 6 april 1764 in Rijsoord (gemeente Ridderkerk) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 29 april 1764 in Rijsoord (gemeente Ridderkerk). Hendriksjen is een dochter van Rijnbrant Janszn. van de Berg en Lena Hendrikse Droogendijk. Zij is gedoopt op zondag 5 mei 1743 in Ridderkerk. Hendriksjen is overleden op dinsdag 9 januari 1821 in Ridderkerk, 77 jaar oud.
Testament:
ONR-Ridderkerk-Rijsoord, inv nr 31B, d.d. 08-05-1792

Haar moeder, Lena Hendriksdr Droogendijk, weduwe van Rijnbrandt van den Berg, haar vader, laat onder voorwaarden na aan de kindren van haar overleden dochter Lijntje van den Berg uit haar huwelijk met Pieter den Otter.
Haar dochter Hendrikje van den Berg, weduwe van Jan van Helden, wordt enig erfgename.
Tot voogden van de na te laten kinderen benoemt zij Petrus Faassen de Heer, predikant te Rijsoord en Arij van Gilst, gerechtsbode te Oost-Barendrecht.

Dit testament is opgemaakt bij notaris Hendrick Verhoeff.
Kinderen van Jan en Hendriksjen:
1 Johanna Jansdr. van Helden, gedoopt op zondag 27 januari 1765 in Rijsoord (gemeente Ridderkerk). Volgt VIII-ad.
2 Willemijntje van Helden. Zij is gedoopt op zondag 18 december 1768 in Rijsoord (gemeente Ridderkerk).
3 Lena Hendriksjen van Helden. Zij is gedoopt op zondag 5 november 1769 in Rijsoord (gemeente Ridderkerk). Lena is overleden op woensdag 2 augustus 1848 in Ridderkerk, 78 jaar oud [bron: BS-Ridderkerk, aktenr 113].
VII-ad Grietje Petersdr. van Helden, dochter van Peter Gerritszn. van Helden (zie VI-l) en Maijken (Marigje) Hendrickse Snoek. Zij is gedoopt op zondag 22 april 1736 in Sleeuwijk. Grietje is overleden vóór 1812, ten hoogste 76 jaar oud. Grietje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1767 in Hendrik Ido Ambacht met Johannes de Koning, ongeveer 37 jaar oud, nadat zij op donderdag 19 februari 1767 in Hendrik Ido Ambacht in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren omstreeks 1730. Johannes is overleden vóór 1812, ten hoogste 82 jaar oud.
Wonende:
Johannes woonde vermoedelijk in Heerjansdam.
Kinderen van Grietje en Johannes:
1 Pieter Johanneszn. de Koning, geboren omstreeks 1768. Pieter is overleden op dinsdag 15 december 1835 in Hendrik Ido Ambacht, ongeveer 67 jaar oud [bron: BS-Hendrik Ido Ambacht, aktenr 38.].
Beroep:
Tuinman en arbeider
Geboorte:
Pieter is geboren in ’t Volgerland van Heerjansdam.
2 Elizabeth Johannessdr de Koning, geboren in 1772 in Heerjansdam [bron: BS-Hendrik Ido Ambacht, aktenr 18.]. Elizabeth is overleden op dinsdag 22 april 1834 in Hendrik Ido Ambacht, 61 of 62 jaar oud.
3 Klaasje Johannesdr de Koning, geboren in 1776 in Volgerland van Heerjansdam. Klaasje is overleden op woensdag 8 oktober 1823 in Hendrik Ido Ambacht, 46 of 47 jaar oud [bron: BS-Hendrik Ido Ambacht, aktenr 12.].
VII-ae Bastiaantje Pietersdr van Helden, dochter van Peter Gerritszn. van Helden (zie VI-l) en Maijken (Marigje) Hendrickse Snoek. Zij is gedoopt op zondag 11 mei 1738 in Sleeuwijk. Bastiaantje is overleden op maandag 8 mei 1797 in Barendrecht, 58 jaar oud. Bastiaantje trouwde, 26 jaar oud, op maandag 29 oktober 1764 in Werkendam met Gerrit Arienszn. den Hollander, 30 jaar oud, nadat zij op vrijdag 12 oktober 1764 in Werkendam in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is een zoon van Arien Gerritse den Hollander en Geertruij van Kempen. Hij is gedoopt op vrijdag 29 oktober 1734 in Werkendam. Gerrit is overleden op vrijdag 16 januari 1784 in Barendrecht, 49 jaar oud.
Kinderen van Bastiaantje en Gerrit:
1 Geertruij Gerritsen den Hollander. Zij is gedoopt op zaterdag 23 februari 1765 in Werkendam. Geertruij is overleden op zondag 19 september 1830 in Charlois, 65 jaar oud [bron: BS-Charlois, aktenr. 053.].
2 Pieter Gerritsz den Hollander. Zij is gedoopt op zaterdag 11 oktober 1766 in Werkendam.
3 Maaijke Gerritsen den Hollander. Zij is gedoopt op zondag 2 juli 1769 in Werkendam. Maaijke is overleden op zondag 29 maart 1857 in Rhoon, 87 jaar oud.
4 Arie Gerritsz den Hollander, geboren op maandag 27 april 1772 in Werkendam. Hij is gedoopt op zondag 3 mei 1772 in Werkendam. Arie is overleden vóór 1777, ten hoogste 5 jaar oud.
5 Jan Gerritszn den Hollander, geboren op zondag 28 augustus 1774 in Werkendam. Jan is overleden op dinsdag 16 februari 1836 in Sandelingen Ambacht, 61 jaar oud.
Beroep:
Vlasboer.
6 Arij Gerritszn den Hollander, geboren op zondag 2 februari 1777 in Hendrik Ido Ambacht. Arij is overleden op woensdag 3 april 1811 in Rhoon, 34 jaar oud.
7 Maria den Hollander. Zij is gedoopt op zondag 17 januari 1779 in Barendrecht. Maria is overleden op zaterdag 22 december 1849 in Charlois, 70 jaar oud [bron: BS-Rotterdam-Charlois, aktenr 120.].
8 Hendrik den Hollander. Hij is gedoopt op zondag 20 mei 1781 in Barendrecht.
VII-af Hendrik Peterszn van Helden, zoon van Peter Gerritszn. van Helden (zie VI-l) en Maijken (Marigje) Hendrickse Snoek. Hij is gedoopt op zondag 17 september 1741 in Sleeuwijk. Hendrik is overleden op zondag 1 februari 1784 in Nieuw-Beijerland, 42 jaar oud.
Beroep:
Landarbeider.
Algemeen:
Hendrik Pieters van Helden is eigenaar van 95 roe land in Cromstrijen. Daarna is gebruiker en eigenaar Pieter Kruithof en De Diaconie Klaaswaal. Daarvoor was gebruiker en eigenaar Jacob Coorendijker.
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op zondag 20 december 1767 in Numansdorp met Neeltje Jansdr. Kl(e)ijn, 24 jaar oud, nadat zij op zondag 29 november 1767 in Numansdorp in ondertrouw zijn gegaan. Neeltje is een dochter van Jan Teunisz. Kl(e)ijn en Ariaantje Cornelisdr. Verhage. Zij is gedoopt op zondag 19 mei 1743 in Klaaswaal.
Kinderen van Hendrik en Neeltje:
1 Cornelis van Helden, geboren op maandag 7 april 1766 in Strijen. Volgt VIII-ae.
2 Pieter van Helden. Hij is gedoopt op zondag 19 maart 1769 in Klaaswaal.
3 Pieter van Helden, gedoopt op zondag 13 mei 1770 in Klaaswaal. Volgt VIII-af.
VII-ag Geerit/Gerrit Ariensz van Helden, zoon van Arien Gerritszn. van Helden (zie VI-m) en Anneke Jansdr. Biesheuvel. Hij is gedoopt op zondag 3 oktober 1734 in Giessen. Geerit/Gerrit is overleden op donderdag 28 december 1786 in Giessen, 52 jaar oud.
Algemeen:
Gerrit was diaken in 1776 en 1781.
Begraven:
ORA Giesen, archief 120 invnr 002.
Den 28en December 1786 heeft Teunis Nieuwenhuijsen aangeving gedaan van het lijk van zijn stiefvader Gerrit van Helden in den 3en Classe en dus in die van 6 - -
Derhalve zijn de kosten begrafenis zes gulden.
Lidmaat:
Op 29.03.1768 aangenomen als lidmaat Ned. Ger. Kerk in Giessen.
Protocollen:
ORA Giessen, 120-002 Protocol van transporten, obligatiën en taxatiën 1781-1801

Folio 11 d.d. 21-09-1782
Nagelaten goederen, drie morgen weijland gelegen als voren genaemt het Kooijken belent oost en west de erfgenamen van wijlen juffrouw Verhagen, suijden Livinus van Eeten en noorden den nieuwe caaden in huur bij Gerrit van Helden.

Folio 12 d.d. 21-09-1782
Hierin is sprake van de helft van eenen morgen bouwland, gelegen in de Sint Romboutspolder op den Engh, belent oost Schalk Nieuwenhuijsen, west en suijden Peeter Schaap en noorden Gerrit van Helden (hierachter stond een vraagteken vermeld)

Folio 14 d.d. 21-09-1782
Hierin is sprake van de helft van eenen morgen bouwland gelegen Sint Romboutspolder op de Engh, belend oost Schalk Nieuwenhuijsen, west en suijden Peeter Schaap
bebouwd wedende bij Gerrit van Helden.

Folio 16 d.d. 18-12-1782
Daarin worden 2 percelen land genoemd, genaamt Den Hoenderen Nest sijnde eenen morgen/drie honden bouwland gelegen als vooren belend west Gerrit van Helden.

Folio 77 d.d. 31-03-1790
Opdracht voor Teunis Nieuwenhuijsen die gekocht heeft eenen morgen bouwland onder desen dorpen Giessen in de St Romboutspolder gelegen belent oost Dirk Nieuwenhuijsen, west Peeter Schaap, suijden denselven en noorden de weduwe van Gerrit van Helden.
Testament:
Rijswijk N.A. S. Kuijpers, testament beneden f 2000,- gegoed, 14.12.1775.

De echtelieden wonende te Giessen hebben tot universele erfgenamen genomineerd Gerrit van Helden:
zijn huisvrouw en Gijsbertje Nieuwenhuizen haar voorkinderen, haar genoemde man en de kinderen uit dit huwelijk verwekt.
Langstlevende zal gehouden worden de kinderen staande dit huwelijk verwekt te onderhouden en daar boven f 5,- in voldoening van hun vaderlijke legitieme partie.
Voogd zijn ze over en weer.
Geerit/Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 12 februari 1760 in Giessen met Gijsbertje Jacobsdr van Nieuwenhuizen, 31 jaar oud, nadat zij op vrijdag 18 januari 1760 in Giessen in ondertrouw zijn gegaan. Gijsbertje is een dochter van Jacob Schalke Nieuwenhuijse en Maeyken van Waerthuysen. Zij is gedoopt op zondag 15 augustus 1728 in Giessen. Gijsbertje is overleden op vrijdag 18 maart 1791 in Giessen, 62 jaar oud.
Huwelijk:
Gijsbertje: Gijsbertje was wed. van Cornelis Teunissen Nieuwenhuizen (Cornelis is overleden 11 Augustus 1755 in Giessen).
Overlijden:
Bron: ORA Giessen toegangsnr 120 invnr 002
Den 18e Maart 1791 heeft Teunis Nieuwenhuijsen aangeving gedaan van het lijk van zijn moeder Gijsbertje Nieuwenhuijsen wed van Gerrit van Helden, horende in den 3e Classis. Dus in die van 6 - -.
Kinderen van Geerit/Gerrit en Gijsbertje:
1 Arien Gerritszn van Helden, geboren op woensdag 7 mei 1760 in Giessen. Hij is gedoopt op zondag 11 mei 1760 in Giessen. Arien is overleden op vrijdag 14 januari 1825 in Rijswijk (NBr), 64 jaar oud [bron: BS-Rijswijk (NB), akte nr 1.]. Arien bleef ongehuwd.
Beroep:
Bouwman.
Koop en verkoop:
N.A. Rijswijk 6569/136, d.d. 4 november 1795.
Acte van conditie verkoping der vaste goederen, van wijlen Jan Kant.
D.d. 28 oktober 1795 publieke inzet en 4 november daaropvolgende verkoop finale palmslag. De acte is 15 bladzijden groot. Één punt is :
1 1/2 morgen bouwland te Rijswijk aan de Uitwijksedijkje, in huur door Joost Kant voor 32 gulden per jaar.
Koper Arij van Helden voor 860 gulden.

ORA Rijswijk nr 007 dd 09-11-1800
Willem Schaap verkoopt een mergen en een hont bouland gelegen in de Doijlagen te Rijswijk aan Arien van Helden voor de somme van driehonderd en vijftig gulden.

ORA Rijswijk nr 007, 13 Juny 1801
Dirk van den Heuvel verklaart voor de Schout en Schepenen van Rijswijk mondeling te hebben verkogt en mitsdien wettelijk en erfelijk te transporteren en met volle recht van eigendom over te geven aan en ten behoeve van Arien van Helden woonende alhier zeekere dertien hont bouwland geleegen alhier te Rijswijk agter het Slot belend oost de vrouw van Rijswijk, zuiden Joost van Haaften en noord Joost Kant Zijnde het zelve land vrij en onbelast niets daarop staande.

ORA Rijswijk nr 007, dd 18.08.1801.
Arien van Helden koopt 3 morgen weiland, genaamd Uitwijkse dijkje te Rijswijk voor f 1700,-
Verkocht door Marinus Kentie (gehuwd met Amelia Hakkers).
ORA Giessen 120-3-folio 6, dd 04-02-1802
Arij van Helden wonende te Rijswijk dewelke verklaarde verkogt te hebben en dienvolgende in vrijen eigendom te transporteeren aan en ten behoeve van Willem Schaap wonende alhier te Giessen
Eene morgen bouwland gelegen alhier te Giessen in Sint RomboutsPolder, belend oost A Heermans est Hendrik van der Vin noorden Hendrik Nieuwenhuizen en zuijden Livinus van Eeten, en zulks met alle zodanige lijdende en heerschende diensbaarheden als het zelve land maar eenigszins heeft of is onderworpen ingevolge de brieven en bescheiden daar van zijnde.
Voor de somma van twee honderd en vijftig guldens.

ORA Rijswijk nr 007, kersmus in jaaren 1806
Arien koopt agt hont bouwland gelegen onder Rijswijk, belend ten oosten De Steeg, west en zuiden Jan Joosten van Haaften voor eene somma van veertien hondert guldens.
Lidmaat:
Arien is als lidmaat aangenomen te Giessen op 13 Mei 1787.
2 Jacob Gerritszn van Helden, geboren op maandag 28 december 1761 in Giessen. Volgt VIII-ag.
3 Anneke Gerritsdr. van Helden, geboren op dinsdag 31 januari 1764 in Giessen. Volgt VIII-ah.
4 Maaijke Gerritsdr van Helden, geboren op zaterdag 30 augustus 1766 in Giessen. Volgt VIII-ai.
5 Maria/Mieke Gerritsdr van Helden, geboren op zaterdag 24 juni 1769 in Giessen. Volgt VIII-aj.
VII-ah Maria (Mieke) Ariensdr van Helden, dochter van Arien Gerritszn. van Helden (zie VI-m) en Anneke Jansdr. Biesheuvel. Zij is gedoopt op zondag 18 november 1736 in Giessen. Maria is overleden vóór 1763 in Rijswijk (NBr), ten hoogste 27 jaar oud. Maria trouwde, 22 jaar oud, op zondag 19 november 1758 in Rijswijk (NBr) met Gosen Jansz. Kant, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op zaterdag 4 november 1758 in Rijswijk (NBr) in ondertrouw zijn gegaan. Gosen is geboren omstreeks 1731 in Rijswijk (NBr), zoon van Jan (Johannes) Gosen Kant en Geertje Joosten van Haaften. Gosen is overleden vóór 1805, ten hoogste 74 jaar oud.
Huwelijk:
Goossen trouwde na het overlijden van Maria rond 1742 met Geertrui Westerlaken.
Testament:
RA Rijswijk, d.d. 13 October 1731
Testament van Jan Goossense Kant en Geertie Jooste van Haefte. Er wordt vermeld dat zij ziek is. Naast de gebruikelijke toedelingen wordt verder opgenomen
" mits dat de langst Levende gehouden sal wete haar lieder kindere die sij testaturen bij Maalkandere Moghten Prockureren Eerlijk op te voeden ende te onderhouden in eten en dranck Cleedere ende in alle andere behoeftigheden oock te doen leeren naar behoren ende haar lieden mondige Dage ofte huwelijcke Staet gecoomen weesen, huwelijckse goet ende Uytsettinge te geven naar vermogen.......stellende de langst Levende tot vooght oft voogdesse over haar lieder kinderen Uytsluitende alle andere vooghde Weeskamers ende oppervoogde behoudens der selver Eerbiedswaerdighz."

NA Gorinchem 4250, d.d. 6 Juli 1785
Testament van Jan Kant. Prelegaat aan zonen en dochter Neeltje. De zonen verkrijgen de klederen plus goud en zilver tot zijn lijf behorende. Neeltje verkrijgt zijn voorhuis met het achterhuis binnen en buiten de dijkkavelingen met de erven en boomgaard alles binnen Rijswijk gelegen en zoals het nu door testateur bewoond wordt, benevens een ruime hoeveelheid inboedel. Daarnaast nog 2 morgen 3 hond weiland in de banne van Rijswijk aan de Donkersteeg, en 2 morgen 3 hond weiland onder Giessen gelegen in de Giessense weide.
Erfgenamen zijn drie overige kinderen:
Goosse, Joost en Geertrui en bij hun overlijden hun resp. kinderen.
Tot voogden zijn benoemd Joost van Haaften en Aart Kant, met Jan de Zeeuw en Jan van Haaften als de resp. plaatsvervangers.

NA Rijswijk 6569/136, d.d. 4 November 1795
Acte van conditie verkoping der vaste goederen van wijlen Jan Kant.
D.d. 28 October 1795 publieke inzet en 4 November daaropvolgend verkoop bij finale palmslag. De Acte is 15 bladzijden groot. De belangrijkse punte hierui zijn:
1. 1 1/2 morgen bouwland te Rijswijk aan het Uitwijksedijkje, in huur door Joost Kant voor 32 gulden per jaar. Koper is Ary van Helde.
2. 2 morgen weiland te Rijswij. Koper is Gozen Kant voor 910 gulden.
3. Huis te Rijswijk aan de Achtersteeg. Koper is Joost Kant voor 885 gulden.
4. Een twaalfde deel in de Sleeuwijkse boezem, hooiland en rietveld met gewas, onverdeeld met andere eigenaars. Koper is Gozen Kant voor 180 gulden.

NA Rijswijk 6539/137, d.d. 10 December 1795.
Acte van scheiding en deling. Hierin worden veel afstammelingen genoemd; de acte telt 21 bladzijden.
Kind van Maria en Gosen:
1 Jan Kant. Hij is gedoopt op zondag 20 mei 1759 in Rijswijk (NBr). Jan is overleden op woensdag 20 april 1831 in Rijswijk (NBr), 71 jaar oud [bron: BS-Rijswijk (NB), akte nr 1.].
Beroep:
Bouwman. (Te Rijswijk-NBr)
VII-ai Arien Arienszn. van Helden, zoon van Arien Gerritszn. van Helden (zie VI-m) en Anneke Jansdr. Biesheuvel. Hij is gedoopt op zondag 12 april 1739 in Giessen. Arien is overleden op donderdag 14 februari 1799 in Numansdorp, 59 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 16 februari 1799 in Numansdorp.
Notitie bij Arien: Arie wordt op 08-04-1800 (Numansdorp) aangslagen voor f 0-6-0 ten behoeve van burgers met inkwartiering belast en wegens de te bouwen kazerne.
Beroep:
Bouwman.
Religie:
Nederduits Gereformeerd.
Arien trouwde, 31 jaar oud, op zondag 13 mei 1770 in Numansdorp met Cornelia (Krelia) de Reus, 21 jaar oud. Cornelia is een dochter van Jan Lamberts de Reus en Neeltje Cornelisdr. Korendijker. Zij is gedoopt op zondag 13 april 1749 in Numansdorp. Cornelia is overleden op dinsdag 19 maart 1822 in Numansdorp, 72 jaar oud [bron: BS-Numansdorp, akte nr 11.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 20 maart 1822.
Huwelijk:
Aangifte huwelijk 20-04-1770 Numansdorp (Bron Gaarder Numansdorp).
Kinderen van Arien en Cornelia:
1 Arie van Helden, gedoopt op zondag 20 januari 1771 in Numansdorp. Volgt VIII-ak.
2 Jan Arienszn. van Helden, gedoopt op zondag 3 mei 1772 in Numansdorp. Volgt VIII-al.
3 Geerret Arienszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 13 november 1774 in Numansdorp.
4 Kornelis (Krelis) Arienszn. van Helden. Hij is gedoopt op dinsdag 30 juni 1778 in Numansdorp. Kornelis is overleden op zaterdag 17 februari 1827 in Numansdorp, 48 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 11.]. Hij is begraven op woensdag 21 februari 1827 in Numansdorp. Kornelis bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider.
5 Leendert Arienszn. van Helden. Hij is gedoopt op zondag 30 april 1780 in Numansdorp. Leendert is overleden op zondag 22 augustus 1784 in Numansdorp, 4 jaar oud. Hij is begraven op zondag 22 augustus 1784 in Numansdorp.
6 Neeltje Ariense van Helden. Zij is gedoopt op zondag 18 april 1784 in Numansdorp. Neeltje is overleden op maandag 20 september 1784 in Numansdorp, 5 maanden oud. Zij is begraven op zaterdag 25 september 1784 in Numansdorp.
VII-aj Bastiaan Maartenszn. van Helden, zoon van Maarten Gerritszn. van Helden (zie VI-n) en Anneke Kraaijo. Hij is gedoopt op zaterdag 21 april 1736 in Almkerk en Emmikhoven.
Wonende:
Te Babiloniënbroek.
Bastiaan:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op zondag 1 mei 1768 in Sleeuwijk/Woudrichem met Maria Holster, 27 jaar oud, nadat zij op woensdag 6 april 1768 in Werkendam in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Joost Holsters en Johanna Schaap. Zij is gedoopt op woensdag 28 december 1740 in Woudrichem.
Notitie bij Maria: Er zijn twee Maria Holster gevonden, te weten

1. Maria Holster, ged. Almkerk-Emmikhoven 09.02.1727,
overl. Almkerk 08.10.1777, en dochter van Gerrit Joosten Holster en
Johanna Maria Aertsdr. Jungerius.
2. Maria Holster, ged. Woudrichem 28.12.1740 als dochter van Joost Holster en Johanna Schaap, met vermelding "van Almkerk hier gevlucht".
Gezien de drie huw. voorw. te Woudrichem, hetgeen als aantekening stond vermeld bij het huwelijk, zou de onder 2. genoemde Maria Holster best wel eens de gezochte Maria kunnen zijn.

Huwelijksproclamatien. Attestatie afgegeven d.d. 25-04-1768.
Wonende:
Bij haar huwelijk wonende in Sleeuwijk.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op zondag 3 mei 1778 in Almkerk en Emmikhoven met Mayke Abrahamsdr. van der Vin, 37 jaar oud, nadat zij op woensdag 8 april 1778 in Almkerk en Emmikhoven in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 3 mei 1778 in Almkerk en Emmikhoven. Mayke is een dochter van Abraham Claesz van der Vin/Ven en Anneke Jans van der Velden. Zij is gedoopt op zondag 12 juni 1740 in Almkerk en Emmikhoven.
Notitie bij Mayke: Mayke met att. naar Giesen 07-05-1769 en weer naar Almkerk 21-12-1769.
Kinderen van Bastiaan en Maria:
1 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 24 februari 1769 in Babiloniënbroek.
2 Meerten van Helden. Hij is gedoopt op zondag 12 augustus 1770 in Almkerk en Emmikhoven. Meerten is overleden op maandag 26 mei 1783 in Almkerk, 12 jaar oud.
VII-ak Gerrit Maartenszn. van Helden, zoon van Maarten Gerritszn. van Helden (zie VI-n) en Anneke Kraaijo. Hij is gedoopt op zondag 13 september 1739 in Almkerk en Emmikhoven [bron: DTB 1]. Gerrit is overleden op donderdag 6 november 1806 in Almkerk, 67 jaar oud.
Wonende:
Almkerk aan de Uppelse Dijk.
Gerrit:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 29 december 1765 in Almkerk met Ariaantje van Helden, 28 jaar oud, nadat zij op vrijdag 13 december 1765 in Almkerk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 29 december 1765 in Almkerk. Zie VII-ap voor persoonsgegevens van Ariaantje.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zondag 10 mei 1772 in Sleeuwijk met Judick Spandonck, 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 18 april 1772 in Sleeuwijk in ondertrouw zijn gegaan. Judick is een dochter van Gerrit Spandonk en Gijsbertje van Anrooij. Zij is gedoopt op zondag 11 september 1746 in Almkerk en Emmikhoven. Judick is overleden op dinsdag 9 juni 1818 in Almkerk, 71 jaar oud.
Huwelijk:
Impost betaald op 17 April 1772 te Almkerk in de 4 classis 3 gld. NB. De bruid heeft akte Pro deo.
Kind van Gerrit en Ariaantje:
1 Fijke van Helden, gedoopt op zondag 17 januari 1768 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VIII-am.
Kinderen van Gerrit en Judick:
2 Maarten van Helden, geboren op woensdag 21 juli 1773 in Almkerk en Emmikhoven. Hij is gedoopt op woensdag 28 juli 1773 in Almkerk en Emmikhoven. Maarten is overleden op maandag 13 september 1773 in Almkerk, 1 maand oud.
Overlijden:
Overl. Almkerk impost f 3,--
3 Gijsbertje van Helden, gedoopt op zondag 14 augustus 1774 in Emmikhoven. Volgt VIII-an.
4 Maarten Gerritszn. van Helden, geboren op zondag 21 juli 1776 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VIII-ao.
5 Anneke (Anna) Gerritsdr. van Helden, geboren op zondag 23 augustus 1778 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VIII-ap.
6 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 19 december 1780 in Almkerk.
Overlijden:
Impost Almkerk Pro Deo.
7 Geertruij van Helden, geboren op zondag 30 december 1781 in Almkerk en Emmikhoven. Zij is gedoopt op dinsdag 1 januari 1782 in Almkerk en Emmikhoven. Geertruij is overleden op vrijdag 22 januari 1813 in Almkerk en Uitwijk, 31 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 2.]. Geertruij bleef ongehuwd.
Tweeling:
Geertruij is een tweelingzus van Adriaantje.
8 Ariaantje van Helden, geboren op zondag 30 december 1781 in Almkerk en Emmikhoven. Zij is gedoopt op dinsdag 1 januari 1782 in Almkerk en Emmikhoven. Ariaantje is overleden op donderdag 11 april 1844 in Wijk, 62 jaar oud [bron: BS-Wijk, aktenr 14]. Ariaantje bleef ongehuwd.
Tweeling:
Adriaantje is een tweelingzus van Geertruij.
9 Gerrit Gerritszn. van Helden, geboren op dinsdag 11 mei 1784 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VIII-aq.
10 Anna van Helden, geboren op woensdag 27 december 1786 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VIII-ar.
11 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 11 mei 1790 in Almkerk en Emmikhoven.
Overlijden:
Impost Almkerk Pro Deo.
VII-al Elizabeth (Lijsbeth) van Helden, dochter van Frans Gerritszn. van Helden (zie VI-o) en Geertruij (Geertje) van Mastrigt. Zij is gedoopt op zondag 24 juli 1740 in Rijswijk (NBr). Elizabeth is overleden op dinsdag 6 september 1808 in Zuilichem, 68 jaar oud.
Buitenechtelijk:
Elisabeth (Lijsbeth) heeft een buitenechtelijk kind, Cornelia geb. 1765.
Elizabeth trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 8 mei 1767 in Almkerk en Emmikhoven met Machiel Janszn. Verschoor, 24 jaar oud, nadat zij op zaterdag 25 april 1767 in Almkerk en Emmikhoven in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 8 mei 1767 in Almkerk en Emmikhoven. Machiel is een zoon van Jan Arienszn. Verschoor en Grietje Michielse Verschoor. Hij is gedoopt op zondag 17 juni 1742 in Almkerk en Emmikhoven. Machiel is overleden op dinsdag 6 augustus 1816 in Zuilichem, 74 jaar oud [bron: BS-Zuilichem, aktenr. 9].
Kinderen van Elizabeth en Machiel:
1 [waarschijnlijk] Cornelia van Helden. Zij is gedoopt op zondag 11 augustus 1765 in Almkerk en Emmikhoven. Cornelia is overleden op vrijdag 3 april 1767 in Almkerk, 1 jaar oud.
Buitenechtelijk:
Cornelia is een buitenechtelijk kind van Elisabeth (Lijsbeth) van Helden.
Overlijden:
Impost Pro Deo.
2 Grietje Verschoor. Zij is gedoopt op zondag 13 december 1767 in Zuilichem. Grietje is overleden op vrijdag 25 januari 1828 in Gameren, 60 jaar oud [bron: BS-Gameren, aktenr 4].
3 Frans Verschoor, geboren in Zuilichem. Hij is gedoopt op zondag 18 juni 1769 in Poederooijen. Frans is overleden op zondag 28 januari 1844 in Brakel, 74 jaar oud [bron: BS-Brakel, aktenr. 6].
Beroep:
Watermolenaar.
4 Jan Verschoor. Hij is gedoopt op zondag 17 maart 1771 in Zuilichem.
5 Geertruij Verschoor, geboren op woensdag 6 april 1774 in Zuilichem. Zij is gedoopt op zondag 10 april 1774 in Zuilichem. Geertruij is overleden op maandag 9 januari 1832 in Zuilichem, 57 jaar oud [bron: BS-Zuilichem, aktenr. 1.].
VII-am P(e)eter Franszn. van Helden, zoon van Frans Gerritszn. van Helden (zie VI-o) en Geertruij (Geertje) van Mastrigt. Hij is gedoopt op zondag 23 juli 1752 in Almkerk en Emmikhoven. P(e)eter is overleden op zaterdag 12 mei 1827 in Emmikhoven en Waardhuizen, 74 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 10.].
Adres:
(Peter won.Emminckhovensedijk 78 in Almkerk,later Brugdam in Emmickhoven.)
Beroep:
Particulier en daggelder.
Impost ondertrouw:
Pro deo.
P(e)eter trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1780 in Babiloniënbroek met Pieternella de Waal, 23 jaar oud. Pieternella is een dochter van Jan Wouterszn. de Waal en Huibertje van de Giessen. Zij is gedoopt op zondag 9 januari 1757 in Wijk. Pieternella is overleden op woensdag 20 mei 1835 in Emmikhoven en Waardhuizen, 78 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 14.].
Kinderen van P(e)eter en Pieternella:
1 Frans van Helden, gedoopt op zondag 5 mei 1782 in Wijk. Volgt VIII-as.
2 Jan van Helden, geboren op zaterdag 10 januari 1784 in Wijk. Volgt VIII-at.
3 Geertje van Helden, geboren op dinsdag 22 november 1785 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VIII-au.
4 Huijbert van Helden, geboren op maandag 14 mei 1787 in Emmikhoven. Volgt VIII-av.
5 Huibertje van Helden, geboren op zaterdag 24 januari 1789 in Emmikhoven. Volgt VIII-aw.
6 Jacob van Helden, geboren op zaterdag 25 december 1790 in Emmikhoven. Volgt VIII-ax.
7 Cornelis van Helden, geboren op zaterdag 15 december 1792 in Almkerk. Hij is gedoopt op zondag 30 december 1792 in Almkerk. Cornelis is overleden op donderdag 26 november 1801 in Emmikhoven, 8 jaar oud.
Overlijden:
Bron: Almkerk, Emmikhoven, Uitwijk, Waarthuizen, tr. en begr. 1686-1810

Overlijden Cornelus van Helden aangegeven op 26.11.1801 Emmikhoven + pro deo.
8 Elisabeth/Lijsbeth van Helden, geboren op zaterdag 17 januari 1795 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VIII-ay.
9 Gerrit van Helden, geboren op donderdag 25 mei 1797 in Almkerk en Emmikhoven. Volgt VIII-az.
10 Aagje van Helden. Zij is gedoopt op maandag 8 juli 1799 in Almkerk en Emmikhoven.
VII-an Jacob Franszn. van Helden, zoon van Frans Gerritszn. van Helden (zie VI-o) en Geertruij (Geertje) van Mastrigt. Hij is gedoopt op zondag 13 oktober 1754 in Almkerk en Emmikhoven. Jacob is overleden, 35 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 10 augustus 1790 in Almkerk. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op zondag 11 juni 1780 in Almkerk en Emmikhoven met Maaijke Mulders, 44 jaar oud, nadat zij op donderdag 18 mei 1780 in Almkerk en Emmikhoven in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Maaijke: Maijke is wed. van Antony Verhoeven.
Maaijke is een dochter van Anthonij Arijse Mulders en Wouterke Marcelisse van Pelt. Zij is gedoopt op zondag 18 december 1735 in Almkerk en Emmikhoven. Maaijke is overleden op maandag 18 november 1782 in Almkerk, 46 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 23 november 1782 in Almkerk.
Kind van Jacob en Maaijke:
1 Anthonij Jacobszn van Helden, geboren op maandag 23 april 1781 in Almkerk en Emmikhoven. Hij is gedoopt op zondag 29 april 1781 in Almkerk en Emmikhoven.
VII-ao (Se)Bastiaan Franszn. van Helden is geboren in Almkerk en Emmikhoven, zoon van Frans Gerritszn. van Helden (zie VI-o) en Geertruij (Geertje) van Mastrigt. Hij is gedoopt op zondag 31 oktober 1756 in Almkerk en Emmikhoven. (Se)Bastiaan is overleden op vrijdag 21 augustus 1812 in Fijnaart en Heijningen, 55 jaar oud.
Overlijden:
23 Julij 1789
Is begraven een kraamkind - vader en moeder zijn geweest, Bastejaan van Helden & Seijke de Bie.
Voor kerkregt F- 4 -
Voldaan
  [bron: DTB-Fijnaart en Heijningen NH-begraven 1770-1802 (deel 80)]
(Se)Bastiaan trouwde, 26 jaar oud, op zondag 11 mei 1783 in Fijnaart en Heijningen met Sijke Pietersdr de Bie, 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 26 april 1783 in Fijnaart en Heijningen in ondertrouw zijn gegaan. Sijke is een dochter van Pieter Leendertsz de Bie en Pietertje Vissers. Zij is gedoopt op zondag 18 september 1757 in Dinteloord. Sijke is overleden op zondag 15 september 1811 in Fijnaart en Heijningen, 53 jaar oud.
Huwelijk:
In het DTB-register NH Trouwen van Fijnaart staat in het jaat 1783 vermeld dat den 26 Meij zijn alhier in wettig ondertrouw opgenomen Bastiaan van Helden j.m. gebooren te Almkerk en Cijtje de Bie j.d. gebooren onder Princeland en beide woonende alhier. Zijn getrouwd den 11 Meij
Kinderen van (Se)Bastiaan en Sijke:
1 Pietertje van Helden, geboren op zondag 8 februari 1784 in Fijnaart en Heijningen. Volgt VIII-ba.
2 Frans van Helden, geboren op donderdag 20 oktober 1785 in Fijnaart en Heijningen. Volgt VIII-bb.
3 Pieter van Helden, geboren op dinsdag 6 maart 1787 in Fijnaart en Heijningen. Volgt VIII-bc.
4 (Levenloos) van Helden, geboren op donderdag 23 juli 1789 in Fijnaart en Heijningen. (Levenloos) is overleden op donderdag 23 juli 1789 in Fijnaart en Heijningen, geen dag oud. Hij of zij is begraven op donderdag 23 juli 1789 in Fijnaart en Heijningen.
5 Geertje van Helden, geboren op donderdag 13 januari 1791 in Fijnaart en Heijningen. Volgt VIII-bd.
6 (Levenloos) van Helden, geboren op dinsdag 9 april 1793 in Fijnaart en Heijningen. (Levenloos) is overleden op dinsdag 9 april 1793 in Fijnaart en Heijningen, geen dag oud. Hij of zij is begraven op dinsdag 9 april 1793 in Fijnaart en Heijningen.
7 Leena van Helden, geboren op donderdag 9 oktober 1794 in Fijnaart en Heijningen. Zij is gedoopt op zaterdag 18 oktober 1794 in Fijnaart en Heijningen. Leena is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 2 januari 1796 in Fijnaart en Heijningen.
Overlijden:
Lena van helden

Kerkregt f 8,-
een uur met klok geluid f 12,-
8 Bastiaan van Helden, geboren op dinsdag 21 maart 1797 in Heijningen. Volgt VIII-be.
VII-ap Ariaantje van Helden, dochter van Anthonij Gerritszn. van Helden (zie VI-p) en Fijke Nanningsdr Ouwerkerk. Zij is gedoopt op zondag 17 februari 1737 in Almkerk en Emmikhoven. Ariaantje is overleden op dinsdag 27 februari 1770 in Almkerk, 33 jaar oud.
Huwelijk:
Impost betaald op 13 December 1765 te Almkerk in de 4 classis, is voor beide 6 gld.
Overlijden:
Overl. Almkerk, impost ald. 27 Februari 1770, f 3,--
Ariaantje trouwde, 28 jaar oud, op zondag 29 december 1765 in Almkerk met Gerrit Maartenszn. van Helden, 26 jaar oud, nadat zij op vrijdag 13 december 1765 in Almkerk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 29 december 1765 in Almkerk. Zie VII-ak voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kind van Ariaantje en Gerrit: zie VII-ak.
VII-aq Francina van Helden is geboren omstreeks 1732, dochter van Leendert Coenraadszn van Helden (zie VI-s). Francina is overleden op zondag 14 augustus 1808 in Middelburg, ongeveer 76 jaar oud.
Huwelijk:
Archief Rekenkamer van Zeeland D inv nr 44631
Zeeuws Archief ISIS geeft onder de bron Trouwgeld Middelburg 1783-1805 bruiden aan dat Francina van Helden trouwgeld betaald dinsdag 8 Januari 1793 te Middelburg. De bruidegom is Pierre Samuel Guillaume.
Francina ging in ondertrouw, ongeveer 61 jaar oud, op zondag 13 januari 1793 in Middelburg met Pierre Samuel Guillaume, ongeveer 63 jaar oud. Pierre is geboren omstreeks 1730 in Bern (Zwitserland). Pierre is overleden op maandag 17 december 1798 in Middelburg, ongeveer 68 jaar oud.
Afkomstig:
Uit Bern-Zwitserland.
Koop en verkoop:
Archief Rekenkamer, D 69681
Pierre Samuel kocht in 1788 onroerend goed (huis) in Middelburg.

Archief Rekenkamer, D 69711
In Januari verkocht Pierre Samuel onroerend goed (huis) in Middelburg.
VIII-a Gijsbert Huijbertszn. van Helden, zoon van Huijbert Leendertszn. van Helden (zie VII-a) en Clasina Gijsbertse Dekkers. Hij is gedoopt op zondag 7 december 1749 in Veen. Gijsbert is overleden op vrijdag 18 april 1817 in Veen, 67 jaar oud.
Attestatie:
Gijsbert van Helden en Elisabeth Krap, met att. van Woudrichem op 13 April 1783.
Bron: Lidmatenboek Ned Ger Kerk Veen 1685-1815 door Piet Sanders
Gijsbert trouwde, 32 jaar oud, op zondag 27 januari 1782 in Woudrichem met Elisabeth/Lijsbeth Krap, 26 jaar oud, nadat zij op zaterdag 12 januari 1782 in Woudrichem in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 27 januari 1782 in Woudrichem. Elisabeth/Lijsbeth is een dochter van Willem Krab en Teuntie van Ranvenseaije/Ravenswaaij. Zij is gedoopt op zondag 28 september 1755 in Oudendijk-Woudrichem. Elisabeth/Lijsbeth is overleden op donderdag 11 april 1816 in Veen, 60 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Elisabeth/Lijsbeth:
1 Huibert van Helden. Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1782 in Woudrichem.
Attestatie:
Op 11 mei 1806 vertrokken naar Veen.
2 Nikolaas Wouter van Helden, gedoopt op zondag 9 november 1783 in Veen. Volgt IX-a.
3 Clasina Gijsberts van Helden, geboren op zaterdag 24 september 1785 in Veen. Volgt IX-b.
4 Willem van Helden, geboren op zaterdag 15 september 1787 in Veen. Volgt IX-c.
5 Leendert van Helden. Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1789 in Veen. Leendert is overleden op woensdag 28 november 1798 in Veen, 9 jaar oud.
6 Teunis van Helden. Hij is gedoopt op zondag 24 juni 1792 in Veen. Teunis is overleden op maandag 22 februari 1796 in Veen, 3 jaar oud.
7 Anna van Helden, geboren op vrijdag 19 juni 1795 in Veen. Zij is gedoopt op zondag 21 juni 1795 in Veen. Anna is overleden op zaterdag 22 oktober 1796 in Veen, 1 jaar oud.
8 Teunis Gijsbertsz van Helden, geboren op dinsdag 31 oktober 1797 in Veen. Volgt IX-d.
VIII-b Lijsbet van Helden, dochter van Huijbert Leendertszn. van Helden (zie VII-a) en Clasina Gijsbertse Dekkers. Zij is gedoopt op zondag 14 april 1754 in Veen. Lijsbet is overleden op woensdag 18 december 1816 in Andel, 62 jaar oud [bron: BS-Andel, akte nr 7.].
Attestatie:
Bron: Lidmaten Veen (Ned Ger Kerk) 1658-1815 door Piet Sanders
Lijsbeth van Helden, aan deze van Veen naar Andel att. gegeven op 1 December 1792.
Lidmaat:
Tot lidmaat aangenomen op belijdenis op 15 April 1783 Ned Ger Kerk te Veen.
Lijsbet trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 2 juni 1791 in Veen met Bastiaan Gerritszn. van Andel, 47 jaar oud, nadat zij op donderdag 12 mei 1791 in Veen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 2 juni 1791 in Veen. Bastiaan is een zoon van Gerrit Govertszn. van Andel en Aegje Teunisdr. Keijser. Hij is gedoopt op zondag 6 oktober 1743 in Andel.
Kind van Lijsbet en Bastiaan:
1 Gerrit van Andel, geboren op donderdag 31 januari 1793 in Andel. Hij is gedoopt op zondag 3 februari 1793 in Andel. Gerrit is overleden op donderdag 8 april 1824 in Andel, 31 jaar oud [bron: BS-Andel, aktenr 4.].
VIII-c Gerhardus (Gerrit) Huibertszn. van Helden, zoon van Huijbert Leendertszn. van Helden (zie VII-a) en Clasina Gijsbertse Dekkers. Hij is gedoopt op zondag 14 november 1756 in Veen. Gerhardus is overleden op dinsdag 28 juli 1835 in Veen, 78 jaar oud.
Huwelijk:
Aangifte van huwelijk op 15 Juni 1781 Koudekerke onder de vierde classis voor beijden ses guldens is f 6.0.0.

Gerardina was eerder gehuwd met Bastiaan Kamermans (1766) en Arien Teunisz Kamermans (1768)
Gerhardus trouwde, 24 jaar oud, op zondag 15 juli 1781 in Veen met Gerardina Gerritsdr. Sonneveldt, 33 jaar oud, nadat zij op vrijdag 15 juni 1781 in Veen in ondertrouw zijn gegaan. Gerardina is een dochter van Gerrit Janszn. Sonnevelt en Cornelia Slegers. Zij is gedoopt op woensdag 9 augustus 1747 in Veen. Gerardina is overleden op vrijdag 24 maart 1826 in Veen, 78 jaar oud.
Notitie bij Gerardina: Bron: ISIS - Streekarchief Land van Heusden en Altena, DTB-Veen 8 fol 25r, 29 mei 1780
Gerardina Sonneveldt de weduwe van Arien Kamerman debet weegens het naargelaten lande van Elisabeth Kamerman weegens den collateralale impost van de volgende tauxatie
4 honde landt getauxeerd op 250 gld
waarvan de XX penning bedraagt f 7.10.0
de X verhoging van dien beloopt f 0.15.0
te samen f 8.5.0
Doop:
In het doopboek Veen 1744-1751 staat vermeld:
Gerrit Dina dogter van Gerrit Zonnevelt en Cornelia Slegers alhier woonagtig. De moeder van buijten ingekomen.
Huwelijk:
Gerdina was eerder gehuwd
(1) o.t./tr. Veen 07-01/02-02-1766 met Bastiaans Kamerman, zn van Gerrit Jansz Camerman en Lijsbeth Bastiaansdr Schouten.

(2) o.t./tr. Veen 02-09/18-09-1768 met Arien Teunisse Kamermans, zn van Teunis Jansz Camermans en Aaltje Ariense Gouden.
Kinderen van Gerhardus en Gerardina:
1 Clasina van Helden, gedoopt op zondag 7 april 1782 in Veen. Volgt IX-e.
2 Huijbert van Helden. Hij is gedoopt op zondag 11 april 1784 in Veen. Huijbert is overleden op vrijdag 16 december 1785 in Veen, 1 jaar oud.
3 Huijbert van Helden. Hij is gedoopt op zondag 7 mei 1786 in Veen. Huijbert is overleden op vrijdag 30 september 1808 in Veen, 22 jaar oud. Huijbert bleef ongehuwd.
4 Cornelis van Helden, geboren op vrijdag 11 oktober 1793 in Veen. Hij is gedoopt op zondag 13 oktober 1793 in Veen.
VIII-d Cornelis Huijbertszn van Helden, zoon van Huijbert Leendertszn. van Helden (zie VII-a) en Clasina Gijsbertse Dekkers. Hij is gedoopt op zondag 9 september 1759 in Veen. Cornelis is overleden op zondag 28 juli 1833 in Veen, 73 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
Religie:
Ouderling.
Lidmaat:
Bron: Lidmaten Veen (Ned Ger Kerk) 1658-1815 door Piet Sanders
Cornelis is tot lidmaat aangenomen op belijdenis op 3 April 1787
Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 11 augustus 1797 in Veen met Gijsbertje van IJzeren (Eijseren of IJseren), 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 11 augustus 1797 in Veen. Gijsbertje is geboren op zondag 21 september 1766 in Zuilichem, dochter van Jan van IJzeren (Eijseren of IJseren, IJsere) en Adriana van Dekker. Gijsbertje is overleden op dinsdag 29 december 1846 in Veen, 80 jaar oud.
Lidmaat:
Bron: Lidmaten Veen (Ned Ger Kerk) 1658-1815 door Piet Sanders
Op de 24 Maart 1796 is Gijsbertje van IJseren, huijsvr. van Kornelis van Helden, als lidmaat aangenomen.
Testament:
Archief Ambacht Veen-0011 inv.nr. 288, d.d. 5 Junij 1798 staat Gijsbertje vermeld als Gijbertje van Eijsden.
Kinderen van Cornelis en Gijsbertje:
1 Clasina van Helden, geboren op maandag 10 juni 1799 in Veen. Volgt IX-f.
2 Adriana (Adriaantje) van Helden, geboren op dinsdag 8 september 1801 in Veen. Volgt IX-g.
3 Huibert van Helden, geboren op donderdag 24 november 1803 in Veen. Volgt IX-h.
4 Jansje van Helden, geboren op zaterdag 2 mei 1807 in Veen. Volgt IX-i.
VIII-e Leendert Bastiaanszn. van Helden, zoon van Bastiaan Leendertszn. van Helden (zie VII-f) en Christina Emmerentia van Ballegoijen. Hij is gedoopt op zondag 17 september 1775 in Veen. Leendert is overleden op donderdag 8 juli 1847 in Veen, 71 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
Leendert trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 15 februari 1821 in Veen [bron: BS-Veen, aktenr 2.] met Cornelia Remikus, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op donderdag 17 oktober 1793 in Giessen, dochter van Willem Remikus en Cornelia Bouwman. Cornelia is overleden op woensdag 24 mei 1865 in Veen, 71 jaar oud.
Kinderen van Leendert en Cornelia:
1 Bastiaan van Helden, geboren op donderdag 28 juni 1821 in Veen. Bastiaan is overleden op vrijdag 29 juni 1821 in Veen, 1 dag oud.
Overlijden:
Bastiaan was 14 uren oud.
2 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 23 april 1827 in Veen.
3 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 13 december 1828 in Veen.
4 Christina Cornelia van Helden, geboren op maandag 18 juli 1831 in Veen. Christina is overleden op zondag 10 april 1864 in Veen, 32 jaar oud. Christina bleef ongehuwd.
5 Cornelia van Helden, geboren op vrijdag 28 december 1832 in Veen. Cornelia is overleden op donderdag 13 juni 1833 in Veen, 5 maanden oud.
6 Bastiaan Willem van Helden, geboren op zondag 23 februari 1834 in Veen. Volgt IX-j.
VIII-f Lijsbet Bastiaansdr. van Helden, dochter van Bastiaan Leendertszn. van Helden (zie VII-f) en Christina Emmerentia van Ballegoijen. Zij is gedoopt op zondag 25 oktober 1778 in Veen. Lijsbet is overleden op maandag 28 januari 1811 in Aalst, 32 jaar oud [bron: BS-Zuilichem, aktenr. 7.]. Lijsbet trouwde met Adrianus Creteer.
Kind van Lijsbet en Adrianus:
1 Ariën van Helden, geboren op woensdag 4 juli 1810 in Aalst. Hij is gedoopt op zondag 15 juli 1810 in Aalst.
Buitenechtelijk:
Ariën is de (onechte) zoon van Lijsbeth van Helden, van welke zoon vader verklaarde te zijn Adrianus Cretier.
VIII-g Aart Bastiaanszn. van Helden, zoon van Bastiaan Leendertszn. van Helden (zie VII-f) en Christina Emmerentia van Ballegoijen. Hij is gedoopt op zondag 4 juni 1780 in Veen. Aart is overleden op woensdag 22 oktober 1828 in Babyloniën Broek, 48 jaar oud [bron: BS-Meeuwen, aktenr 23].
Beroep:
Bouwman/landbouwer
Verpachting:
Oud Notarieel Archief Veen Inv nr 8049 -folio 8
Pachtovereenkomst
In het jaar 1822 den 22e november een verzoek van de heeren Dirk Koolhaas-landeigenaar en Jan Blankers -Broodbakker, beiden wonende te Veen in kwaliteit als kerkmeesteren der Hervormde Kerk van Veen voornoemd waren door Antonis van Drongelen openbaar notaris residerende te Veen voormeld, in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen, overgegaan tot de openbare verpachting van het natemelden bouwland onder Veen meergemeld gelegen.
Een perceel bouwland zijnde ongeveer een bunder, 56 roeden en 12 ellen (elf honden oude landmaat), gelegen op den Zwaansheuvel onder Veen voormeld, opgeveilt om na de onderscheiden gedane opbiedingen toegewezen aan Aart van Helden, landbouwer wonende te Veen, als daarvoor geboden hebben 46 guldens jaarlijks, die hetzelve daar voor heeft geaccepteert, zegge 46 gulden.
stellende tot borgen Jan Kwetters en Jacob Ottose van Rijswijk beijde landbouwers en woonachtig te Veen.
Op deze wijze is alles overeengekomen en bepaalt tussen de partijen.
Aart trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 3 mei 1827 in Veen [bron: BS-Veen, aktenr 3.] met Maaike Blankers, 38 jaar oud. Maaike is een dochter van Corstiaan Blankers en Johanna van Haaften. Zij is gedoopt op zondag 16 november 1788 in Babiloniënbroek en Hil. Maaike is overleden op dinsdag 26 mei 1835 in Meeuwen, 46 jaar oud.
Beroep:
Landbouwster.
Huwelijk:
Maaike trouwt na het overlijden van haar echtgenoot Aart van Helden als weduwe in Heesbeen op 25 Januari 1833 met Arie Bouwman.
Arie was de zoon van Jacob Bouwman en Anna van Vuuren en wedr. van Eijke Tamerus.
Overlijden:
Bij overlijden is Maaike vermeld als wed. van Arnoldus van Krijck.
VIII-h Alida Bastiaansdr. van Helden, dochter van Bastiaan Leendertszn. van Helden (zie VII-f) en Christina Emmerentia van Ballegoijen. Zij is gedoopt op zondag 22 maart 1789 in Veen. Alida is overleden op donderdag 22 mei 1817 in Wijk, 28 jaar oud. Alida trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 22 april 1814 in Wijk [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 3.] met Jacob Aartsz Nieuwkoop, 36 jaar oud, nadat zij op zondag 10 april 1814 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 22 april 1814 in Wijk. Jacob is een zoon van Aart Nieuwkoop en Silia van Bergeyk. Hij is gedoopt op zondag 22 maart 1778 in Wijk. Jacob is overleden op zaterdag 19 februari 1870 in Wijk, 91 jaar oud.
Overlijden:
Jacob Nieuwkoop overlijdt als wedr. van Maria van Drunen.
Kinderen van Alida en Jacob:
1 Aart Nieuwkoop, geboren op donderdag 2 maart 1815 in Wijk. Aart is overleden op dinsdag 9 april 1850 in Wijk, 35 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
2 Bastiaan Nieuwkoop, geboren op donderdag 8 augustus 1816 in Wijk. Bastiaan is overleden op dinsdag 17 juni 1817 in Wijk, 10 maanden oud.
VIII-i Bastiaan Arienszn van Helden, zoon van Arie Bastiaensz. van Helden (zie VII-g) en Marie van den Heuvel. Hij is gedoopt op zondag 4 juli 1762 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Bastiaan is overleden op vrijdag 7 september 1832 in Wijk, 70 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Geboorte:
Bastiaan was Ned. Ger. en zijn echtgenote Maria was Rooms Katholiek.
Afspraak bij de geboorten van kinderen:
De meisjes worden R.K. gedoopt en de jongens Ned. Ger.
Deze afspraak werd bij het huwelijk gemaakt.
Hypotheek:
Repertoire van Notaris Hendrik van Dieden te Ammerzoden (1813-1839, eerste deel 1813-1817)

Acte van ontheffng en roijering eener hijpothecaire inschrijving
Op 21.05.1816
Elias van der Sluijs, wonende te Bommel, ten behoeve van Bastiaan van Helden en zijn huisvrouw Maria de Goede, wonende te Wijk.

Op 24.05.1816
Antonie van Drongelen, wonende te Ammerzoden, in kwaliteit als gevolmachtigde van de weduwe van Gerrit Oom, wonende te Aalst, ten behoeve van Bastiaan van Helden, wonende te Wijk.
Bastiaan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 december 1789 in Wijk met Maria de Goede, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 11 september 1789 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren op dinsdag 11 november 1766 in Wijk, dochter van Nicolaas de Goede en Petronella van Drunen. Zij is gedoopt op woensdag 19 november 1766 in Heusden. Maria is overleden op zaterdag 25 november 1837 in Wijk, 71 jaar oud.
Kinderen van Bastiaan en Maria:
1 Peternella van Helden. Zij is gedoopt op zondag 17 januari 1790 in Heusden. Peternella is overleden vóór 1792 in Heusden, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Arie Bastiaanszn. van Helden, geboren op zaterdag 29 januari 1791 in Wijk. Volgt IX-k.
3 Peternella van Helden, geboren op maandag 17 december 1792 in Wijk. Volgt IX-l.
4 Frans Bastiaansz van Helden, geboren op woensdag 19 november 1794 in Wijk. Volgt IX-m.
5 Klaas Bastiaansz van Helden, geboren op woensdag 19 november 1794 in Wijk. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1794 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Klaas is overleden op zaterdag 3 mei 1800 in Wijk, 5 jaar oud.
Tweeling:
Klaas is een tweelingbroer van Frans.
6 Maria van Helden. Zij is gedoopt op vrijdag 10 februari 1797 in Heusden. Maria is overleden op zaterdag 17 september 1803 in Heusden, 6 jaar oud.
7 Antonia van Helden, gedoopt op zondag 23 juni 1799 in Heusden. Volgt IX-n.
8 Nicolaas Bastiaansz van Helden, geboren op zondag 3 mei 1801 in Wijk. Volgt IX-o.
9 Maria van Helden, geboren op zaterdag 17 september 1803 in Wijk. Zij is gedoopt op donderdag 22 september 1803 in Heusden. Maria is overleden op dinsdag 1 februari 1820 in Wijk, 16 jaar oud.
10 Joost van Helden, geboren op donderdag 7 mei 1807 in Wijk. Volgt IX-p.
VIII-j Cornelis Ariensz. van Helden, zoon van Arie Bastiaensz. van Helden (zie VII-g) en Marie van den Heuvel. Hij is gedoopt op zondag 20 november 1763 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Cornelis is overleden op zondag 16 januari 1853 in Wijk en Aalburg, 89 jaar oud.
Beroep:
Bouwman/landbouwer
Huwelijk:
Tr. impost Aalburg, 14-12-1792, f 6,-
Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 14 december 1792 in Aalburg met Maria Antoniesdr van Wijk, 21 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 2 augustus 1771 in Aalburg, dochter van Antonie Gijsbertszn. van Wijk en Anna (Anneke) Antonisdr. de Jong. Zij is gedoopt op zondag 4 augustus 1771 in Aalburg. Maria is overleden op vrijdag 3 november 1848 in Wijk, 77 jaar oud.
Beroep:
Bouwvrouw.
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 Arien Cornelisse van Helden, geboren op vrijdag 8 maart 1793 in Aalburg. Hij is gedoopt op zaterdag 9 maart 1793 in Aalburg [bron: Doopboek Ned. Ger. Gemeente]. Arien is overleden op vrijdag 10 februari 1865 in Wijk, 71 jaar oud. Arien bleef ongehuwd.
2 Antonie Cornelisz van Helden, geboren op zaterdag 28 juni 1794 in Wijk. Volgt IX-q.
3 Maria van Helden, geboren op woensdag 9 december 1795 in Wijk. Volgt IX-r.
4 Anneke van Helden, geboren op zondag 1 maart 1801 in Wijk. Volgt IX-s.
5 Francijntje van Helden, geboren op zondag 28 november 1802 in Wijk. Volgt IX-t.
6 Jenneke van Helden, geboren op vrijdag 7 augustus 1807 in Wijk. Volgt IX-u.
7 Cornelis Corneliszn van Helden, geboren op zaterdag 13 oktober 1810 in Wijk. Volgt IX-v.
8 Josina Cornelisdr van Helden, geboren op zaterdag 13 oktober 1810 in Wijk. Volgt IX-w.
VIII-k Leendert Ariënszn van Helden, zoon van Arie Bastiaensz. van Helden (zie VII-g) en Marie van den Heuvel. Hij is gedoopt op vrijdag 20 december 1765 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Leendert is overleden op zaterdag 10 september 1831 in Wijk, 65 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Leendert trouwde, 25 jaar oud, op zondag 13 november 1791 in Wijk met Pieternella van der Wal/Wel, 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 29 oktober 1791 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 13 november 1791 in Wijk. Pieternella is een dochter van Pieter van der Walle en Antonia Doedijns. Zij is gedoopt op zondag 19 november 1769 in Eethen. Pieternella is overleden op zaterdag 29 juni 1844 in Wijk, 74 jaar oud.
Doop:
Petronella van der Wal is gedoopt onder de naam ’van der Walle’.
Kinderen van Leendert en Pieternella:
1 Maria Leendertsdr van Helden, geboren op vrijdag 16 maart 1792 in Wijk. Volgt IX-x.
2 Pieter Leendertszn van Helden, geboren op dinsdag 16 december 1794 in Wijk. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1794 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.].
3 Antonia Leendertsdr van Helden, geboren op zaterdag 2 januari 1796 in Wijk. Volgt IX-y.
4 Aaltje Leendertsdr. van Helden, geboren op zaterdag 2 januari 1796 in Wijk. Volgt IX-z.
5 Francina Leendertsdr van Helden, geboren op zondag 9 april 1797 in Wijk. Volgt IX-aa.
6 Pieter Leendertszn van Helden, geboren op woensdag 22 oktober 1800 in Wijk. Volgt IX-ab.
7 Lena Leendertsdr van Helden, geboren op woensdag 22 oktober 1800 in Wijk. Zij is gedoopt op zondag 26 oktober 1800 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Lena is overleden op zaterdag 16 augustus 1817 in Wijk, 16 jaar oud.
Tweeling:
Lena is een tweelingzus van Peter.
8 Johanna Leendertsdr. van Helden, geboren op maandag 24 januari 1803 in Wijk. Volgt IX-ac.
9 Arien Leendertszn van Helden, geboren op zondag 26 februari 1804 in Wijk. Hij is gedoopt op zondag 4 maart 1804 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Arien is overleden op zaterdag 1 oktober 1825 in Wijk, 21 jaar oud. Arien bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider.
10 Jenneke Leendertsdr van Helden, geboren op zaterdag 3 mei 1806 in Wijk. Hij is gedoopt op zondag 11 mei 1806 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Jenneke is overleden op zondag 13 maart 1825 in Wijk, 18 jaar oud.
11 Jan Leendertszn. van Helden, geboren op zondag 11 februari 1810 in Wijk. Hij is gedoopt op woensdag 14 februari 1810 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Jan is overleden op dinsdag 16 januari 1900 in Wijk, 89 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
Akkerbouwer.
VIII-l Aart Arienszn. van Helden, zoon van Arie Bastiaensz. van Helden (zie VII-g) en Marie van den Heuvel. Hij is gedoopt op donderdag 26 november 1767 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Aart is overleden op vrijdag 8 april 1836 in Wijk, 68 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
BRONNEN:
Archief schout en schepenen Wijk, inv. nr. 827
Akte van visitatie op verzoek van Steeven van Drunen van een huis verkocht door Arie Sluijmers en Aart Ariense van Helden.

DTB 8, fol. 52v, 21 en 22 augustus 1804.
van eenie verkogte meubilaire goederen en boeken van Aart Ariensz van Helden als erfgenaam van Benjamin Cornelis van Leeuwen
geprovonieert is f 340.15.0
den XL penning bedraagt f 8.10.6
de X verhooging bedraagt f 0.17.2.
Huwelijk:
Aart en Agnesia Sophia o.t. en tr. voor de schepenbank-Wijk.
Aart trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 9 december 1801 in Wijk met Agnesia Sofia van Leeuwen, 35 jaar oud, nadat zij op maandag 16 november 1801 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 9 december 1801 in Wijk. Agnesia is een dochter van Wilhelmus Antonius van Leeuwen en Beatrix Mesteker. Zij is gedoopt op zaterdag 1 maart 1766 in Bruchem [bron: DTB-0501-Bruchem.]. Agnesia is overleden op vrijdag 13 oktober 1826 in Wijk, 60 jaar oud.
Huwelijk:
Agnesia Sophia was wed. van Teunis Bastiaansz Vos (ged. Wijk 09-05-1773).
Haar eerste huwelijk werd voltrokken te Wijk, o.t./tr. 30-08/16-09-1792.
Aart en Agnesia Sophia o.t. en tr. voor de schepenbank-Wijk.
Kinderen van Aart en Agnesia:
1 Wilhelmus Antonie van Helden, geboren op vrijdag 15 oktober 1802 in Wijk. Volgt IX-ad.
2 Arien Aartse van Helden, geboren op maandag 23 januari 1804 in Wijk. Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1804 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Arien is overleden op woensdag 5 december 1810 in Wijk, 6 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 8 december 1810 in Wijk.
3 Benjamin Cornelis van Helden, geboren op zondag 3 maart 1805 in Wijk. Volgt IX-ae.
VIII-m Anneken Ariese van Helden, dochter van Arie Bastiaensz. van Helden (zie VII-g) en Marie van den Heuvel. Zij is gedoopt op zondag 3 mei 1772 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Anneken is overleden op zondag 7 oktober 1849 in Wijk, 77 jaar oud.
Huwelijk:
Anneke en Gijsbert o.t. en tr. voor de schepenbank-Wijk.
Anneken trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 13 mei 1802 in Wijk met Gijsbert Willemszn. van Helden, 25 jaar oud, nadat zij op donderdag 22 april 1802 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 13 mei 1802 in Wijk. Zie VIII-r voor persoonsgegevens van Gijsbert.
Kinderen van Anneken en Gijsbert:
1 Willem Gijsbertszn. van Helden, geboren op dinsdag 1 maart 1803 in Wijk. Volgt IX-af.
2 Arij Gijsbertszn van Helden, geboren op woensdag 15 februari 1809 in Wijk. Volgt IX-ag.
VIII-n Gijsbert Korstiaanszn van Helden, zoon van Korstiaan Gijsbertszn. van Helden (zie VII-m) en Jakomijntje Dirksdr Bouman. Hij is gedoopt op zondag 20 juli 1783 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Gijsbert is overleden op vrijdag 12 oktober 1866 in Wijk, 83 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer/bouwman.
Gijsbert trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 8 mei 1818 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 3.] met Wouterke voor den Dag, 36 jaar oud. Wouterke is geboren op donderdag 10 januari 1782 in Eethen, dochter van Arien (Voor den) Dag en Anneke (Anna) Verkuil. Zij is gedoopt op zondag 10 februari 1782 in Eethen. Wouterke is overleden op dinsdag 1 juli 1862 in Wijk, 80 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Wouterke:
1 Corstiana van Helden, geboren op zaterdag 3 juli 1819 in Wijk. Volgt IX-ah.
2 Anna van Helden, geboren op zaterdag 25 november 1820 in Wijk. Anna is overleden op zaterdag 10 maart 1849 in Wijk, 28 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.
3 Korstiaan van Helden, geboren op vrijdag 22 maart 1822 in Wijk. Korstiaan is overleden op vrijdag 7 november 1823 in Wijk, 1 jaar oud.
Tweeling:
Korstiaan was een tweelingbroer van het levenloos geboren kind.
4 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 22 maart 1822 in Wijk.
Tweeling:
Dit levenloos geboren kind vormde een tweeling met Korstiaan.
VIII-o Dirk Korstiaanszn van Helden, zoon van Korstiaan Gijsbertszn. van Helden (zie VII-m) en Jakomijntje Dirksdr Bouman. Hij is gedoopt op zondag 18 september 1785 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Dirk is overleden op zondag 1 juni 1873 in Wijk, 87 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer.
Algemeen:
Was diaken van 1826 - 1828.
Dirk trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 3 mei 1822 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 5.] met Anneke Jansdr. Blijenberg, 34 jaar oud. Anneke is een dochter van Jan Blijenberg en Maria van Rijswijk. Zij is gedoopt op zondag 25 november 1787 in Wijk. Anneke is overleden op woensdag 21 september 1853 in Wijk, 65 jaar oud.
Beroep:
Particuliere.
Kinderen van Dirk en Anneke:
1 Corstiaan van Helden, geboren op dinsdag 11 februari 1823 in Wijk. Volgt IX-ai.
2 Jan van Helden, geboren op zondag 28 maart 1824 in Wijk. Volgt IX-aj.
3 Frans Dirkszn van Helden, geboren op maandag 5 september 1825 in Wijk. Volgt IX-ak.
4 Maria van Helden, geboren op donderdag 20 september 1827 in Wijk. Volgt IX-al.
5 Jacobus van Helden, geboren op dinsdag 7 september 1830 in Wijk. Volgt IX-am.
VIII-p Josina Korstiaansdr van Helden is geboren op zondag 10 februari 1788 in Wijk, dochter van Korstiaan Gijsbertszn. van Helden (zie VII-m) en Jakomijntje Dirksdr Bouman. Zij is gedoopt op zondag 10 februari 1788 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Josina is overleden op donderdag 23 juni 1859 in Wijk, 71 jaar oud [bron: BS-Wijk, aktenr 23]. Josina trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1817 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 10.] met Jan Klaasz Bouman, 37 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 13 januari 1780 in Wijk, zoon van Klaas Bouman en Eijke van Rijswijk. Hij is gedoopt op donderdag 13 januari 1780 in Wijk. Jan is overleden op maandag 8 februari 1858 in Wijk, 78 jaar oud.
Beroep:
Broodbakker/bouwman.
Kinderen van Josina en Jan:
1 Eijken Bouman, geboren op donderdag 25 juni 1818 in Wijk. Eijken is overleden op vrijdag 7 januari 1876 in Wijk, 57 jaar oud.
2 Korstiaan Bouman, geboren op zaterdag 7 augustus 1819 in Wijk. Korstiaan is overleden op donderdag 6 februari 1890 in Wijk, 70 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer.
3 Jacomijna Bouman, geboren op maandag 11 juni 1821 in Wijk. Jacomijna is overleden op dinsdag 13 december 1892 in Wijk en Aalburg, 71 jaar oud.
4 Klaas Bouman, geboren op dinsdag 8 juni 1824 in Wijk. Volgt IX-an.
5 Heiltje Bouman, geboren op zondag 5 maart 1826 in Wijk. Heiltje is overleden op woensdag 16 februari 1881 in Wijk, 54 jaar oud.
VIII-q Lijske Korstiaansdr van Helden is geboren op donderdag 2 mei 1793 in Wijk, dochter van Korstiaan Gijsbertszn. van Helden (zie VII-m) en Jakomijntje Dirksdr Bouman. Zij is gedoopt op zondag 5 mei 1793 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Lijske is overleden op woensdag 2 april 1851 in Wijk, 57 jaar oud. Lijske trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 4 mei 1819 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 3.] met Dirk Jansz Stolzenbach, 34 jaar oud. Dirk is een zoon van Jan Joost Stolzenbach en Jenneke Bouman. Hij is gedoopt op zondag 19 september 1784 in Wijk. Dirk is overleden op zaterdag 9 mei 1829 in Wijk, 44 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
Algemeen:
Lijsken van Helden en Dirk Stolzenbach waren neef en nicht.
Kinderen van Lijske en Dirk:
1 Johannis Stolsenbach, geboren op maandag 31 januari 1820 in Wijk. Johannis is overleden op zaterdag 18 november 1848 in Wijk, 28 jaar oud.
2 Jacomijna Stolsenbach, geboren op donderdag 1 mei 1823 in Wijk. Jacomijna is overleden op zondag 13 juni 1824 in Wijk, 1 jaar oud.
3 Jacomijna Stolsenbach, geboren op dinsdag 12 april 1825 in Wijk. Jacomijna is overleden op woensdag 12 januari 1876 in Wijk, 50 jaar oud.
4 Koenraad Stolsenbach, geboren op maandag 14 januari 1828 in Wijk. Koenraad is overleden op dinsdag 2 oktober 1832 in Wijk, 4 jaar oud.
VIII-r Gijsbert Willemszn. van Helden, zoon van Willem Gijsbertszn. van Helden (zie VII-o) en Margrieta (Grietje) Bax. Hij is gedoopt op zondag 9 februari 1777 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Gijsbert is overleden op zaterdag 29 juli 1848 in Wijk, 71 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
Huwelijk:
Anneke en Gijsbert o.t. en tr. voor de schepenbank-Wijk.
Gijsbert trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 13 mei 1802 in Wijk met Anneken Ariese van Helden, 30 jaar oud, nadat zij op donderdag 22 april 1802 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 13 mei 1802 in Wijk. Zie VIII-m voor persoonsgegevens van Anneken.
Kinderen van Gijsbert en Anneken: zie VIII-m.
VIII-s Rookus Willemszoon (Rochus) van Helden is geboren op zaterdag 25 november 1780 in Wijk, zoon van Willem Gijsbertszn. van Helden (zie VII-o) en Margrieta (Grietje) Bax. Hij is gedoopt op zondag 26 november 1780 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Rookus is overleden op woensdag 28 februari 1866 in Wijk, 85 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
Huwelijk:
Rochus en Janna o.t./tr. voor de schepenbank-Wijk.
Rookus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 18 november 1807 in Wijk met Johanna (Janna) Kraaij, 20 jaar oud, nadat zij op woensdag 28 oktober 1807 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 18 november 1807 in Wijk. Johanna is geboren op maandag 25 december 1786 in Veen, dochter van Albertus Kraaij en Willemina van Wijnen. Zij is gedoopt op dinsdag 26 december 1786 in Veen. Johanna is overleden op zondag 23 maart 1851 in Wijk, 64 jaar oud.
Huwelijk:
Rochus en Janna o.t./tr. voor de schepenbank-Wijk.
Kinderen van Rookus en Johanna:
1 Willem Rochuszn van Helden, geboren op zondag 17 september 1809 in Wijk. Volgt IX-ao.
2 Willemina van Helden, geboren op vrijdag 21 december 1810 in Wijk. Volgt IX-ap.
3 Grietje van Helden, geboren op vrijdag 19 maart 1813 in Wijk. Volgt IX-aq.
VIII-t Josina Willemsdr. van Helden, dochter van Willem Gijsbertszn. van Helden (zie VII-o) en Margrieta (Grietje) Bax. Zij is gedoopt op zondag 9 januari 1785 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Josina is overleden op dinsdag 24 juli 1860 in Wijk, 75 jaar oud.
Huwelijk:
Gerrit en Josina o.t./tr. voor de schepenbank-Wijk.
Josina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 26 december 1810 in Wijk [bron: DTB ind 6a-folio 7] met Gerrit Gerritszn. van Helden, 26 jaar oud, nadat zij op vrijdag 21 december 1810 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 26 december 1810 in Wijk. Zie VIII-aq voor persoonsgegevens van Gerrit.
VIII-u Dirk van Helden, zoon van Claas Gerritszn. van Helden (zie VII-r) en Dirkje in de Weij. Hij is gedoopt op zondag 19 september 1779 in Delft.
Beroep:
Eerste Lieutenant bij het 16e Bataillon Landmilitie (in 1814 reeds)
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op zondag 6 november 1803 in Delft met Maartje (Masje) Jekel, 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 22 oktober 1803 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Maartje is geboren op zaterdag 22 augustus 1778 in Delft, dochter van Johan Frederik Jekel en Trijntje Koebergh. Maartje is overleden op vrijdag 19 juli 1816 in Delft, 37 jaar oud [bron: BS-Delft, aktenr. 248.].
Kinderen van Dirk en Maartje:
1 Johan Frederik van Helden, geboren op woensdag 9 mei 1804 in Rijswijk (ZH). Hij is gedoopt op zondag 13 mei 1804 in Rijswijk (ZH).
2 Clasina Catharina Petronella van Helden, geboren op woensdag 6 juli 1814 in Halsteren.
VIII-v Gerard (Gerrit/Gerardus) van Helden is geboren op vrijdag 18 september 1778 in Delft, zoon van Adrianus Gerritszn. van Helden (zie VII-s) en Elisabeth Willemeijns/Welleijns. Hij is gedoopt op zondag 20 september 1778 in Delft. Gerard is overleden op zaterdag 22 oktober 1842 in ’s-Gravenhage, 64 jaar oud [bron: BS-’s-Gravenhage, aktenr 1828.].
Adres:
Korenmarkt 26.9, Oude Delft
Beroep:
Kaarsenmaker en in Breda tapper, aubergiste(herbergier)
Algemeen:
Poorterboek-Rotterdam (292/28)
Gerrit van Helden, geboren te Delft, is op 8 Augustus 1804 geeed tot poorter van Rotterdam.
Vertrokken:
Het gezin is in 1812 vertrokken naar Breda. aldus Registre Civique Breda 1812, volgnummer inschrijving 4106.
Gerard trouwde, 23 jaar oud, op zondag 25 oktober 1801 in Delft met Sara Maria Middendorp, 23 jaar oud, nadat zij op zaterdag 10 oktober 1801 in Delft in ondertrouw zijn gegaan. Sara is een dochter van Hendrik Middendorp en Dina van Struijk. Zij is gedoopt op donderdag 27 november 1777 in Delft.
Adres:
Botersloot, Rotterdam (Het echtpaar heeft hier ook een aantal jaren gewoond.)
Kinderen van Gerard en Sara:
1 Gerardus Marinus van Helden, geboren op woensdag 2 december 1801 in Delft. Volgt IX-ar.
2 Johanna Paulina Gerritsdr. van Helden, geboren op dinsdag 26 februari 1805 in Rotterdam. Zij is gedoopt op zondag 3 maart 1805 in Rotterdam.
3 Adrianus Johannes Gerritszn. van Helden, geboren op zaterdag 10 september 1808 in Rotterdam. Hij is gedoopt op zondag 25 september 1808 in Rotterdam. Adrianus is overleden op dinsdag 13 april 1813 in Breda, 4 jaar oud [bron: BS-Breda, aktenr 162.].
4 Paulus Johannes Gerritszn. van Helden, geboren op zondag 18 november 1810 in Rotterdam. Volgt IX-as.
5 Sara Elisabeth van Helden, geboren op vrijdag 28 mei 1813 in Breda. Volgt IX-at.
6 Adrianus van Helden, geboren op woensdag 4 oktober 1815 in Breda [bron: BS-Breda, aktenr 352].
7 Frans Gerritszn. van Helden, geboren op donderdag 17 december 1818 in Breda. Volgt IX-au.
8 Maria van Helden, geboren op zaterdag 2 november 1822 in Rotterdam. Maria is overleden op vrijdag 30 mei 1823 in Rotterdam, 6 maanden oud.
VIII-w Samuel Johannes van Helden, zoon van Adrianus Gerritszn. van Helden (zie VII-s) en Elisabeth Willemeijns/Welleijns. Hij is gedoopt op zondag 19 februari 1792 in Delft. Samuel is overleden op donderdag 16 juli 1829 in Delft, 37 jaar oud [bron: BS-Delft, aktenr. 319.].
Beroep:
Kaarsenmaker.
Testament:
Er is van hem een testament in 1817, 1826 en 1829, waarbij de boedelscheiding is geregeld.
Samuel:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 30 oktober 1816 in ’s-Gravenhage [bron: BS-’s-Gravenhage, aktenr 162A.] met Maria Johanna Sluijter, ongeveer 31 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1785 in ’s-Gravenhage, dochter van Johannes Marinus Sluijter en Johanna Maria Greij. Maria is overleden op maandag 14 juni 1824 in Delft, ongeveer 39 jaar oud [bron: BS-Delft, aktenr. 170.].
Overlijden:
Maria Johanna is overleden tijdens de bevalling of vlak na de geboorte van haar zoon Johannis Marinus.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 2 maart 1826 in Delft [bron: BS-Delft, aktenr. 16.] met Maria Catharina de Wilde, 27 jaar oud. Maria is geboren op zondag 6 januari 1799 in Delft, dochter van Francois de Wilde en Elizabeth Jacoba van Noordeloos. Zij is gedoopt op zondag 13 januari 1799 in Delft.
Kinderen van Samuel en Maria (1):
1 Adrianus Eliza van Helden, geboren op donderdag 24 juli 1817 in Delft [bron: BS-Delfshaven, aktenr 303.]. Adrianus is overleden op dinsdag 30 december 1817 in Delft, 5 maanden oud [bron: BS-Delft, aktenr. 502.].
2 Johannis Marinus van Helden, geboren op woensdag 17 februari 1819 in Delft [bron: BS-Delft, aktenr. 74.]. Johannis is overleden op vrijdag 18 juli 1823 in Delft, 4 jaar oud [bron: BS-Delfshaven, aktenr 274.].
3 Elizabeth Adriana van Helden, geboren op dinsdag 21 maart 1820 in Delft [bron: BS-Delft, aktenr. 118.].
4 Johannis Marinus van Helden, geboren op maandag 14 juni 1824 in Delft [bron: BS-Delft, aktenr. 282.]. Johannis is overleden op zaterdag 30 oktober 1824 in ’s-Gravenhage, 4 maanden oud [bron: BS-’s-Gravenhage, aktenr 1027.].
Kinderen van Samuel en Maria (2):
5 Jacoba Elizabeth van Helden, geboren op dinsdag 5 december 1826 in Delft [bron: BS-Delft, aktenr. 551.]. Jacoba is overleden op zondag 8 april 1827 in Delft, 4 maanden oud [bron: BS-Delft, aktenr. 138.].
6 Francois Adrianus van Helden, geboren op dinsdag 12 februari 1828 in Delft [bron: BS-Delft, aktenr. 71.]. Francois is overleden op woensdag 16 april 1828 in Delft, 2 maanden oud [bron: BS-Delft, aktenr. 153.].
7 Francina Adriana van Helden, geboren op zaterdag 10 januari 1829 in Delft [bron: BS-Delft16.]. Francina is overleden op dinsdag 13 januari 1829 in Delft, 3 dagen oud [bron: BS-Delft, aktenr. 19.].
VIII-x Gerardus van Helden is geboren op donderdag 22 maart 1792 in Nootdorp, zoon van Johannes Bernardus van Helden (zie VII-t) en Marija Bon. Hij is gedoopt op zondag 25 maart 1792 in Nootdorp. Gerardus is overleden op zondag 9 mei 1830 in ’s-Gravenhage, 38 jaar oud.
Beroep:
Verwersknecht/verwer.
Gerardus trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 12 november 1823 in ’s-Gravenhage [bron: BS-’s-Gravenhage, aktenr 368.] met Kaatje Theebaal, 29 jaar oud. Kaatje is geboren op zondag 26 oktober 1794 in Nootdorp, dochter van Jan Tebaal (Baal te, Teebaal, werd later Theebaal) en Maria Slootweg.
Beroep:
Dienstbode.
Kind van Gerardus en Kaatje:
1 Johannes Bernardus van Helden, geboren op zaterdag 24 december 1825 in ’s-Gravenhage. Johannes is overleden op woensdag 19 april 1826 in ’s-Gravenhage, 3 maanden oud [bron: BS-’s-Gravenhage, aktenr 449].
VIII-y Aagje Bastiaansdr van Helden is geboren op vrijdag 7 januari 1791 in Wijk, dochter van Bastiaan Geeritszn. van Helden (zie VII-w) en Lijsken Aartse Vos. Zij is gedoopt op zondag 9 januari 1791 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Aagje is overleden op woensdag 19 oktober 1831 in Veen, 40 jaar oud. Aagje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 21 augustus 1819 in Veen [bron: BS-Veen, aktenr 4.] met Arien Monfrooij, 25 jaar oud. Arien is geboren op vrijdag 25 april 1794 in Veen, zoon van Gerrit Monfrooij en Anna Huijgen. Hij is gedoopt op zondag 27 april 1794 in Veen. Arien is overleden op dinsdag 1 maart 1864 in Veen, 69 jaar oud. Arien trouwde later op zaterdag 4 juli 1835 in Veen [bron: BS-Veen, aktenr 5.] met Aartje van Helden (1796-1857), zie VIII-ab.
Beroep:
Arbeider.
Huwelijk:
Na het overlijden van Aagje in 1831 hertrouwt Arie in 1835 met de zuster vaqn Aagje.
Kinderen van Aagje en Arien:
1 Anna Monfrooij, geboren op maandag 20 september 1819 in Veen. Anna is overleden op dinsdag 6 april 1858 in Veen, 38 jaar oud.
2 Bastiaan Monfrooij, geboren op zaterdag 5 januari 1822 in Veen.
3 Gerrit Monfrooij, geboren op dinsdag 2 maart 1824 in Veen. Gerrit is overleden op maandag 5 april 1858 in Veen, 34 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
4 Leendert Monfrooij, geboren op maandag 23 oktober 1826 in Veen. Leendert is overleden op maandag 14 augustus 1876 in Veen, 49 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
5 Jan Monfrooij, geboren op maandag 28 september 1829 in Poederooijen [bron: BS-Poederoijen, aktenr 24]. Jan is overleden op vrijdag 14 november 1845 in Veen, 16 jaar oud.
VIII-z Maria Basitaansdr van Helden is geboren op maandag 1 juli 1793 in Wijk, dochter van Bastiaan Geeritszn. van Helden (zie VII-w) en Lijsken Aartse Vos. Zij is gedoopt op zondag 7 juli 1793 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Maria is overleden op woensdag 18 mei 1870 in Wijk, 76 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
Buitenechtelijk:
Maria had een buitenechtelijke dochter, genaamd Dirkje geboren in 1820.
Kind van Maria uit onbekende relatie:
1 Dirkje van Helden, geboren op zaterdag 26 augustus 1820 in Wijk. Dirkje is overleden op zondag 20 januari 1822 in Wijk, 1 jaar oud.
Buitenechtelijk:
Dirkje is een buitenechtelijk kind van Maria van Helden.
VIII-aa Gerrit van Helden is geboren op dinsdag 21 april 1795 in Wijk, zoon van Bastiaan Geeritszn. van Helden (zie VII-w) en Lijsken Aartse Vos. Hij is gedoopt op zondag 26 april 1795 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Gerrit is overleden op zondag 25 januari 1885 in Wijk, 89 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Lidmaat:
Aangenomen, na belijdenis des geloofs, op 24 maart 1820
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 30 september 1818 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 6.] met Maaijke de Poorter, 21 jaar oud. Maaijke is geboren op vrijdag 28 april 1797 in Wijk, dochter van Ruth de Poorter en Elisabeth Vos. Zij is gedoopt op zondag 30 april 1797 in Wijk. Maaijke is overleden op dinsdag 26 februari 1867 in Wijk, 69 jaar oud.
Lidmaat:
Aangenomen, na belijdenis des geloofs, op 24 maart 1820
Kinderen van Gerrit en Maaijke:
1 Leijske/Leske van Helden, geboren op zaterdag 9 januari 1819 in Wijk. Leijske/Leske is overleden op maandag 23 april 1821 in Wijk, 2 jaar oud [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 11].
2 Heiltje van Helden, geboren op maandag 3 april 1820 in Wijk. Heiltje is overleden op dinsdag 29 januari 1822 in Wijk, 1 jaar oud [bron: BS-Wijk, aktenr 5].
3 Lijske van Helden, geboren op donderdag 19 juli 1821 in Wijk. Lijske is overleden op maandag 2 september 1822 in Wijk, 1 jaar oud.
4 Bastiaan van Helden, geboren op vrijdag 28 maart 1823 in Wijk. Volgt IX-av.
5 Rutger van Helden, geboren op zaterdag 28 augustus 1824 in Wijk. Rutger is overleden op dinsdag 23 augustus 1831 in Wijk, 6 jaar oud.
6 Leske van Helden, geboren op vrijdag 30 december 1825 in Wijk. Volgt IX-aw.
7 Heiltje van Helden, geboren op dinsdag 22 juli 1828 in Wijk. Heiltje is overleden op vrijdag 15 april 1831 in Wijk, 2 jaar oud.
8 Aart van Helden, geboren op vrijdag 22 januari 1830 in Wijk. Aart is overleden op vrijdag 21 december 1832 in Wijk, 2 jaar oud.
9 Rutger van Helden, geboren op dinsdag 4 oktober 1831 in Wijk. Rutger is overleden op dinsdag 4 oktober 1831 in Wijk, geen dag oud.
Geboorte:
Rutger is om ca 03.00 uur geboren en om ca 06.00 overleden.
10 Aagje Elizabeth van Helden, geboren op zaterdag 1 maart 1834 in Wijk. Volgt IX-ax.
11 Aagje van Helden, geboren op vrijdag 15 juli 1836 in Wijk. Aagje is overleden op woensdag 4 april 1883 in Wijk, 46 jaar oud.
12 Rutger van Helden, geboren op zaterdag 4 november 1837 in Wijk. Rutger is overleden op zaterdag 11 juni 1898 in Wijk, 60 jaar oud. Rutger bleef ongehuwd.
VIII-ab Aartje van Helden is geboren op woensdag 16 november 1796 in Wijk, dochter van Bastiaan Geeritszn. van Helden (zie VII-w) en Lijsken Aartse Vos. Zij is gedoopt op zondag 27 november 1796 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Aartje is overleden op donderdag 21 mei 1857 in Veen, 60 jaar oud.
Buitenechtelijk:
Aartje had een buitenechtelijk kind, genaamd Leske. De aangifte van de geboorte werd gedaan door haar schoonzuster Maaike de Poorter, huijsvrouw van haar broer Gerrit van Helden.
Aartje trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 4 juli 1835 in Veen [bron: BS-Veen, aktenr 5.] met Arien Monfrooij, 41 jaar oud. Arien is geboren op vrijdag 25 april 1794 in Veen, zoon van Gerrit Monfrooij en Anna Huijgen. Hij is gedoopt op zondag 27 april 1794 in Veen. Arien is overleden op dinsdag 1 maart 1864 in Veen, 69 jaar oud. Arien is weduwnaar van Aagje Bastiaansdr van Helden (1791-1831), met wie hij trouwde op zaterdag 21 augustus 1819 in Veen [bron: BS-Veen, aktenr 4.], zie VIII-y.
Beroep:
Arbeider.
Huwelijk:
Na het overlijden van Aagje in 1831 hertrouwt Arie in 1835 met de zuster vaqn Aagje.
Kinderen van Aartje en Arien:
1 Leske van Helden, geboren op donderdag 4 december 1823 in Wijk. Volgt IX-ay.
2 (Levenloos) Monfrooij, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 7 augustus 1836 in Veen.
3 Aagje Monfrooij, geboren op donderdag 26 oktober 1837 in Veen. Aagje is overleden op vrijdag 22 juni 1838 in Veen, 7 maanden oud.
4 (Levenloos) Monfrooij, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 26 oktober 1837 in Veen.
5 Antonie Monfrooij, geboren op woensdag 11 augustus 1841 in Veen. Antonie is overleden op zondag 4 december 1842 in Veen, 1 jaar oud.
VIII-ac Leendert Bastiaanszn. van Helden is geboren op donderdag 14 januari 1802 in Wijk, zoon van Bastiaan Geeritszn. van Helden (zie VII-w) en Lijsken Aartse Vos. Hij is gedoopt op woensdag 20 januari 1802 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Leendert is overleden op woensdag 7 november 1838 in Wijk, 36 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Leendert trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 1 april 1835 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 1.] met Johanna Bertram, 23 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 22 januari 1812 in Wijk, dochter van Willem Bertram en Johanna Scheffers. Johanna is overleden op donderdag 14 november 1839 in Wijk, 27 jaar oud.
Beroep:
Particuliere.
Kinderen van Leendert en Johanna:
1 Johanna van Helden, geboren op maandag 27 juli 1835 in Wijk. Johanna is overleden op zaterdag 30 april 1836 in Wijk, 9 maanden oud.
2 Bastiaan van Helden, geboren op donderdag 1 september 1836 in Wijk. Bastiaan is overleden op maandag 28 augustus 1837 in Wijk, 11 maanden oud.
3 Johanna van Helden, geboren op zondag 31 december 1837 in Wijk. Volgt IX-az.
VIII-ad Johanna Jansdr. van Helden, dochter van Jan Petersz. van Helden (zie VII-ac) en Hendriksjen Rijnbrandtsdr. van de Berg. Zij is gedoopt op zondag 27 januari 1765 in Rijsoord (gemeente Ridderkerk). Johanna is overleden op dinsdag 7 december 1841 in Hendrik Ido Ambacht, 76 jaar oud [bron: BS-Hendrik Ido Ambacht, aktenr 57].
Huwelijk:
Op den 5, 12 en 19 meij zijn alhier onverhindert geproclameert
Arij Dirkse Gelderblom, j.m. van IJsselmonde en wonende in Sandelingen-Ambacht
(gegoed, dit betekende niet boven de 2000 gulden) en
Joanna Janse van Helden, j.d. gebooren en wonende onder Ridderkerk,
kerkelijk te Rijsoort. Bewijs is gegeven na Rijsoort om aldaar, waar zij in ondertrouw waren opgenomen, te trouwen.
Lidmaat:
(Jaarboek 1992 Ons Voorgeslacht)
Naamlijst van de ledematen der gemeente Hendrik Ido en Zandelingen Ambacht, beginnende van den jaare 1792 (Archief Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente H I Ambacht, inv nr 155):
Johanna Janesen van Helden, van Ridderkerk.
Schuld:
Notariele acte 4871, folio 21 en anno 1812
Johanna van Helden, wed Ary Gelderblom arbeider te Hendrik Ido Ambacht is schuldig aan Huijg Jansz Leeuwenburgh, bouwman te Hendrik Ido Ambacht, 600 gulden.
Testament:
Uit ’Ons Voorgeslacht"het volgende:
Testament: NA H.I.Ambacht, no 4866, d.d. 22.07.1801
Brij Gelderblom en Johanna van Helden op 3 en 22 Juli 1801 (not. arch. 4866) testament gemaakt te Hendrik Ido Ambacht waarin zij opnamen dat de langstlevende alles erft.
Johanna trouwde, 28 jaar oud, op zondag 5 mei 1793 in Rijsoord met Ary Dirkszn. Gelderblom, 27 jaar oud, nadat zij op donderdag 3 mei 1792 in Rijsoord (gemeente Ridderkerk) in ondertrouw zijn gegaan. Ary is een zoon van Dirk Jansz Gelderblom en Sijgje Jansdr. Leeuwenburg. Hij is gedoopt op zondag 9 maart 1766 in IJsselmonde. Ary is overleden op dinsdag 21 januari 1812 in Hendrik Ido Ambacht, 45 jaar oud.
Beroep:
Vlasboer
Testament:
Testament NA H.I.Ambacht, No. 4866, d.d. 22-07-1801
Langstlevende erft alles.
Kinderen van Johanna en Ary:
1 Dirk Gelderblom, geboren op zaterdag 26 juli 1794 in Hendrik Ido Ambacht. Hij is gedoopt op zondag 27 juli 1794 in Hendrik Ido Ambacht.
2 Hendrikje Gelderblom, geboren op maandag 3 augustus 1795 in Sandelingen Ambacht. Zij is gedoopt op zondag 9 augustus 1795 in Hendrik Ido Ambacht.
3 Dirk Gelderblom, geboren op donderdag 21 juli 1796 in Sandelingen Ambacht. Hij is gedoopt op zondag 31 juli 1796 in Hendrik Ido Ambacht.
4 Sijgje Gelderblom, geboren op dinsdag 21 augustus 1798 in Hendrik Ido Ambacht. Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1798 in Hendrik Ido Ambacht.
5 Jan Gelderblom, geboren op woensdag 9 april 1800 in Hendrik Ido Ambacht. Hij is gedoopt op vrijdag 11 april 1800 in Hendrik Ido Ambacht. Jan is overleden op vrijdag 19 maart 1869 in Hendrik Ido Ambacht, 68 jaar oud [bron: BS-Hendrik Ido Ambacht, aktenr 19.].
6 Hendrikje Gelderblom, geboren op woensdag 15 september 1802 in Hendrik Ido Ambacht. Zij is gedoopt op zondag 19 september 1802 in Hendrik Ido Ambacht. Hendrikje is overleden op dinsdag 30 maart 1841 in Hendrik Ido Ambacht, 38 jaar oud.
7 Dirk Gelderblom, geboren op donderdag 19 april 1804 in Hendrik Ido Ambacht. Hij is gedoopt op zondag 22 april 1804 in Hendrik Ido Ambacht. Dirk is overleden op vrijdag 17 januari 1812 in Hendrik Ido Ambacht, 7 jaar oud.
8 Leendert Gelderblom, geboren op donderdag 8 januari 1807 in Hendrik Ido Ambacht. Hij is gedoopt op zondag 11 januari 1807 in Hendrik Ido Ambacht.
VIII-ae Cornelis van Helden is geboren op maandag 7 april 1766 in Strijen, zoon van Hendrik Peterszn van Helden (zie VII-af) en Neeltje Jansdr. Kl(e)ijn. Hij is gedoopt op zondag 4 mei 1766 in Strijen. Cornelis is overleden op maandag 25 november 1833 in Cillaarshoek, 67 jaar oud [bron: BS-Cillaarshoek, aktenr. 10.].
Beroep:
Arbeider.
Attestatie:
Jaarboek 1954 Ons Voorgeslacht
Acten van Indemniteit ontvangen of verstrekt door de Kerkeraad van Oud-Beijerland in de jaren 1703-1811.
1778 Cornelis en Pieter van Helden naar Strijen.
Geboorte:
Cornelis heette oorspronkelijk Cornelis Kleijn. Hij was namelijk een buitenechtelijke zoon van Neeltje Jansdr Kleijn.
Bij het huwelijk van zijn moeder met Hendrik Pieterszn van Helden in 1767 is hij erkend. Hij gaat vanaf dit moment verder door het leven als Cornelis van Helden.
Lidmaat:
Lidmaten van de Ned. Herv. Gemeente van Strijen uit het archief van de Kerkeraad dezes gemeente.

Het eigenlijke lidmatenboek vangt eerst aan in 1722 met een overzicht van de namen der lidmaten "binnen den dorpen en heerlijkheid van Strijen Ao 1722".
Onder bij de Steenplaats vanaf 1722 staat vermeld dat
Cornelis lidmaat wordt van de Ned. Herv. Kerk in Strijen op 15 April 1808.
Cornelis ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op zondag 24 oktober 1790 in Strijen met Cornelia Ariensdr. Kleijnjan, 30 jaar oud. Cornelia is geboren op zaterdag 17 mei 1760 in Maasdam, dochter van Arie Florisz Kleijnjan en Neeltje Ariensdr Leegganger. Cornelia is overleden op zaterdag 1 januari 1831 in Strijen, 70 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Cornelia:
1 Neeltje van Helden. Zij is gedoopt op zondag 10 juni 1792 in Cillaarshoek.
2 Neeltje van Helden, geboren op dinsdag 8 april 1794 in Cillaarshoek. Volgt IX-ba.
3 Ariaantje van Helden, geboren op zaterdag 31 december 1796 in Strijen. Zij is gedoopt op zondag 8 januari 1797 in Strijen. Ariaantje is overleden op vrijdag 13 januari 1797 in Strijen, 13 dagen oud.
4 Geertje Cornelisdr van Helden, geboren op woensdag 3 oktober 1798 in Strijen. Volgt IX-bb.
5 Cornelia van Helden, geboren op vrijdag 2 januari 1801 in Strijen. Volgt IX-bc.
6 Arie van Helden, geboren op vrijdag 2 mei 1806 in Strijen. Hij is gedoopt op zondag 4 mei 1806 in Strijen. Arie is overleden op vrijdag 25 september 1818 in Strijen, 12 jaar oud [bron: BS-Strijen, aktenr 62,].
VIII-af Pieter van Helden, zoon van Hendrik Peterszn van Helden (zie VII-af) en Neeltje Jansdr. Kl(e)ijn. Hij is gedoopt op zondag 13 mei 1770 in Klaaswaal. Pieter is overleden op woensdag 5 februari 1794 in Brielle, 23 jaar oud.
Algemeen:
Uit ’Ons Voorgeslacht’ het volgende:
Archief kerkeraad Ned. Herv. Gemeente van Klaaswaal, door dr. D.W. Gravendeel.
Het register der gener die met acte van indemniteit zedert den jare 1773 zijn vertrokken.
1773:
Het kind van Neeltie Klein en Hendrik van Helden, genaamt Pieter oud bijna drie jaeren, na de Westmaas.

16-09-1775:
Het kind van Neeltie Kleijn en Hendrik van Helden oud omtrent 5 jaaren tot sijnen mondigen of trouwdag, na Oud- Beijerland of elders.
In jaarboek 1954 Ons Voorgeslacht:
Acten van Indemniteit ontvangen of verstrekt door de Kerkeraad van Oud-Beijerland in de jaren 1703-1811.
Pieter van Helden, 5 jr. zn van Hendrsk., en Neeltje Klijn van Klaaswaal.

1778 Cornelis en Pieter van Helden naar Strijen.

20-06-1779 Pieter van Helden van Klaaswaal.
Overlijden:
Bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
Pieter van Helden, matroos op ’ s lands uitlegger de Kijkuit onder commando van Kapt. Lt. Holting, liggende op de rede voor Brielle.
Aang overl Brielle 05-02-1794
Doodsoorzaak: pleuris.
Nalatende een weduwe
In de classis van Pro Deo.
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op zondag 22 september 1793 in Middelharnis met Lijntje Mouthaan, 36 jaar oud, nadat zij op vrijdag 30 augustus 1793 in Mijnsherenland in ondertrouw zijn gegaan. Lijntje is een dochter van Abraham Abrahams Mouthaan en Pleuntje Hendriks Rheedijk. Zij is gedoopt op zondag 18 september 1757 in Middelharnis.
Attestatie:
Acten van Indemniteit ontvangen of verstrekt door de Kerkeraad van Oud-Beijerland in de jaren 1703-1811.

12-03-1800
Lijntje Mouthaan en haar kind Pleuntje van Helden van Mijnsherenland naar Oud-Beijerland.
  [bron: Jaarboek 1954 Ons Voorgeslacht]
Buitenechtelijk:
Lijntje had waarschijnlijk een buitenechtelijk kind, genaamd Teuntje en geboren Numansdorp op 06-02-1791. De vader zou zijn Teunis van Vliet.
Kind van Pieter en Lijntje:
1 Pleuntje van Helden, geboren op zondag 10 november 1793 in Mijnsherenland. Zij is gedoopt op zondag 17 november 1793 in Mijnsherenland. Pleuntje is overleden op donderdag 30 november 1854 in Oud-Beijerland, 61 jaar oud [bron: BS-Oud Beijerland, akte nr 118 en BS-Spijkenisse, aktenr 2a.]. Pleuntje bleef ongehuwd.
Beroep:
Particuliere.
Attestatie:
Acten van Indemniteit ontvangen of verstrekt door de Kerkeraad van Oud-Beijerland in de jaren 1703-1811.

12-03-1800
Lijntje Mouthaan en haar kind Pleuntje van Helden van Mijnsheerenland naar Oud-Beierland.
  [bron: Jaarboek 1954 Ons Voorgeslacht]
Belijdenis:
Pleuntje doet belijdenis op 12 April 1845 te Spijkenisse. (Bron: Kerkarchief)
Overlijden:
De aangifte van overlijden is op 01.12.1854 gedaan in Spijkenisse.
VIII-ag Jacob Gerritszn van Helden is geboren op maandag 28 december 1761 in Giessen, zoon van Geerit/Gerrit Ariensz van Helden (zie VII-ag) en Gijsbertje Jacobsdr van Nieuwenhuizen. Hij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1762 in Giessen. Jacob is overleden op woensdag 15 juli 1829 in Rijswijk (NBr), 67 jaar oud [bron: BS-Rijswijk (NB), akte nr 3.].
Beroep:
Bouwman.
Impost begraven:
Op 20-05-1799 geeft Jacob van Helden aan het lijk van zijn kind Gijsbertje F 3,--
(Register van ontvangst van de impost op trouwen en begraven Rijswijk (NB).
Lidmaat:
Lidmaat te Giessen 13-05-1787
Jacob trouwde, 29 jaar oud, op zondag 18 december 1791 in Rijswijk (NBr) met Gijsbertje (Gijsje) Gerritsdr van Vugt, 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 2 december 1791 in Giessen in ondertrouw zijn gegaan. Gijsbertje is een dochter van Gerrit van Vugt en Arjaentje van Beest. Zij is gedoopt op zondag 20 september 1767 in Rijswijk (NBr). Gijsbertje is overleden op zondag 23 oktober 1814 in Rijswijk (NBr), 47 jaar oud [bron: BS-Rijswijk (NB), akte nr 3.].
Lidmaat:
Aangenomen op 02-04-1787 in de Ned. Ger. Kerk in Rijswijk(NBr)
Kinderen van Jacob en Gijsbertje:
1 Gijsbertje van Helden, geboren op woensdag 6 februari 1793 in Rijswijk (NBr). Zij is gedoopt op zondag 10 februari 1793 in Rijswijk (NBr). Gijsbertje is overleden op maandag 20 mei 1799 in Rijswijk (NBr), 6 jaar oud.
Overlijden:
De vader geeft het lijk van zijn kind aan, kosten drie gulden.
2 Gerret van Helden, geboren op vrijdag 24 oktober 1794 in Rijswijk (NBr). Hij is gedoopt op zondag 2 november 1794 in Rijswijk (NBr). Gerret is overleden op zondag 20 mei 1798 in Rijswijk (NBr), 3 jaar oud.
3 Adriana van Helden, geboren op woensdag 9 augustus 1797 in Rijswijk (NBr). Volgt IX-bd.
4 Maaike, ook wel Maria van Helden, geboren op donderdag 9 februari 1804 in Rijswijk (NBr). Volgt IX-be.
VIII-ah Anneke Gerritsdr. van Helden is geboren op dinsdag 31 januari 1764 in Giessen, dochter van Geerit/Gerrit Ariensz van Helden (zie VII-ag) en Gijsbertje Jacobsdr van Nieuwenhuizen. Zij is gedoopt op zondag 5 februari 1764 in Giessen. Anneke is overleden op maandag 6 maart 1837 in Poederooijen, 73 jaar oud [bron: BS-Poederoijen, aktenr 6].
Religie:
Nederduits Gereformeerd.
Huwelijk:
Huwelijksaangifte kosten drie gulden.
Anneke trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 16 januari 1789 in Giessen met Hendrik van der Ven, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 6 januari 1763 in Poederooijen, zoon van Zweer van der Ven en Anneke van Andel. Hendrik is overleden op maandag 1 november 1847 in Poederooijen, 84 jaar oud [bron: BS-Poederoijen, aktenr 40].
Beroep:
Schipper/landbouwer.
Huwelijk:
Kosten huwelijk zes gulden.
Huwelijksaangifte kosten drie gulden.
Koop en verkoop:
ORA-Giessen, 0120-003-dd 04-07-1805
Hendrik van der Vin woonende te Poederoijen verklaarde verkogt te hebben aan de gebroeders Teunis en Cornelis Corneliszn Nieuwenhijsen wonende alhier te Giessen eene morgen een hond en vijftig roeden bouwland voor de somma van negen honderd guldens.
De kavel is gelegen onder Giessen, belend oost de weduwe Dirk van Wingaerden, west Hendrik van Andel, noorden Joost Kant en zuijden mej Verhagen.
Kinderen van Anneke en Hendrik:
1 Zweer van der Ven, geboren op zondag 3 mei 1789 in Rijswijk (NBr). Hij is gedoopt op zondag 10 mei 1789 in Rijswijk (NBr).
Beroep:
Arbeider.
2 Gerrit van der Ven, geboren op maandag 31 mei 1790 in Poederooijen. Hij is gedoopt op zondag 6 juni 1790 in Poederooijen.
3 Trijntje Hendriksdr. van der Ven, geboren op dinsdag 25 september 1792 in Poederooijen. Zij is gedoopt op zondag 30 september 1792 in Poederooijen. Trijntje is overleden op woensdag 5 oktober 1859 in Poederooijen, 67 jaar oud [bron: BS-Poederoijen, aktenr 21].
4 Gijsbert Hendriksz van der Ven, geboren op woensdag 23 maart 1796 in Poederooijen. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1796 in Poederooijen. Gijsbert is overleden op vrijdag 13 oktober 1871 in Poederooijen, 75 jaar oud [bron: BS-Poederoijen, aktenr 28.].
Beroep:
Landbouwer.
5 Jan Hendriksz van der Ven, geboren op zaterdag 10 maart 1798 in Poederooijen. Jan is overleden op zondag 6 september 1846 in Poederooijen, 48 jaar oud [bron: BS-Poederoijen, aktenr 32].
Beroep:
Landbouwer.
6 Aart Hendriksz van der Ven, geboren op vrijdag 24 oktober 1800 in Poederooijen. Hij is gedoopt op zondag 26 oktober 1800 in Poederooijen.
7 Hendrik Hendriksz van der Ven, geboren op zaterdag 19 februari 1803 in Poederooijen. Hij is gedoopt op zondag 20 februari 1803 in Poederooijen. Hendrik is overleden op zaterdag 7 mei 1881 in Poederooijen, 78 jaar oud [bron: BS-Poederoijen, aktenr 12.].
Beroep:
Schipper.
8 Arie Hendriksz van der Ven, geboren op dinsdag 15 april 1806 in Poederooijen. Hij is gedoopt op zondag 20 april 1806 in Poederooijen. Arie is overleden op zondag 11 november 1888 in Poederooijen, 82 jaar oud [bron: BS-Poederoijen, aktenr 31.].
Beroep:
Landbouwer.
VIII-ai Maaijke Gerritsdr van Helden is geboren op zaterdag 30 augustus 1766 in Giessen, dochter van Geerit/Gerrit Ariensz van Helden (zie VII-ag) en Gijsbertje Jacobsdr van Nieuwenhuizen. Zij is gedoopt op zondag 31 augustus 1766 in Giessen. Maaijke is overleden op vrijdag 20 augustus 1802 in Giessen, 35 jaar oud.
Executie:
ORA Giessen, toegangsnr 0120 en inventarisnr 002, folio 140, d.d. 12-10-1799

Executie van de inboedel van wijlen Peeter Schaap en die daarnaast door gemeeschap van goederen was vermengd met nog twee boedels van zijn beide huisvrouwen.
Voor eenderde erechtigd in deze was onder meer:
Maaijke van Helden wed en geinstitueerd erfgename van wijlen Aart Nieuwenhuijsen die een zoon was van wijlen Leijke van Waerthuijsen etc etc
Lidmaat:
Maaike is aangenomen als lidmaat te Giessen op 19 April 1792.
Maaijke:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 9 mei 1794 in Giessen met Aart van Waarthuisen Nieuwenhuizen, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 9 mei 1794 in Giessen. Aart is geboren op maandag 5 juni 1769 in Giessen, zoon van Schalk Jacobszn. Nieuwenhuisen en Seijke van Waerthuisen. Aart is overleden op dinsdag 14 mei 1799 in Waardhuizen, 29 jaar oud.
Huwelijk:
Bron: ORA Giessen, toegangsnr 120 en invnr 002
Den 8en Mei 1794nheeft Aart van Waarthuijsen Nieuwenhuijsen j.m. en Maaijke van Helden j.d. bijde geboortig van en woonende alhier te Giessen aangevingh om met elkander te treden in den huwelijken staat en verclaeren volgens den ordonnanten op het middel van trouwen geemaneertten behoren in en vierden Classe is Dus voor bijden 6 - -
Testament:
Op 1 Juni 1795 hebben Aart en Maaijke een testament opgemaakt. Op dat moment waren zij geen 4000 gulden rijk.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 18 juni 1801 in Giessen met Hendrik Petersz Nieuwenhuijzen, 34 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 6 augustus 1766 in Babiloniënbroek. Hij is gedoopt op maandag 11 augustus 1766 in Babiloniënbroek. Hendrik is overleden op vrijdag 30 september 1842 in Babiloniënbroek, 76 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 5 oktober 1842 in Babiloniënbroek.
Notitie bij Hendrik: Bron: Begraafcedel van Hendrik Nieuwenhuizen
Hendrik is na het overlijden getrouwd met Maaike Biesheuvel.
Huwelijk:
Bron: ORA Giessen, toegangsnr 120 en invnr 002
18 Junij 1801 Hendrk Nieuwenhuijzen j.m. geb te Babilonienbroek en Maaike van Helden wed van wijlen Aart Nieuwenhuijzen geb en beiden wonede te Giessen met elkander zullende trouwen geenensijd aan ten opzichte van het middel op het trouwen geemaneert tebehooren tot den classis van 3 gulden. Dus voor bijden 6 - -.
Kinderen van Maaijke en Aart:
1 Schalk Jacobszn. Nieuwenhuijsen, geboren op vrijdag 30 september 1796 in Waardhuizen. Schalk is overleden op maandag 15 augustus 1859 in Giessen, 62 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 11.].
2 Gerrit Nieuwenhuijsen, geboren op zaterdag 31 maart 1798 in Waardhuizen. Gerrit is overleden op maandag 18 juni 1798 in Waardhuizen, 2 maanden oud.
3 Aartje Nieuwenhuijsen, geboren op maandag 8 juli 1799 in Waardhuizen. Aartje is overleden op vrijdag 12 september 1823 in Giessen, 24 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 6.].
Kind van Maaijke en Hendrik:
4 Maarten Nieuwenhuijzen, geboren op woensdag 18 augustus 1802 in Waardhuizen.
VIII-aj Maria/Mieke Gerritsdr van Helden is geboren op zaterdag 24 juni 1769 in Giessen, dochter van Geerit/Gerrit Ariensz van Helden (zie VII-ag) en Gijsbertje Jacobsdr van Nieuwenhuizen. Zij is gedoopt op zondag 25 juni 1769 in Giessen.
Notitie bij de geboorte van Maria/Mieke:

Als doopgetuige genoemd Maria van Helden, huisvrouw van Gozen Jansz Kant. Doch bij derzelver afwezigheid is het Kind ten Doop gehouden door Maike Nieuwenhuizen, Huisvr. van Justus Kant.
Maria/Mieke is overleden op dinsdag 16 juni 1840 in Giessen, 70 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 6.].
Huwelijk:
Maria van Helden trouwt met haar neef Joost Joostzn Kant.
Lidmaat:
Maria is als lidmaat aangenomen te Giessen op 19 April 1792.
Maria/Mieke trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 7 december 1798 in Rijswijk (NBr) met Joost Joostzn. Kant, 29 jaar oud, nadat zij op dinsdag 4 december 1798 in Rijswijk (NBr) in ondertrouw zijn gegaan. Joost is geboren op woensdag 22 maart 1769 in Rijswijk (NBr), zoon van Joost Kant en Maijke Nieuwenhuijsen. Hij is gedoopt op zondag 26 maart 1769 in Rijswijk (NBr). Joost is overleden op zondag 20 maart 1836 in Giessen, 66 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 2.].
Beroep:
Bouwman. (Te Giessen)
Impost trouwen:
ORA Giessen, toegangsnr 120 en invnr 002
Den 7 December 1798 heeft Maria van Helden j.d. geboren en wonende te Giessen als zullende trouwen met Joost Kant j.m. georenb en wonende te Rijswijk zijn aangegeeven te behooren onder de classis van 3 - -
Huwelijk aangegeven op 07-12-1798, voor de bruidegom F 3,--. (Register van ontvangst van de impost op tr. en begr. van Rijswijk (NB).
Kinderen van Maria/Mieke en Joost:
1 Joost Joostzn. Kant, geboren op zondag 10 februari 1799 in Giessen. Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1799 in Giessen. Joost is overleden op vrijdag 14 april 1854 in Almkerk en Uitwijk, 55 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 12.].
2 Gerrit Kant, geboren op zondag 9 maart 1800 in Waardhuizen. Gerrit is overleden op dinsdag 14 september 1869 in Giessen, 69 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 13.].
Beroep:
Bouwman.
3 Gijsbert Kant, geboren op vrijdag 8 mei 1801 in Waardhuizen. Gijsbert is overleden op woensdag 23 september 1857 in Giessen, 56 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 13.].
4 Jan Kant, geboren op zondag 16 mei 1802 in Giessen. Hij is gedoopt op zondag 23 mei 1802 in Giessen. Jan is overleden op zondag 26 april 1868 in Giessen, 65 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 3.]. Hij is begraven op donderdag 30 april 1868 in Giessen.
5 Maaike Kant, geboren op zondag 27 november 1803 in Giessen. Zij is gedoopt op zondag 4 december 1803 in Giessen. Maaike is overleden op maandag 12 april 1847 in Giessen, 43 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 10.].
6 Gijsbertje Kant, geboren op vrijdag 8 november 1805 in Giessen. Zij is gedoopt op zondag 17 november 1805 in Giessen.
7 Arien Kant, geboren op dinsdag 22 december 1807 in Giessen. Hij is gedoopt op zondag 3 januari 1808 in Giessen. Arien is overleden op zondag 30 januari 1859 in Almkerk en Uitwijk, 51 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 3.].
8 Hendrik Kant, geboren op maandag 12 augustus 1811 in Giessen. Hendrik is overleden op maandag 3 november 1884 in Giessen, 73 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 7.]. Hij is begraven op donderdag 6 november 1884 in Giessen.
Beroep:
Watermolenaar.
VIII-ak Arie van Helden, zoon van Arien Arienszn. van Helden (zie VII-ai) en Cornelia (Krelia) de Reus. Hij is gedoopt op zondag 20 januari 1771 in Numansdorp. Arie is overleden op vrijdag 12 april 1816 in Numansdorp, 45 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 17.].
Beroep:
Bouwman.
Algemeen:
Arie wordt op 01-01-1814 te Numansdorp ingeschreven voor landstorm en heeft een geweer.
Arie:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 13 mei 1798 in Numansdorp met Maria Schravendeel/Gravendeel/Sgravendeel, 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 20 april 1798 in Numansdorp in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Cornelis Pleunz Schravendeel en Neeltje Jans Blaak. Zij is gedoopt op zondag 7 november 1773 in Numansdorp. Maria is overleden op maandag 27 september 1802 in Strijen, 28 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zondag 15 mei 1808 in Numansdorp met Jaapje van der Grond, 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 29 april 1808 in Numansdorp in ondertrouw zijn gegaan. Jaapje is een dochter van Willem van der Grond en Barber Brandwijk. Zij is gedoopt op zondag 22 december 1782 in Strijen. Jaapje is overleden op maandag 28 augustus 1848 in Numansdorp, 65 jaar oud.
Kinderen van Arie en Maria:
1 Cornelia Ariesdr van Helden, geboren op maandag 20 januari 1800 in Numansdorp. Volgt IX-bf.
2 Cornelis van Helden, geboren op maandag 23 februari 1801 in Numansdorp. Zij is gedoopt op zondag 1 maart 1801 in Numansdorp. Cornelis is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 11 augustus 1803 in Numansdorp.
Kinderen van Arie en Jaapje:
3 Barbera (Barber) van Helden, geboren op vrijdag 10 mei 1811 in Numansdorp. Volgt IX-bg.
4 Willemijntje van Helden, geboren op vrijdag 26 juni 1812 in Numansdorp. Willemijntje is overleden op zondag 28 juni 1812 in Numansdorp, 2 dagen oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 29.]. Zij is begraven op donderdag 2 juli 1812 in Numansdorp.
Tweeling:
Willemijntje is een tweelingzus van Arie.
5 Arie van Helden, geboren op vrijdag 26 juni 1812 in Numansdorp. Arie is overleden op maandag 29 juni 1812 in Numansdorp, 3 dagen oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 30.]. Hij is begraven op donderdag 2 juli 1812 in Numansdorp.
Tweeling:
Arie is een tweelingbroer van Willemijntje.
6 Arie van Helden, geboren op vrijdag 24 september 1813 in Numansdorp. Volgt IX-bh.
7 Neeltje van Helden, geboren op dinsdag 24 oktober 1815 in Numansdorp. Volgt IX-bi.
VIII-al Jan Arienszn. van Helden, zoon van Arien Arienszn. van Helden (zie VII-ai) en Cornelia (Krelia) de Reus. Hij is gedoopt op zondag 3 mei 1772 in Numansdorp. Jan is overleden op vrijdag 24 maart 1837 in Numansdorp, 64 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 17.].
Beroep:
Arbeider.
Jan trouwde, 30 jaar oud, op zondag 1 mei 1803 in Numansdorp met Jannigje/Jannetje Cornelisdr. Weeda, 16 jaar oud, nadat zij op donderdag 7 april 1803 in Numansdorp in ondertrouw zijn gegaan. Jannigje/Jannetje is geboren op zondag 22 april 1787 in Oud-Beijerland, dochter van Cornelis Weeda en Sijtje de Kievit. Zij is gedoopt op zondag 29 april 1787 in Oud-Beijerland. Jannigje/Jannetje is overleden op donderdag 19 juli 1866 in Numansdorp, 79 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 74.].
Kinderen van Jan en Jannigje/Jannetje:
1 Zijgje Jansdr. van Helden, geboren op donderdag 20 oktober 1803 in Numansdorp. Volgt IX-bj.
2 Arij (Arie) Janszn. van Helden, geboren op dinsdag 4 september 1804 in Numansdorp. Hij is gedoopt op zondag 9 september 1804 in Numansdorp. Arij is overleden op maandag 27 mei 1805 in Numansdorp, 8 maanden oud. Hij is begraven op woensdag 29 mei 1805 in Numansdorp.
3 Cornelis Janszn. van Helden, geboren op vrijdag 27 juni 1806 in Numansdorp. Hij is gedoopt op zondag 6 juli 1806 in Numansdorp. Cornelis is overleden op zondag 27 november 1814 in Numansdorp, 8 jaar oud [bron: BS-Numansdorp, akte nr 44.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 november 1814.
4 Arie Janszn. van Helden, geboren op woensdag 7 oktober 1807 in Numansdorp. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1807 in Numansdorp. Arie is overleden, 10 maanden oud. Hij is begraven op woensdag 31 augustus 1808 in Numansdorp.
5 Arie Janszn van Helden, geboren op maandag 16 januari 1809 in Numansdorp. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1809 in Numansdorp. Arie is overleden op donderdag 9 december 1830 in Numansdorp, 21 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 74.]. Arie bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider.
6 Cornelia Jansdr. van Helden, geboren op vrijdag 23 maart 1810 in Numansdorp. Volgt IX-bk.
7 Gerrit van Helden, geboren op zondag 24 november 1811 in Numansdorp. Gerrit is overleden op vrijdag 22 november 1811 in Numansdorp, 2 dagen oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 56.]. Hij is begraven op dinsdag 26 november 1811 in Numansdorp.
8 Gerrit van Helden, geboren op woensdag 6 oktober 1813 in Numansdorp. Volgt IX-bl.
VIII-am Fijke van Helden, dochter van Gerrit Maartenszn. van Helden (zie VII-ak) en Ariaantje van Helden (zie VII-ap). Zij is gedoopt op zondag 17 januari 1768 in Almkerk en Emmikhoven. Fijke is overleden op dinsdag 17 juni 1834 in De Werken, 66 jaar oud.
Adres:
Oppelse Dijk 105, Almkerk
Algemeen:
Archief Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente van Klaaswaal door D.W. Gravendeel.(Uit "Ons Voorgeslacht")

Uit het Register der sulker die met acte van indemniteit zedert het jaar 1737 zijn ingekomme, zijnde die in de kist los leggende te vinden.
In 1796 Teunis Schriek van Werkendam en Fijke van Helden van Almkerk, beiden na Klaaswaal. (teruggegeven na Werkendam 1809)
Attestatie:
Fiekje met att. van Almkerk naar Klaaswaal in 1796 en met att. van Klaaswaal naar Werkendam in 1809.
De Acte van Indemniteit van Almkerk teruggegeven naar Werkendam in 1809.
Lidmaat:
Fijke wordt lidmaat van de kerk in Klaaswaal in 1803.
Fijke trouwde, 20 jaar oud, op zondag 27 april 1788 in Almkerk met Teunis Schriek, 28 jaar oud, nadat zij op vrijdag 28 maart 1788 in Almkerk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 27 april 1788 in Almkerk en Emmikhoven. Teunis is een zoon van Schalk Schriek en Ederijntje de Groot. Hij is gedoopt op dinsdag 19 juni 1759 in Werkendam. Teunis is overleden op zaterdag 2 oktober 1819 in Almkerk en Uitwijk, 60 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 21.].
Algemeen:
Uit ’Ons Voorgeslacht’ het volgende:
Archief Kerkeraad Ned. Herv. Gemeente van Klaaswaal door D.W. Gravendeel.
Uit het Register der sulker die met acte van indemniteit zedert het jaar 1737 zijn ingekomme, zijnde die in de kist los leggende te vinden.
1796
Teunis Schriek van Werkendam en Fijke van Helden van Almkerk, beiden na Klaaswaal. (teruggegeven na Werkendam 1809)
Koop en verkoop:
Inventaris oud archief Werkendam (1601-1811) onder verkoop van onroerend goed

Inventarisnr. 1606:
door Bastiaan Verdoorn, als gemachtigde van Teunis Schriek en de wed. van Jacob Schriek, aan Cornelis van der Schuijt de verkoop van een huis, schuur, dijkkaveling en 4 percelen bouw- en griendland, gelegen aan de Oostwaardsen Dijk nabij de Kerke Wiel, 1775.
Kind van Fijke en Teunis:
1 Schalk Schriek, geboren op dinsdag 17 augustus 1802 in Klaaswaal. Hij is gedoopt op donderdag 19 augustus 1802 in Klaaswaal. Schalk is overleden op zaterdag 12 december 1863 in Almkerk en Uitwijk, 61 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 50.].
Algemeen:
Uit ’Ons Voorgeslacht’ het volgende:
Archief kerkeraad Ned. Herv. Gemeente van Klaaswaal.
Uit het Register der sulker die met acte van indemniteit zedert het jaar 1737 zijn ingekomme, zijnde in de kist los leggende te vinden.
1809
Het kind van Teunis Schriek en Fijke van Helden met name Schalk oud 7 jaar, na Werkendam of elders.
VIII-an Gijsbertje van Helden, dochter van Gerrit Maartenszn. van Helden (zie VII-ak) en Judick Spandonck. Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1774 in Emmikhoven. Gijsbertje is overleden op woensdag 7 maart 1832 in Andel, 57 jaar oud [bron: BS-Andel, akte nr 6.]. Gijsbertje trouwde met Matthijs van Andel. Matthijs is een zoon van Jan Dirkse van Andel en Johanna Kuipers. Hij is gedoopt op zondag 30 oktober 1768 in Andel. Matthijs is overleden op donderdag 12 december 1844 in Andel, 76 jaar oud [bron: BS-Andel, akte nr 21.].
Beroep:
Rietdekker.
Kinderen van Gijsbertje en Matthijs:
1 Jan van Andel, geboren op woensdag 28 november 1810 in Andel. Hij is gedoopt op zondag 2 december 1810 in Andel.
2 Gerrit van Andel, geboren op vrijdag 16 april 1813 in Andel. Gerrit is overleden op zondag 3 november 1895 in Andel, 82 jaar oud [bron: BS-Andel, akte nr 32.].
Beroep:
Rietdekker.
VIII-ao Maarten Gerritszn. van Helden is geboren op zondag 21 juli 1776 in Almkerk en Emmikhoven, zoon van Gerrit Maartenszn. van Helden (zie VII-ak) en Judick Spandonck. Hij is gedoopt op zondag 28 juli 1776 in Almkerk en Emmikhoven. Maarten is overleden op zaterdag 3 april 1847 in Almkerk en Uitwijk, 70 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 14.].
Beroep:
Vlasboer en bouwman
Memorie van Successie:
Na het overlijen van Maarten Gerritsz van Helden op 3 april 1847 is op 4 juli 1847 de boedel geboekt in de memorie van successie.
De erven waren zijn negen kinderen (verwekt bij wijlen Cornelia van Wijk), te weten:
Judik (echtgenote van Jan van Tilborg, beide wonende te Sliedrecht),
Maria, dienstbode en wonende te Sliedrecht,
Gerrit, Govert, Hendrik, Geertruij, Maarten, Cornelia en Anna,
allen bouwlieden en te Almkerk woonachtig.

De nagelaten goederen betreffen:

1. Een tuin gelegen onder Almkerk, in de Ouden Uppelsche Polder, groot acht roeden, negentig ellen. Kadastraal bekend sectie A nummer 160
2. Een tuinderserf, staande en gelegen aldaar, groot twaalf roeden, veertig ellen. Kadastraal bekend sectie A nummer 161.
3. Een perceel weiland aldaar groot zestig roeden en tien ellen. Kadastraal bekend sectie A nummer 162.
4. Eenperceel bouwland aldaar groot zeven roeden, twintig ellen. Kadastraal bekend sectie A nummer 163.
5. Een perceel griend aldaar groot twaalf roeden, twintig ellen. Kadastraal bekend sectie A nummer 164.
6. Zeven roeden water aldaar. Kadastraal bekend sectie A nummer 165.
7. Een en tachtig ellen weiland gelegen onder Almkerk aan de Uppelsche dijk. Kadastraal bekend sectie A nummer 166.

gedaan, ondertekend en deze ten kantore van het regt van successie, gevestigd te Heusden,
overgegeven den juni 1847.
Maarten trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1811 in Almkerk en Uitwijk [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 34.] met Cornelia van Wijk, 25 jaar oud, nadat zij op zaterdag 11 mei 1811 in Almkerk in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is een dochter van Govert van Wijk en Maria Burghout. Zij is gedoopt op zondag 12 juni 1785 in Dussen. Cornelia is overleden op donderdag 25 augustus 1831 in Almkerk en Uitwijk, 46 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 21.].
Kinderen van Maarten en Cornelia:
1 Judith/Judik Maartensdr. van Helden, geboren op zaterdag 15 februari 1812 in Almkerk. Volgt IX-bm.
2 Gerrit Maartenszn. van Helden, geboren op donderdag 14 oktober 1813 in Almkerk. Volgt IX-bn.
3 Govert Maartenszn van Helden, geboren op donderdag 22 juni 1815 in Almkerk. Volgt IX-bo.
4 Hendrik Maartenszn. van Helden, geboren op maandag 14 juli 1817 in Almkerk. Volgt IX-bp.
5 Maria Maartensdr. van Helden, geboren op zondag 28 maart 1819 in Almkerk. Volgt IX-bq.
6 Geertruij Maartensdr. van Helden, geboren op woensdag 11 oktober 1820 in Almkerk. Volgt IX-br.
7 Maarten Maartenszn. van Helden, geboren op woensdag 23 oktober 1822 in Almkerk. Volgt IX-bs.
8 Cornelia Maartensdr. van Helden, geboren op zondag 11 april 1824 in Almkerk. Volgt IX-bt.
9 Anna Maartensdr. van Helden, geboren op woensdag 14 februari 1827 in Almkerk. Volgt IX-bu.
10 Jacobus Maartenszn. van Helden, geboren op zaterdag 19 juli 1828 in Almkerk. Jacobus is overleden op woensdag 6 juli 1831 in Almkerk en Uitwijk, 2 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 15.].
11 Jacobus Maartenszn. van Helden, geboren op donderdag 25 augustus 1831 in Almkerk. Jacobus is overleden op vrijdag 9 september 1831 in Almkerk en Uitwijk, 15 dagen oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 23.].
VIII-ap Anneke (Anna) Gerritsdr. van Helden is geboren op zondag 23 augustus 1778 in Almkerk en Emmikhoven, dochter van Gerrit Maartenszn. van Helden (zie VII-ak) en Judick Spandonck. Zij is gedoopt op zondag 23 augustus 1778 in Almkerk en Emmikhoven. Anneke is overleden op maandag 21 november 1831 in Wijk, 53 jaar oud. Anneke trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1805 met Cornelis Leendertsz van der Pol, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is een zoon van Leendert van der Pol en Lijsbeth Sonneveldt. Hij is gedoopt op donderdag 18 maart 1784 in Veen. Cornelis is overleden op donderdag 7 april 1864 in Wijk, 80 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer en in 1838 Koopman.
Algemeen:
Gemeente-archief Rotterdam
GRAANHANDEL VAN DER POL
Inleiding en verantwoording
Graanhandel Van der Pol en Zonen is in de vorige eeuw ontstaan uit de activiteiten van vader en zoon Cornelis en Leendert van der Pol als graanhandelaars. Leendert trouwde met Adriana van der Beek, dochter van C. van der Beek, eveneens graanhandelaar. Zowel Van der Beek als vader en zoon Van der Pol belegden een belangrijk deel van hun kapitaal in landerijen in de droogmakerijen van het IJ en de Haarlemmermeer. Tot de bezittingen behoorden ook vele landerijen in Noord-Brabant en een pakhuis in Den Bosch, dat later is verkocht aan de verwante familie Udo. Leendert van der Pol vertrok in december 1868 met zijn gezin naar Rotterdam, waar hij de panden Haringvliet nrs 88 en 90 aankocht, die door de laatste firmant C.B. van der Pol nog zijn bewoond. De firma van der Pol & Zonen is in 1966 overgenomen door Bunge b.v.

Een eerste gedeelte van het archief is in mei 1993 door de heer C.B. van der Pol aan het gemeentearchief geschonken. Het tweede gedeelte bereikte het archief in oktober 1998. Ondanks de aanvulling, dat vooral de familiestukken bevatte, is het archief zeer onvolledig. Vele financiële registers ontbreken, evenals financiële jaarverslagen, eventuele notulen van aandeelhoudersvergaderingen etc. Ook is niets inzake de overneming door Bunge overgeleverd.

Vooral in de beginperiode zijn particuliere en zakelijke aangelegenheden niet zuiver gescheiden gehouden. De handel in granen en de exploitatie van onroerende goederen zijn in hetzelfde boek verantwoord. In de latere testamenten en boedelscheidingen vererven deze onroerende goederen op de kinderen, terwijl de graanhandel in een vennootschap werd ondergebracht. Voor zover mogelijk zijn deze twee activiteiten in de afzonderlijke rubrieken Bedrijf en Particuliere aangelegenheden ondergebracht.

Op het archief rust een embargo van 50 jaar. Het archief verkeert in goede materiële staat en meet circa twee strekkende meter.

K.F. van Dijk.


BEDRIJF:
Stukken betreffende de oprichting en liquidatie
1 Patent verleend aan Leendert van der Pol te Wijk (N.Br.) om het beroep van graanhandelaar uit te uitoefenen, 1845.
2 Contracten van Vennootschap tussen L. van der Pol en C. Schreuders, 1853, en tussen L. van der Pol en C. van der Pol, 1872
3 Contract van Vennootschap tussen C. van der Pol en M.C. van der Pol onder firma van der Pol & Zonen, 1883; akte van toestemming tot het voeren van de firmanaam Van der Pol & Zonen, 1883
4 Akte van ontbinding van de vennootschap onder firma Van der Pol & Zonen te Rotterdam, 1906; akte van toestemming voor M.C. van der Pol om die firmanaam te blijven aanhouden, 1906. Met de Nederlandsche Staatscourant van 1 en 2 januari 1907 en N.R.C. van 1 jan. 1907 als bijlagen
5 Verklaring waarbij Anna Gerdina en Leendert van der Pol uit de onverdeelde boedel van M.C. van der Pol gelden lenen aan Leendert en Adriaan P.J. van der Pol ter oprichting van de N.V. Van der Pol & Zonen, 25 maart 1939
6 Statuten van Van der Pol & Zonen N.V, 1939. In tweevoud
7 Stukken betreffende de liquidatie van Van der Pol & Zonen BV, 1977-1979
Huwelijk:
Na het overlijden van Anneke hertrouwt Cornelis op 28 Juli 1838 in Wijk en Aalburg met Antonia Vos (dochter van Huibert Vos en Jenneken Nieuwkoop).
Kinderen van Anneke en Cornelis:
1 Geertje van der Pol, geboren op dinsdag 9 mei 1809 in Almkerk. Zij is gedoopt op zaterdag 13 mei 1809 in Almkerk. Geertje is overleden op vrijdag 2 februari 1849 in Wijk en Aalburg, 39 jaar oud.
2 Elisabeth van der Pol, geboren op vrijdag 12 maart 1813 in Wijk. Volgt IX-bv.
3 Judith van der Pol, geboren op zondag 26 maart 1815 in Wijk. Judith is overleden op zaterdag 15 juni 1816 in Wijk, 1 jaar oud.
4 Leendert Cornelisz van der Pol, geboren op maandag 31 augustus 1818 in Wijk. Leendert is overleden op vrijdag 27 april 1883 in Rotterdam, 64 jaar oud.
Beroep:
Graanhandelaar.
VIII-aq Gerrit Gerritszn. van Helden is geboren op dinsdag 11 mei 1784 in Almkerk en Emmikhoven, zoon van Gerrit Maartenszn. van Helden (zie VII-ak) en Judick Spandonck. Hij is gedoopt op zondag 16 mei 1784 in Almkerk en Emmikhoven [bron: DTB 2]. Gerrit is overleden op woensdag 2 augustus 1871 in Wijk, 87 jaar oud.
Huwelijk:
Gerrit en Josina o.t./tr. voor de schepenbank-Wijk.
Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 26 december 1810 in Wijk [bron: DTB ind 6a-folio 7] met Josina Willemsdr. van Helden, 25 jaar oud, nadat zij op vrijdag 21 december 1810 in Wijk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 26 december 1810 in Wijk. Zie VIII-t voor persoonsgegevens van Josina.
VIII-ar Anna van Helden is geboren op woensdag 27 december 1786 in Almkerk en Emmikhoven, dochter van Gerrit Maartenszn. van Helden (zie VII-ak) en Judick Spandonck. Zij is gedoopt op zondag 31 december 1786 in Almkerk en Emmikhoven. Anna is overleden op donderdag 25 september 1845 in Almkerk en Uitwijk, 58 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 29.].
Beroep:
Landbouwster.
Anna trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 8 februari 1816 in Almkerk en Uitwijk [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 2.] met Arie/Arij Verschoor, 33 jaar oud. Arie/Arij is geboren op dinsdag 4 juni 1782 in Almkerk en Emmikhoven, zoon van Michiel Ariese Verschoor en Adriana Sterkenburg. Hij is gedoopt op zondag 9 juni 1782 in Almkerk en Emmikhoven. Arie/Arij is overleden op dinsdag 17 augustus 1847 in Almkerk en Uitwijk, 65 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 29.].
Adres:
Korenmarkt 26.9, Almkerk
Beroep:
Bouwman.
Testament:
Notariele archieven 8913-archiefnr 130, notaris Staas van Diggelen, d.d. 24-11-1818,
Testamenten 1051-Arie Verschoor en 1052-zijn echtgenote Anna Van Helden
Arie Verschoor-bouwman en Anna van Helden, beiden wonende te Almkerk hun verstand en zinnen magtig zijnde, zoals aan den gemelde Notaris en de getuigen is gebleken, heeft aan den ondergetekende Notaris in tegenwoordigheid van vier getuigen zijn Testament als volgt opgegeeven:
Ik herroep alle mijne vorige gemaakte Testamenten en Codicillen.
Ingeval ik een of meer kinderen of derzelver wettige afkomelingen nalatende voordat mijn echtgenote Anna van Helden/mijn echtgenoot Arie Verschoor overlijde, geef en legateer ik aan dezelve het gedeelte mijner nalatenschap waarover de wet aan mij de vrije beschikking heeft gelaten, en ik stel tot mijne Erfgenaam of Erfgenamen in het overige gedeelte mijnen nalatenschap, mijne natelaten kind of kinderen of derzelve wettige afkomelingen bij plaatsvulling- edoch ingeval ik zonder kind of kinderen of derzelver wettige descendenten nalatende voordat mijne echtgenote overlijde geef en legateer ik aan gezegde mijne echtgenote alle de roerende en onroerende goederen, welke op mijn sterfdag aan mij zullen toebehoren en door mij zullen worden nagelaten, om dezelve te genieten, en er in vollen eigendom en genot over te beschikken, haar ten dien effecte tot mijne algemeene Legatarisse instituerende.
Dit Testament door den Testateur aan den ondergetekenden notaris opgegeeven, en door denzelven alzo geschreven, en voorts aan den Testateur voorgeleezen zijnde heeft denzelven verklaard het volkomen te begrijpen en er bij te volharden, alles in tegenwoordigheid van Jan Struik Aannemer, Wouter Arijszoon Struik Particulier, Govert Pavie Schoenmaker en Lourens Verschoor Metselaar- allen wonende hier te Woudrichem- getuigen daartoe versogt--
gedaan en gepasseerd te Woudrichemin de herberg van Adrianus Kentie den vier en twintigste November achttien Honderd Achttien, en hebben na voorlezing van dit Testament den Testateur de gemelde getuigen en de notaris getekend.
Geregistreerd te Heusden den zevende Januarij 1800Zesenveertig, indeel ..... folio Honderdachtenveertig voor een totaal bedrag van zes gulden en 62 cents.
VIII-as Frans van Helden, zoon van P(e)eter Franszn. van Helden (zie VII-am) en Pieternella de Waal. Hij is gedoopt op zondag 5 mei 1782 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Frans is overleden op donderdag 6 november 1828 in Emmikhoven en Waardhuizen, 46 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 25.].
Beroep:
Daggelder.
Frans trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 28 mei 1812 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 34.] met Jenneke Naaijen, 34 jaar oud. Jenneke is een dochter van Jan Antonisse Naaijen en Martijntje van Herwijnen. Zij is gedoopt op zondag 15 juni 1777 in Andel. Jenneke is overleden op vrijdag 29 januari 1813 in Almkerk, 35 jaar oud.
Kind van Frans en Jenneke:
1 Pieternella van Helden, geboren op donderdag 21 januari 1813 in Almkerk. Volgt IX-bw.
VIII-at Jan van Helden is geboren op zaterdag 10 januari 1784 in Wijk, zoon van P(e)eter Franszn. van Helden (zie VII-am) en Pieternella de Waal. Hij is gedoopt op zondag 11 januari 1784 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Jan is overleden op woensdag 14 september 1842 in Sleeuwijk, 58 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Vertrokken:
Naar Zevenhuizen.
Jan trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 12 januari 1814 in De Werken en Sleeuwijk met Jannigje (Jannetje) van Beest, 25 jaar oud. Jannigje is geboren op zaterdag 5 april 1788 in Sleeuwijk, dochter van Peter van Beest en Jenneke Verhagen. Zij is gedoopt op zondag 6 april 1788 in Sleeuwijk. Jannigje is overleden op vrijdag 22 augustus 1834 in De Werken, 46 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jannigje:
1 Pieternella van Helden, geboren op donderdag 20 oktober 1814 in Almkerk. Volgt IX-bx.
2 Jenneke van Helden, geboren op maandag 27 november 1815 in Almkerk en Uitwijk. Volgt IX-by.
3 Peeter Dirkse van Helden, geboren op maandag 12 januari 1818 in Emmikhoven. Volgt IX-bz.
4 Huibert van Helden, geboren op zaterdag 22 januari 1820 in Almkerk. Huibert is overleden op donderdag 28 mei 1846 in Emmikhoven en Waardhuizen, 26 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 16.]. Huibert bleef ongehuwd.
Beroep:
Schoenmaker.
5 Klazina van Helden, geboren op zaterdag 20 april 1822 in De Werken en Sleeuwijk. Zij is gedoopt op maandag 20 mei 1822 in De Werken en Sleeuwijk. Klazina is overleden op dinsdag 10 juli 1849 in Gorinchem, 27 jaar oud [bron: BS-Gorinchem, aktenr 135].
Beroep:
Dienstbode.
6 Cornelis van Helden, geboren op dinsdag 16 maart 1824 in De Werken en Sleeuwijk. Cornelis is overleden op vrijdag 6 mei 1825 in De Werken en Sleeuwijk, 1 jaar oud.
7 Cornelis van Helden, geboren op dinsdag 23 augustus 1825 in Sleeuwijk. Cornelis is overleden op woensdag 24 september 1834 in De Werken en Sleeuwijk, 9 jaar oud.
8 Neeltje Willemina van Helden, geboren op donderdag 20 september 1827 in De Werken en Sleeuwijk. Volgt IX-ca.
9 Frans van Helden, geboren op vrijdag 6 augustus 1830 in De Werken en Sleeuwijk. Frans is overleden op maandag 5 september 1831 in De Werken en Sleeuwijk, 1 jaar oud.
VIII-au Geertje van Helden is geboren op dinsdag 22 november 1785 in Almkerk en Emmikhoven, dochter van P(e)eter Franszn. van Helden (zie VII-am) en Pieternella de Waal. Zij is gedoopt op zondag 27 november 1785 in Almkerk en Emmikhoven. Geertje is overleden op dinsdag 27 juli 1858 in Almkerk en Emmikhoven, 72 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 14.]. Geertje trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1824 in Andel [bron: BS-Andel, akte nr 1.] met Arie van Herwijnen, 26 jaar oud. Arie is geboren op zaterdag 28 oktober 1797 in Andel [bron: BS-Dinteloord, aktenr. 54], zoon van Teunis van Herwijnen en Johanna van Andel. Hij is gedoopt op zondag 5 november 1797 in Andel. Arie is overleden op woensdag 1 januari 1840 in Andel, 42 jaar oud [bron: BS-Andel, akte nr 1.].
Beroep:
Kleermaker.
Gewettigd/Erkend:
Bij huwelijks-akte van Arie van Herwijnen en van Geertje van Helden verleden voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente van Andel den 22 mei 1824 is het kind in nevenstaande akte voorkomende genaamd Geertruij, geboren van Geertruij van Helden, gewettigd.
Kinderen van Geertje en Arie:
1 Geertruij van Herwijnen, geboren op dinsdag 5 december 1820 in Emmikhoven. Geertruij is overleden op donderdag 9 april 1846 in Andel, 25 jaar oud [bron: BS-Andel, aktenr 8.].
Buitenechtelijk:
Geertruij is een buitenechtelijke dochter van Geertje van Helden. Bij het huwelijk van haar moeder met Arie van Herwijnen wordt het kind geecht.
Vanaf dit moment gaat zij verder door het leven met de naam Geertruij van Herwijnen.
2 Johanna van Herwijnen, geboren op woensdag 1 december 1824 in Andel [bron: BS-Andel, aktenr 29].
3 Pieternella van Herwijnen, geboren op donderdag 17 juli 1828 in Andel [bron: BS-Andel, aktenr 16]. Pieternella is overleden op donderdag 19 maart 1840 in Andel, 11 jaar oud [bron: BS-Andel, akte nr 8.].
4 Teunis van Herwijnen, geboren op dinsdag 9 augustus 1831 in Andel [bron: BS-Andel, aktenr 19]. Teunis is overleden op vrijdag 2 februari 1844 in Andel, 12 jaar oud.
VIII-av Huijbert van Helden is geboren op maandag 14 mei 1787 in Emmikhoven, zoon van P(e)eter Franszn. van Helden (zie VII-am) en Pieternella de Waal. Hij is gedoopt op donderdag 17 mei 1787 in Emmikhoven. Huijbert is overleden op woensdag 23 december 1818 in Emmikhoven en Waardhuizen, 31 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 20.].
Beroep:
Daggelder/dagloner.
Huijbert trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 mei 1813 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 5.] met Maria Sterkenburg, 25 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 7 september 1787 in Almkerk en Emmikhoven, dochter van Pieter Sterkenburg en Adriana (Adriaantje) van Drunen. Zij is gedoopt op zondag 9 september 1787 in Almkerk en Emmikhoven. Maria is overleden op woensdag 16 juni 1858 in Almkerk, 70 jaar oud [bron: BS-Almkerk, akte nr 15.].
Kinderen van Huijbert en Maria:
1 Peter/Peeter van Helden, geboren op vrijdag 21 juli 1815 in Emmikhoven. Volgt IX-cb.
2 Adriana/Adriaantje van Helden, geboren op zaterdag 9 augustus 1817 in Emmikhoven. Volgt IX-cc.
VIII-aw Huibertje van Helden is geboren op zaterdag 24 januari 1789 in Emmikhoven, dochter van P(e)eter Franszn. van Helden (zie VII-am) en Pieternella de Waal. Zij is gedoopt op zondag 1 februari 1789 in Emmikhoven. Huibertje is overleden op maandag 13 maart 1876 in Emmikhoven en Waardhuizen, 87 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 4.].
Beroep:
Arbeidster.
Buitenechtelijk:
Huibertje heeft twee buitenechtelijke zonen, genaamd Cornelis (1812-1816) en Jan (1821-1831) van Helden.
Huibertje trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 4 april 1833 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 1.] met Klaas Mouthaan, 27 jaar oud. Klaas is geboren op woensdag 18 december 1805 in Emmikhoven, zoon van Kuindert Mouthaan en Mijntje (Metje) Proper. Hij is gedoopt op dinsdag 24 december 1805 in Emmikhoven. Klaas is overleden op zondag 19 december 1875 in Emmikhoven en Waardhuizen, 70 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 42.].
Beroep:
Arbeider.
Kinderen van Huibertje en Klaas:
1 Cornelis van Helden, geboren op maandag 17 augustus 1812 in Almkerk en Emmikhoven. Cornelis is overleden op maandag 24 juni 1816 in Emmikhoven en Waardhuizen, 3 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 12.].
Buitenechtelijk:
Cornelis is een buitenechtelijk kind van Huibertje van Helden.
2 Jan van Helden, geboren op maandag 26 maart 1821 in Almkerk en Emmikhoven. Jan is overleden op dinsdag 29 maart 1831 in Emmikhoven en Waardhuizen, 10 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 7.].
Buitenechtelijk:
Jan is een buitenechtelijke zoon van Huibertje van Helden.
VIII-ax Jacob van Helden is geboren op zaterdag 25 december 1790 in Emmikhoven, zoon van P(e)eter Franszn. van Helden (zie VII-am) en Pieternella de Waal. Hij is gedoopt op zondag 2 januari 1791 in Almkerk en Emmikhoven. Jacob is overleden op woensdag 24 november 1858 in Moerkapelle, 67 jaar oud [bron: BS-Moerkapelle, aktenr 21.].
Beroep:
Arbeider.
Vertrokken:
Jacob vertrok naar Moerkapelle.
Jacob trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 24 februari 1816 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 2.] met Antonetta Bouman, 26 jaar oud. Antonetta is geboren op maandag 4 januari 1790 in Almkerk, dochter van Teunis Bouman en Maria Schouten. Antonetta is overleden op maandag 12 februari 1838 in Emmikhoven en Waardhuizen, 48 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 5.].
Kinderen van Jacob en Antonetta:
1 Maria van Helden, geboren op donderdag 7 november 1816 in Emmikhoven. Maria is overleden op zondag 22 juni 1823 in Emmikhoven en Waardhuizen, 6 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 4.].
2 Petronella, ook Pieternella en Pitternella van Helden, geboren op dinsdag 18 januari 1820 in Emmikhoven. Volgt IX-cd.
3 Teunis van Helden, geboren op woensdag 18 december 1822 in Emmikhoven. Volgt IX-ce.
4 Maria van Helden, geboren op woensdag 13 juli 1825 in Emmikhoven. Maria is overleden op donderdag 3 april 1828 in Emmikhoven en Waardhuizen, 2 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 7.].
5 Peter van Helden, geboren op zaterdag 28 juli 1827 in Emmikhoven. Volgt IX-cf.
6 Maria van Helden, geboren op maandag 27 mei 1833 in Emmikhoven. Volgt IX-cg.
VIII-ay Elisabeth/Lijsbeth van Helden is geboren op zaterdag 17 januari 1795 in Almkerk en Emmikhoven, dochter van P(e)eter Franszn. van Helden (zie VII-am) en Pieternella de Waal. Zij is gedoopt op zondag 1 februari 1795 in Almkerk en Emmikhoven. Elisabeth/Lijsbeth is overleden op zaterdag 27 december 1873 in Emmikhoven en Waardhuizen, 78 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 57.]. Elisabeth/Lijsbeth trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1817 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 5.] met Anthonij/Antonie Sterkenburg, 24 jaar oud. Anthonij/Antonie is een zoon van Pieter Sterkenburg en Adriana (Adriaantje) van Drunen. Hij is gedoopt op zondag 30 december 1792 in Emmikhoven. Anthonij/Antonie is overleden op zondag 1 februari 1863 in Emmikhoven en Waardhuizen, 70 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 3.].
Beroep:
Vlasboer
Familierelatie:
Anthonij is een broer van Maria Sterkenburg, de echtgenote van Huibert van Helden, de broer van Lijsbet.
Kinderen van Elisabeth/Lijsbeth en Anthonij/Antonie:
1 Pitternel Sterkenburg. Zij is gedoopt op vrijdag 14 november 1817 in Almkerk. Pitternel is overleden op maandag 8 december 1817 in Emmikhoven en Waardhuizen, 24 dagen oud.
2 Pitternel Sterkenburg, geboren op dinsdag 23 februari 1819 in Emmikhoven. Pitternel is overleden op maandag 19 februari 1877 in Emmikhoven en Waardhuizen, 57 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 11.].
3 Pieter Sterkenburg, geboren op woensdag 14 maart 1821 in Emmikhoven. Pieter is overleden op vrijdag 15 april 1853 in Almkerk en Uitwijk, 32 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 13.].
4 Adriana Sterkenburg, geboren op woensdag 4 februari 1824 in Emmikhoven. Adriana is overleden op woensdag 18 februari 1824 in Emmikhoven en Waardhuizen, 14 dagen oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 2.].
5 Peter Sterkenburg, geboren op zaterdag 25 december 1824 in Emmikhoven. Peter is overleden op woensdag 26 februari 1896 in Almkerk en Uitwijk, 71 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 16.].
6 Huibert Sterkenburg, geboren op maandag 19 december 1825 in Emmikhoven. Huibert is overleden op maandag 25 juni 1827 in Emmikhoven en Waardhuizen, 1 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 12.].
7 Adriana Sterkenburg, geboren op zondag 4 maart 1827 in Emmikhoven. Adriana is overleden op vrijdag 28 december 1894 in Almkerk en Uitwijk, 67 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 77.].
8 Huibertje Sterkenburg, geboren op vrijdag 6 maart 1829 in Emmikhoven. Huibertje is overleden op vrijdag 30 april 1830 in Emmikhoven en Waardhuizen, 1 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 6.].
9 Huibertje Sterkenburg, geboren op donderdag 20 mei 1830 in Emmikhoven. Zij is gedoopt op zondag 13 juni 1830 in Almkerk. Huibertje is overleden op vrijdag 2 augustus 1861 in Giessen, 31 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 10.]. Zij is begraven op maandag 5 augustus 1861 in Giessen.
10 Antonie Sterkenburg, geboren op zaterdag 28 januari 1832 in Emmikhoven en Waardhuizen. Antonie is overleden op vrijdag 20 december 1833 in Emmikhoven en Waardhuizen, 1 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 35.].
11 Elizabeth Sterkenburg, geboren op maandag 10 juni 1833 in Emmikhoven en Waardhuizen. Elizabeth is overleden op dinsdag 25 juni 1833 in Emmikhoven en Waardhuizen, 15 dagen oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 19.].
12 Antonia Sterkenburg, geboren op maandag 14 juli 1834 in Emmikhoven en Waardhuizen. Antonia is overleden op vrijdag 18 juli 1834 in Emmikhoven en Waardhuizen, 4 dagen oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 14.].
13 Elizabeth Sterkenburg, geboren op zondag 3 januari 1836 in Emmikhoven. Elizabeth is overleden op zaterdag 9 juni 1838 in Emmikhoven en Waardhuizen, 2 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 10.].
14 Elizabeth Sterkenburg, geboren op zondag 17 februari 1839 in Emmikhoven. Elizabeth is overleden op zondag 20 februari 1842 in Emmikhoven en Waardhuizen, 3 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 8.].
VIII-az Gerrit van Helden is geboren op donderdag 25 mei 1797 in Almkerk en Emmikhoven, zoon van P(e)eter Franszn. van Helden (zie VII-am) en Pieternella de Waal. Hij is gedoopt op zondag 28 mei 1797 in Almkerk en Emmikhoven. Gerrit is overleden op zondag 8 september 1878 in Nieuw-Lekkerland, 81 jaar oud [bron: BS-Nieuw Lekkerland, aktenr 46.].
Beroep:
Arbeider.
Vertrokken:
Het echtpaar is later vertrokken naar Moerkapelle.
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1827 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 3.] met Margrieta Mans, 25 jaar oud. Margrieta is geboren op woensdag 15 juli 1801 in Aalburg, dochter van Coenraad Mans en Teuntje Vos. Zij is gedoopt op zondag 19 juli 1801 in Aalburg. Margrieta is overleden op woensdag 22 augustus 1849 in Moerkapelle, 48 jaar oud [bron: BS-Moerkapelle, aktenr 47.].
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Gerrit en Margrieta:
1 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 18 februari 1828 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 4.].
2 Peter Frans van Helden, geboren op zondag 23 augustus 1829 in Emmikhoven. Peter is overleden op maandag 24 juni 1850 in Moerkapelle, 20 jaar oud [bron: BS-Moerkapelle, aktenr 09.]. Peter bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider.
3 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 21 juli 1832 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 14.].
4 Teunis van Helden, geboren op zondag 3 november 1833 in Emmikhoven. Volgt IX-ch.
5 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 29 juli 1836 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 24.].
6 Pieternella/Petronella van Helden, geboren op vrijdag 27 oktober 1837 in Emmikhoven. Volgt IX-ci.
7 Jenneke van Helden, geboren op zaterdag 29 juni 1844 in Giessen. Jenneke is overleden op zaterdag 17 januari 1846 in Giessen, 1 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 3.].
VIII-ba Pietertje van Helden is geboren op zondag 8 februari 1784 in Fijnaart en Heijningen, dochter van (Se)Bastiaan Franszn. van Helden (zie VII-ao) en Sijke Pietersdr de Bie. Zij is gedoopt op zondag 15 februari 1784 in Fijnaart en Heijningen. Pietertje is overleden op dinsdag 16 november 1858 in Fijnaart en Heijningen, 74 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode.
Pietertje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 2 oktober 1813 in Fijnaart en Heijningen met Cornelis Nieuwkerke, 21 jaar oud. Cornelis is geboren op zondag 29 januari 1792 in Bergen op Zoom, zoon van Cornelis Nieuwkerke en Maria van As. Cornelis is overleden op woensdag 30 maart 1853 in Fijnaart en Heijningen, 61 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Kinderen van Pietertje en Cornelis:
1 Maria Nieuwkerke, geboren op vrijdag 15 juli 1814 in Fijnaart en Heijningen [bron: BS-Fijnaart en Heijningen, akte nr. 38.]. Maria is overleden op donderdag 31 mei 1838 in Fijnaart en Heijningen, 23 jaar oud.
2 Bastiaan Nieuwkerke, geboren op maandag 23 oktober 1815 in Fijnaart en Heijningen [bron: BS-Fijnaart en Heijningen, akte nr. 54.]. Bastiaan is overleden op dinsdag 8 februari 1848 in Fijnaart en Heijningen, 32 jaar oud.
3 Cornelis Nieuwkerke, geboren op donderdag 25 september 1817 in Willemstad. Cornelis is overleden op woensdag 30 maart 1853 in Fijnaart en Heijningen, 35 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
4 Evert Nieuwkerke, geboren op donderdag 16 september 1819 in Fijnaart en Heijningen. Evert is overleden op zondag 20 augustus 1820 in Fijnaart en Heijningen, 11 maanden oud.
5 Seijke Nieuwkerke, geboren op donderdag 23 augustus 1821 in Fijnaart en Heijningen. Seijke is overleden op zaterdag 24 november 1860 in Fijnaart en Heijningen, 39 jaar oud.
VIII-bb Frans van Helden is geboren op donderdag 20 oktober 1785 in Fijnaart en Heijningen, zoon van (Se)Bastiaan Franszn. van Helden (zie VII-ao) en Sijke Pietersdr de Bie. Hij is gedoopt op zondag 23 oktober 1785 in Fijnaart en Heijningen. Frans is overleden op donderdag 19 april 1838 in Herkingen, 52 jaar oud [bron: BS-Herkingen, aktenr 6.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 20 april 1838 [bron: BS-Herkingen, aktenr 6].
Beroep:
Arbeider.
Frans trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 8 november 1809 in Herkingen met Kaatje Kootzak, 23 jaar oud, nadat zij op zondag 29 oktober 1809 in Herkingen in ondertrouw zijn gegaan. Kaatje is een dochter van Johannes Kootzak en Lena Arendsdr Hokke. Zij is gedoopt op zondag 23 april 1786 in Dirksland. Kaatje is overleden vóór 1848, ten hoogste 62 jaar oud.
Kinderen van Frans en Kaatje:
1 Francina/Zijtje van Helden, geboren op dinsdag 12 juni 1810 in Herkingen. Volgt IX-cj.
2 Johannis van Helden, geboren op donderdag 31 december 1812 in Nieuwe Tonge [bron: BS-Nieuwe Tonge, aktenr 2]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 1 januari 1813 [bron: BS-Nieuwe Tonge, aktenr 2]. Johannis is overleden op donderdag 8 januari 1835 in Herkingen, 22 jaar oud [bron: BS-Herkingen, aktenr 2.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 9 januari 1835 [bron: BS-Herkingen, aktenr 2].
3 Leena van Helden, geboren op vrijdag 28 juli 1815 in Herkingen. Volgt IX-ck.
4 Bastiaan van Helden, geboren op woensdag 10 december 1817 in Herkingen [bron: BS-Herkingen, aktenr 15.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 12 december 1817 [bron: BS-Herkingen, aktenr 15]. Bastiaan is overleden op zaterdag 13 maart 1819 in Herkingen, 1 jaar oud [bron: BS-Herkingen, aktenr 4.].
5 Bastiaantje van Helden, geboren op zondag 25 juni 1820 in Herkingen [bron: BS-Herkingen, aktenr 12.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 26 juni 1820 [bron: BS-Herkingen, aktenr 12]. Bastiaantje is overleden op dinsdag 2 januari 1821 in Herkingen, 6 maanden oud [bron: BS-Herkingen, aktenr 2.].
6 Bastiaan van Helden, geboren op donderdag 13 december 1821 in Herkingen. Volgt IX-cl.
7 Arentje van Helden, geboren op zondag 14 maart 1824 in Herkingen [bron: BS-Herkingen aktenr 10.]. Arentje is overleden op vrijdag 11 juni 1830 in Herkingen, 6 jaar oud [bron: BS-Herkingen aktenr 9.].
8 Pieter van Helden, geboren op donderdag 4 januari 1827 in Herkingen [bron: BS-Herkingen, aktenr 1.]. Pieter is overleden op woensdag 15 februari 1911 in Fijnaart en Heijningen, 84 jaar oud [bron: BS-Fijnaart en Heijningen, akte nr. 10.].
9 Aaltje van Helden, geboren op zaterdag 7 maart 1829 in Herkingen [bron: BS-Herkingen, aktenr 3]. Aaltje is overleden op woensdag 7 mei 1862 in Fijnaart en Heijningen, 33 jaar oud. Aaltje bleef ongehuwd.
VIII-bc Pieter van Helden is geboren op dinsdag 6 maart 1787 in Fijnaart en Heijningen, zoon van (Se)Bastiaan Franszn. van Helden (zie VII-ao) en Sijke Pietersdr de Bie. Hij is gedoopt op zondag 11 maart 1787 in Fijnaart en Heijningen. Pieter is overleden op maandag 9 juni 1856 in Willemstad, 69 jaar oud. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 7 september 1813 in Willemstad met Neeltje Ardon, 19 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 30 maart 1794 in Willemstad, dochter van Johannes Ardon en Adriana van der Made. Neeltje is overleden op woensdag 4 april 1855 in Willemstad, 61 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Neeltje:
1 Bastiaan van Helden, geboren op zaterdag 11 september 1813 in Willemstad. Bastiaan is overleden op woensdag 6 april 1836 in Willemstad, 22 jaar oud [bron: BS-Willemstad, aktenr 29.]. Bastiaan bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwersknecht
2 Johannes van Helden, geboren op woensdag 6 september 1815 in Willemstad. Volgt IX-cm.
3 Adrianus van Helden, geboren op vrijdag 14 augustus 1818 in Willemstad. Adrianus is overleden op zaterdag 22 augustus 1818 in Willemstad, 8 dagen oud [bron: BS-Willemstad, aktenr 13.].
4 Pieter van Helden, geboren op donderdag 7 oktober 1819 in Willemstad. Volgt IX-cn.
5 Adriana van Helden, geboren op zondag 18 augustus 1822 in Willemstad. Volgt IX-co.
6 Frans van Helden, geboren op vrijdag 17 juni 1825 in Willemstad. Volgt IX-cp.
7 Kornelis van Helden, geboren op vrijdag 28 november 1828 in Willemstad. Kornelis is overleden op woensdag 16 april 1834 in Willemstad, 5 jaar oud [bron: BS-Willemstad, aktenr 32.].
8 Adrianus van Helden, geboren op vrijdag 9 augustus 1833 in Willemstad. Volgt IX-cq.
VIII-bd Geertje van Helden is geboren op donderdag 13 januari 1791 in Fijnaart en Heijningen, dochter van (Se)Bastiaan Franszn. van Helden (zie VII-ao) en Sijke Pietersdr de Bie. Zij is gedoopt op zondag 16 januari 1791 in Fijnaart en Heijningen. Geertje is overleden op zondag 22 juni 1834 in Fijnaart en Heijningen, 43 jaar oud.
Beroep:
Arbeidster.
Geertje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 20 juli 1815 in Fijnaart en Heijningen [bron: BS-Fijnaart en Heijningen, akte nr. 14] met Adriaan Wagner, 32 jaar oud. Adriaan is geboren op zondag 22 december 1782 in Oudenbosch, zoon van Philip Jacob Wagner en Maria Vergouwen. Adriaan is overleden op zondag 13 mei 1832 in Fijnaart en Heijningen, 49 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Kinderen van Geertje en Adriaan:
1 Bastiaan Wagner, geboren op donderdag 21 december 1815 in Fijnaart en Heijningen. Bastiaan is overleden op vrijdag 26 januari 1849 in Fijnaart en Heijningen, 33 jaar oud.
2 Maria Wagner, geboren op vrijdag 6 augustus 1819 in Fijnaart en Heijningen. Maria is overleden op maandag 18 oktober 1869 in Klundert, 50 jaar oud.
3 Jacob Wagner, geboren op woensdag 26 december 1821 in Fijnaart en Heijningen. Jacob is overleden op dinsdag 8 januari 1901 in Ooltgensplaat, 79 jaar oud [bron: BS-Ooltgensplaat, aktenr 2.].
4 Seijke Wagner, geboren op zaterdag 17 april 1824 in Fijnaart en Heijningen [bron: BS-Fijnaart en Heijningen, akte nr. 28.]. Seijke is overleden op donderdag 30 december 1886 in Rotterdam, 62 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 540.].
5 Adriaan Wagner, geboren op vrijdag 25 augustus 1826 in Fijnaart en Heijningen. Adriaan is overleden op zondag 17 juni 1827 in Fijnaart en Heijningen, 9 maanden oud.
6 Pieternella Wagner, geboren op zondag 18 januari 1829 in Fijnaart en Heijningen.
VIII-be Bastiaan van Helden is geboren op dinsdag 21 maart 1797 in Heijningen, zoon van (Se)Bastiaan Franszn. van Helden (zie VII-ao) en Sijke Pietersdr de Bie. Hij is gedoopt op zondag 26 maart 1797 in Heijningen. Bastiaan is overleden op zondag 25 augustus 1833 in Herkingen, 36 jaar oud [bron: BS-Herkingen, aktenr 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 augustus 1833 [bron: BS-Herkingen, aktenr 11].
Beroep:
Arbeider.
Algemeen:
Pro Justitia (procesverbaal uit 1822, ’in tegenwoordige taal’ geschreven)
In het jaar 1822, de 5e dag van de maand februari des namiddags te twee uren, hebben wij Cornelis Zilver, assessor (soort assistent) van de Here Schout der gemeente Oud- en Nieuw Herkingen, bij in des positie van gemelde Here Schout, op bekomen bericht, dat de beide zonen van Johannis van den Doel, veerman alhier, met name Jillis en Adrianus, met hun vaartuig van Bruinisse, bijgenaamd (Oostduiveland) naar herwaarts over kwamen, dezelve tot op een kleine afstand van de kaaij dezer gemeente waren genaderd, door een geweldige rukwind en onstuimige zee, met bijna hoog water, hun vaartuig (zijnde een hengst) was omgeslagen, dat hierop, door enige ingezetenen dezer gemeente dadelijk is beproefd om dezelve (met een ander vaartuig te redden) doch dat alle aangewende moeite deswegen, vruchteloos was.
Dat verder des avonds om zes uren, nadat het water was afgelopen, de nodige order zijn gesteld ten einde verongelukte personen (was het mogelijk) op te vissen.
Dat wijders de voormelde Jillis en Adrianus van den Doel, door Leendert Saarloos, Joost Doorneheijer, Louis van Zevenbergen en Bastiaan van Helden, allen arbeider, binnen dezer gemeente woonachtig, mitsgaders door een groot aantal ingezetenen dezer gemeente, zijn gevonden aan het Steenwerk van de dijk der polder Klinkerland, tegenover de woningen van Pieter Tamboer en Jan Burgen, binnen deze gemeente.
Dat alverder op de plaats waar gemeld vaartuig is omgeslagen nog is gevonden een persoon van het mannelijk geslacht, welke gebleken is te zijn Adrianus Hoogstrate blijkens aangespoeld certificaat van de Here Schout der gemeente Sommelsdijk, in dato de 29 oktober 1821, fuselier bij het 1e Bataljon, 9e afd. Nationale Militie, thans met verlof binnen Sommelsdijk aanwezig.
Dat de lijken van meergemelde Jillis en Adrianus van den Doel, bij hun ouders zijn ingebracht, terwijl dat van Adrianus Hoogstrate is gebracht in een van de kamers van het gemeentehuis.
Dat wij voorts vergezeld van de here Johan Philippus Kers, chirurgijn binnen deze gemeente ons hebben vervoegd bij de lijken hier voren gemeld, ten einde (was het mogelijk) de nodige kunstbewerking aan deze zelve te beproeven doch dat gemelde Here Chirurgijn ons heeft verklaard niet ander te kunnen vermoeden, dan dat gemelde personen in het water waren gestikt, hebben voorts de nog gemelde lijken, gene tekenen van een geweldige dood.
Van al het welk wij dit proces-verbaal hebben opgemaakt op jaar, maand en dag als in de hoofde vermeld, ’t welk de deposanten naar gedane voorlezing, nevens ons hebben getekend.
Exempt. Bastiaan van Helden, welke na te zijne geenter.....eend, verklaard heeft, niet te kunnen schrijven of tekenen.

(Was getekend), L. Saarloos, Joost Doornheijn, Louwies van Zevenbergen, J.P. Kers, C v.d. Zilver.
Voor copie conform: De secretaris der gemeente Oud- en Nieuw-Herkingen.
Huwelijk:
Voor Bastiaan is een gelijkluidend Bewijs van Onvermogen (Net als bij zijn tweede vrouw Cornelia Saarloos). Uit het doopboek van Fijnaart en Heijningen wordt op vertoon van dit bewijs van onvermogen een extract uit het geboorteregister afgegeven aan Bas, waaruit blijkt dat hij de zoon was van Bastiaan van Helden en Seijke de Bie.
Bastiaan:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 12 maart 1819 in Herkingen [bron: BS-Herkingen aktenr 01.] met Cornelia Slis, 30 jaar oud. Cornelia is geboren op zondag 13 april 1788 in Melissant [bron: BS-Herkingen, aktenr 25], dochter van Cornelis Jacobszn. Slis en Durfje Koole. Cornelia is overleden op donderdag 24 februari 1831 in Herkingen, 42 jaar oud [bron: BS-Herkingen, aktenr 4.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 25 februari 1831 [bron: BS-Herkingen, aktenr 4].
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 17 maart 1832 in Herkingen [bron: BS-Herkingen aktenr. 5.] met Cornelia Saarloos, 31 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 21 mei 1800 in Herkingen, dochter van Abraham Leendertsz Saarloos en Josina Karre. Zij is gedoopt op zondag 1 juni 1800 in Herkingen. Cornelia is overleden op zaterdag 10 november 1855 in Herkingen, 55 jaar oud [bron: BS-Herkingen, aktenr 19.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 14 november 1855 [bron: BS-Herkingen, aktenr 19].
Beroep:
Arbeidster.
Huwelijk:
Bewijs van onvermogen, in welke zaken ook, behalve in zaken van Sucessie.
Wij ondergeteekenden, Jacob van den Hoek, winkelier, en Korstiaan Karels, verwer, verklaren na gedaan onderzoek, dat de persoon van Cornelia Saarloos wonende te Herkingen, in behoeftige omstandigheden verkeert, zoo dat zij niet in staat is tot een betaling der zegelgelden voor de bewijzen welke zij benodigd heeft tot het aangaan van een Huwelijk met Bastiaan van Helden.
Herkingen, den 26 January 1832
(Getekend J. v d Hoek en K. Karels)

De Burgemeester van Oud en Nieuw Herkingen gezien het voornoemde Certificaat, als mede de Rol van den Hoofdelijken omslag deze Gemeente, waarbij de natemelden persoon is aangeslagen tot f - : , verklaart dat Cornelia Saarloos voor zoo verre hem bekend is, in zoodanige behoeftige omstandigheden verkeert, dat zij niet in staat is tot den betaling der zegelgelden van de bewijzen welke zij benodigd heeft tot het aangaan van een Huwelijk met Bastiaan van Helden.
Gedaan te Herkingen den 26 January 1832.
De Burgemeester voornoemd, J.A.van Weel.
Kinderen van Bastiaan en Cornelia (1):
1 Sietje van Helden, geboren op woensdag 3 november 1819 in Herkingen [bron: BS-Herkingen aktenr 22.]. Sietje is overleden op vrijdag 16 augustus 1833 in Herkingen, 13 jaar oud [bron: BS-Herkingen aktenr 10.].
2 Durfje van Helden, geboren op zaterdag 29 september 1821 in Herkingen [bron: BS-Herkingen, aktenr 25.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 1 oktober 1821 [bron: BS-Herkingen, aktenr 25]. Durfje is overleden op vrijdag 30 augustus 1833 in Herkingen, 11 jaar oud [bron: BS-Herkingen, aktenr 12.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 30 augustus 1833 [bron: BS-Herkingen, aktenr 12].
3 Bastiaan van Helden, geboren op zondag 22 februari 1824 in Herkingen [bron: BS-Herkingen, aktenr 6.]. Bastiaan is overleden op woensdag 10 januari 1849 in Terneuzen, 24 jaar oud [bron: BS-Terneuzen, aktenr 4].
Beroep:
Soldaat
4 Cornelis van Helden, geboren op donderdag 26 oktober 1826 in Herkingen [bron: BS-Herkingen, aktenr 21.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 oktober 1826 [bron: BS-Herkingen, aktenr 21]. Cornelis is overleden op dinsdag 8 januari 1828 in Herkingen, 1 jaar oud [bron: BS-Herkingen, aktenr 3.].
Kinderen van Bastiaan en Cornelia (2):
5 Fransina van Helden, geboren op woensdag 26 september 1832 in Herkingen. Volgt IX-cr.
6 Pieter Bastiaan van Helden, geboren op maandag 23 december 1833 in Herkingen. Volgt IX-cs.
IX-a Nikolaas Wouter van Helden, zoon van Gijsbert Huijbertszn. van Helden (zie VIII-a) en Elisabeth/Lijsbeth Krap. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1783 in Veen. Nikolaas is overleden op donderdag 11 januari 1849 in IJsselmonde, 65 jaar oud [bron: BS-IJsselmonde, aktenr 4.].
Beroep:
Bouwman. (Bij de geboorte van Teuntje in 1813 is volgens de akte aangever de vader Wouter van Helden, wonende in der Banne van Gorinchem en als beroep bouwman.)
Vertrokken:
Dit gezin is begonnen in Woudrichem, vermoedelijk in de landbouw en ook in Veen. Omstreeks 1830 is dit gezin verhuisd naar IJsselmonde, waar er werk te vinden was, vermoedelijk in de industrie.
Nikolaas trouwde met Geertruij Pas. Geertruij is geboren op vrijdag 5 augustus 1785 in Arkel, dochter van Gerrit Pas en Jenneke Verwaay. Zij is gedoopt op zondag 7 augustus 1785 in Arkel. Geertruij is overleden op vrijdag 18 december 1863 in Ridderkerk, 78 jaar oud.
Kinderen van Nikolaas en Geertruij:
1 Teuntje Wilhelmina (Teuntje) van Helden, geboren op vrijdag 8 januari 1813 in Gorinchem. Volgt X-a.
2 Geertruij van Helden, geboren op vrijdag 9 december 1814 in Rijswijk (NBr). Zij is gedoopt op zondag 8 januari 1815 in Rijswijk (NBr). Geertruij is overleden op maandag 2 oktober 1837 in Rotterdam, 22 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 2185.].
3 Elisabeth van Helden, geboren op dinsdag 14 januari 1817 in Almkerk. Volgt X-b.
4 Gijsbert van Helden, geboren op zondag 22 november 1818 in Woudrichem. Volgt X-c.
5 Jenneke van Helden, geboren op woensdag 3 januari 1821 in Woudrichem. Volgt X-d.
6 Huibertje Pieternella van Helden, geboren op dinsdag 17 augustus 1824 in Woudrichem.
7 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 16 maart 1827 in Woudrichem.
8 Gerrit van Helden, geboren op maandag 20 april 1829 in Woudrichem. Volgt X-e.
IX-b Clasina Gijsberts van Helden is geboren op zaterdag 24 september 1785 in Veen, dochter van Gijsbert Huijbertszn. van Helden (zie VIII-a) en Elisabeth/Lijsbeth Krap. Zij is gedoopt op zondag 25 september 1785 in Veen. Clasina is overleden op woensdag 5 september 1866 in De Werken en Sleeuwijk, 80 jaar oud.
Boedelscheiding:
ONA-Almkerk, notaris Cornelis de Jong, 12 Juli 1862, akte nr. 459.
Op 12 juli 1862 verschijnen voor notaris Cornelis de Jong te Almkerk, de kinderen van Pieter Arie van der Stelt, te weten Gijsbert van der Stelt, Mijndert van Anrooi gehuwd met Betje van der Stelt, Pietje van der Stelt (weduwe van Jan Verschoor) en Pieter Verschoor welke optreed namens Francina (= Clasina) van Helden de moeder van de drie kinderen teneinde tot een boedelscheiding te komen. Uit een koopakte blijkt dat in mei 1862 het kantoor van Hypotheken te ’s-Hertogenbosch is aangeschreven en op 11 juni 1862 daaropvolgend (deel 507, nr. 54) "voor de wederhelft is geregtigd".
De te verdelen boedel bestaat uit:
A. Een huisje met tuin en erf gelegen aan de Kildijk onder de Werken (kadastraal bekend: sectie D, nr. 242a), groot: 96 ellen, benevens het noordelijke gedeelte van nummer 242b sectie D, groot 4 roeden, 70 ellen, totale waarde 120 gulden.
B. Een erf (gelegen voor het zuidelijk gedeelte van nr. 242b sectie D (groot 2 roeden, 50 ellen), totale waarde 25 gulden.
C. Een keetje en erf (gelegen voor sectie D, nr. 317, groot 56 ellen, benevens het westelijk gedeelte van een erf aldaar nr. 339 sectie D, gorrt 2 roeden, 70 ellen), totale waarde 45 gulden.
D. De kooppenningen van het aan Mathijs Scheffer verkocht oostelijk gedeelte van nummer 339 sectie D ter waarde van 80 gulden.
De totale waarde van de te verdelen boedel is 270 gulden. Hiervan "competeert" Pieter Verschoor de helft (135 gulden).
De andere 135 gulden mogen de 3 kinderen te samen verdelen.
Pieter Verschoor verkrijgt (voor Francina/Clasina van Helden) het onder A genoemde voor 120 gulden en nog 15 gulden uit het onder D vermelde geld van Mathijs Scheffer.
Mijndert van Anrooi verkrijgt voor zijn 45 gulden het onder B vermelde ter waarde van 25 gulden en nog 20 gulden uit het onder D vermelde geld van Mathijs Scheffer.
Pietje van der Stelt krijgt het onder C (waarde 45 gulden) vermelde toegedeeld.
Gijsbert van der Stelt krijgt 45 gulden uit het onder D vermelde toegekend.
Clasina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1807 in Werkendam met Pieter Ariens van der Stelt, ongeveer 20 jaar oud. Pieter is een zoon van Arie Koenen van der Stelt en Petronella/Pieternella Huijbertse Craajo. Hij is gedoopt op zondag 28 januari 1787 in Werkendam. Pieter is overleden op vrijdag 11 april 1862 in De Werken, 75 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Kinderen van Clasina en Pieter:
1 Arie Pieterszn van der Stelt. Hij is gedoopt op dinsdag 10 mei 1808 in De Werken. Arie is overleden op dinsdag 22 november 1808 in De Werken, 6 maanden oud.
2 Gijsbert van der Stelt, geboren op vrijdag 18 oktober 1811 in De Werken. Hij is gedoopt op zondag 27 oktober 1811 in Werkendam. Gijsbert is overleden op vrijdag 7 juli 1893 in Almkerk en Uitwijk, 81 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 30.].
3 Pieternella van der Stelt, geboren op vrijdag 26 augustus 1814 in De Werken. Zij is gedoopt op zondag 11 september 1814 in Werkendam. Pieternella is overleden op vrijdag 15 juli 1870 in De Werken en Sleeuwijk, 55 jaar oud.
4 Elisabeth van der Stelt, geboren op woensdag 4 februari 1818 in De Werken. Zij is gedoopt op zondag 29 maart 1818 in Werkendam. Elisabeth is overleden op zondag 2 mei 1819 in De Werken en Sleeuwijk, 1 jaar oud.
5 Elisabeth (Betje) van der Stelt, geboren op zaterdag 7 oktober 1820 in De Werken. Zij is gedoopt op zondag 22 oktober 1820 in Werkendam. Elisabeth is overleden op maandag 8 januari 1900 in De Werken en Sleeuwijk, 79 jaar oud.
IX-c Willem van Helden is geboren op zaterdag 15 september 1787 in Veen, zoon van Gijsbert Huijbertszn. van Helden (zie VIII-a) en Elisabeth/Lijsbeth Krap. Hij is gedoopt op zondag 16 september 1787 in Veen. Willem is overleden op zaterdag 19 mei 1855 in Veen, 67 jaar oud. Willem trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 30 oktober 1812 in Veen [bron: BS-Veen, aktenr 31.] met Maria Born, 20 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 16 november 1791 in Veen, dochter van Boudewijn Born en Jannigje van Thiel. Zij is gedoopt op zondag 20 november 1791 in Veen. Maria is overleden op zaterdag 24 april 1841 in Veen, 49 jaar oud.
Kinderen van Willem en Maria:
1 Elisabeth van Helden, geboren op woensdag 11 november 1812 in Veen. Volgt X-f.
2 Boudewijn van Helden, geboren op zondag 22 januari 1815 in Veen. Boudewijn is overleden op zondag 18 februari 1821 in Veen, 6 jaar oud.
3 Gijsje van Helden, geboren op woensdag 1 juli 1818 in Veen. Gijsje is overleden op zondag 19 juli 1818 in Veen, 18 dagen oud.
IX-d Teunis Gijsbertsz van Helden is geboren op dinsdag 31 oktober 1797 in Veen, zoon van Gijsbert Huijbertszn. van Helden (zie VIII-a) en Elisabeth/Lijsbeth Krap. Hij is gedoopt op zondag 5 november 1797 in Veen. Teunis is overleden op zondag 4 oktober 1857 in Zuid-Beijerland, 59 jaar oud [bron: BS-Zuid Beijerland, aktenr 67.].
Beroep:
Arbeider/ bouwknecht.
Attestatie:
April 1849 van Numansdorp naar Zuid-Beijerland.
Teunis trouwde, 30 jaar oud, op zondag 4 mei 1828 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp, aktenr. 6.] met Maria Verboom, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Maria: Maria Verboom is weduwe van Johannes Kraak, zoon van Pieter Kraak en Jannigje den Belder.
Maria is een dochter van Arie Verboom en Lijsbeth van der Burg. Zij is gedoopt op woensdag 18 september 1799 in Numansdorp. Maria is overleden op vrijdag 13 maart 1891 in Numansdorp, 91 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 23.].
Beroep:
Dagloonster.
Huwelijk:
Comp. 15 Februari 1828, voor vrederechter Jan Vreede, kantoor Heusden, van
Marcus Sonnevelt, voerman 75 jaar
Gerrit van Helden, voerman 71 jaar
Gerrit de Dekker, bouwman 70 jaar
Cornelis van Helden, bouwman 68 jaar,
allen wonende te Veen.
Zij verklaren dat de de grootouders van Teunis, zijnde Huibert van Helden en Clasina Dekkers reeds vele jaren overleden zijn.
(Deze verklaring was nodig omdat de ouders van Teunis reeds overleden waren).
Weduwe/weduwnaar:
Na het overlijden van haar echtgenoot Teunis in 1857 is Maria hertrouwt met Johannes Kraak.
Kinderen van Teunis en Maria:
1 Elizabeth van Helden, geboren op maandag 16 februari 1829 in Numansdorp. Volgt X-g.
2 Arie van Helden, geboren op dinsdag 7 december 1830 in Numansdorp. Volgt X-h.
3 Gijsbertje van Helden, geboren op zaterdag 26 december 1835 om 21:00 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp, aktenr 83.]. Zij is gedoopt op zondag 17 januari 1836 in Numansdorp. Gijsbertje is overleden op zondag 19 september 1847 in Numansdorp, 11 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 72.].
4 Kornelis van Helden, geboren op woensdag 26 april 1843 om 04:00 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp, aktenr 30.]. Kornelis is overleden op zondag 8 september 1867 in Numansdorp, 24 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 79.]. Kornelis bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider.
IX-e Clasina van Helden, dochter van Gerhardus (Gerrit) Huibertszn. van Helden (zie VIII-c) en Gerardina Gerritsdr. Sonneveldt. Zij is gedoopt op zondag 7 april 1782 in Veen. Clasina is overleden op zondag 9 oktober 1864 in Veen, 82 jaar oud.
Lidmaat:
Lidmaten Veen (Ned Ger Kerk) 1658-1815 door Piet Sanders
Op 10 April 1805 is Clasina tot lidmaat aangenomen.
Clasina trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 10 april 1805 in Veen met Laurens Janszn. van Rijswijk, 24 jaar oud. Laurens is een zoon van Jan Jacobse van Rijswijk en Dirkje Verbeek. Hij is gedoopt op zondag 4 maart 1781 in Veen. Laurens is overleden op donderdag 5 augustus 1830 in Veen, 49 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Hypotheek:
Heusden N4232, nr 66, 18-04-1816
Hypotheek van Laurens van Rijswijk, particulier te Veen, tegen 5% rente op het huis in het Paradijs gequoteerd nr 87 met boomgaard en bouwland gelegen te Veen.
Koop en verkoop:
Heusden N4238, nr 6, 18-04-1816
Laurens van Rijswijk en Gerrit van Helden, bouwmannen te Veen, verkopen aan Sander van Mill een hond en 75 roeden oude maat boomgaard in het Paradijs onder Veen.
Kinderen van Clasina en Laurens:
1 Jan van Rijswijk, geboren op maandag 26 oktober 1807 in Veen. Hij is gedoopt op woensdag 11 november 1807 in Veen. Jan is overleden op vrijdag 28 februari 1817 in Veen, 9 jaar oud.
2 Huibert van Rijswijk, geboren op zaterdag 28 januari 1809 in Veen. Hij is gedoopt op zondag 12 februari 1809 in Veen. Huibert is overleden op zaterdag 4 september 1813 in Veen, 4 jaar oud.
3 Dirkje van Rijswijk, geboren op zondag 28 juli 1811 in Veen. Dirkje is overleden op woensdag 18 juni 1884 in Groningen, 72 jaar oud [bron: BS-Groningen, aktenr 611.].
4 Cornelia van Rijswijk, geboren op woensdag 2 november 1814 in Veen. Cornelia is overleden op donderdag 30 januari 1862 in Gorinchem, 47 jaar oud.
5 Jansje/Janske van Rijswijk, geboren op zondag 22 februari 1818 in Veen. Jansje/Janske is overleden op zaterdag 21 juli 1894 in Gorinchem, 76 jaar oud.
Notitie bij Jansje/Janske: In Gorinchem overleden als Jenneke.
Beroep:
Dienstmeid
6 Gerrit van Rijswijk, geboren op vrijdag 5 januari 1821 in Veen. Gerrit is overleden op dinsdag 24 december 1839 in Veen, 18 jaar oud. Gerrit bleef ongehuwd.
7 Huibert van Rijswijk, geboren op woensdag 29 oktober 1823 in Veen. Huibert is overleden op zaterdag 8 september 1855 in Veen, 31 jaar oud. Huibert bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider.
IX-f Clasina van Helden is geboren op maandag 10 juni 1799 in Veen, dochter van Cornelis Huijbertszn van Helden (zie VIII-d) en Gijsbertje van IJzeren (Eijseren of IJseren). Zij is gedoopt op zondag 16 juni 1799 in Veen. Clasina is overleden op woensdag 27 november 1867 in Veen, 68 jaar oud.
Beroep:
Particuliere.
Clasina trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 6 juni 1823 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 8.] met Jacobus Janszn. Schouten, 26 jaar oud. Jacobus is geboren op zaterdag 21 januari 1797 in Wijk, zoon van Jan Schouten en Anneke van Wijk. Hij is gedoopt op dinsdag 24 januari 1797 in Wijk. Jacobus is overleden op woensdag 22 september 1847 in Veen, 50 jaar oud.
Beroep:
Arbeider/bouwman.
Kinderen van Clasina en Jacobus:
1 Anneke Schouten, geboren op donderdag 2 oktober 1823 in Veen. Anneke is overleden op woensdag 17 september 1879 in Poederooijen, 55 jaar oud [bron: BS-Poederoijen, aktenr 21].
2 Cornelis Schouten, geboren op donderdag 14 juli 1825 in Wijk.
3 Gijsbertje Schouten, geboren op donderdag 27 december 1827 in Veen. Gijsbertje is overleden op zaterdag 25 december 1847 in Veen, 19 jaar oud. Gijsbertje bleef ongehuwd.
4 Jannigje Schouten, geboren op zaterdag 16 oktober 1830 in Veen. Jannigje is overleden op woensdag 1 januari 1840 in Veen, 9 jaar oud.
5 Maaike Cornelia Schouten, geboren op maandag 2 december 1833 in Veen.
6 Jan Schouten, geboren op maandag 15 augustus 1836 in Veen.
7 Clazina Schouten, geboren op zaterdag 18 mei 1839 in Veen.
8 Jannigje Schouten, geboren op woensdag 15 juni 1842 in Veen.
IX-g Adriana (Adriaantje) van Helden is geboren op dinsdag 8 september 1801 in Veen, dochter van Cornelis Huijbertszn van Helden (zie VIII-d) en Gijsbertje van IJzeren (Eijseren of IJseren). Zij is gedoopt op zondag 13 september 1801 in Veen. Adriana is overleden op dinsdag 2 mei 1871 in ’s-Hertogenbosch, 69 jaar oud [bron: BS-’s-Hertogenbosch, akte nr 420.].
Beroep:
Dienstmeid
Adriana trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 10 april 1832 in Heusden [bron: BS-Heusden, akte nr 2.] met Johannes Petrus Hanff, 31 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 16 februari 1801 in Heusden, zoon van Petrus Hanff en Joanna Jacobs.
Beroep:
Schoenmaker.
Kinderen van Adriana en Johannes:
1 Adriana Hanff, geboren op woensdag 2 mei 1832 in Heusden.
2 Petrus Johannes Hanff, geboren op zaterdag 22 februari 1834 in Heusden.
3 Cornelia Carolina Hanff, geboren op dinsdag 12 januari 1836 in Heusden.
4 Johannes Cornelis Hanff, geboren op dinsdag 18 december 1838 in Heusden.
5 Cornelis Hanff, geboren op zaterdag 18 december 1841 in Heusden.
IX-h Huibert van Helden is geboren op donderdag 24 november 1803 in Veen, zoon van Cornelis Huijbertszn van Helden (zie VIII-d) en Gijsbertje van IJzeren (Eijseren of IJseren). Hij is gedoopt op zondag 27 november 1803 in Veen. Huibert is overleden op zondag 24 april 1881 in Veen, 77 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer.
Huibert trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1837 in Veen [bron: BS-Veen, aktenr 2.] met Willemijna Vos, 25 jaar oud. Willemijna is geboren op zondag 1 december 1811 in Wijk, dochter van Johannes Vos en Josina van de Wetering. Willemijna is overleden op woensdag 28 september 1892 in Veen, 80 jaar oud.
Kinderen van Huibert en Willemijna:
1 Hozina Huibertsdr. van Helden, geboren op vrijdag 30 maart 1838 in Veen. Volgt X-i.
2 Gijsbertje Huibertsdr. van Helden, geboren op donderdag 25 april 1839 in Veen. Volgt X-j.
3 Cornelia Huibertsdr. van Helden, geboren op vrijdag 29 januari 1841 in Veen. Cornelia is overleden op maandag 8 augustus 1842 in Veen, 1 jaar oud.
4 Cornelis Huibertszn. van Helden, geboren op zaterdag 14 mei 1842 in Veen. Cornelis is overleden op zaterdag 15 januari 1848 in Veen, 5 jaar oud.
5 Willem Huibertszn. van Helden, geboren op vrijdag 2 juni 1843 in Veen. Willem is overleden op donderdag 22 februari 1844 in Veen, 8 maanden oud.
6 Willem Huibertszn. van Helden, geboren op vrijdag 23 mei 1845 in Veen. Willem is overleden op vrijdag 15 oktober 1847 in Veen, 2 jaar oud.
7 Johanna Huibertsdr. van Helden, geboren op zondag 29 november 1846 in Veen. Volgt X-k.
8 Kornelis Huibertszn. van Helden, geboren op woensdag 7 november 1849 in Veen. Volgt X-l.
9 Johannis Willem Huibertszn. van Helden, geboren op dinsdag 24 juni 1851 in Veen. Volgt X-m.
10 Gijsbert Huibertszn. van Helden, geboren op zondag 11 februari 1855 in Veen. Gijsbert is overleden op zondag 15 juli 1855 in Veen, 5 maanden oud.
IX-i Jansje van Helden is geboren op zaterdag 2 mei 1807 in Veen, dochter van Cornelis Huijbertszn van Helden (zie VIII-d) en Gijsbertje van IJzeren (Eijseren of IJseren). Zij is gedoopt op zondag 3 mei 1807 in Veen. Jansje is overleden op dinsdag 2 februari 1886 in Veen, 78 jaar oud. Jansje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 maart 1834 in Veen [bron: BS-Veen, aktenr 1.] met Frans Timmerman, 30 jaar oud. Frans is geboren op zondag 19 februari 1804 in Veen, zoon van Cornelis Timmermans en Aartje van Gammeren. Hij is gedoopt op woensdag 22 februari 1804 in Veen. Frans is overleden op zaterdag 17 november 1894 in Veen, 90 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer.
Kinderen van Jansje en Frans:
1 Aartje Timmerman, geboren op maandag 25 augustus 1834 in Veen. Aartje is overleden op dinsdag 25 april 1916 in Vught, 81 jaar oud [bron: BS-Vught, akte nr 45.].
2 Cornelia Timmermans, geboren op woensdag 7 augustus 1839 in Veen. Cornelia is overleden op maandag 8 april 1929 in Veen, 89 jaar oud.
3 Cornelis Timmerman, geboren op dinsdag 29 maart 1842 in Veen.
4 Frans Timmerman, geboren op dinsdag 29 oktober 1844 in Veen. Frans is overleden op vrijdag 16 januari 1914 in Veen, 69 jaar oud.
5 (Levenloos) Timmerman, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 20 januari 1852 in Veen.
6 (Levenloos) Timmerman, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 7 november 1853 in Veen.
7 Gijsbertje Timmerman, geboren op zaterdag 11 augustus 1855 in Veen.
IX-j Bastiaan Willem van Helden is geboren op zondag 23 februari 1834 in Veen, zoon van Leendert Bastiaanszn. van Helden (zie VIII-e) en Cornelia Remikus. Bastiaan is overleden op zondag 10 december 1871 in Veen, 37 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer.
Bastiaan trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 28 juni 1866 in Andel [bron: BS-Andel, akte nr 5.] met Adriana van Andel, 26 jaar oud. Adriana is geboren op woensdag 7 augustus 1839 in Andel, dochter van Bastiaan van Andel en Jenneke Eeten. Adriana is overleden op vrijdag 27 december 1872 in Andel, 33 jaar oud.
Kinderen van Bastiaan en Adriana:
1 Cornelia van Helden, geboren op dinsdag 17 september 1867 in Veen. Volgt X-n.
2 Jenneke van Helden, geboren op zondag 19 december 1869 in Veen. Jenneke is overleden op dinsdag 14 juni 1870 in Veen, 5 maanden oud.
3 Jenneke van Helden, geboren op zondag 16 april 1871 in Veen. Volgt X-o.
IX-k Arie Bastiaanszn. van Helden is geboren op zaterdag 29 januari 1791 in Wijk, zoon van Bastiaan Arienszn van Helden (zie VIII-i) en Maria de Goede. Hij is gedoopt op zondag 30 januari 1791 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Arie is overleden op zaterdag 3 november 1860 in Wijk, 69 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Arie trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 3 mei 1822 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 7.] met Adriana Colijn, 27 jaar oud. Adriana is geboren op dinsdag 3 maart 1795 in Wijk, dochter van Aart Colijn en Johanna Mulders. Zij is gedoopt op zondag 8 maart 1795 in Wijk. Adriana is overleden op woensdag 19 mei 1858 in Wijk en Aalburg, 63 jaar oud.
Kinderen van Arie en Adriana:
1 Aart van Helden, geboren op dinsdag 21 januari 1823 in Wijk. Aart is overleden op dinsdag 1 juli 1823 in Wijk, 5 maanden oud.
2 Bastiaan van Helden, geboren op dinsdag 3 februari 1824 in Wijk. Volgt X-p.
3 Aart van Helden, geboren op maandag 10 april 1826 in Wijk. Aart is overleden op zaterdag 26 december 1891 in Wijk, 65 jaar oud. Aart bleef ongehuwd.
4 Maria van Helden, geboren op vrijdag 4 januari 1828 in Wijk. Maria is overleden op zondag 20 november 1853 in Wijk, 25 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
5 Johanna van Helden, geboren op vrijdag 25 december 1829 in Wijk. Volgt X-q.
6 Joost van Helden, geboren op zondag 14 augustus 1831 in Wijk. Joost is overleden op zaterdag 12 januari 1833 in Wijk, 1 jaar oud.
7 Teuntje van Helden, geboren op maandag 11 maart 1839 in Wijk. Volgt X-r.
IX-l Peternella van Helden is geboren op maandag 17 december 1792 in Wijk, dochter van Bastiaan Arienszn van Helden (zie VIII-i) en Maria de Goede. Zij is gedoopt op maandag 17 december 1792 in Heusden. Peternella is overleden op woensdag 19 maart 1862 in Veen, 69 jaar oud.
Beroep:
Particuliere.
Buitenechtelijk:
Peternella/Petronella heeft een buitenechtelijk kind genaamd Bastiaan van Helden, geboren in 1816 en overleden in 1817 te Wijk.
Peternella trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 13 oktober 1821 in Wijk [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 8.] met Jan Govertse van Rijswijk, 35 jaar oud. Jan is een zoon van Govert Antonie Janszn. van Rijswijk en Geertruij Greven. Hij is gedoopt op zondag 14 mei 1786 in Veen. Jan is overleden op donderdag 19 januari 1860 in Veen, 73 jaar oud.
Beroep:
Bouwman en hennepboer.
Kinderen van Peternella en Jan:
1 Bastiaan van Helden, geboren op donderdag 26 december 1816 in Wijk. Bastiaan is overleden op zaterdag 24 mei 1817 in Wijk, 4 maanden oud.
Buitenechtelijk:
Bastiaan was een buitenechtelijk kind van Peternella/Petronella van Helden.
2 Govert Antonie van Rijswijk, geboren op zondag 10 februari 1822 in Veen.
Beroep:
Bouwman.
3 Maria van Rijswijk, geboren op donderdag 27 november 1823 in Veen. Volgt X-s.
4 Bastiaan van Rijswijk, geboren op dinsdag 7 maart 1826 in Veen.
Beroep:
Koopman.
5 Gerrit van Rijswijk, geboren op maandag 25 augustus 1828 in Veen.
Beroep:
Bouwman.
6 Anneke van Rijswijk, geboren op vrijdag 9 juli 1830 in Veen.
7 Joost van Rijswijk, geboren op woensdag 14 november 1832 in Veen.
Beroep:
Koopman.
8 Pieternella van Rijswijk, geboren op donderdag 22 mei 1834 in Veen.
IX-m Frans Bastiaansz van Helden is geboren op woensdag 19 november 1794 in Wijk, zoon van Bastiaan Arienszn van Helden (zie VIII-i) en Maria de Goede. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1794 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Frans is overleden op vrijdag 10 juli 1857 in Woudrichem, 62 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
Tweeling:
Frans is een tweelingbroer van Klaas.
Frans trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1826 in Woudrichem [bron: BS-Woudrichem, aktenr 3.] met Belia van Vugt, 21 jaar oud. Belia is geboren op dinsdag 9 oktober 1804 in Rijswijk (NBr), dochter van Jan Aartszn. van Vugt en Adriaantje Gerretsdr. Westerlaken. Zij is gedoopt op zondag 14 oktober 1804 in Rijswijk (NBr). Belia is overleden op vrijdag 27 juli 1855 in Woudrichem, 50 jaar oud [bron: Mem. van successie, Heusden 036.03.08, inv.nr. 51, mem.nr. 169, dd 27-07-1855].
Beroep:
Dienstbode.
Kinderen van Frans en Belia:
1 Bastiaan van Helden, geboren op zondag 13 augustus 1826 in Rijswijk (NBr). Hij is gedoopt op zondag 3 september 1826 in Rijswijk (NBr). Bastiaan is overleden op zaterdag 16 december 1826 in Woudrichem, 4 maanden oud.
2 Bastiaan van Helden, geboren op dinsdag 27 november 1827 in Woudrichem. Bastiaan is overleden op zaterdag 14 juni 1834 in Woudrichem, 6 jaar oud.
3 Adrianus van Helden, geboren op zaterdag 28 februari 1829 in Woudrichem. Volgt X-t.
4 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 7 mei 1830 in Giessen.
5 Jan van Helden, geboren op zondag 8 mei 1831 in Woudrichem. Jan is overleden op woensdag 4 december 1833 in Woudrichem, 2 jaar oud.
6 Maria van Helden, geboren op maandag 23 september 1833 in Woudrichem. Volgt X-u.
7 Bastiana van Helden, geboren op dinsdag 26 januari 1836 in Woudrichem. Volgt X-v.
8 Jan van Helden, geboren op woensdag 30 mei 1838 in Woudrichem. Jan is overleden op zondag 17 juni 1838 in Woudrichem, 18 dagen oud.
9 Jan van Helden, geboren op zaterdag 12 oktober 1839 in Woudrichem. Jan is overleden op maandag 3 april 1905 in Zaltbommel, 65 jaar oud [bron: BS-Zaltbommel, aktenr 18].
Beroep:
Timmermansknecht, Opzichter.
Ingekomen/vertrokken:
Jan is op 8 November 1862 uit Zuilichem vertrokken naar Woudrichem.
Jan heeft zich op 22 Maart 1905 gevestigd in Zaltbommel, hj kwam vanuit Amsterdam.
10 Bastiaan van Helden, geboren op donderdag 13 januari 1842 in Woudrichem. Bastiaan is overleden op zaterdag 6 december 1873 in Indonesië, 31 jaar oud.
Beroep:
Korporaal/1e luitenant der infanterie Ned. Oost Indisch Leger.
Algemeen:
Militair Bevolkingsregister Gorinchem, inv nr 32-5, folio 8
Bastiaan van Helden, ongehuwd, gereformeerd, beroep korporaal vestigt zich in Gorinchem op 17 februari 1859 en verlaat de gemeente Gorinchem op
11 oktober 1861.
In de kolom AANDUIDING staat vermeld:
der laatste woonplaats Kampen en
der plaats, waar de bewoner zich gaat vestige van Bredan bij verandering van woonplaats Naarden.

Militair Bevolkingsregister, 32-9-folio 3
Bastiaan van Helden, luitenant der Infanterie, ingekomen Gorinchem
4 januarie 1869.
Op 24 augustus 1871 vertrokken naar Harderwijk
Overlijden:
Overl. ter rede van Atjeh a.b. Maddelani op 6 december 1873
(Bron: Stamboek off. 403 fol. 52)

Rouwadvertentie:
Tot diepe droefheid van zijne broeders en zusters en van haar met wie hij eenmaal door den band des huwelijks hoopte vereenigd te worden, overleed, na eene kortstondige doch hevige ziekte, op de expeditie tegen Atchin, de
WelEd.Gestr. Heer B van Helden, 1e luitenant der Infanterie bij het Oost-Indische leger, in den ouderdom van 31 jaar,

A VAN HELDEN
Woudrichem, 15 Dec. 1873
Volstrekt en eenigfe en algemeene kennisgeving.
11 Adriana (Antje) van Helden, geboren op zondag 15 december 1844 in Woudrichem.
Tweeling:
Adriana is een tweelingzus van Anneke.
Vertrokken:
Heeft zich op 3 mei 1861 gevestigd in Numansdorp, bij haar zuster Bastiana, echtgenote van Karel Jacobus Schoenzetter.
Op 22 october 1861 is zij vertrokken naar Woudrichem.
12 Anneke van Helden, geboren op zondag 15 december 1844 in Woudrichem. Volgt X-w.
13 Cornelis van Helden, geboren op zaterdag 10 juli 1847 in Woudrichem. Volgt X-x.
IX-n Antonia van Helden, dochter van Bastiaan Arienszn van Helden (zie VIII-i) en Maria de Goede. Zij is gedoopt op zondag 23 juni 1799 in Heusden [bron: Rooms Katholiek]. Antonia is overleden op donderdag 29 april 1875 in Wijk, 75 jaar oud. Antonia trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 9 mei 1832 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 6.] met Martinus Joannes (Maarten) van Balsvoort, 35 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 10 mei 1832 in Heusden. Martinus is geboren op maandag 27 maart 1797 in Haaren, zoon van Johannes van Balsvoort en Johanna Tielemans. Martinus is overleden op vrijdag 3 oktober 1845 in Wijk, 48 jaar oud.
Beroep:
Klompenmaker.
Kinderen van Antonia en Martinus:
1 Johannes van Balsvoort, geboren op zondag 10 februari 1833 in Wijk. Johannes is overleden op vrijdag 23 april 1909 in Boxtel, 76 jaar oud [bron: BS-Boxtel, akte nr 66.].
2 Bastiaan van Balsvoort, geboren op zaterdag 27 september 1834 in Wijk. Bastiaan is overleden op vrijdag 7 april 1899 in Rotterdam, 64 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr. 1763.].
Beroep:
Schipper.
3 Adrianus van Balsvoort, geboren op zondag 8 mei 1836 in Wijk. Adrianus is overleden op vrijdag 23 november 1900 in Nuland, 64 jaar oud [bron: BS-Nuland, akte nr 38.].
IX-o Nicolaas Bastiaansz van Helden is geboren op zondag 3 mei 1801 in Wijk, zoon van Bastiaan Arienszn van Helden (zie VIII-i) en Maria de Goede. Hij is gedoopt op zondag 3 mei 1801 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Nicolaas is overleden op woensdag 22 oktober 1884 in Wijk, 83 jaar oud.
Beroep:
Voerman/schipper.
Nicolaas trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 18 januari 1838 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 1.] met Anneke Bouwman, 35 jaar oud. Anneke is geboren op zondag 5 september 1802 in Wijk, dochter van Joost Bouwman en Cornelia de Bruin. Zij is gedoopt op zondag 12 september 1802 in Wijk. Anneke is overleden op donderdag 26 oktober 1865 in Wijk, 63 jaar oud.
Kinderen van Nicolaas en Anneke:
1 Maria van Helden, geboren op vrijdag 21 september 1838 in Wijk. Maria is overleden op zondag 12 oktober 1856 in Wijk, 18 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
2 Bastiaan van Helden, geboren op vrijdag 11 oktober 1839 in Wijk. Volgt X-y.
3 Kornelia van Helden, geboren op maandag 2 november 1840 in Wijk. Kornelia is overleden op woensdag 5 januari 1842 in Wijk, 1 jaar oud.
4 Joost van Helden, geboren op donderdag 14 maart 1844 in Wijk. Volgt X-z.
IX-p Joost van Helden is geboren op donderdag 7 mei 1807 in Wijk, zoon van Bastiaan Arienszn van Helden (zie VIII-i) en Maria de Goede. Hij is gedoopt op zondag 10 mei 1807 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Joost is overleden op dinsdag 3 april 1866 in Wijk, 58 jaar oud.
Beroep:
Arbeider/voerman.
Joost:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 10 december 1836 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 13.] met Gijsbertje Vos, 23 jaar oud. Gijsbertje is geboren op zondag 4 april 1813 in Wijk, dochter van Jacob Janse Vos en Maria van de Wetering. Gijsbertje is overleden op donderdag 2 februari 1837 in Wijk, 23 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1839 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 3.] met Sijken Jacobsdr. Vos, 30 jaar oud. Sijken is geboren op maandag 2 januari 1809 in Wijk, dochter van Jacob Janse Vos en Maria van de Wetering. Zij is gedoopt op zondag 8 januari 1809 in Wijk. Sijken is overleden op woensdag 8 februari 1882 in Wijk, 73 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid en landbouwster.
Kind van Joost en Gijsbertje:
1 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren kind, geboren op dinsdag 31 januari 1837 in Wijk.
Kinderen van Joost en Sijken:
2 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 21 februari 1840 in Wijk.
3 Maria van Helden, geboren op zondag 13 juni 1841 in Wijk. Maria is overleden op vrijdag 1 september 1854 in Wijk, 13 jaar oud.
4 Bastiaan van Helden, geboren op maandag 11 november 1844 in Wijk. Bastiaan is overleden op zondag 14 april 1850 in Wijk, 5 jaar oud.
5 Jacoba van Helden, geboren op donderdag 12 februari 1846 in Wijk. Volgt X-aa.
6 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 15 december 1848 in Wijk.
7 Gijsbertje van Helden, geboren op donderdag 14 maart 1850 in Wijk. Gijsbertje is overleden op woensdag 3 november 1852 in Wijk, 2 jaar oud.
8 Gijsbertje van Helden, geboren op woensdag 25 mei 1853 in Wijk. Volgt X-ab.
IX-q Antonie Cornelisz van Helden is geboren op zaterdag 28 juni 1794 in Wijk, zoon van Cornelis Ariensz. van Helden (zie VIII-j) en Maria Antoniesdr van Wijk. Hij is gedoopt op zondag 29 juni 1794 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Antonie is overleden op donderdag 14 november 1839 in Nederhemert, 45 jaar oud.
Beroep:
Bouwknegt/bouwman.
Attestatie:
1827 Vertrokken van Wijk naar Nederhemert.
Antonie trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 4 januari 1826 in Nederhemert [bron: BS-Nederhemert, aktenr 1] met Janneke van Helvoort, 21 jaar oud. Janneke is geboren op vrijdag 2 maart 1804 in Nederhemert, dochter van Jan van Helvoort en Janneke van der Horst. Janneke is overleden op maandag 29 januari 1849 in Nederhemert, 44 jaar oud. Janneke trouwde later op dinsdag 12 maart 1844 in Nederhemert met Willem Gijsbertszn. van Helden (1803-1849), zie IX-af.
Beroep:
Landbouwster.
Huwelijk:
Janneke was eerder getrouwd met Antonie van Helden.
Kinderen van Antonie en Janneke:
1 Cornelis van Helden, geboren op zondag 15 juli 1827 in Nederhemert. Volgt X-ac.
2 Jan van Helden, geboren op zondag 15 maart 1829 in Nederhemert [bron: BS-Nederhemert, aktenr 8.]. Jan is overleden op donderdag 26 april 1832 in Nederhemert, 3 jaar oud [bron: BS-Nederhemert, aktenr 7.].
3 Cornelia Pieternella van Helden, geboren op zondag 16 november 1834 in Nederhemert. Volgt X-ad.
4 Jantje van Helden, geboren op zaterdag 31 december 1836 in Nederhemert. Volgt X-ae.
5 Janneke van Helden, geboren op maandag 31 december 1838 in Nederhemert. Volgt X-af.
6 Antonia Maria van Helden, geboren op zondag 29 december 1839 in Nederhemert. Volgt X-ag.
IX-r Maria van Helden is geboren op woensdag 9 december 1795 in Wijk, dochter van Cornelis Ariensz. van Helden (zie VIII-j) en Maria Antoniesdr van Wijk. Zij is gedoopt op zondag 13 december 1795 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Maria is overleden op dinsdag 16 augustus 1859 in Wijk en Aalburg, 63 jaar oud. Maria trouwde, 22 jaar oud, op maandag 17 augustus 1818 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 5.] met Dirk Cornelisz Schouten, 29 jaar oud. Dirk is een zoon van Cornelis Schouten en Eeltje van der Nat. Hij is gedoopt op zondag 31 augustus 1788 in Wijk. Dirk is overleden op vrijdag 26 juli 1878 in Wijk, 89 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Kinderen van Maria en Dirk:
1 Cornelia Schouten, geboren op dinsdag 24 november 1818 in Wijk. Cornelia is overleden op zondag 15 maart 1874 in Wijk, 55 jaar oud.
2 Maria Schouten, geboren op zondag 9 juli 1820 in Wijk.
3 Kornelis Schouten, geboren op donderdag 6 september 1821 in Wijk. Kornelis is overleden op donderdag 13 mei 1886 in Wijk, 64 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer.
4 Heiltje Schouten, geboren op zaterdag 6 september 1823 in Wijk. Heiltje is overleden op maandag 8 februari 1886 in Eethen, Genderen en Doeveren, 62 jaar oud [bron: BS-Eethen, Genderen en Doeveren, akte 8.].
5 Maaike Schouten, geboren op zondag 28 januari 1827 in Wijk.
IX-s Anneke van Helden is geboren op zondag 1 maart 1801 in Wijk, dochter van Cornelis Ariensz. van Helden (zie VIII-j) en Maria Antoniesdr van Wijk. Zij is gedoopt op woensdag 4 maart 1801 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Anneke is overleden op maandag 24 december 1888 in Wijk, 87 jaar oud. Anneke trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 13 januari 1830 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 1.] met Jan Blijenberg, 26 jaar oud. Jan is geboren op zondag 6 maart 1803 in Wijk, zoon van Huibert Blijenberg en Hendrika Vos. Hij is gedoopt op woensdag 9 maart 1803 in Wijk. Jan is overleden op maandag 26 november 1866 in Wijk, 63 jaar oud.
Kinderen van Anneke en Jan:
1 Huibert Blijenberg, geboren op dinsdag 13 april 1830 in Wijk. Huibert is overleden op donderdag 8 november 1883 in Wijk, 53 jaar oud.
2 Maria Blijenberg, geboren op zondag 23 december 1832 in Wijk.
3 Maria Blijenberg, geboren op donderdag 5 november 1835 in Wijk. Maria is overleden op zondag 7 september 1862 in Wijk, 26 jaar oud.
4 Geertrui Blijenberg, geboren op dinsdag 14 augustus 1838 in Wijk.
IX-t Francijntje van Helden is geboren op zondag 28 november 1802 in Wijk, dochter van Cornelis Ariensz. van Helden (zie VIII-j) en Maria Antoniesdr van Wijk. Zij is gedoopt op zondag 28 november 1802 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Francijntje is overleden op donderdag 16 september 1847 in Wijk, 44 jaar oud [bron: BS-Wijk, aktenr 36].
Beroep:
Particuliere.
Buitenechtelijk:
Francijna had een buitenechtelijk kind genaamd Frans, gebore4n en overleden in 1834.
Francijntje trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 4 juni 1835 in Wijk [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 6.] met Teunis Blijenberg, 37 jaar oud. Teunis is geboren op zaterdag 7 oktober 1797 in Wijk, zoon van Jan Blijenberg en Maria van Rijswijk. Hij is gedoopt op zondag 8 oktober 1797 in Wijk. Teunis is overleden op vrijdag 7 april 1882 in Wijk, 84 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
Kinderen van Francijntje en Teunis:
1 Frans van Helden, geboren op donderdag 20 februari 1834 in Wijk. Frans is overleden op maandag 30 juni 1834 in Wijk, 4 maanden oud.
Buitenechtelijk:
Frans is een buitenechtelijk kind van Francijna van Helden.
2 Jan Blijenberg, geboren op zaterdag 19 december 1835 in Wijk.
Beroep:
Landbouwer.
IX-u Jenneke van Helden is geboren op vrijdag 7 augustus 1807 in Wijk, dochter van Cornelis Ariensz. van Helden (zie VIII-j) en Maria Antoniesdr van Wijk. Zij is gedoopt op vrijdag 7 augustus 1807 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Jenneke is overleden op maandag 12 augustus 1889 in Wijk, 82 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Jenneke trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 4 november 1826 in Wijk [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 8.] met Cornelis Colff, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op donderdag 16 mei 1799 in Almkerk, zoon van Jacobus Colff en Angenita van Wijk. Hij is gedoopt op zondag 19 mei 1799 in Almkerk en Emmikhoven. Cornelis is overleden op donderdag 22 oktober 1857 in Wijk, 58 jaar oud.
Beroep:
Bouwknecht; veldwachter.
Kinderen van Jenneke en Cornelis:
1 Jacobus Colff, geboren op donderdag 19 april 1827 in Wijk. Jacobus is overleden op zondag 28 mei 1865 in Wijk, 38 jaar oud.
Beroep:
Koopman.
2 Kornelis Colff, geboren op dinsdag 6 januari 1829 in Wijk. Kornelis is overleden op zaterdag 5 september 1829 in Wijk, 7 maanden oud.
3 Kornelia Colff, geboren op zaterdag 24 juli 1830 in Wijk.
4 Angenita Colff, geboren op woensdag 29 augustus 1832 in Wijk. Angenita is overleden op woensdag 26 februari 1902 in Eethen, Genderen en Doeveren, 69 jaar oud [bron: BS-Eethen, Genderen en Doeveren, akte 3.].
5 Maria Colff, geboren op donderdag 20 februari 1834 in Wijk.
6 Kornelis Colff, geboren op zaterdag 13 augustus 1836 in Wijk. Kornelis is overleden op maandag 29 januari 1838 in Wijk, 1 jaar oud.
7 Gijsbertje Colff, geboren op zondag 4 maart 1838 in Wijk.
8 Antonia Colff, geboren op zaterdag 11 juli 1840 in Wijk.
9 Kornelis Colff, geboren op donderdag 5 oktober 1843 in Wijk.
10 Lambertus Colff, geboren op dinsdag 29 april 1845 in Wijk. Lambertus is overleden op maandag 5 oktober 1846 in Wijk, 1 jaar oud.
11 Lambertus Colff, geboren op dinsdag 13 juli 1847 in Wijk.
12 Francijna Colff, geboren op zondag 9 januari 1853 in Wijk. Francijna is overleden op donderdag 28 april 1921 in Wijk, 68 jaar oud.
IX-v Cornelis Corneliszn van Helden is geboren op zaterdag 13 oktober 1810 in Wijk [bron: DTB1-folionummer 96], zoon van Cornelis Ariensz. van Helden (zie VIII-j) en Maria Antoniesdr van Wijk. Hij is gedoopt op zondag 21 oktober 1810 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Cornelis is overleden op maandag 3 januari 1876 in Wijk, 65 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
Tweeling:
Cornelis is een tweelingbroer van Josina.
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 27 november 1835 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 11.] met Elisabeth van der Pol, 22 jaar oud. Zie IX-bv voor persoonsgegevens van Elisabeth.
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
1 Cornelis van Helden, geboren op zaterdag 11 juni 1836 in Wijk. Volgt X-ah.
2 Johannes van Helden, geboren op dinsdag 16 mei 1837 in Wijk. Volgt X-ai.
3 Anneke van Helden, geboren op vrijdag 9 november 1838 in Wijk. Volgt X-aj.
4 Antonia van Helden, geboren op zaterdag 23 mei 1840 in Wijk. Antonia is overleden op dinsdag 25 mei 1841 in Wijk, 1 jaar oud.
5 Antonia van Helden, geboren op zondag 12 september 1841 in Wijk. Volgt X-ak.
6 Antonie van Helden, geboren op zondag 10 maart 1844 in Wijk. Antonie is overleden op zondag 11 januari 1920 in Wijk, 75 jaar oud. Antonie bleef ongehuwd.
7 Maria van Helden, geboren op maandag 6 juli 1846 in Wijk. Volgt X-al.
IX-w Josina Cornelisdr van Helden is geboren op zaterdag 13 oktober 1810 in Wijk, dochter van Cornelis Ariensz. van Helden (zie VIII-j) en Maria Antoniesdr van Wijk. Zij is gedoopt op zondag 21 oktober 1810 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Josina is overleden op vrijdag 20 mei 1892 in Veen, 81 jaar oud.
Tweeling:
Josina is een tweelingzus van Cornelis.
Josina trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 6 juli 1837 in Herpt en Bern [bron: BS-Herpt en Berne, aktenr 4.] met Peter van Gammeren, 34 jaar oud. Peter is geboren op woensdag 23 maart 1803 in Herpt, zoon van Jan van Gammeren en Johanna Doedijns. Peter is overleden op donderdag 8 december 1870 in Wijk, 67 jaar oud.
Beroep:
Timmerman.
Kinderen van Josina en Peter:
1 Janske van Gammeren, geboren op zaterdag 23 september 1837 in Wijk.
2 Maria van Gammeren, geboren op dinsdag 28 februari 1843 in Wijk. Maria is overleden op zondag 13 maart 1910 in Wijk, 67 jaar oud.
IX-x Maria Leendertsdr van Helden is geboren op vrijdag 16 maart 1792 in Wijk, dochter van Leendert Ariënszn van Helden (zie VIII-k) en Pieternella van der Wal/Wel. Zij is gedoopt op zondag 18 maart 1792 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Maria is overleden op woensdag 28 februari 1872 in Wijk, 79 jaar oud.
Notitie bij Maria: De geboorte-aangifte is gedaan door Leendert van Helden, de vader van Maria. Hij verklaart dat Maria op 22 september 1814 is bevallen van een kind. Op de geboorte-akte is de voornaam van het kind niet vermeld, er staan een aantal puntjes. In de tienjarentafel stond de naam Geertrui vermeld.
Op 17 september 1834 is overleden Geertrui van Helden, 20 jaar, ongehuwd en dochter van Maria van Helden. Dus de naam is inderdaad Geertrui.

Het tweede kind Dirkje is ook een buitenechtelijk kind.
Maria bleef ongehuwd.
Kinderen van Maria uit onbekende relatie:
1 Geertrui van Helden, geboren op donderdag 22 september 1814 in Wijk. Geertrui is overleden op woensdag 17 september 1834 in Wijk, 19 jaar oud [bron: BS-Wijk, aktenr 35]. Geertrui bleef ongehuwd.
Buitenechtelijk:
Geertrui is een buitenechtelijke dochter van Maria Leendertsdr. van Helden. Haar moeder is ongehuwd gebleven.
2 Dirkje van Helden, geboren op zaterdag 26 augustus 1820 in Wijk. Dirkje is overleden op donderdag 24 januari 1822 in Wijk, 1 jaar oud.
Buitenechtelijk:
Dirkje is een buitenechtelijke dochter van Maria Leendertsdr. van Helden. Haar moeder is ongehuwd gebleven.
IX-y Antonia Leendertsdr van Helden is geboren op zaterdag 2 januari 1796 in Wijk, dochter van Leendert Ariënszn van Helden (zie VIII-k) en Pieternella van der Wal/Wel. Zij is gedoopt op zondag 3 januari 1796 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Antonia is overleden op maandag 24 september 1877 in Almkerk en Uitwijk, 81 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 37.].
Beroep:
Landbouwster.
Tweeling:
Antonia is een tweelingzus van Aaltje.
Antonia trouwde, 25 jaar oud, op maandag 22 oktober 1821 in Almkerk [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 4.] met Teunis van der Wiel, 64 jaar oud. Teunis is geboren op zondag 5 juni 1757 in Uitwijk, zoon van Sijmen van der Wiel en Lena de Bock. Teunis is overleden op vrijdag 2 november 1832 in Almkerk en Uitwijk, 75 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 35.].
Beroep:
Landbouwer.
Kinderen van Antonia en Teunis:
1 Simon van der Wiel. Simon is overleden op woensdag 11 februari 1914 in Almkerk en Uitwijk [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 6.].
2 Lena van der Wiel, geboren op donderdag 25 juli 1822 in Almkerk en Uitwijk. Lena is overleden op donderdag 16 oktober 1884 in Almkerk en Uitwijk, 62 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 63.].
3 Leendert Arie van der Wiel, geboren op woensdag 6 april 1825 in Almkerk en Uitwijk. Leendert is overleden op vrijdag 18 oktober 1895 in Giessen, 70 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 9.]. Hij is begraven op woensdag 23 oktober 1895 in Giessen.
Beroep:
Landbouwer.
4 Pieternella van der Wiel, geboren op donderdag 25 januari 1827 in Uitwijk. Pieternella is overleden op zondag 3 december 1899 in Almkerk en Uitwijk, 72 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 51.].
5 Klaas van der Wiel, geboren op dinsdag 16 maart 1830 in Almkerk en Uitwijk. Klaas is overleden op zaterdag 1 maart 1913 in Almkerk en Uitwijk, 82 jaar oud [bron: BS-Almkerk en Uitwijk, aktenr 7.].
IX-z Aaltje Leendertsdr. van Helden is geboren op zaterdag 2 januari 1796 in Wijk, dochter van Leendert Ariënszn van Helden (zie VIII-k) en Pieternella van der Wal/Wel. Zij is gedoopt op zondag 3 januari 1796 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Aaltje is overleden op maandag 23 juni 1879 in Andel, 83 jaar oud [bron: BS-Andel, aktenr 10].
Tweeling:
Aaltje is een tweelingzus van Antonia.
Aaltje trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1835 in Andel [bron: BS-Andel, akte nr 3.] met Joost Versteeg, 35 jaar oud. Joost is geboren op donderdag 6 februari 1800 in Andel, zoon van Dirk Versteeg en Lena van Haaften. Hij is gedoopt op zondag 9 februari 1800 in Andel. Joost is overleden op woensdag 27 maart 1867 in Andel, 67 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
IX-aa Francina Leendertsdr van Helden is geboren op zondag 9 april 1797 in Wijk, dochter van Leendert Ariënszn van Helden (zie VIII-k) en Pieternella van der Wal/Wel. Zij is gedoopt op zondag 9 april 1797 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Francina is overleden op dinsdag 15 september 1874 in Wijk, 77 jaar oud. Francina bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeidster.
Buitenechtelijk:
Francijna Leendertsdr. van Helden heeft twee buitenechtelijke kinderen.
Het zijn dochter Francijna geboren in 1821 en zoon Teunis geboren in 1829.
Kinderen van Francina uit onbekende relatie:
1 Francijna van Helden, geboren op donderdag 25 oktober 1821 in Wijk. Volgt X-am.
2 Teunis Francijnazn van Helden, geboren op donderdag 10 december 1829 in Wijk. Volgt X-an.
IX-ab Pieter Leendertszn van Helden is geboren op woensdag 22 oktober 1800 in Wijk, zoon van Leendert Ariënszn van Helden (zie VIII-k) en Pieternella van der Wal/Wel. Hij is gedoopt op zondag 26 oktober 1800 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Pieter is overleden op dinsdag 9 november 1852 in Wijk, 52 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Tweeling:
Peter is een tweelingbroer van Lena.
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 20 juni 1828 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 3.] met Eijke Schouten, 27 jaar oud. Eijke is geboren op zondag 29 juni 1800 in Wijk, dochter van Jan Schouten en Anneke van Wijk. Zij is gedoopt op zondag 29 juni 1800 in Wijk. Eijke is overleden op maandag 16 februari 1880 in Wijk, 79 jaar oud.
Beroep:
Particuliere.
Kinderen van Pieter en Eijke:
1 Pieternella Pietersdr van Helden, geboren op dinsdag 30 september 1828 in Wijk. Pieternella is overleden op donderdag 4 oktober 1900 in Wijk, 72 jaar oud. Pieternella bleef ongehuwd.
2 Jan van Helden, geboren op dinsdag 2 februari 1830 in Wijk. Jan is overleden op donderdag 4 februari 1830 in Wijk, 2 dagen oud.
3 Maaike van Helden, geboren op zaterdag 12 februari 1831 in Wijk. Maaike is overleden op woensdag 29 augustus 1832 in Wijk, 1 jaar oud.
4 Johanna/Anneke van Helden, geboren op vrijdag 19 juli 1833 in Wijk. Volgt X-ao.
5 Leendert van Helden, geboren op maandag 1 december 1834 in Wijk. Leendert is overleden op zaterdag 4 mei 1901 in Wijk, 66 jaar oud. Leendert bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer.
6 Jannigje/Janneke van Helden, geboren op zaterdag 18 november 1837 in Wijk. Volgt X-ap.
7 Lena van Helden, geboren op vrijdag 30 oktober 1840 in Wijk. Lena is overleden op maandag 28 december 1840 in Wijk, 1 maand oud.
8 (He)lena van Helden, geboren op vrijdag 25 augustus 1843 in Wijk. Volgt X-aq.
IX-ac Johanna Leendertsdr. van Helden is geboren op maandag 24 januari 1803 in Wijk, dochter van Leendert Ariënszn van Helden (zie VIII-k) en Pieternella van der Wal/Wel. Zij is gedoopt op woensdag 26 januari 1803 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Johanna is overleden op donderdag 19 februari 1891 in Wijk, 88 jaar oud.
Buitenechtelijk:
Johanna had drie buitenechtelijke kinderen: Leendert, geb. 1835 en een tweeling Willem en een levenloos kind geb. in 1838.
Kinderen van Johanna uit onbekende relatie:
1 Leendert van Helden, geboren op donderdag 30 juli 1835 in Wijk. Volgt X-ar.
2 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 7 oktober 1838 in Wijk.
Notitie bij (Levenloos): Levenloos geboren tweelingzus van Willem.
3 Willem van Helden, geboren op zondag 7 oktober 1838 in Wijk. Willem is overleden op zaterdag 24 november 1838 in Wijk, 1 maand oud.
Notitie bij Willem: Tweelingbroer van levenloos geboren dochter van Johanna.
IX-ad Wilhelmus Antonie van Helden is geboren op vrijdag 15 oktober 1802 in Wijk, zoon van Aart Arienszn. van Helden (zie VIII-l) en Agnesia Sofia van Leeuwen. Hij is gedoopt op zondag 17 oktober 1802 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Wilhelmus is overleden op woensdag 19 maart 1873 in Aalburg, 70 jaar oud [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 15].
Beroep:
Bouwman/landbouwer.
Lidmaat:
Op belijdenis des geloofs tot lidmaat deze gemeente aangenomen op 18 april 1822.
Wonende:
Het gezin is in de loop der jaren nogal eens verhuisd met de toen aanwezige kinderen in het gezin.
In ca 1849 woonde het gezin in Heesbeen, vertrokken naar Wijk 1 mei 1855. Op 27 november 1863 verhuisden ze van Wijk naar Almkerk en op 26 april 1871 keerden ze wederom terug in Wijk. In de tussenliggende verhuizingen vertrokken ook kinderen als gevolg van een huwelijk.
In 1871 bestond dit gezin nog uit de vader en moeder en de 4 kinderen Aart, Arie, Hendrika en Maria. Antonie was in 1849 al uit het gezin vertrokken.
Deze 5 kinderen zijn waarschijnlijk na het overlijden van hun ouders (1873 en 1875) naar de Verenigde Staten van Amerika vertrokken.
Ik heb nog niet kunnen vinden wanneer zij precies vertrokken zijn.
Wilhelmus trouwde, 19 jaar oud, op maandag 19 augustus 1822 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 12.] met Elisabeth van Wijk, 18 jaar oud. Elisabeth is geboren op vrijdag 23 december 1803 in Aalburg, dochter van Gijsbert van Wijk en Elisabeth Mans. Zij is gedoopt op zondag 1 januari 1804 in Aalburg. Elisabeth is overleden op donderdag 6 mei 1875 in Aalburg, 71 jaar oud.
Beroep:
Landbouwster.
Kinderen van Wilhelmus en Elisabeth:
1 Anneke van Helden, geboren op vrijdag 17 januari 1823 in Wijk. Volgt X-as.
2 Agnesia Sophia van Helden, geboren op dinsdag 28 september 1824 in Aalburg. Agnesia is overleden op donderdag 7 oktober 1852 in Eethen, Genderen en Doeveren, 28 jaar oud [bron: BS-Eethen, Genderen en Doeveren, akte 18.]. Agnesia bleef ongehuwd.
3 Gijsbert van Helden, geboren op zondag 12 maart 1826 in Aalburg. Volgt X-at.
4 Elisabeth van Helden, geboren op zaterdag 9 februari 1828 in Aalburg. Volgt X-au.
5 Aart van Helden, geboren op maandag 18 mei 1829 in Aalburg. Aart is overleden op maandag 4 januari 1915 in Orange City, Sioux County, Iowa-USA, 85 jaar oud. Aart bleef ongehuwd.
Beroep:
Bouwman.
Wonende:
Heesbeen
6 Arie van Helden, geboren op dinsdag 12 oktober 1830 in Wijk. Arie is overleden op zondag 13 november 1910 in Orange City, Sioux County, Iowa-USA, 80 jaar oud. Arie bleef ongehuwd.
7 Antonie van Helden, geboren op maandag 8 april 1833 in Aalburg. Antonie is overleden op zondag 19 december 1886 in Orange City, Sioux County, Iowa-USA, 53 jaar oud. Antonie bleef ongehuwd.
8 Hendrika van Helden, geboren op maandag 26 januari 1835 in Aalburg. Hendrika is overleden op dinsdag 21 december 1926 in Orange City, Sioux County, Iowa-USA, 91 jaar oud. Hendrika bleef ongehuwd.
9 Kornelis van Helden, geboren op vrijdag 1 april 1836 in Aalburg. Kornelis is overleden op vrijdag 2 maart 1860 in Aalburg, 23 jaar oud. Kornelis bleef ongehuwd.
Beroep:
Bouwman.
10 Maria van Helden, geboren op woensdag 21 juni 1837 in Aalburg. Maria is overleden op woensdag 1 maart 1922 in Orange City, Sioux County, Iowa-USA, 84 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
11 Kasper van Helden, geboren op zondag 16 september 1838 in Aalburg. Volgt X-av.
12 Bastiaan van Helden, geboren op vrijdag 13 december 1839 in Wijk. Bastiaan is overleden op donderdag 4 november 1909 in Orange City, Sioux County, Iowa-USA, 69 jaar oud. Bastiaan bleef ongehuwd.
Beroep:
Boer (Farmer-USA).
Overlijden:
In the IOWA-USA graves registration staat als familienaam vermeld van Heldon.
13 Willem van Helden, geboren op maandag 11 oktober 1841 in Aalburg. Willem is overleden op zaterdag 25 december 1841 in Aalburg, 2 maanden oud [bron: BS-Aalburg, akte nr 43.].
14 Willem van Helden, geboren op donderdag 26 januari 1843 in Wijk. Willem is overleden op woensdag 10 januari 1844 in Aalburg, 11 maanden oud [bron: BS-Heusden, akte nr 63.].
15 Leske van Helden, geboren op donderdag 24 oktober 1844 in Wijk.
16 Wilhelmus Antonie van Helden, geboren op zaterdag 26 september 1846 in Aalburg. Wilhelmus is overleden op woensdag 9 december 1846 in Aalburg, 2 maanden oud [bron: BS-Wijk, aktenr 30 en BS-Heusden, akte nr 17.].
17 Wilhelmus Antonie van Helden, geboren op vrijdag 11 augustus 1848 in Aalburg. Wilhelmus is overleden op woensdag 17 april 1850 in Eethen, Genderen en Doeveren, 1 jaar oud [bron: BS-Eethen, Genderen en Doeveren, akte 16.].
18 Gijsbertje van Helden, geboren op maandag 24 september 1849 in Aalburg. Gijsbertje is overleden op dinsdag 29 januari 1850 in Eethen, Genderen en Doeveren, 4 maanden oud [bron: BS-Eethen, Genderen en Doeveren, akte 9.].
IX-ae Benjamin Cornelis van Helden is geboren op zondag 3 maart 1805 in Wijk, zoon van Aart Arienszn. van Helden (zie VIII-l) en Agnesia Sofia van Leeuwen. Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1805 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Benjamin is overleden op woensdag 4 april 1883 in Dussen, 78 jaar oud [bron: BS-Dussen, akte 18.].
Beroep:
Onderwijzer, hoofdonderwijzer en winkelier
Attestatie:
Van Breda naar Almkerk op 3 april 1828.
Vertrokken:
Vertrokken naar Dussen 8 oktober 1874.
Benjamin:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 18 oktober 1834 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 4.] met Maria Koekkoek, 17 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 25 oktober 1816 in Emmikhoven, dochter van Dirk Koekkoek en Adriana van Dale. Maria is overleden op maandag 13 november 1837 in Emmikhoven en Waardhuizen, 21 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 24.].
(2) trouwde, 45 jaar oud, op vrijdag 13 december 1850 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 10.] met Wouterina Rombout, 27 jaar oud. Wouterina is geboren op dinsdag 26 augustus 1823 in Dussen, dochter van Cornelis Rombout en Meggelina van Kooten (of de Korten). Wouterina is overleden op dinsdag 25 februari 1851 in Emmikhoven en Waardhuizen, 27 jaar oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 5.].
Huwelijk:
Wouterina was wed. van Adriaan Dirkzn. Koekkoek.
(3) trouwde, 57 jaar oud, op donderdag 13 november 1862 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 4.] met Dirkje (of Dirkske/Dirgje) van der Stelt, 23 jaar oud. Dirkje is geboren op maandag 15 april 1839 in Almkerk, dochter van Cornelis van der Stelt en Elisabeth Dolislager. Zij is gedoopt op zondag 1 november 1840 in Almkerk. Dirkje is overleden op vrijdag 11 oktober 1912 in Andel, 73 jaar oud [bron: BS-Andel, akte nr 18.].
Beroep:
Dienstbode.
Attestatie:
Dirkje is op 13 mei 1902 vertrokken naar Andel.
Huwelijk:
Over het derde huwelijk van Benjamin Cornelis van Helden met Dirkje van der Stelt is nogal veel te doen geweest.
Uit de notulen van de kerkeraad van de Chr. Afgescheiden kerk in Nieuwendijk-Almkerk is te lezen dat Dirkje van der Stelt uit de gemeente werd gezet wegens overtreding van het zevende gebod door haar gedwongen huwelijk.
Daarbij speelde ook een rol dat Benjamin Cornelis al veel ouder was dan Dirkje.
Zij was 23 jaar toen zij trouwden.
Daarnaast was de vraag ` Kan het wel dat een schoolmeester ging trouwen met een zo´n jonge vrouw en dan ook nog voor de derde keer`.
Nog afgezien van het feit dat het een gedwongen huwelijk was.
Het kind waarvan sprake was, is in 1862 overleden.
Kinderen van Benjamin en Maria:
1 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 24 juli 1835 in Emmikhoven en Waardhuizen [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 28.].
2 Adriana van Helden, geboren op zondag 9 oktober 1836 in Emmikhoven. Volgt X-aw.
Kinderen van Benjamin en Dirkje:
3 Agnesia Sophia van Helden, geboren op maandag 9 februari 1863 in Emmikhoven. Agnesia is overleden op woensdag 26 november 1890 in Dussen, 27 jaar oud. Agnesia bleef ongehuwd.
4 Cornelia van Helden, geboren op vrijdag 2 september 1864 in Emmikhoven. Volgt X-ax.
5 Benjamin Cornelis van Helden, geboren op zaterdag 27 januari 1866 in Emmikhoven. Volgt X-ay.
6 Elieze Bernardus van Helden, geboren op woensdag 23 juni 1869 in Emmikhoven. Elieze is overleden op maandag 23 augustus 1869 in Emmikhoven en Waardhuizen, 2 maanden oud [bron: BS-Emmikhoven en Waardhuizen, aktenr 14.].
7 Elizabeth van Helden, geboren op maandag 22 augustus 1870 in Emmikhoven. Volgt X-az.
8 Dirkje van Helden, geboren op dinsdag 22 april 1873 in Emmikhoven en Waardhuizen. Volgt X-ba.
9 Adriana Maria van Helden, geboren op maandag 13 april 1874 in Almkerk. Adriana is overleden op maandag 25 mei 1896 in Dussen, 22 jaar oud. Adriana bleef ongehuwd.
IX-af Willem Gijsbertszn. van Helden is geboren op dinsdag 1 maart 1803 in Wijk, zoon van Gijsbert Willemszn. van Helden (zie VIII-r) en Anneken Ariese van Helden (zie VIII-m). Hij is gedoopt op zondag 6 maart 1803 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Willem is overleden op vrijdag 27 april 1849 in Nederhemert, 46 jaar oud [bron: BS-Nederhemert, aktenr 18.].
Beroep:
Bouwman.
Willem:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 14 maart 1823 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 4.] met Alida de Kok, 20 jaar oud. Alida is geboren op dinsdag 6 april 1802 in Wijk, dochter van Bastiaan de Kok en Maria van Heusden. Zij is gedoopt op woensdag 7 april 1802 in Wijk. Alida is overleden op dinsdag 29 april 1828 in Wijk, 26 jaar oud.
Beroep:
Particuliere.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op dinsdag 12 maart 1844 in Nederhemert met Janneke van Helvoort, 40 jaar oud. Janneke is geboren op vrijdag 2 maart 1804 in Nederhemert, dochter van Jan van Helvoort en Janneke van der Horst. Janneke is overleden op maandag 29 januari 1849 in Nederhemert, 44 jaar oud. Janneke is weduwe van Antonie Cornelisz van Helden (1794-1839), met wie zij trouwde op woensdag 4 januari 1826 in Nederhemert [bron: BS-Nederhemert, aktenr 1], zie IX-q.
Beroep:
Landbouwster.
Huwelijk:
Janneke was eerder getrouwd met Antonie van Helden.
Kinderen van Willem en Alida:
1 Bastiaan van Helden, geboren op dinsdag 24 februari 1824 in Wijk. Bastiaan is overleden op donderdag 28 juni 1866 in Rotterdam, 42 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, akternr 2655.]. Bastiaan bleef ongehuwd.
Beroep:
Schipper.
Overlijden:
De aangevers Willem ´t Hoen (oud 26 jaar) en Wilhelmus Johannes Ravesteijn (oud 28 jaar), beiden goede bekenden van Bastiaan, verklaarden dat op den 28 Junij 1866 des namiddags ten zes ure in een schip liggende in de Leuvehaven is overleden Bastiaan van Helden oud 42 jaar en 4 maanden, ongehuwd zijnde geweest schipper en geboren te Wijk bij Heusden en wonende alhier, zoon van Wilhelmus van Helden, moeder onbekend, beiden te Wijk en overleden.
Vertrokken:
Bastiaan vertrekt op 24.11.1862 van Wijk naar Rotterdam.
2 Anneke van Helden, geboren op zondag 27 november 1825 in Wijk. Anneke is overleden op maandag 4 januari 1841 in Wijk, 15 jaar oud.
3 Gijsbert van Helden, geboren op vrijdag 16 februari 1827 in Wijk. Volgt X-bb.
IX-ag Arij Gijsbertszn van Helden is geboren op woensdag 15 februari 1809 in Wijk, zoon van Gijsbert Willemszn. van Helden (zie VIII-r) en Anneken Ariese van Helden (zie VIII-m). Hij is gedoopt op zondag 19 februari 1809 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Arij is overleden op donderdag 31 december 1891 in Wijk, 82 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 2 januari 1892 in Wijk.
Beroep:
Bouwman.
Wonende:
Gewoond: Den Perzik 132, Wijk en Aalburg.
Arij:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1828 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 4.] met Cornelia Nieuwkoop, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op vrijdag 13 juni 1806 in Wijk, dochter van Gijsbert Nieuwkoop en Antje van Bergeijk. Zij is gedoopt op zondag 15 juni 1806 in Wijk. Cornelia is overleden op zaterdag 11 september 1847 in Wijk, 41 jaar oud.
Beroep:
Particuliere.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 4 juni 1852 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 9.] met Heiltje van Wijk, 38 jaar oud. Heiltje is geboren op zaterdag 27 november 1813 in Wijk, dochter van Cornelis Joris van Wijk en Maaike van Bergeijk. Heiltje is overleden op zondag 25 mei 1873 in Wijk, 59 jaar oud.
Kinderen van Arij en Cornelia:
1 Anneke van Helden, geboren op donderdag 21 augustus 1828 in Wijk. Anneke is overleden op maandag 6 oktober 1828 in Wijk, 1 maand oud.
2 Gijsbert van Helden, geboren op zondag 11 oktober 1829 in Wijk. Volgt X-bc.
3 Anneke van Helden, geboren op dinsdag 26 juli 1831 in Wijk. Volgt X-bd.
4 Johanna van Helden, geboren op vrijdag 2 augustus 1833 in Wijk. Volgt X-be.
5 Gijsbertje van Helden, geboren op donderdag 18 december 1834 in Wijk. Volgt X-bf.
6 Aaltje van Helden, geboren op maandag 14 november 1836 in Wijk. Volgt X-bg.
7 Maria van Helden, geboren op maandag 19 november 1838 in Wijk. Maria is overleden op vrijdag 21 december 1838 in Wijk, 1 maand oud. Maria bleef ongehuwd.
Wonende:
Maria heeft ingewoond bij Meeuwiske van Bergeyk, Wijk B16a, Wijksestraat, Wijk en Aalburg.
8 Maria van Helden, geboren op zondag 1 december 1839 in Wijk. Maria is overleden op maandag 13 april 1925 in Wijk en Aalburg, 85 jaar oud.
9 Tieneke van Helden, geboren op vrijdag 19 november 1841 in Wijk. Volgt X-bh.
10 Jacoba Gijsberdina van Helden, geboren op donderdag 29 augustus 1844 in Wijk. Volgt X-bi.
11 Kornelia van Helden, geboren op zaterdag 28 augustus 1847 in Wijk. Kornelia is overleden op zondag 19 september 1847 in Wijk, 22 dagen oud [bron: BS-Wijk, aktenr 38].
Kinderen van Arij en Heiltje:
12 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 9 november 1852 in Wijk.
13 Maaike Ariense van Helden, geboren op zaterdag 29 oktober 1853 in Wijk. Volgt X-bj.
14 Arie van Helden, geboren op maandag 2 april 1855 in Wijk. Arie is overleden op woensdag 26 september 1900 in Wijk, 45 jaar oud. Arie bleef ongehuwd.
15 (Levenloos) van Helden, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 3 juli 1858 in Wijk.
IX-ah Corstiana van Helden is geboren op zaterdag 3 juli 1819 in Wijk, dochter van Gijsbert Korstiaanszn van Helden (zie VIII-n) en Wouterke voor den Dag. Corstiana is overleden op woensdag 31 januari 1900 in Wijk, 80 jaar oud.
Algemeen:
Corstiana van Helden en Klaas/Nicolaas Bouman zijn neef en nicht. Klaas/Nicolaas is de zoon Jan Klaasje Bouman en Jozina van Helden, zus van Gijsbert van Helden.
Corstiana trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 16 april 1863 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 4.] met Klaas Bouman, 38 jaar oud. Zie IX-an voor persoonsgegevens van Klaas.
IX-ai Corstiaan van Helden is geboren op dinsdag 11 februari 1823 in Wijk, zoon van Dirk Korstiaanszn van Helden (zie VIII-o) en Anneke Jansdr. Blijenberg. Corstiaan is overleden op maandag 15 november 1852 in Wijk, 29 jaar oud.
Beroep:
Bouwknech en bouwman.
Corstiaan trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 26 oktober 1849 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 10.] met Leske Versteeg, 22 jaar oud. Leske is geboren op donderdag 25 januari 1827 in Wijk, dochter van Gerrit Versteeg en Anna Vos. Leske is overleden op dinsdag 7 januari 1908 in Wijk en Aalburg, 80 jaar oud.
Buitenechtelijk:
Leske had een buitenechtelijk kind, genaamd Anneke/Antje geboren 11 October 1849 in Wijk. Bij het huwelijk van Leske met Corstiaan van Helden is dit kind gewettigd.
Kinderen van Corstiaan en Leske:
1 Anneke (Antje) van Helden, geboren op donderdag 11 oktober 1849 in Wijk. Volgt X-bk.
2 Gerrit van Helden, geboren op zondag 20 oktober 1850 in Wijk. Volgt X-bl.
IX-aj Jan van Helden is geboren op zondag 28 maart 1824 in Wijk, zoon van Dirk Korstiaanszn van Helden (zie VIII-o) en Anneke Jansdr. Blijenberg. Jan is overleden op woensdag 15 april 1903 in Wijk en Aalburg, 79 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer.
Jan trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 23 augustus 1866 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 10.] met Anna Maria Bouman, 43 jaar oud. Anna is geboren op dinsdag 27 mei 1823 in Wijk, dochter van Cornelis Bouman en Josina Klazina Vos. Anna is overleden op zaterdag 26 juni 1886 in Wijk, 63 jaar oud.
Kind van Jan en Anna:
1 Kornelis van Helden, geboren op zondag 28 oktober 1866 in Wijk. Volgt X-bm.
IX-ak Frans Dirkszn van Helden is geboren op maandag 5 september 1825 in Wijk, zoon van Dirk Korstiaanszn van Helden (zie VIII-o) en Anneke Jansdr. Blijenberg. Frans is overleden op zondag 12 januari 1902 in Wijk, 76 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
Frans trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 13 maart 1851 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 2.] met Dingena van der Mooren, 30 jaar oud. Dingena is geboren op vrijdag 1 september 1820 in Genderen, dochter van Cornelis van der Mooren en Clasina Romijn. Dingena is overleden op woensdag 23 december 1908 in Wijk, 88 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Frans en Dingena:
1 Dirk van Helden, geboren op woensdag 16 juli 1851 in Wijk. Volgt X-bn.
2 Kornelis van Helden, geboren op zaterdag 9 juni 1855 in Wijk. Kornelis is overleden op vrijdag 4 maart 1864 in Wijk, 8 jaar oud [bron: Overlijdens-akte nr 18].
3 Anneke van Helden, geboren op zondag 28 augustus 1859 in Wijk. Volgt X-bo.
4 Nicolaas van Helden, geboren op zondag 15 februari 1863 in Wijk. Volgt X-bp.
IX-al Maria van Helden is geboren op donderdag 20 september 1827 in Wijk, dochter van Dirk Korstiaanszn van Helden (zie VIII-o) en Anneke Jansdr. Blijenberg. Maria is overleden op zondag 3 januari 1892 in Wijk, 64 jaar oud.
Wonende:
Maria en Eimert hebben gewoond: Straatje 34, Wijk en Aalburg.
Maria trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 6 juni 1862 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 13.] met Eimert de Graaff, 27 jaar oud. Eimert is geboren op zondag 8 maart 1835 in Wijk, zoon van Eimert de Graaff en Maria van Wijk. Eimert is overleden op maandag 13 juni 1898 in Wijk en Aalburg, 63 jaar oud.
Beroep:
Kleermaker.
Huwelijk:
Na het overlijden van Maria is Eimert hertrouwd met Antonia van der Pol.
Kinderen van Maria en Eimert:
1 Eimert de Graaff, geboren op vrijdag 6 februari 1863 in Wijk.
2 Dirk de Graaff, geboren op woensdag 15 februari 1865 in Wijk. Dirk is overleden op maandag 10 februari 1941 in Ewijk, 75 jaar oud [bron: BS-Ewijk, aktenr 7].
IX-am Jacobus van Helden is geboren op dinsdag 7 september 1830 in Wijk, zoon van Dirk Korstiaanszn van Helden (zie VIII-o) en Anneke Jansdr. Blijenberg. Jacobus is overleden op zondag 7 augustus 1910 in Wijk, 79 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 30 juli 1857 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 8.] met Maria Adriana de Kok, 24 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 17 augustus 1832 in Wijk, dochter van Cornelis de Kok en Adriana van Bergeijk. Maria is overleden op woensdag 3 juni 1891 in Wijk, 58 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Anneke van Helden, geboren op dinsdag 29 juni 1858 in Wijk. Anneke is overleden op zondag 25 augustus 1861 in Wijk, 3 jaar oud.
2 Kornelis van Helden, geboren op vrijdag 23 december 1859 in Wijk. Kornelis is overleden op donderdag 16 december 1897 in Wijk, 37 jaar oud [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 30]. Kornelis bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer.
3 Anneke van Helden, geboren op zondag 31 augustus 1862 in Wijk. Anneke is overleden op vrijdag 29 september 1944 in Wijk en Aalburg, 82 jaar oud.
4 Adriana van Helden, geboren op vrijdag 25 maart 1864 in Wijk. Adriana is overleden op zondag 7 maart 1886 in Wijk, 21 jaar oud.
5 Korstiaan van Helden, geboren op maandag 9 oktober 1865 in Wijk. Volgt X-bq.
6 Alida van Helden, geboren op vrijdag 18 januari 1867 in Wijk. Alida is overleden op maandag 4 maart 1867 in Wijk, 1 maand oud.
7 Dirk van Helden, geboren op donderdag 5 maart 1868 in Wijk. Dirk is overleden op zondag 28 juni 1868 in Wijk, 3 maanden oud.
8 Dirk van Helden, geboren op vrijdag 10 september 1869 in Wijk. Dirk is overleden op dinsdag 28 januari 1890 in Wijk, 20 jaar oud.
9 Gijsbert van Helden, geboren op dinsdag 14 mei 1872 in Wijk.
10 Alida van Helden, geboren op woensdag 31 oktober 1877 in Wijk. Alida is overleden op vrijdag 30 maart 1945 in Andel, 67 jaar oud.
IX-an Klaas Bouman is geboren op dinsdag 8 juni 1824 in Wijk, zoon van Jan Klaasz Bouman en Josina Korstiaansdr van Helden (zie VIII-p). Klaas is overleden op woensdag 16 augustus 1893 in Wijk, 69 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer.
Klaas trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 16 april 1863 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 4.] met Corstiana van Helden, 43 jaar oud. Zie IX-ah voor persoonsgegevens van Corstiana.
IX-ao Willem Rochuszn van Helden is geboren op zondag 17 september 1809 in Wijk, zoon van Rookus Willemszoon (Rochus) van Helden (zie VIII-s) en Johanna (Janna) Kraaij. Hij is gedoopt op zondag 24 september 1809 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Willem is overleden op vrijdag 24 maart 1865 in Wijk, 55 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
Lidmaat:
Aangenomen tot lidmaat dezer gemeente op belijdenis des geloofs op 9 april 1834.
Willem trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 10 december 1836 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 14.] met Janneke de Waal, 19 jaar oud. Janneke is geboren op woensdag 23 april 1817 in Aalburg, dochter van Jan de Waal en Elisabeth Tameris. Janneke is overleden op zaterdag 8 juli 1893 in Wijk, 76 jaar oud.
Beroep:
Landbouwster.
Kinderen van Willem en Janneke:
1 Rochus van Helden, geboren op woensdag 21 juni 1837 in Wijk. Volgt X-br.
2 Jan van Helden, geboren op vrijdag 26 oktober 1838 in Wijk. Volgt X-bs.
3 Johanna van Helden, geboren op vrijdag 19 september 1845 in Wijk. Volgt X-bt.
4 Huibert van Helden, geboren op zondag 7 november 1852 in Wijk. Volgt X-bu.
IX-ap Willemina van Helden is geboren op vrijdag 21 december 1810 in Wijk, dochter van Rookus Willemszoon (Rochus) van Helden (zie VIII-s) en Johanna (Janna) Kraaij. Zij is gedoopt op dinsdag 25 december 1810 in Wijk [bron: Doopboek Wijk, Ned. Ger. Gemeente.]. Willemina is overleden op maandag 26 maart 1894 in Veen, 83 jaar oud.
Buitenechtelijk:
Willemijna had een buitenechtelijk kind, genaamd Johannes en geboren in 1839.
Overlijden:
Extract gemeente Veen.
Uit het Register van Overlijden der gemeente Veen, voor de jaren 1894, blijkt dat aldaar is overleden op den 26ste maart van dat jaar Wilhelmina van Helden, weduwe van Dirk van Wijnen, 83 jaar en wonende te Wijk.
Opgenomen op ongeregeld papier, ingevolge besluit van 30 december 1844 van extract overeenkomstig voormeld.
Register afgegeven door mij, wethouder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente Veen op 28 maart 1894.
Was getekend Pullen.
Willemina trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 5 januari 1844 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 1.] met Dirk Cornelisz van Wijnen, 37 jaar oud. Dirk is geboren op zondag 22 juni 1806 in Veen, zoon van Cornelis van Wijnen en Adriaantje van Son. Hij is gedoopt op zondag 29 juni 1806 in Veen. Dirk is overleden op donderdag 13 juni 1872 in Wijk, 65 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Dick van Wijnen was wed. van Dirkje van Kraaij.
Beroep:
Schipper.
Kind van Willemina en Dirk:
1 Johannes van Helden, geboren op dinsdag 9 april 1839 in Wijk. Johannes is overleden op maandag 13 mei 1839 in Wijk, 1 maand oud.
Buitenechtelijk:
Johannes, geboren in 1839, is een buitenechtelijk kind van Willemijna van Helden .
IX-aq Grietje van Helden is geboren op vrijdag 19 maart 1813 in Wijk, dochter van Rookus Willemszoon (Rochus) van Helden (zie VIII-s) en Johanna (Janna) Kraaij.
Attestatie:
Alphen bevolkingsregister 1850-1862, deel D blz. 231
Grietje woonde in Alphen, wijk D nr. 179a.
Grietje van Helden ingekomen op 2 October 1858 in Hazerswoude en vertrokken op 2 Juni 1859 naar Haarlem.
Buitenechtelijk:
Jacoba Johanna Christina is een buitenechtelijke dochter van Grietje van Helden en geboren in Hoogeveen.De geboorte-aangifte was op 04-08-1856 te Hoogeveen, vader onbekend, aangegeven door rijksdeurwaarder Jacobus E.N. Bresler.
Koop en verkoop:
In een akte van verkoop van goed erven van Rochus van Helden, gedateerd
Nr 57-19 April 1866
Nr 60-26 April 1866
is gevolmachtigde voor Grietje van Helden, zonder beroep en wonende te Assendelft-Noord Holland, de burgemeester van Wijk de Weledele Heer Barend Pullen. etc....
Vertrokken:
Grietje en haar pasgeboren dochter vertrokken kort na haar geboorte op 2 October 1858 naar Hazerswoude en op 20-06-1859 zijn zij vertrokken naar Haarlem.
Kind van Grietje uit onbekende relatie:
1 Jacoba Johanna Christina van Helden, geboren op vrijdag 1 augustus 1856 in De Sloot (Hoogeveen). Volgt X-bv.
IX-ar Gerardus Marinus van Helden is geboren op woensdag 2 december 1801 in Delft [bron: BS-Rotterdam, aktenr 481], zoon van Gerard (Gerrit/Gerardus) van Helden (zie VIII-v) en Sara Maria Middendorp. Hij is gedoopt op zondag 13 december 1801 in Delft [bron: Extract uit het doopregister der Gereformeerde Oude Kerk binnen de stad Delft].
Beroep:
Broodbakker.
Gerardus trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 12 juli 1826 in Rotterdam [bron: BS-Rotterdam, aktenr 309.] met Henderina Pieternella van den Berg, 31 jaar oud. Henderina is geboren op dinsdag 2 december 1794 in Schoonhoven, dochter van Hermanus van den Berg en Johanna Cristoffel. Zij is gedoopt op zondag 7 december 1794 in Schoonhoven.
Beroep:
Naaister.
Kinderen van Gerardus en Henderina:
1 Sara Maria van Helden, geboren op zondag 12 november 1826 in Rotterdam. Volgt X-bw.
2 Johanna Gerarda van Helden, geboren op zaterdag 5 maart 1831 in Rotterdam. Volgt X-bx.
3 Gerardus Hermanus van Helden, geboren in januari 1835 in Rotterdam. Gerardus is overleden op woensdag 9 november 1836 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 2117].
IX-as Paulus Johannes Gerritszn. van Helden is geboren op zondag 18 november 1810 in Rotterdam, zoon van Gerard (Gerrit/Gerardus) van Helden (zie VIII-v) en Sara Maria Middendorp. Hij is gedoopt op zondag 25 november 1810 in Rotterdam. Paulus is overleden op dinsdag 28 juni 1892 in Rotterdam, 81 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 2949.].
Beroep:
Koffiebrander (Bij zijn huwelijk was Paulus Johannes milicien in de 9e afdeling Infanterie.)
Algemeen:
Paulus Johannes nam deel aan de gevechtshandelingen tegen de opstand van de Belgen. Op 5 Februari 1831 werd de kanonneerboot door een krachtige noordwesten windvlaag van zijn ankers geslagen en tegen de wal van Antwerpen gedreven. Een grote bende Belgen bestormden het schip. De ervaren commandant, de 29-jarige luitenant-ter-zee Van Speijk weigerde de eis tot overgave. Daarop stak hij het kruit in brand, met als gevolg een grote ontploffing en vele doden.
Deelnemers aan deze "oorlog" kregen onderscheidingen. Paulus Johannes werd onderscheiden met: Drager van het Kruis om na na te gaan van het Heilige Land. Het is tot op heden nog niet gelukt waarom die onderscheiding die naam kreeg.
Dit is het verhaal van Bertha van Helden, dochter van een Paulus Johannes (geb 1939). Zij ondersteunde het verhaal met een oude foto van Paulus Johannes. Op deze foto was duidelijk kenbaar 4 onderscheidingen.
(De foto en het verhaal staan vermeld in "van Helden & Heldinnen" , informatieblad over de families Van Helden. 24e jaargang-No. 70-band II-december 2005)
Huwelijk:
Op zijn huwelijk was Paulus Johannes dienende als Milicien in de 9e Afdeling Infanterie, Rotterdam.
De kolonel van zijn Afdeling verleent Permissie aan van Helden Paulus Johannes, dienende bij de 1e Kompagnie van het 3e Bataillon dier 9 Afdeeling, zijnde Loteling van de Ligting 1829 vervangende Johannes van der Pol van 1827 Een wettig huwelijk aan te gaan met Antoinetta Johanna van den Berg, mits laatstgenoemde zich verbinde, om haren man, nog in het Legerkamp, of Kantonnement te zullen volgen.
Was getekendeOostburg den 29e Mei 1834
Paulus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 2 juli 1834 in Rotterdam [bron: BS-Rotterdam, aktenr 395.] met Antoinetta Johanna van den Berg, 26 jaar oud. Antoinetta is geboren op dinsdag 1 december 1807 in Schoonhoven, dochter van Hermanus van den Berg en Johanna Cristoffel. Zij is gedoopt op zondag 6 december 1807 in Schoonhoven. Antoinetta is overleden op vrijdag 2 januari 1863 in Rotterdam, 55 jaar oud.
Beroep:
Mutsenmaakster
(2) trouwde, 52 jaar oud, op woensdag 22 juli 1863 in Rotterdam met Cornelia Senter, 45 jaar oud. Cornelia is geboren op zondag 15 maart 1818 in Rotterdam, dochter van Hendrik Senter en Neeltje Hoppers. Cornelia is overleden op vrijdag 15 december 1865 in Rotterdam, 47 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 3492.].
(3) trouwde, 61 jaar oud, op woensdag 14 augustus 1872 in Rotterdam [bron: BS-Rotterdam-aktenr. 784] met Susanna Freuler, 46 jaar oud. Susanna is geboren op woensdag 1 februari 1826 in Rotterdam [bron: BS-Rotterdam, aktenr 249], dochter van Johan Jacob Freuler en Elizabeth van Merkesteijn. Susanna is overleden op vrijdag 19 november 1897 in Rotterdam, 71 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 5019.].
Huwelijk:
Susanna Freuler was eerder gehuwd met Antonie Johannes de Wit.
Kinderen van Paulus en Antoinetta:
1 Sara Maria van Helden, geboren op maandag 1 december 1834 in Rotterdam. Volgt X-by.
2 Johanna Francina van Helden, geboren op vrijdag 17 november 1837 in Rotterdam [bron: BS-Rotterdam, aktenr 2458.]. Johanna is overleden op zondag 31 augustus 1856 in Rotterdam, 18 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 2411.].
3 Paulus Gerardus Adrianus van Helden, geboren op dinsdag 29 oktober 1839 in Rotterdam. Paulus is overleden op donderdag 24 februari 1842 in Rotterdam, 2 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 503].
4 Maria Jacoba van Helden, geboren op zondag 30 januari 1842 in Rotterdam. Volgt X-bz.
5 Paulus Johannes van Helden, geboren op woensdag 17 juli 1844 in Rotterdam. Volgt X-ca.
6 Antonius Willem van Helden, geboren op maandag 29 mei 1848 in Rotterdam. Volgt X-cb.
IX-at Sara Elisabeth van Helden is geboren op vrijdag 28 mei 1813 in Breda [bron: BS-Breda, aktenr 135], dochter van Gerard (Gerrit/Gerardus) van Helden (zie VIII-v) en Sara Maria Middendorp. Sara is overleden op woensdag 5 maart 1845 in Rotterdam, 31 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 633.]. Sara trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 4 juni 1834 in ’s-Gravenhage [bron: BS-’s-Gravenhage, aktenr 208.] met Johann Wilhelm Christiaan van der Gaag, 23 jaar oud. Johann is een zoon van Jan van der Gaag en Anna Elizabeth Bonraad. Hij is gedoopt op zondag 11 november 1810 in Schiedam. Johann is overleden op woensdag 7 januari 1891 in Rotterdam, 80 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 185.].
Beroep:
Blikslager.
Huwelijk:
Na het overlijden van zijn vrouw Sara Elisabeth in 1845 is Johann in 1849 te Rotterdam gehuwd met Maria Hoogeveen.
Kinderen van Sara en Johann:
1 Anna Elisabeth Christina van der Gaag, geboren op zaterdag 16 mei 1835 in ’s-Gravenhage [bron: BS-’s-Gravenhage, aktenr 766.]. Anna is overleden op vrijdag 4 oktober 1895 in Rotterdam, 60 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 3652.].
2 Sara Maria van der Gaag, geboren op vrijdag 5 april 1844 in ’s-Gravenhage [bron: BS-’s-Gravenhage, aktenr 761.]. Sara is overleden op woensdag 11 april 1906 in Rotterdam, 62 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 1789.].
IX-au Frans Gerritszn. van Helden is geboren op donderdag 17 december 1818 in Breda [bron: BS-Breda, aktenr 389], zoon van Gerard (Gerrit/Gerardus) van Helden (zie VIII-v) en Sara Maria Middendorp. Frans is overleden op woensdag 9 maart 1864 in Rotterdam, 45 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 990.].
Beroep:
Matroos in de Stoomvaart
Frans trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 6 oktober 1841 in Rotterdam met Plonia van Es, 23 jaar oud. Plonia is geboren op dinsdag 11 augustus 1818 in Rotterdam, dochter van Jan van Es en Johanna Catharina van Vreeswijk. Plonia is overleden op vrijdag 4 januari 1867 in Rotterdam, 48 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 52.].
Kinderen van Frans en Plonia:
1 Sara Maria van Helden, geboren op dinsdag 15 maart 1842 in Rotterdam. Volgt X-cc.
2 Johanna Catharina van Helden, geboren op dinsdag 5 november 1844 in Rotterdam. Volgt X-cd.
3 Elderdina van Helden, geboren op woensdag 31 maart 1847 in Rotterdam. Volgt X-ce.
4 Franciscus van Helden, geboren op woensdag 5 maart 1851 in Rotterdam [bron: BS-Rotterdam, aktenr. 681].
5 Jan van Helden, geboren op donderdag 29 september 1853 in Rotterdam [bron: BS-Rotterdam, aktenr. 2756]. Jan is overleden op zaterdag 29 juli 1876 in Rotterdam, 22 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 2535.].
6 Gerrit van Helden, geboren op dinsdag 6 november 1855 in Rotterdam [bron: BS-Rotterdam, aktenr. 3042]. Gerrit is overleden op zaterdag 27 november 1880 in Rotterdam, 25 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 3758.].
7 Maria van Helden, geboren op dinsdag 17 november 1857 in Rotterdam [bron: BS-Rotterdam, aktenr. 3587]. Maria is overleden op zondag 12 juli 1914 in Rotterdam, 56 jaar oud [bron: BS-Rotterdam, aktenr 3013.].
8 Willem Frederik van Helden, geboren op zaterdag 14 januari 1860 in Rotterdam. Volgt X-cf.
IX-av Bastiaan van Helden is geboren op vrijdag 28 maart 1823 in Wijk, zoon van Gerrit van Helden (zie VIII-aa) en Maaijke de Poorter. Bastiaan is overleden op dinsdag 10 augustus 1880 in Wijk, 57 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Bastiaan trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 mei 1850 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, 7.] met Antje van der Meijden, 31 jaar oud. Antje is geboren op zondag 27 december 1818 in Poederooijen [bron: BS-Poederooijen, aktenr. 28.], dochter van Peter van der Meijden en Jenneke van Wijk. Antje is overleden op dinsdag 9 april 1895 in Wijk, 76 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid/Arbeidster.
Huwelijk:
Antje was wed. van Hermen van Drunen.
Kinderen van Bastiaan en Antje:
1 Antonia van Helden, geboren op zaterdag 8 maart 1851 in Wijk. Volgt X-cg.
2 Maaike van Helden, geboren op vrijdag 7 januari 1853 in Wijk. Maaike is overleden op dinsdag 6 september 1859 in Wijk, 6 jaar oud.
3 Peter van Helden, geboren op zondag 8 juli 1855 in Wijk. Volgt X-ch.
4 Gerret van Helden, geboren op woensdag 25 augustus 1858 in Wijk. Gerret is overleden op zondag 31 maart 1918 in Aalburg, 59 jaar oud. Gerret bleef ongehuwd.
5 Marinus van Helden, geboren op donderdag 6 december 1860 in Wijk. Marinus is overleden op dinsdag 11 december 1860 in Wijk, 5 dagen oud.
IX-aw Leske van Helden is geboren op vrijdag 30 december 1825 in Wijk, dochter van Gerrit van Helden (zie VIII-aa) en Maaijke de Poorter. Leske is overleden op vrijdag 23 april 1909 in Wijk, 83 jaar oud.
Huwelijk:
Leske had een buitenechtelijke zoon, genaamd Leendert van Helden geboren op 22 Juli 1851. Bij het huwelijk van Leske in 1852 met Antonie Donkersloot wordt Leendert gewettigd. Vanaf dit moment heet hij Leendert Donkersloot.
Leske trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 14 april 1852 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 4.] met Antonie Donkersloot, 20 jaar oud. Antonie is geboren op donderdag 16 juni 1831 in Dussen, zoon van Cornelis Donkersloot en Sijke Dalm. Antonie is overleden op woensdag 7 december 1870 in Wijk, 39 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Kinderen van Leske en Antonie:
1 Leendert Donkersloot, geboren op dinsdag 22 juli 1851 in Wijk. Leendert is overleden op donderdag 2 juni 1853 in Wijk, 1 jaar oud.
Buitenechtelijk:
Leendert Donkersloot heette eerst Leendert van Helden als buitenechtelijk kind van Leske van Helden. Dit kind is erkend en gewettigd bij het huwelijk in Wijk en Aalburg op 14-04-1852 tussen de moeder en Antonie Donkersloot.
2 Kornelis Donkersloot, geboren op zaterdag 8 januari 1853 in Wijk. Kornelis is overleden op zondag 1 januari 1905 in Wijk, 51 jaar oud.
Beroep:
Dagloner
3 Lena Donkersloot, geboren op zaterdag 17 maart 1855 in Wijk. Lena is overleden op vrijdag 18 november 1927 in Eethen, Genderen en Doeveren, 72 jaar oud [bron: BS-Eethen, Genderen en Doeveren, akte 10.34.].
4 Sijke Donkersloot, geboren op donderdag 13 mei 1858 in Wijk. Sijke is overleden op zondag 9 juni 1935 in Wijk en Aalburg, 77 jaar oud.
5 Gerrit Donkersloot, geboren op woensdag 2 april 1862 in Wijk.
6 Maaike Donkersloot, geboren op vrijdag 5 augustus 1864 in Wijk. Maaike is overleden op zondag 21 augustus 1864 in Wijk, 16 dagen oud.
7 Marinus (Wij) Donkersloot, geboren op zondag 27 augustus 1865 in Wijk. Wij is overleden op donderdag 27 december 1866 in Wijk, 1 jaar oud.
8 Maaike Donkersloot, geboren op dinsdag 21 juli 1868 in Wijk [bron: BS-Poederoijen, aktenr 10]. Maaike is overleden op zondag 2 november 1941 in Poederooijen, 73 jaar oud [bron: BS-Poederoijen, aktenr 10].
IX-ax Aagje Elizabeth van Helden is geboren op zaterdag 1 maart 1834 in Wijk, dochter van Gerrit van Helden (zie VIII-aa) en Maaijke de Poorter. Aagje is overleden op zaterdag 21 april 1900 in Wijk, 66 jaar oud. Aagje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 9 november 1860 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 12.] met Joost van Kuijk, 26 jaar oud. Joost is geboren op maandag 2 december 1833 in Aalburg, zoon van Paulus van Kuijk en Elisabeth de Kok.
Beroep:
Arbeider.
Kinderen van Aagje en Joost:
1 Elizabeth van Kuijk, geboren op vrijdag 29 maart 1861 in Aalburg. Elizabeth is overleden op zaterdag 4 april 1863 in Aalburg, 2 jaar oud.
2 Gerret van Kuijk, geboren op donderdag 9 oktober 1862 in Aalburg. Gerret is overleden op dinsdag 16 augustus 1864 in Aalburg, 1 jaar oud.
3 Gerrit van Kuijk, geboren op zondag 27 augustus 1865 in Aalburg. Gerrit is overleden op vrijdag 18 mei 1866 in Aalburg, 8 maanden oud.
4 Elizabeth van Kuijk, geboren op zaterdag 31 oktober 1868 in Aalburg.
5 Maaike van Kuijk, geboren op woensdag 16 augustus 1871 in Aalburg. Maaike is overleden op zondag 11 maart 1888 in Aalburg, 16 jaar oud.
6 Pieternella van Kuijk, geboren op zaterdag 28 november 1874 in Aalburg. Pieternella is overleden op zondag 29 november 1874 in Aalburg, 1 dag oud.
IX-ay Leske van Helden is geboren op donderdag 4 december 1823 om 04:00 in Wijk [bron: BS-Wijk, aktenr 41], dochter van Arien Monfrooij en Aartje van Helden (zie VIII-ab). Leske is overleden op woensdag 15 augustus 1906 in Andel, 82 jaar oud [bron: BS-Andel, akte nr 17.].
Beroep:
Dienstmeid
Buitenechtelijk:
Leske is een buitenechtelijk kind van Aartje van Helden.
Leske:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 29 augustus 1844 in Wijk en Aalburg [bron: BS-Wijk en Aalburg, aktenr 6.] met Wouter Monshouwer, 24 jaar oud. Wouter is geboren op zaterdag 23 oktober 1819 in Almkerk, zoon van Melis Dirk Monshouwer en Willemke Holleman. Wouter is overleden op zondag 31 oktober 1852 in Andel, 33 jaar oud [bron: BS-Andel, aktenr 15.].
Beroep:
Bouwknecht
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 17 september 1853 in Andel [bron: BS-Andel, akte nr 9.] met Jacob de Kloe, 29 jaar oud. Jacob is geboren op dinsdag 7 september 1824 in Andel, zoon van Joost de Kloe en Wilhelmina Piek. Jacob is overleden op zaterdag 28 januari 1899 in Andel, 74 jaar oud [bron: BS-Andel, akte nr 3.].
Beroep:
Tuinman, arbeider en veldwachter.
Kinderen van Leske en Wouter:
1 Dirk Monshouwer, geboren op zaterdag 8 februari 1845 in Wijk.
2 Dirkje Monshouwer, geboren op donderdag 17 mei 1849 in Andel. Dirkje is overleden op vrijdag 10 april 1942 in Andel, 92 jaar oud [bron: BS-Andel, akte nr 5.].
Beroep:
Dienstbode.
Kinderen van Leske en Jacob:
3 Joost de Kloe, geboren op donderdag 25 mei 1854 in Andel. Joost is overleden op donderdag 27 juni 1940 in Gameren, 86 jaar oud [bron: BS-Gameren, aktenr 15].
Beroep:
Agent, veldwachter, gemeentebode en afslager.
4 (Levenloos) de Kloe, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 15 november 1856 in Andel [bron: BS-Andel, akte nr 22.].
5 Arie de Kloe, geboren op zaterdag 4 september 1858 in Andel. Arie is overleden op zaterdag 15 januari 1927 in Gorinchem, 68 jaar oud.
Beroep:
Tuinman en tuinbaas. (Werkte als tuinbaas op een groot buiten en was tuinman bij van de Beek (Gorinchem?))
6 (Levenloos) de Kloe, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 7 september 1861 in Andel [bron: BS-Andel, akte nr 20.].
7 Willem de Kloe, geboren op dinsdag 12 mei 1863 in Andel. Willem is overleden op vrijdag 2 september 1864 in Andel, 1 jaar oud.
8 Willem de Kloe, geboren op zondag 18 november 1866 in Andel. Willem is overleden op zondag 21 juli 1867 in Andel, 8 maanden oud.
IX-az Johanna van Helden is geboren op zondag 31 december 1837 in Wijk, dochter van Leendert Bastiaanszn. van Helden (zie VIII-ac) en Johanna Bertram. Johanna is overleden op maandag 20 januari 1913 in Dordrecht, 75 jaar oud [bron: BS-Dordrecht, aktenr 30.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 januari 1913 [bron: BS-Dordrecht, aktenr 30.]. Johanna trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 23 december 1868 in Vlissingen [bron: BS-Vlissingen, aktenr 72.] met Johannes van den Eijnden, 30 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 2 februari 1838 in Ossendrecht [bron: BS-Ossendrecht, akte nr 4.], zoon van Maria van den Eijnden. Johannes is overleden op dinsdag 12 september 1871 in Ossendrecht, 33 jaar oud [bron: BS-Ossendrecht, akte nr 38.].
Beroep:
Werkman.
IX-ba Neeltje van Helden is geboren op dinsdag 8 april 1794 in Cillaarshoek, dochter van Cornelis van Helden (zie VIII-ae) en Cornelia Ariensdr. Kleijnjan. Zij is gedoopt op zondag 13 april 1794 in Cillaarshoek. Neeltje is overleden op dinsdag 27 oktober 1818 in Strijen, 24 jaar oud [bron: BS-Strijen, aktenr 68.]. Neeltje bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeidster.
Kind van Neeltje uit onbekende relatie:
1 Cornelis van Helden, geboren op maandag 19 februari 1816 in Strijen. Volgt X-ci.
IX-bb Geertje Cornelisdr van Helden is geboren op woensdag 3 oktober 1798 in Strijen, dochter van Cornelis van Helden (zie VIII-ae) en Cornelia Ariensdr. Kleijnjan. Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1798 in Strijen. Geertje is overleden op maandag 25 augustus 1879 in Klaaswaal, 80 jaar oud [bron: BS-Klaaswaal, aktenr 41.].
Beroep:
Naaister.
Vertrokken:
Op 5 mei 1879 vertrok Geertje naar Klaaswaal.
Geertje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 21 februari 1822 in Strijen met Huibert Dirksz Boender, 20 jaar oud. Huibert is geboren op zondag 4 oktober 1801 in Goudswaard, zoon van Dirk Huibertszn Boender en Maaike Vreedenburg. Hij is gedoopt op zondag 11 oktober 1801 in Goudswaard. Huibert is overleden op woensdag 16 maart 1836 in Strijen, 34 jaar oud [bron: BS-Strijen, aktenr 25.].
(2) trouwde, 50 jaar oud, op vrijdag 22 december 1848 in Strijen met Pieter Dekker, 67 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 14 oktober 1781 in Hekelingen, zoon van Dirk Dekker en Beatrix Vermaat. Hij is gedoopt op zondag 21 oktober 1781 in Hekelingen. Pieter is overleden op donderdag 18 november 1869 in Numansdorp, 88 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 70.].
Beroep:
Verver
Huwelijk:
Pieter Dekker was weduwnaar van Elisabeth Huisert.
Kinderen van Geertje en Huibert:
1 Dirk Boender, geboren op maandag 9 december 1822 in Strijen. Dirk is overleden op donderdag 18 augustus 1853 in Numansdorp, 30 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 56.].
2 Cornelis Boender, geboren op woensdag 5 januari 1825 in Strijen. Cornelis is overleden op zaterdag 24 april 1875 in Numansdorp, 50 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 20.].
3 Maaike Boender, geboren op maandag 29 januari 1827 in Strijen. Maaike is overleden op woensdag 5 april 1905 in Oud-Beijerland, 78 jaar oud [bron: BS-Oud Beijerland, akte nr 34.].
4 Arie Boender, geboren op zondag 1 maart 1829 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr 22.].
5 Kornelia Boender, geboren op woensdag 7 september 1831 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr 60.].
6 Boudewijn Boender, geboren op donderdag 28 november 1833 in Oud-Beijerland [bron: BS-Oud Beijerland, aktenr 143.]. Boudewijn is overleden op vrijdag 8 augustus 1834 in Strijen, 8 maanden oud [bron: BS-Strijen, aktenr 49.].
7 Boudewijn Boender, geboren op woensdag 27 januari 1836 in Strijen. Boudewijn is overleden op zaterdag 30 januari 1836 in Strijen, 3 dagen oud [bron: BS-Strijen, aktenr 07.].
IX-bc Cornelia van Helden is geboren op vrijdag 2 januari 1801 in Strijen, dochter van Cornelis van Helden (zie VIII-ae) en Cornelia Ariensdr. Kleijnjan. Zij is gedoopt op zondag 4 januari 1801 in Strijen. Cornelia is overleden op woensdag 2 januari 1839 in Dordrecht, 38 jaar oud [bron: Stadsarchief Dordrecht, akte nr 2.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 3 januari 1839 [bron: Overlijdensakte nr 2]. Cornelia:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1825 in Strijen [bron: BS-Strijen, aktenr. 11.] met Willem Pietersz Weeda, 24 jaar oud. Willem is geboren op maandag 10 november 1800 in Klaaswaal, zoon van Pieter Willemsz Weeda en Neeltje Willemsdr Maasdam. Hij is gedoopt op zondag 16 november 1800 in Klaaswaal. Willem is overleden op vrijdag 2 maart 1832 in Heinenoord, 31 jaar oud [bron: BS-Heinenoord, aktenr 7.].
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zondag 12 mei 1833 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr. 6.] met Pieter Kuipers, 34 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 1 november 1798 in Numansdorp, zoon van Arie Kuipers en Teuntje Tieleman. Hij is gedoopt op vrijdag 9 november 1798 in Numansdorp.
Beroep:
Arbeider/koopman.
Religie:
Ned. Hervormd
Huwelijk:
Pieter was weduwnaar van Willemijntje van de Wetering.
Kinderen van Cornelia en Willem:
1 Neeltje Weeda, geboren op zondag 11 maart 1827 in Heinenoord [bron: BS-Heinenoord, aktenr 4.]. Neeltje is overleden op vrijdag 22 augustus 1828 in Heinenoord, 1 jaar oud [bron: BS-Heinenoord, aktenr 11.].
2 Neeltje Weeda, geboren op zaterdag 3 januari 1829 in Heinenoord [bron: BS-Heinenoord, aktenr 1.]. Neeltje is overleden op zondag 2 mei 1897 in Zuid-Beijerland, 68 jaar oud [bron: BS-Zuid Beijerland, aktenr 9.].
3 Willempje Weeda, geboren op dinsdag 1 mei 1832 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr 24.]. Willempje is overleden op maandag 20 augustus 1832 in Numansdorp, 3 maanden oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 34.].
Kind van Cornelia en Pieter:
4 Teuntje Kuipers, geboren op woensdag 11 mei 1836 in Klaaswaal [bron: BS-Klaaswaal, aktenr 17]. Teuntje is overleden op vrijdag 20 september 1907 in Numansdorp, 71 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 31.].
IX-bd Adriana van Helden is geboren op woensdag 9 augustus 1797 in Rijswijk (NBr), dochter van Jacob Gerritszn van Helden (zie VIII-ag) en Gijsbertje (Gijsje) Gerritsdr van Vugt. Zij is gedoopt op zondag 13 augustus 1797 in Rijswijk (NBr). Adriana is overleden op maandag 20 september 1830 in Rijswijk (NBr), 33 jaar oud [bron: BS-Rijswijk (NB), akte nr 5.].
Overlijden:
Adriana is overleden op de dag dat haar zoon Jacob is geboren.
Adriana trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 11 december 1818 in Rijswijk (NBr) [bron: BS-Rijswijk (NB), akte nr 5.] met Jacobus Willemszn. in ’t Veld, 27 jaar oud. Jacobus is geboren op zondag 29 mei 1791 in Drongelen, zoon van Willem in ’t Veld en Jacomijntje van Es. Jacobus is overleden op zondag 10 oktober 1875 in Rijswijk (NBr), 84 jaar oud.
Beroep:
Bouwman.
Huwelijk:
Jacob in ’t Veld tr (2) in Rijswijk op 20.10.1836 met Aaltje van Andel, geb. Rijswijk 16.09.1808, d.v. Joost van Andel en Gijsje Hakkers.
Kinderen van Adriana en Jacobus:
1 Gijsbertje in ’t Veld, geboren op woensdag 10 februari 1819 in Rijswijk (NBr). Zij is gedoopt op zondag 14 februari 1819 in Rijswijk (NBr). Gijsbertje is overleden op woensdag 17 maart 1819 in Rijswijk (NBr), 1 maand oud [bron: BS-Rijswijk (NB), akte nr 4.].
2 Gijsbertje in ’t Veld, geboren op dinsdag 4 april 1820 in Rijswijk (NBr). Zij is gedoopt op zondag 23 april 1820 in Rijswijk (NBr). Gijsbertje is overleden op woensdag 25 november 1896 in Rijswijk (NBr), 76 jaar oud [bron: BS-Rijswijk (NB), akte nr 14.].
3 Jacomijntje in ’t Veld, geboren op zondag 27 oktober 1822 in Rijswijk (NBr). Zij is gedoopt op zondag 24 november 1822 in Rijswijk (NBr).
4 Gerrit in ’t Veld, geboren op donderdag 21 oktober 1824 in Rijswijk (NBr). Hij is gedoopt op zondag 28 november 1824 in Rijswijk (NBr).
5 Willem in ’t Veld, geboren op zondag 25 december 1825 in Rijswijk (NBr). Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1826 in Rijswijk (NBr). Willem is overleden op woensdag 21 januari 1903 in Rijswijk (NBr), 77 jaar oud.
6 Adriaantje in ’t Veld, geboren op maandag 19 februari 1827 in Rijswijk (NBr). Zij is gedoopt op zondag 1 april 1827 in Rijswijk (NBr). Adriaantje is overleden op vrijdag 1 januari 1869 in Giessen, 41 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 1.].
7 Jacomijntje in ’t Veld, geboren op dinsdag 27 oktober 1829 in Rijswijk (NBr).
8 Jacob in ’t Veld, geboren op maandag 20 september 1830 in Rijswijk (NBr). Jacob is overleden op donderdag 23 september 1830 in Rijswijk (NBr), 3 dagen oud.
IX-be Maaike, ook wel Maria van Helden is geboren op donderdag 9 februari 1804 in Rijswijk (NBr), dochter van Jacob Gerritszn van Helden (zie VIII-ag) en Gijsbertje (Gijsje) Gerritsdr van Vugt. Zij is gedoopt op zondag 12 februari 1804 in Rijswijk (NBr). Maaike, is overleden op maandag 1 augustus 1831 in Rijswijk (NBr), 27 jaar oud. Maaike, trouwde, 18 jaar oud, op maandag 1 april 1822 in Rijswijk (NBr) [bron: BS-Rijswijk (NB), akte nr 1.] met Johannis Westerlaken, 29 jaar oud. Johannis is geboren op zondag 11 november 1792 in Rijswijk (NBr), zoon van Jan Cornelisz Westerlaken en Maria van Haaften. Hij is gedoopt op zondag 18 november 1792 in Rijswijk (NBr). Johannis is overleden op zondag 11 januari 1857 in Rijswijk (NBr), 64 jaar oud.
Beroep:
Bouwman/landbouwer
Testament:
Johannis verkrijgt uit de nalatenschap van zijn neef Joost van Haaften 2196 gulden.
Weduwe/weduwnaar:
Na het overlijden van Maria van Helden trouwt Johannis op 11 november 1841 voor de tweede keer met Willemina Westerlaken
Kinderen van Maaike, en Johannis:
1 Gijsbertje Westerlaken, geboren op dinsdag 1 oktober 1822 in Rijswijk (NBr). Zij is gedoopt op zondag 6 oktober 1822 in Rijswijk (NBr). Gijsbertje is overleden op zondag 14 december 1884 in Rijswijk (NBr), 62 jaar oud.
2 Jan Westerlaken, geboren op vrijdag 26 maart 1824 in Rijswijk (NBr). Hij is gedoopt op zondag 18 april 1824 in Rijswijk (NBr). Jan is overleden op vrijdag 14 mei 1824 in Rijswijk (NBr), 1 maand oud.
3 Maria Westerlaken, geboren op zaterdag 30 juli 1825 in Rijswijk (NBr). Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1825 in Rijswijk (NBr). Maria is overleden op maandag 25 juli 1892 in Rijswijk (NBr), 66 jaar oud.
4 Adriana Westerlaken, geboren op dinsdag 7 augustus 1827 in Rijswijk (NBr). Zij is gedoopt op zondag 2 september 1827 in Rijswijk (NBr). Adriana is overleden op maandag 1 november 1875 in Giessen, 48 jaar oud [bron: BS-Giessen, akte nr 20.]. Zij is begraven op vrijdag 5 november 1875 in Giessen.
5 Jan Westerlaken, geboren op vrijdag 27 februari 1829 in Rijswijk (NBr). Hij is gedoopt op zondag 22 maart 1829 in Rijswijk (NBr). Jan is overleden op zaterdag 3 mei 1902 in Rijswijk (NBr), 73 jaar oud [bron: BS-Rijswijk (NB), akte nr 8.].
IX-bf Cornelia Ariesdr van Helden is geboren op maandag 20 januari 1800 in Numansdorp, dochter van Arie van Helden (zie VIII-ak) en Maria Schravendeel/Gravendeel/Sgravendeel. Zij is gedoopt op zaterdag 25 januari 1800 in Numansdorp. Cornelia is overleden op zondag 28 oktober 1883 in Sliedrecht, 83 jaar oud.
Algemeen:
Kornelia wordt op de leeftijd van 4 jaar na het overlijden van haar moeder erfgename van haar grootouders Cornelis Schravendeel en Neeltje Jansdr Blaak.
Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 22 september 1827 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr 18.] met Arie Joostz Kalis, 26 jaar oud. Arie is geboren op maandag 15 december 1800 in Sliedrecht, zoon van Joost Arieszn. Kalis en Marija Leendertsdr. Bot. Hij is gedoopt op zondag 28 december 1800 in Sliedrecht. Arie is overleden op donderdag 21 april 1870 in Sliedrecht, 69 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.
Kinderen van Cornelia en Arie:
1 Maria Kalis, geboren op vrijdag 18 april 1828 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr 35.]. Maria is overleden op dinsdag 22 december 1835 in Sliedrecht, 7 jaar oud.
2 Aderjana Kalis, geboren op zondag 26 februari 1832 in Sliedrecht. Aderjana is overleden op zaterdag 2 maart 1833 in Sliedrecht, 1 jaar oud.
3 Aderjana Kalis, geboren op donderdag 19 september 1833 in Sliedrecht. Aderjana is overleden op zaterdag 7 november 1903 in Sliedrecht, 70 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 10 november 1903 in Sliedrecht.
4 Joosje Kalis, geboren op dinsdag 15 september 1835 in Sliedrecht. Joosje is overleden op zaterdag 19 september 1835 in Sliedrecht, 4 dagen oud.
5 Maria Kalis, geboren op maandag 26 september 1836 in Sliedrecht. Maria is overleden op woensdag 6 maart 1895 in Mengede-Duitsland, 58 jaar oud.
6 Joost Kalis, geboren op donderdag 6 september 1838 in Sliedrecht. Joost is overleden op zondag 21 februari 1904 in Sliedrecht, 65 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 25 februari 1904 in Sliedrecht.
Beroep:
Arbeider.
7 Cornelia Kalis, geboren op vrijdag 25 september 1840 in Sliedrecht.
IX-bg Barbera (Barber) van Helden is geboren op vrijdag 10 mei 1811 om 12:00 in Numansdorp [bron: Geboorteregister-Numansdorp], dochter van Arie van Helden (zie VIII-ak) en Jaapje van der Grond. Zij is gedoopt op zondag 12 mei 1811 in Numansdorp.
Notitie bij de geboorte van Barbera: .
Barbera is overleden op dinsdag 17 juli 1866 in Numansdorp, 55 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 73.].
Doop:
Op de doopakte van Barber staat een aantekening dat is ondertekend met een X.
Dit is het merk van Arij/Arie van Helden, haar vader, die verklaarde niet te kunnen schrijven
Lidmaat:
Doet belijdenis in 1830 en wordt lidmaat in 1831, Ned. Herv.Kerk Numansdorp.
Barbera trouwde, 21 jaar oud, op zondag 7 april 1833 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr. 1.] met Jan Bollaart, 25 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 8 oktober 1807 in Numansdorp, zoon van Clement Bollaart en Jannigie Dekker. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1807 in Numansdorp. Jan is overleden op woensdag 30 januari 1867 in Numansdorp, 59 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 10.].
Beroep:
Arbeider.
Kinderen van Barbera en Jan:
1 (Levenloos) Bollaart, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 24 mei 1836 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr 37.].
2 Arie Bollaart, geboren op vrijdag 8 september 1837 om 19:00 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp, aktenr 70.]. Arie is overleden op zondag 11 februari 1912 in Rheden, 74 jaar oud.
3 Klement Bollaart, geboren op donderdag 21 november 1839 om 11:00 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp, aktenr 87]. Klement is overleden op zaterdag 28 maart 1908 in Numansdorp, 68 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 14.].
4 Jakob Bollaart, geboren op donderdag 21 september 1843 om 04:30 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp, aktenr 66.]. Jakob is overleden op dinsdag 19 mei 1908 in Oud-Beijerland, 64 jaar oud [bron: BS-Oud Beijerland, akte nr 47.].
5 Jan Bollaart, geboren op zaterdag 18 augustus 1849 in Zuid-Beijerland [bron: BS-Zuid Beijerland, aktenr 62.]. Jan is overleden op woensdag 11 mei 1853 in Numansdorp, 3 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 30.].
IX-bh Arie van Helden is geboren op vrijdag 24 september 1813 in Numansdorp, zoon van Arie van Helden (zie VIII-ak) en Jaapje van der Grond. Hij is gedoopt op zondag 3 oktober 1813 in Numansdorp.
Beroep:
Bouwknecht
Algemeen:
Arie word in 1832 ingeschreven voor de landstorm te Numansdorp.
Vertrokken:
Op 13 mei 1854 zijn Arie en Geertruij met hun kinderen geëmigreerd naar Noord-Amerika.
Arie trouwde, 20 jaar oud, op zondag 21 september 1834 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr. 15.] met Geertruij van den Heuvel, 20 jaar oud. Geertruij is geboren op maandag 4 oktober 1813 in Numansdorp, dochter van Arie van den Heuvel en Katalina Maat.
Vertrokken:
Op 13 mei 1854 zijn Arie en Geertruij met hun kinderen geemigreerd naar Noord-Amerika.
Kinderen van Arie en Geertruij:
1 Arie van Helden, geboren op zondag 28 december 1834 in Numansdorp. Volgt X-cj.
2 Katalina van Helden, geboren op donderdag 10 november 1836 in Numansdorp. Volgt X-ck.
3 Jaapje/Yeopy van Helden, geboren op maandag 9 juli 1838 in Numansdorp. Volgt X-cl.
4 Maaike van Helden, geboren op dinsdag 29 september 1840 om 22:30 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp, aktenr 51.]. Zij is gedoopt op zondag 11 oktober 1840 in Numansdorp. Maaike is overleden op dinsdag 2 februari 1841 in Numansdorp, 4 maanden oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 07.].
Vertrokken:
Op 13 mei 1854 zijn Arie en Geertruij met hun kinderen ge"emigreerd naar Noord-Amerika.
5 Maaike van Helden, geboren op dinsdag 5 mei 1846 om 05:30 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp, aktenr 39.]. Zij is gedoopt op maandag 18 mei 1846 in Numansdorp. Maaike is overleden op maandag 12 oktober 1846 in Numansdorp, 5 maanden oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 96.].
Vertrokken:
Op 13 mei 1854 zijn Arie en Geertruij met hun kinderen ge"emigreerd naar Noord-Amerika.
6 Kornelis Leendert van Helden, geboren op woensdag 26 december 1849 in Numansdorp. Volgt X-cm.
IX-bi Neeltje van Helden is geboren op dinsdag 24 oktober 1815 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr 67.], dochter van Arie van Helden (zie VIII-ak) en Jaapje van der Grond. Zij is gedoopt op zondag 29 oktober 1815 in Numansdorp. Neeltje is overleden op zondag 3 maart 1907 in Numansdorp, 91 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 08.]. Neeltje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 17 juni 1837 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr. 10.] met Johannes Groeneweg, 25 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 2 december 1811 in Numansdorp, zoon van Pieter Groeneweg en Elisabeth Futen. Hij is gedoopt op zondag 8 december 1811 in Numansdorp. Johannes is overleden op zondag 3 april 1892 in Numansdorp, 80 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 37.].
Beroep:
Schoenmaker.
Huwelijk:
Op 03-06-1837 Brielle geeft de mil. commandant content dat Neeltje en Johannes gaan trouwen.
Kinderen van Neeltje en Johannes:
1 Jaapje Groeneweg, geboren op dinsdag 26 december 1837 in Numansdorp. Jaapje is overleden op dinsdag 7 februari 1860 in Numansdorp, 22 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 13.].
2 Pieter Groeneweg, geboren op zondag 25 oktober 1846 om 16:30 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp, aktenr 78.]. Pieter is overleden op zaterdag 13 juli 1895 in Numansdorp, 48 jaar oud.
Beroep:
Dagloner
3 Elizabeth Groeneweg, geboren op zaterdag 24 mei 1851 om 10:30 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp, aktenr 50.]. Elizabeth is overleden op dinsdag 20 december 1927 in Numansdorp, 76 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 36.].
IX-bj Zijgje Jansdr. van Helden is geboren op donderdag 20 oktober 1803 in Numansdorp, dochter van Jan Arienszn. van Helden (zie VIII-al) en Jannigje/Jannetje Cornelisdr. Weeda. Zij is gedoopt op zondag 23 oktober 1803 in Numansdorp. Zijgje is overleden op woensdag 6 november 1861 in Cillaarshoek-Maasdam, 58 jaar oud.
Vertrokken:
Naar Strijen op 18-10-1826, in 1841 naar Nieuw-Beijerland.en in 1847 van Nieuw-Beijerland naar Klaaswaal.
Zijgje trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 6 oktober 1821 in Numansdorp met Jan Teunisz. van de Ree, 19 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 30 januari 1802 in Numansdorp, zoon van Teunis Arjens van de Ree en Adriaantje Hendrikse Verhoeven. Hij is gedoopt op zondag 14 februari 1802 in Numansdorp. Jan is overleden op maandag 20 februari 1860 in Strijen, 58 jaar oud [bron: BS-Strijen, aktenr 25.].
Beroep:
Bouwknecht
Religie:
Ned. Hervormd
Huwelijk:
Jan krijgt op 17 augustus 1821 consent van de Familieraad om te trouwen.
Vertrokken:
1841 naar Nieuw-Beijerland.
Kinderen van Zijgje en Jan:
1 Adriana van de Ree, geboren op zondag 17 maart 1822 in Numansdorp. Adriana is overleden op maandag 10 februari 1873 in Heerjansdam, 50 jaar oud [bron: BS-Heerjansdam, aktenr 01.].
2 Jan van de Ree, geboren op vrijdag 31 oktober 1823 in Strijen. Jan is overleden op vrijdag 21 november 1823 in Strijen, 21 dagen oud [bron: BS-Strijen, aktenr 70.].
3 Teunis van de Ree, geboren op zondag 19 december 1824 in Strijen. Teunis is overleden op dinsdag 28 december 1847 in Klaaswaal, 23 jaar oud.
4 Jan van de Ree, geboren op woensdag 6 december 1826 in Strijen. Jan is overleden op donderdag 29 november 1866 in Westmaas, 39 jaar oud [bron: BS-Westmaas, aktenr. 27.].
5 Hendrik van de Ree, geboren op zondag 29 juni 1828 in Strijen. Hendrik is overleden op woensdag 19 augustus 1846 in Klaaswaal, 18 jaar oud [bron: BS-Klaaswaal, aktenr 23.].
6 Arie van de Ree, geboren op dinsdag 26 januari 1830 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr 5.]. Arie is overleden op dinsdag 18 mei 1830 in Numansdorp, 3 maanden oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 35.].
7 Jannigje van de Ree, geboren op maandag 26 september 1831 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr 64.]. Jannigje is overleden op woensdag 23 mei 1838 in Numansdorp, 6 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 21.].
8 Bastiaan van de Ree, geboren op maandag 14 januari 1833 in Numansdorp. Bastiaan is overleden op zaterdag 18 mei 1833 in Numansdorp, 4 maanden oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 26.].
9 Gerrit van de Ree, geboren op woensdag 3 december 1834 in Numansdorp.
10 Elizabeth van de Ree, geboren op maandag 1 augustus 1836 in Klaaswaal [bron: BS-Klaaswaal, aktenr 22]. Elizabeth is overleden op zondag 20 augustus 1837 in Numansdorp, 1 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 41.].
11 Jannigje van de Ree, geboren op donderdag 23 augustus 1838 in Numansdorp. Jannigje is overleden op donderdag 5 maart 1868 in Puttershoek, 29 jaar oud [bron: BS-Puttershoek, aktenr 15.].
12 Bastiaantje van de Ree, geboren op zondag 8 december 1839 in Numansdorp. Bastiaantje is overleden op dinsdag 28 december 1841 in Nieuw-Beijerland, 2 jaar oud [bron: BS-Nieuw Beijerland, aktenr 35.].
13 Bastiaantje van de Ree, geboren op zaterdag 30 juli 1842 in Nieuw-Beijerland [bron: BS-Nieuw Beijerland, aktenr 39.]. Bastiaantje is overleden op dinsdag 22 november 1842 in Nieuw-Beijerland, 3 maanden oud [bron: BS-Nieuw Beijerland, aktenr 40.].
IX-bk Cornelia Jansdr. van Helden is geboren op vrijdag 23 maart 1810 in Numansdorp, dochter van Jan Arienszn. van Helden (zie VIII-al) en Jannigje/Jannetje Cornelisdr. Weeda. Zij is gedoopt op zondag 25 maart 1810 in Numansdorp. Cornelia is overleden op zaterdag 23 april 1887 in Numansdorp, 77 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 26.]. Cornelia:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 29 december 1833 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr 18.] met Jacob Vermeulen, 25 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 28 januari 1808 in Mijnsheerenland, zoon van Gerrit Vermeulen en Adriaantje van der Heijden. Jacob is overleden op donderdag 5 november 1846 in Stad aan het Haringvliet, 38 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 104. (Uittreksel uit het Register van Overlijden van de gemeente Stad aan ’t Haringvliet d.d. 07.11.1846.].
Beroep:
Arbeider.
Huwelijk:
In de huwelijkse bijlagen is toegevoegd een Bewijs van Onvermogen waarbij na onderzoek door de heren Klaas Klootwijk en Dirk ’t Hooft, beiden wonende te Numansdorp, verklaren dat de personen Jacob Vermeulen en Kornelia van Helden wonende te Numansdorp in behoeftige omstandigheden verkeert, zoo dat zij niet in staat zijn tot het voldoen van de kosten van zegels, leges als anders, der Akten benodigd is tot het aangaan van een huwelijk.
De Burgemeester van Numansdorp verklaart op grond van voornoemd onderzoek de kosten tot nihil.
Getekend Numansdorp, den 7 December 1833
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zondag 13 april 1851 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr 8] met Willem Hoek, 46 jaar oud. Willem is geboren op zondag 15 juli 1804 in Numansdorp, zoon van Hermen Hoek en Christina Stougie. Hij is gedoopt op zondag 22 juli 1804 in Numansdorp. Willem is overleden op donderdag 12 januari 1854 in Numansdorp, 49 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 03.].
Weduwe/weduwnaar:
Willem was weduwnaar van Maartje van der Blom.
Kinderen van Cornelia en Jacob:
1 Gerrit Vermeulen, geboren op zondag 14 december 1834 in Numansdorp. Gerrit is overleden op zaterdag 23 februari 1856 in Numansdorp, 21 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 17.].
2 Jan Vermeulen, geboren op donderdag 6 oktober 1836 in Numansdorp. Jan is overleden op zaterdag 25 februari 1837 in Numansdorp, 4 maanden oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 11.].
3 Jan Vermeulen, geboren op zondag 23 juni 1839 in Numansdorp. Jan is overleden op maandag 12 augustus 1839 in Numansdorp, 1 maand oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 52.].
4 Arie Vermeulen, geboren op woensdag 11 november 1840 in Numansdorp. Arie is overleden op woensdag 13 juni 1923 in Numansdorp, 82 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 23.].
5 Jan Vermeulen, geboren op vrijdag 19 november 1841 in Numansdorp. Jan is overleden op woensdag 16 februari 1842 in Numansdorp, 2 maanden oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 08.].
6 Adriaantje Vermeulen, geboren op donderdag 16 maart 1843 in Numansdorp. Adriaantje is overleden op donderdag 24 augustus 1848 in Numansdorp, 5 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 69.].
7 Jannigje Vermeulen, geboren op maandag 15 april 1844 in Numansdorp. Jannigje is overleden op dinsdag 10 februari 1852 in Numansdorp, 7 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 10.].
8 Jan Vermeulen, geboren op vrijdag 15 mei 1846 in Numansdorp. Jan is overleden op donderdag 17 september 1846 in Numansdorp, 4 maanden oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 90.].
Kind van Cornelia en Willem:
9 Willempje Hoek, geboren op woensdag 8 maart 1854 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp, akte nr 33.]. Willempje is overleden op donderdag 20 april 1854 in Numansdorp, 1 maand oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 21.].
IX-bl Gerrit van Helden is geboren op woensdag 6 oktober 1813 in Numansdorp, zoon van Jan Arienszn. van Helden (zie VIII-al) en Jannigje/Jannetje Cornelisdr. Weeda. Hij is gedoopt op zondag 10 oktober 1813 in Numansdorp. Gerrit is overleden op woensdag 9 oktober 1889 in Numansdorp, 76 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 77.].
Beroep:
Arbeider/dagloner
Belijdenis:
Doet belijdenis in maart 1835.
Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1837 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp akte nr 3] met Willempje Beekman, 23 jaar oud. Willempje is geboren op maandag 2 mei 1814 om 23:00 in Numansdorp [bron: BS-Numansdorp, aktenr 26.], dochter van Johannes Beekman en Maria van der Stam. Zij is gedoopt op zondag 15 mei 1814 in Numansdorp. Willempje is overleden op zondag 25 augustus 1844 in Numansdorp, 30 jaar oud [bron: BS-Numansdorp akte nr 47.].
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 2 augustus 1845 in Numansdorp met Maria Reedijk, 33 jaar oud. Maria is geboren op maandag 23 december 1811 in Strijen, dochter van Hendrikje Reedijk. Maria is overleden op zondag 11 december 1853 in Numansdorp, 41 jaar oud [